ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингову систему оцінок успішності студентів
з кредитного модуля (дисципліни) «Енергозбереження засобами промислового електропривода»
для спеціальності          7.000008 «Енергетичний менеджмент»
Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом


Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад. год.

Лекц.

Практ. заняття

Лаб. роб.

СРС

МКР

КР

Семестр
Атест.

5

4

72

36

18

18

72

1

1

Диф. залік

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за:

 • виконання розрахункового завдання на  практичних заняттях;
 • виконання та захист 4 лабораторних робіт;
 • дві модульні контрольні роботи тривалістю по одній акад. годині (МКР поділяється на дві контрольні роботи по дві задачі);
 • виконання курсової роботи;
 • залікову контрольну роботу на диференційному заліку.

Система рейтингових вагових балів та критерії оцінювання
1. Практичні заняття. Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях складає . Розрахункове завдання складається з однієї задачі. Критерії оцінювання:

 • вірне повне виконання розрахункового завдання – 2 бали;
 • неповне виконання розрахункового завдання – 1 бал;
 • невірне виконання розрахункового завдання або  відсутність числових розрахунків – 0 балів.

       2. Лабораторні роботи. Протягом семестру студент виконує чотири чотиригодинні лабораторні роботи. Ваговий бал – 8. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи складає  Критерії оцінювання:

 • якісна підготовка студента до виконання лабораторної роботи, яка починається вхідним контролем теоретичних знань та наявністю належним чином оформленого протоколу – 3 бали;
 • активна участь у виконанні роботи – 3 бали;
 • своєчасні оброблення результатів досліджень та захист лабораторної роботи –2бали.

3. Модульний контроль. Ваговий бал – 9. Максимальна кількість балів за дві контрольні роботи дорівнює 9?2=18.  Критерії оцінювання:

 • вірне повне розв’язання та якісне оформлення 2-х задач – 9 балів;
 • вірне повне розв’язання та якісне оформлення 1 задачі – 4 бали;
 • невірне розв’язання задачі або  відсутність числових розрахунків – 0 балів.

       4. Курсова робота. Протягом семестру студент виконує курсову роботу, за якість якої виставляються відповідні бали:        

 • вірне виконання  в повному обсязі у строк, якісне оформлення, комп’ютерна графіка, чіткі вичерпні відповіді під час захисту – 27…32 бали (А);
 • вірне повне виконання  у строк, якісне оформлення, неповні та з помилками відповіді – 21…26 балів (В);
 • виконання з незначними помилками   – 15…20 балів (С);
 • виконання з помилками, невірні відповіді  – 6 …14 балів (D), (E);
 • виконання з суттєвими помилками, які призвели до невірного технічного рішення – 1…5 балів (Fx).

        5. Штрафні та заохочувальні бали за:

 • недопущення до лабораторної роботи або відсутність студента на лабораторному занятті без поважної причини – (-6) балів;
 • відсутність студента на МКР  без поважної причини – (-4) балів;
 • відсутність відповіді на контрольне запитання на лекції   – (-2) бали;
 • відповідь на контрольне запитання на лекції – 2 заохочувальних бали;
 • участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізація лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення  дидактичних матеріалів з дисципліни -  до 10 заохочувальних балів.

       6. Залікова контрольна робота. Ваговий бал – 100. Залікова оцінка виставляється за результатами відповіді на теоретичні завдання та розв’язання задачі.
Критерії оцінювання:

 • чіткі вичерпні відповіді з питань теоретичних та додаткових завдань – 80…88 балів;
 • неповні та з помилками відповіді з питань теоретичного та додаткових завдань, які студент може виправити за допомогою викладача – 50…79 балів;
 • неповні та з помилками відповіді з питань теоретичного та додаткових завдань, які студент не може виправити за допомогою викладача – 30…49 балів;
 • вірне повне розв’язання та якісне оформлення задачі – 12 балів;
 • невірні відповіді з питань теоретичного завдання та додаткових, або невірне розв’язання задачі чи  відсутність числових розрахунків – 0 балів.

Розрахунок шкали рейтингу
Сума вагових балів контрольних заходів складає
R=18+32+18+32=100.
Календарна атестація базується на поточній рейтинговій оцінці. Умовою задовільної атестації є значення поточного рейтингу студента не менш ніж 50%  максимально можливого на час атестації.
Необхідною умовою допуску студента до заліку є зарахування розрахункової роботи,  двох лабораторних робіт, не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни, а також стартовий рейтинг не менше 0,4R, тобто 41 бал.   Студенти, які мають  менше 0,4R балів, повинні усунути причини, які призвели до цього та підвищити свій рейтинг.
Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 0,6R, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу. Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів, тобто ?0.6R, мають можливість отримати залікову оцінку так званим «автоматом» відповідно до набраного рейтингу, або, за бажанням, виконати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки. Якщо оцінка вища ніж «автоматом» з  рейтингу, студент отримує ії за результатами залікової контрольної роботи.   Перескладання заліку проводиться за тією ж технологією поза екзаменаційною сесією.
Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці.


RD

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95…100

A

Відмінно

85…94

B

Добре

75…84

C

65…74

D

Задовільно

60…64

E

41…59

Fx

Незадовільно

RD<40

F

Не допущений

           
Розробник                                                                          Закладний О.М.
Завідувач кафедри АУЕК                                                 Розен В.П.