Положення
про рейтингову систему оцінювання успішності студентів
з першого кредитного модуля  дисципліни ' Нейронні мережі в управлінні електромеханічними системами'
для студентів напрямку підготовки 0922 ' Електромеханіка' для спеціальності
8.092203 ' Електромех. системи автоматизації та електропривод '
кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами
Інституту енергозбереження та енергоменеджменту
Національного технічного університету
„Київський політехнічний інститут”

Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни ' Нейронні мережі в управлінні електромеханічними системами '

розроблено  згідно з «Положенням про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ ”КПІ”», а також відповідно до робочої навчальної програми дисципліни кафедри.

Розмір шкали рейтингових оцінок – 100 балів.
Відповідність між рейтинговими оцінками, оцінками ECTS та традиційними наведена в таблиці 1.

  Таблиця 1 – Загальна рейтингова оцінка

Загальний рейтинг з дисципліни

Оцінки ECTS

Традиційна
екзаменаційна оцінка

Традиційна
залікова оцінка

>=95

A

Відмінно

Зараховано

85…94

B

Добре

75...84

C

65...74

D

Задовільно

60...64

E

40…59

FX

Незадовільно

Незараховано

< 40

F

Недопущений

Недопущений

Рейтингову оцінку студентів визначає лектор-екзаменатор, враховуючи інформацію викладачів, що проводять лабораторні та практичні заняття.
Рейтингова оцінка студента встановлюється за результатами виконання основних (обов’язкових) та додаткових видів робіт. Обов’язкові види робіт задаються в робочій навчальній програмі. Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом наведено в таблиці 2.

        Таблиця 2 - Розподіл навчального часу


Семестр

Кре-
дити

Академ.
години

Лекції

Практичні
заняття

Лаб.
роботи

СРС

МКР

ДКР

Семе
стр.
контр.

11

3

109

36

18

-

54

2

2

Екзам

Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру складається з балів, отриманих за виконання таких видів робіт :

  • виконання  завдань комп’ютерного практикуму практичних заняттях;
  • виконання модульних контрольних робіт;
  • виконання домашніх контрольних  робіт.

Додаткові види робіт, які оцінюються заохочувальними балами:

  • виконання завдань з удосконалення дидактичних матеріалів.

Основні види робіт
1. Лекції. На лекціях проводяться експрес – опитування кожного студента письмово по теоретичним питання. Студент може отримати  від 0 до 3 балів.
Критерії оцінювання:
-  повна відповідь на три запитання – 3 бали;
-  повна відповідь на два запитання – 2 бали;
-  повна відповідь на одне запитання – 1 бал.
2. Практичні заняття. На практичних заняттях кожний студент виконує завдання комп’ютерного практикуму, контрольні завдання, набираючи відповідну кількість балів -  від 0 до 3 балів.
Критерії оцінювання:
-  вірне  та повне виконання завдання –3 бали;
-  вірне часткове виконання завдання– 2,5 бали;
-  деякі помилки при виконання завдання – 2 бали;
Відсутність  студента на практичному занятті –   (-1) бал. 

  • Модульні контрольні. Модульні контрольні проводяться у письмовому вигляді при закінченні вивчанні навчального модуля. Протягом 11-го семестру проводяться дві модульні контрольні роботи Модульна контрольна складається з індивідуальних задач підвищенного рівня складності з визначенням кількох параметрів (2 – 4 параметри). За  якість вирішення задач виставляється від 0 до 10 балів.

Критерії оцінювання:
- вірне  повне розвязання задачі і якісте оформлення – 10 балів;
- вірне  розвязання задачі при незначних неточностях – 8-9 балів;
- вірне  неповне розвязання задачі – 5- 7 балів;
- невірне  визначення деяких параметрів -  3-4 бали;
Відсутність студента на модульній контрольній роботі – (-1) бал.

  • Домашня контрольна робота (ДКР).  Протягом 11-го семестру проводяться дві ДКР, які оцінюються за результатами  виконання та захисту.

Критерії оцінювання:
- повне виконання роботи, наявність детальних пояснень щодо всіх розділів завдання, виконання роботи відповідно ДСТУ 3008-93 – 10 балів;
-   повне виконання роботи з поясненням окремих розділ завдання, виконання роботи відповідно ДСТУ 3008-93 –  8-9 балів;
- повне виконання роботи без  письмових пояснень теоретичних положень –   5-7 балів;
- повне виконання роботи без наведення методів розрахунку у загальному вигляді – 3-4 балів;
- завдання потребує внесення значних виправлень  – до 3 балів.
Граничний термін надання ДКР,  - за два тижня до початку екзаменаційної сесії, МКР – за тиждень до відповідної атестації. У разі, якщо студент представив завдання після вказаного граничного терміну, до отриманих балів після захисту роботи вводиться коефіцієнт 0,5. У разі, якщо студент представив завдання після закінчення навчального семестру бали за ДКР, МКР не отримуються.

  • Додаткові бали. За виконання творчих робіт надаються заохочувальні бали від 1 до 6 балів.

Підрахунок загального максимального балу R з дисципліни ' Нейронні мережі в управлінні електромеханічними системами', який студент може набрати протягом семестру  здійснений в таблиці 3.
Таблиця 3 – Максимальна кількість балів за семестр

Види занять та робіт

Максимальна кількість балів rc

 

11-й семестр

Експрес-контроль на лекціях

1*3=3

Практичні заняття – виконання завдань комп’ютерного практикуму

9*3=27

Лабораторні роботи

-

Модульні контрольні

2*10=20

Домашні контрольні

2*10=20

Максимальна рейтингова оцінка за семестр

70

            
Поточні індивідуальні рейтинги студентів періодично доводяться викладачем до студентів безпосередньо. 
Поточна атестація студентів базується на поточній рейтинговій оцінці. Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від максимально можливого на час атестації.
Загальна рейтингова оцінка студента (RD ) визначається як сума рейтингових балів за кожний з видів навчальної діяльності за дисципліною протягом семестру з урахуванням заохочувальних та штрафних балів плюс рейтингові бали на екзамені. RD в семестрі становить 100 балів.
Форма семестрової атестації – екзамен. Умови допуску студента до екзамену :
- зарахування ДКР, МКР з балом не менш 5 ;
- виконання всіх завдань на практичних заняттях;
- мінімальна рейтингова оцінка  в кінці семестру – 50 балів.
У разі попереднього рейтингу студенту менше ніж 40 балів, він може підвищити його при повторному виконанні модульних контрольних робіт з іншими завданнями.
У разі попереднього рейтингу rc>0.9 (> 63 балів) від максимально можливого, екзаменатор має право без додаткового опитування виставити (за згодою студента) відповідну оцінку.

Розмір шкали екзаменаційних балів RE дорівнює 30 балам.
Екзаменаційна оцінка складається за результатами  письмового виконання двох теоретичних завдань та одного комп’ютерного завдання в білеті.
Критерії оцінювання екзамену.
1. Екзаменаційний рейтинг  re  в межах (0.9-1)RE, тобто 27 - 30 балів.
Студент дав вичерпні відповіді на всі питання екзаменаційного білета (при необхідності – і на додаткові), дає чіткі визначення всіх понять і величин, відповіді логічні і послідовні.
2. Екзаменаційний рейтинг  re  в межах (0.6-0.9)RE, тобто 18 - 27 балів.
Відповідаючи на питання студент припускається окремих помилок, але може їх виправити за допомогою викладача; знає визначення основних понять і величин дисципліни, в цілому розуміє фізичну суть електромагнітних процесів.
3. Екзаменаційний рейтинг  re  в межах (0.4-0.5)RE, тобто 12 - 15 балів.
Студент частково відповідає на питання екзаменаційного білету, показує знання тільки основних положень та визначень дисципліни. Відповіді непослідовні і нечіткі.
4. Екзаменаційний рейтинг  re  < 0.4RE, тобто < 12 балів.
У відповіді студент припускається суттєвих помилок, проявляє нерозуміння фізичної суті електромагнітних процесів, не може виправити помилки за допомогою викладача.

Після складання іспиту визначається рейтингова оцінка (загальний рейтинговий бал) RD як сума попередніх та екзаменаційних балів.

RD = rc+re

Переведення значення рейтингових оцінок RD в ECTS та традиційні оцінки здійснюється відповідно до таблиці 1. 

 

Положення склав
доцент кафедри АУЕК                                                    Тишевич Б.Л

Завідувач кафедри АУЕК, проф.                                                     Розен В.П.