НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГАЗУ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

СТРАТЕГІЯ енергоЗБЕРЕЖЕННЯ

в УКРАЇНІ :

аналітично - довідкові

матеріали

У 2- х ТОМАХ

Редакційна колегія

Б . С . Стогній , академік НАН України ,

М . М . Кулик , академік НАН України ,

В А Жовтянський , доктор фізико - математичних наук ,

В . І . Мельник , кандидат економічних наук ,

Є . Є . Нікітін , кандидат технічних наук ,

М . В . Рапцун , кандидат технічних наук ,

Ю . Г . Блавдзевич , кандидат технічних наук

КИЇВ • 2006

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ енергоЗБЕРЕЖЕННЯ

Том 1

АКАДЕМПЕРІОДИКА

УДК 620:621.31(477) ББК 31.19 (4укр) С 83

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б. С Стогнія. - К: Академперіодика, 2006. — Т. 1. - 510 с, 3 л. іл.

Книгу підготовлено за єдиним задумом українськими спеціалістами: науковцями, практиками і управлінцями та запрошеними зарубіжними фахівцями. Вона узагальнює перший досвід державного управління у сфері енергозбереження в Україні порівняно з досягненнями у цій сфері країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Книга розрахована на керівників і спеціалістів з питань енергозбереження та енергопостачання центральних і місцевих органів виконавчої влади й виробничої сфери, науковців, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Книга подготовлена по єдиному замыслу украинскими специалистами: учеными, практиками и управленцами и приглашенными зарубежными специалистами. Она обобщает первый опыт государственного управления в сфере энергосбережения в Украине по сравнению с достижениями в этой сфере стран ближнего и далекого зарубежья.

Книга рассчитана на руководителей и специалистов по вопросам энергосбережения и энергоснабжения центральных и местных органов исполнительной власти и производственной сферы, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов соответствующих специальностей.

The book is prepared on a uniform conception by the Ukrainian experts: scientists, practitioners, managers, and the invited foreign experts. It generalizes the first experience of the government in energy efficiency sphere in Ukraine in comparison with achievements in this sphere of foreign countries.

The book is meant for heads and experts in energy efficiency and power supply of the central and local executive authorities and industrial sphere. It will be useful for the scientists, teachers, post-graduate students, and specialists, improving their knowledge.

© B . A . Жовтянський, М.М. Кулик, Б.С. Стогній, ідея, наукове редагування, 2006

© А.А. Долінський, І.М. Карп, Ю.П. Корчевой, М.М. Кулик, Г.Г. Півняк, Б.С. Стогній, В.М. Клименко, В.Г. Кузнецов, О.Ю. Майстренко, СІ. Випанасенко, В.А. Жовтянський, В.Т. Заїка, Ю.О. Зарубін, CO . Кудря, С.В. Петров, М.Д. Рабінович, Ю.Т. Разумний, І.Я. Сігал, В.Д. Білодід, А.В. Власюк, І.А. Вольчин, Є.І. Галиновський, Г.Г. Гелетуха, М.В. Гнідий, Н.І. Дунаєвська, О.О. Єрохін, ГО. Куц, Г.П. Кучин, В.Г. Литвиненко, Є.Є. Нікітін, В.П. Розен, М.В. Руль, Л.С. Симоненко, І.С. Соколовська, 1.1. Стоянова, О.М. Суходоля, А.П. Усік, В.І. Мельник, О.І. Чайка, О.Г. Шполянський, О.М. Бурлій. Л.Ю. Гаманюк, СІ. Головенко, П.М. Демченко. Г.М. Катренко, Я.М. Коваль, СІ. Куркін, Л.О. Літинська. М.В. Малая. В.А. Мелещик, Л.І. Мельник. В.О. Нейман. МІ Поровськмй. В.Я. Скрипко, Ю.І. Улітіч. І.А Фоменко. АР ІШжін. VO Юхименко, В.І. Яковенко.2006 © Академперіодика. 2006

ISBN 966-360-047-0

ISBN 966-360-048-9 Т. 1.

 

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Ця книга — це сплав досвіду державного управління енергозбереженням у нашій молодій державі, інженерного бачення шляхів розв'язання найбільш назрілих питань підвищення енергоефективності у масштабах економіки та виважених академічних підходів до проблеми, яка стала одним з ключових елементів сучасної світової культури, пронизаної ідеями раціонального природокористування.

Не зайве ще раз нагадати, що від розв'язання проблем енергозбереження істотно залежить рівень благополучного майбутнього нашої держави та її громадян. Мета книги — ґрунтовне розкриття цієї багатогранної проблеми. До підготовки книги залучені висококваліфіковані спеціалісти, які є своєрідним мозковим штурмом порушеної проблеми. За глибиною та всеохопністю розгляду розмаїття питань важливої державної проблеми, якою є енергозбереження, книга є унікальною.

Дуже показово, що ядром авторського колективу, який об'єднався навколо ідеї підготовки цього видання, є спеціалісти, так чи інакше пов'язані у своїй діяльності з Відділенням фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України. Це ще раз підкреслює внутрішню несперечливість питань розвитку енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу України. Глибоко помилковими є іноді побутуючі намагання протиставити ці сфери діяльності, ґрунтуючись на сентенції, що енергозбереження нібито скорочує прибутки енергетичної галузі та обмежує її розвиток. Істина ж полягає у тому, що для виходу української економіки на рубежі розвинених країн (відповідно добробуту громадян) необхідно, як мінімум, утричі підвищити її енергоефективність та удвічі — обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів. І це завдання є двоєдиним.

Можна сподіватися, що представлені у цьому виданні сума знань та ідей стануть потужним імпульсом для тих , хто покликаний матеріалізувати їх повсякденою працею. У першу чергу, це стосується керівників і фахівців підприємств та організацій.

Дуже корисною стане книга і для спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, службова діяльність яких пов'язана з питаннями енергозбереження та енергопостачання.

Науковці, викладачі та студенти знайдуть тут найбільш системне в сучасній українській літературі викладення питань енергозбереження.

ПАТОН Б.Є.,

академік, Президент Національної академії наук України

 

ЦІНА ПЕРЕРВАНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ ( замість передмови )

Енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) — один з найбільш загальних показників ефективності економіки кожної країни. Вона відповідає обсягу споживання енергоресурсів для задоволення енергетичних виробничих і невиробничих потреб країни на одиницю ВВП. Цей показник в Україні за станом на 2002 р. є у 2,5—4 рази вищим порівняно з розвиненими країнами і продовжує залишатись одним з найбільших у світі. Проте такий «рекорд» має різко негативний вплив на економіку. Порівнюючи у цьому відношенні ситуацію в Україні з розвиненими країнами, можна оціночно сказати, що кожні десятки відсотків «лишньої» енергоємності ВВП обертаються зниженням ВВП на одну особу населення країни в кілька разів.

Передумова такої ситуації сягає ще часів СРСР, в якому Україна була форпостом індустріалізації на основі дешевих енергоресурсів і її енергоємність ВВП ще на 25% перевищувала середньосоюзну — теж надто високу. З середини 70-х років, коли після ізраїльсько-арабських воєн і пов'язаної з ними світової енергетичної кризи, людство вперше перейнялося проблемами енергозбереження, не було зроблено належних висновків щодо важливості проблеми. Для порівняння: динаміка зменшення енергоємності ВВП протягом 1975— 1990 рр. становила, у %: США — 46, Японія (де вона й до цього була на рекордно низькому рівні) — 35, СРСР —лише на 16.

Досить драматичною динамікою характеризується історія українського енергозбереження доби її власної державності. Національній економіці знадобилось довгих 14 років, щоб повернутись за показниками енергоємності ВВП до вихідних позицій за станом на 1990 р.

Зі всією гостротою проблема енергозбереження постала в Україні з вичерпанням власних родовищ енергоресурсів, їхнім віддаленням від її кордонів та різким подорожчанням. На сьогодні така проблема є, власне, органічним елементом сучасної світової культури, пронизаної ідеями

раціонального природокористування, стрижнем своєрідної філософії самообмеження споживання на рівні розумної достатності. Проте, якщо для країн Заходу енергозбереження — це питання економічної та екологічної доцільності, то для України — виживання, оскільки до цього часу все ще не досягнута збалансованість платоспроможного споживання енергоресурсів — як внутрішнього, так і за імпортом. З точки зору енергозбереження — це корінна розбіжність ситуації в нашій державі та розвинених країнах.

Найбільш неприродним є те, що низька ефективність споживання енергоресурсів взагалі не відповідає традиційній ощадності та акуратності українця. Дійсно, навіть звичайна українська хата є класичним зразком енергозберігаючих технологій. Музей народної архітектури та побуту України під Києвом (с.Пирогів) у цьому відношенні цілком можна назвати музеєм енергозбереження. Тепла висока стріха, сіни, прилеглі до них господарські приміщення, невеликі вікна, додаткове утеплення взимку зовнішніх стін — все це дозволяло в умовах досить суворої зими досягати, виражаючись сучасною мовою, балансу енергоспоживання або ж іншими словами — комфортних умов в оселі при відносно невеликих матеріальних затратах.

Інша справа — масова міська забудова, де як правило, у під'їздах гуляє вітер, а низька якість теплопостачання неспроможна забезпечити комфортні умови в опалювальний сезон. Вона ж зумовлюється низькою дисципліною платежів населенням, яке, у свою чергу, неспроможне забезпечити їх внаслідок низького рівня доходів. У принципі, проблемі повинні зарадити субсидії, проте дуже часто вони є віртуальними. Отже на відміну від сільської хати, тут відсутній платоспроможний баланс споживання енергоресурсів. Більше того, в умовах енерго- та водопостачання так званими приєднаними мережами у відсутність приладів обліку виникає ілюзія вічних та невичерпних джерел ресурсів десь там, за стінами оселі — ніби атмосферного повітря; це не сприяє ощадності їхнього використання. Таким чином, сільська хата і «сучасний» міський мікрорайон помітно контрастують між собою щодо ефективності енергоспоживання.

Цей розрив у національних традиціях поколінь має ще й жорстко-прагматичний зміст. Адже, що стоїть за вже згаданою «незбалансованістю»? Це означає, що у ланцюжку кругообігу грошей у державі (населення — підприємства (зокрема енергопостачальні) — держава) порушується платоспроможніть його окремих суб'єктів і відповідно їхні партнери недоотримують кошти. Причому програють всі ланки цього ланцюжка: держава, одержуючи незначні податкові надходження внаслідок низької (енерго)ефективності підприємств, неспроможна забезпечити гідну заробітну плату працівникам бюджетної сфери та виплати пенсій і субсидій населенню, яке у своїй масі перебуває на межі як і обслуговуючі його підприємства-енергопостачальники. Така ситуація триває з початку 90-х років XX ст.: хоч і не шокова, але й не терапія, скоріше поступова деградація.... Стосовно згаданих підприємств це можна підтвердити цілком конкретними фактами старіння основних фондів, яке на сьогодні наближається до стовідсоткового показника. А шодо населення, то майже 10% сімей у н ас — «на субсидії».

Можливо, марнотратне споживання енергоресурсів є неодмінним супутником хоча б мінімуму міського комфорту? Ні. Відомо, що у США, Великобританії є експериментальні цілком комфортні споруди, функціонування яких в умовах місцевого клімату практично не вимагає залучення традиційних енергоресурсів. Вони мають систему рухомих архітектурних елементів, які за допомогою комп'ютерів постійно пристосовуються до зовнішніх погодних умов, оптимально використовуючи сонячне тепло або, навпаки, прохолоду вітру. Проте вони є дуже дорогими, незрівнянними за вартістю з економією енергоресурсів. Тому є сенс говорити про економічно доцільний потенціал енергозбереження. Він визначається на основі порівняння ефективності технологій (зокрема побутових) з найбільш розвиненими країнами і становить для України майже 50% від її загального споживання енергоресурсів. Цього практично достатньо для усунення зовнішньої залежності від їхніх імпортних поставок.

Таким чином, перервана культурна традиція ощадності та акуратності українця надто багато вартує державі та її громадянам. Ця книга покликана привернути увагу до гостроти проблеми та визначити шляхи її подолання.

ВІД РЕДАКТОРІВ

Мета цього видання — академічно виважено узагальнити перший досвід державного управління енергозбереженням в Україні. Книгу підготовлено за єдиним задумом українськими спеціалістами: науковцями, практиками і управлінцями та запрошеними зарубіжними фахівцями.

Після прийняття у 1994 р. Закону України «Про енергозбереження» та створення у 1995 р. Державного комітету України з енергозбереження (ДКЕЗ) пройшло відносно небагато часу. Проте зробленого в державі цілком достатньо, щоб поставити перед редакторами невдячну проблему відбору матеріалів до книги. Ситуацію спростило те, що за цей час в Україні проведено низку представницьких форумів з питань енергоефективності, матеріали яких (див., наприклад, роботи [1—5]) добре відомі спеціалістам; крім того, в останні кілька років з'явились монографії [6—9], які теж орієнтовані на висвітлення переважно «технологічних» аспектів енергозбереження; постійно звертаються до такого роду проблем низка періодичних видань. Для українського читача стали доступними також російськомовні публікації з енергозбереження Республіки Білорусь [10—11] та Російської Федерації [12].

Дане видання орієнтоване, у першу чергу, на широке коло керівників і спеціалістів з питань енергозбереження та енергопостачання центральних та місцевих органів виконавчої влади й виробничої сфери. Завдяки систематичному викладенню проблем енергозбереження та системному підбору інформаційних матеріалів книга стане корисною також для науковців, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Характер видання наближений до енциклопедичного: аналітичні матеріали викладені у формі окремих розділів, що охоплюють основне коло питань, визначених Законом України «Про енергозбереження», та практичних проблем його реалізації з акцентуванням також регіональних аспектів. Чільне місце належить проблемам розвитку законодавства, зокремаудосконалення згаданого Закону. Основний принцип підготовки розділів — подання інформації «з перших рук», авторами відповідних розробок — отже книга є колективною.

Це видання з низки причин готувалось до друку досить тривалий час — протягом 2001—2004 pp . Його матеріали стали значною мірою стартовими та супровідними для розробки проблематики енергозбереження в рамках проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. та подальшу перспективу, яка здійснювалась відповідно до розпорядження Президента України від 27.02.01 р. № 42/200 1-рп (і робота над якою в остаточному вигляді не завершена до цього часу). Розробка та затвердження Енергетичної стратегії дозволять зняти, зокрема окремі невідповідності щодо прогнозів розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та економіки України в цілому (як і перспектив розвитку енергозбереження), які уважний читач зможе виявити у текстовому матеріалі цієї книги. Проте вже на стадії визначення концепції проекту стратегії було чітко визначено, що розв'язання проблем енергозбереження знайде чільне місце у цьому важливому документі. Цю інформацію редактори теж подають «з перших рук», оскільки вони взяли активну участь у розробці Енергетичної стратегії, зокрема її розділу, присвяченого проблемам енергозбереження.

У тих випадках, коли характер матеріалів розділів вимагав осучасненого викладення (інформація щодо стану розробки законодавства, аналітичні дослідження, тощо) проведена їхня актуалізація станом на середину 2004 р. (а в окремих випадках — 2005 p .), коли робота над рукописом досягла завершальної стадії.

Значний обсяг матеріалів цієї книги, пов'язаних з питаннями державної політики енергозбереження, підготовлено спеціалістами Державного комітету України з енергозбереження (ДКЕЗ) періоду його найбільш успішної діяльності на початку 2000-х років (про що об'єктивно свідчать показники динаміки енергоємності ВВП в Україні). Трапилось так, що на час завершення підготовки рукопису до видання більшість з цих авторів втратила зв'язок з Комітетом (але не з проблемою енергозбереження; рівень сучасних електронних систем дозволяє оперативно відстежувати стан розвитку нормативно-правової бази, зокрема як основного результату діяльності ДКЕЗ). Більше того, Указом Президента України від 20.04.05 № 678 ліквідовано сам ДКЕЗ як державну інституцію. Проте з точки зору визначення авторства редактори ще раз підкреслюють факт підготовки значної частини матеріалів саме безпосередньо спеціалістами-управлінцями з енергозбереження.

Та обставина, що книга стає, власне, своєрідним реквіємом колишньому ДКЕЗ, не бентежить авторів з точки зору перспектив затребування її матеріалів українською спільнотою. Це неминуче, оскільки з міжнародного досвіду добре відомо, що сама ліберальна економіка неспроможна розв'язати проблему енергоефективності у національних масштабах. Незаперечних успіхів у цій справі досягли ті країни, де її розв'язання поставлене на рівень державної політики. Це тим більш важливо, що саме у цих країнах стали рекордними на міжнародному рівні показники добробуту населення (якщо їх представити в одиницях обсягу валового внутрішнього продукту на одну особу населення). Інша справа, які конкретні форми прийме ця політика в Україні. Хочеться лише сподіватись, що вони не будуть супроводжуватись тими помилками, які, власне, поступово призвели до ліквідації колишнього ДКЕЗ. Одна з них — відхід у своїй діяльності від академічної науки.

Приємно вразила активність запрошених до підготовки видання авторів. Абсолютна більшість запитів щодо підготовки матеріалів книги знайшла позитивну реакцію, за що їм особлива вдячність. Виходячи з обсягу матеріалів, книга готується до видання у двох окремих томах. Матеріали 37 розділів, які увійшли до першого тому «Загальні засади енергозбереження» згруповані в 5-ти частинах.

У першому томі викладено найбільш системні питання енергозбереження, включаючи історію проблеми, динаміку показників енергоємності національної економіки України та міжнародні порівняння, необхідні означення, напрями потенційних енергозберігаючих заходів у галузях економіки та показники їх ефективності, особливості ПЕК України, її паливно-енергетичного балансу та енергетичного забезпечення. Матеріали розділів підготовлено спеціалістами інститутів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України та НДЕІ Мінекономіки України.

Основні інструменти державного управління енергозбереженням розглянуто в частині 2. Тут, зокрема представлено державні програми у сфері енергозбереження, питання стандартизації та нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів, характер здійснення контрольних функцій органами Державної інспекції з енергозбереження, а також особливості проведення політики енергозбереження на регіональному рівні на прикладі м. Києва, Дніпропетровської, Львівської та Рівненської областей. Вибір цих регіонів зумовлений їх кращими показниками в одній з загальнонаціональних кампаній «Споживаймо енергію розумно». Основний сенс таких кампаній — пропаганда енергозбереження серед усіх верств української спільноти; детальніше про характер їх проведення йдеться, зокрема в згаданих підрозділах. їх автори — заступники голів відповідних державних адміністрацій, на яких було покладено питання енергозбереження. Певну увагу згаданій проблемі буде приділено також у другому томі книги. Основну частину другого тому підготували спеціалісти ДКЕЗ, Державної інспекції з енергозбереження, Інституту загальної енергетики НАН України та деяких інших інститутів.

Стан нормативно-правового забезпечення енергозбереження та перспективні напрями його розвитку аналізуються в частині 3, підготовленій спеціалістами ДКЕЗ. Тут же розглянуто питання тарифної політики, підготовлені спеціалістами Національної комісії регулювання електроенергетики та житлово-комунальної сфери. Крім того, спеціалістами Інституту загальної енергетики для цкї частини підготовлено оглядові матеріали щодо методичного забезпечення визначення обсягів втрат енергоресурсів та заходів стосовно їхього зменшення.

У частині 4 розглянуто особливості проведення енергозберігаючої політики в бюджетній та комунально-побутовій сферах. Матеріали відповідних розділів до цкї частини підготовлено спеціалістами у сферах енергозбереження та житлово-комунальній. Тут розглянуто, зокрема питання проведення енергетичних обстежень, маркування енергоспоживаючого обладнання та особливості нормування споживання енергоресурсів для бюджетної сфери.

Відповідно до вибору орієнтації книги на широке коло управлінців, спеціалістів з енергозбереження та для навчальних цілей у ній практично не розглядаються питання енергозбереження у галузевому розрізі. Винятком є лише окремі питання ПЕК і особливо електроенергетики, які мають достатньо універсальний інтерес у розрізі тематики цього видання (зважаючи також, що електроенергетика — це своєрідна система кровообігу всієї економіки), та є наближеними до управлінської діяльності. Ці матеріали включено до частини 5 «Окремі проблеми ПЕК у розрізі енергозбереження». Вони підготовлені зусиллями потужного колективу спеціалістів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України та деяких інших інституцій. Тут включені матеріали як управлінського характеру щодо діяльності ПЕК, так і за визначальними напрямами функціонування цього комплексу (теплова та електроенергетика, газовий, нафтовий та трубопровідний сектори, шахтне господарство).

Другий том книги під назвою «Механізми реалізації політики енергозбереження» теж підготовлено до видання. Тут для спеціалістів з енергозбереження виробничої сфери особливий інтерес матимуть дві частини книги, присвячені питанням управління енергоспоживанням на підприємствах та в спорудах і механізмам фінансування енергозбереження, зокрема — систематичний виклад матеріалів щодо підготовки інвестиційних проектів та бізнес-планування у сфері енергозбереження.

До окремої частини другого тому книги увійдуть питання інформаційного забезпечення, освіти і виховання у сфері енергозбереження.

Для чіткого усвідомлення читачем «системи координат», в якій перебуває досліджувана проблема в Україні, спеціальну частину буде присвячено особливостям сучасної політики енергозбереження в окремих країнах світу. Тут також буде дотримано принцип подання інформації «з перших рук» — спеціалістами з енергозбереження відповідних країн. Крім того, будуть викладені матеріали щодо можливості міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження, яке передбачено базовими міжнародними програмами.

Значну частину другого тому книги складатиме довідковий апарат щодо найважливіших конкретних питань енергозбереження (переліки та основні акти законодавства, стандартів, інших нормативно-технічних документів, переліки та адреси організацій, діяльність яких пов'язана з енергозбереженням тощо). Це зробить видання зручним у повсякденній діяльності читачів.

З метою спрощення користування джерелами, які включаються до складу довідкової частини, у книзі передбачено подвійну систему посилань: публікації, характерні для окремої статті, наводяться як звичайно в кінці, а при цитуванні документів з довідкової частини застосовується додатковий індекс «Д», наприклад, [Д2.5.8] означає: «довідкова частина», 2 — розділ додатку, 5 — підрозділ додатку (у разі необхідності), 8 — порядковий номер документа. Таким чином, досягається своєрідний «інтерактивний» режим користування довідковим апаратом. Для зручності книга включає також загальний перелік основних скорочень, крім того, кожне скорочення розшифровується, як правило, після першого згадування у кожному розділі.

Можна очікувати, що на час завершення підготовки до видання другого тому книги конкретні обриси одержить проект Енергетичної стратегії України відповідно до поглядів урядової команди Президента України Ющенка В.А. Це дозволить більш предметно охарактеризувати її особливості. За станом на час завершення підготовки до видання рукопису першого тому книги триває активна робота над проектом. Його найбільш загальна риса — зміщення акцентів у бік максимального використання власних запасів енергоресурсів.

На закінчення кілька зауважень термінологічного характеру. Історично склалося так, що для означення проблем, які відображені в цій книзі, окремі автори застосовують терміни «енергозбереження», «енергоощадність», «енергоефективність» або «раціональне використання енергоресурсів». Такого роду розбіжності характерні й на рівні нормативно-правової та нормативно-технічної документації. Коренем проблеми є невідповідність соціального змісту проблеми, означеної Законом України «Про енергозбереження», та фізичного закону збереження енергії, який дотримується так чи інакше у всіх енерготехнологічних процесах. Детальніше про цю проблему йдеться у розділі 1. У цілому ж згадані вище терміни — з точністю до невеликих розбіжностей, які аналізуються у розділі 2 — вважаються еквівалентними.

Власне у процесі вибору тематики розділів книги враховано також, що нині уже є досить розвиненими методи аналізу енерготехнологічних процесів на основі ексергетичних підходів, що дозволяють строго формалізувати вибір заходів з енергозбереження за фізичним критерієм ефективності; в Україні вони вже доведені до рівня довідника [13]. Це позбавляє необхідності переобтяжувати книгу специфічними питаннями термодинаміки, лише у розділі 1 коротко викладено основи фізико-технічних методів визначення ефективності використання ПЕР.

Матеріали книги підготували: розд. 1 — акад. HAH України, д-р техн. наук Б.С. Стогній, д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський; розд. 2 — канд. екон. наук М.В. Гнідий; розд. З — канд. техн. наук Є.І. Галиновський, канд. екон. наук В.І. Мельник; розд. 4 — канд. екон. наук М.В. Гнідий, д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський; розд. 5 — акад. НАН України, д-р техн. наук М.М. Кулик; розд. 6 і 7 — канд. екон. наук В.І. Мельник; розд. 8 — акад. НАН України, д-р техн. наук М.М. Кулик, д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський, канд. екон. наук М.В. Гнідий; розд. 9 — М.І. Поровський, АР. Щокін, д-р техн. наук С.О. Кудря; розд. 10 — канд. техн. наук О.О. Єрохін; розд. 11 — В.А. Мелещик(П.І), І.А. Фоменко(11.2), Л.І. Мельник (11.3), А.О. Юхименко (11.4); розд. 12, 15 і 32 — Л.Ю. Гаманюк; розд. 13— д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський, канд. техн. наук В.П. Розен, канд. техн. наук I . I . Стоянова, канд. техн. наук I . C . Соколовська, В.І. Яковенко; розд. 14 — д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський, канд. техн. наук В.Г. Литвиненко, В.І. Яковенко; розд. 16 — д-р фіз.-мат. наук Жовтянський В. А., М.В. Малая, канд. техн. наук О.М. Суходоля; розд. 17 і 22 — д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський; розд. 18 — канд. техн. наук ГО. Куц, канд. техн. наук А.П. Усік, Л.О. Літинська; розд. 19 — канд. фіз.-мат. наук Л.С. Симоненко; розд. 20 — д-р техн. наук М.Д. Рабінович, канд. екон. наук М.В. Руль; розд. 21 — С.І. Головенко, д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський, В.І. Яковенко; розд. 23 — д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський, СІ. Куркін, канд . техн . наук Є.Є. Нікітін; розд . 24 — канд. техн. наук О.М. Суходоля; розд. 25 — д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський, В.І. Яковенко, канд. техн. наук А.В. Власюк, канд. техн. наук Г.П. Кучин, В.Я. Скрипко; розд. 26 — канд. техн. наук В.Д. Білодід, д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський, ЮЛ. Улітіч; розд. 27 — В.О. Нейман; розд. 28 — ЯМ. Коваль, Г.М. Катренко; розд. 29 — чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук В.Г. Кузнецов, канд. техн. наук О.Г. Шполянський; розд. 30 — акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук Ю.П. Корчевой, д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський, канд. техн. наук І.А. Вольчин, канд. техн. наук Н.І. Дунаевська; розд. 31 — акад. НАН України, д-р техн. наук Б.С. Стогній, акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук Ю.П. Корчевой, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук О.Ю. Майстренко; розд. 33 — акад. НАН України, д-р техн. наук Г.Г. Півняк, д-р техн. наук С.І. Випанасенко, д-р техн. наук В.Т. Заїка, д-р техн. наук Ю.Т. Разумний; розд. 34 — акад. НАН України, д-р техн. наук І.М. Карп, д-р техн. наук 1.Я. Сігал; розд. 35 — П.М. Демченко, д-р техн. наук Ю.О. Зарубін, О.М. Бурлій; розд. 36 — акад. НАН України, д-р техн. наук АА. Долінський, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук В.М. Клименко, канд. техн. наук Г.Г. Гелетуха, канд. техн. наук О.І. Чайка; розд. 37 — д-р техн. наук СВ. Петров.

Насамкінець, редактори хотіли б висловити вдячність Л.О. Волинській, Т.Є. Нікітіній та Ю.І. Сагану за їхню участь у підготовці матеріалів цієї книги.

PREFACE AND ACKNOLEDGMENTS

The main purpose of this publication is to make deep sweeping and comprehensive generalization of the first public management experience in the field of energy efficiency. This corporate monograph was prepared as a common project of Ukrainian specialists: scientists, practitioners, and managers, as well as of invited foreign experts.

Not so much time has passed since the adoption of the Law of Ukraine On Energy-Saving (1994) and establishment of the State Committee of Ukraine for Energy Conservation (1995). However, there was done quite enough in Ukraine to call the Editors for thankless work of material selection for such kind of monograph. The number of energy efficiency forums, which took place in Ukraine during this period, simplified the situation. Ukrainian specialists know very well these forums' materials. Also, during the last years there have been published monographs, mainly oriented on the technological solutions for the energy conservation in Ukraine. These monographs are also well known for the specialists. Furthermore, the number of periodicals regularly refers to this necessity. The Republic of Belarus and the Russian Federation's Russian-language publications on energy conservation become accessible also for the Ukrainian readers.

This book is above all focused on the broad audience of energy conservation and energy supply specialists, central and local executive authorities, industry managers, and others. Our book will also be useful for scientists, lecturers, post-graduates, and senior students of related professions thanks to the systematic presentation of the energy conservation problems and special selection of informational materials.

The monograph is close to encyclopedic one. The analytic data are presented in separate articles. These articles cover main range of tasks, which have been determined by the Ukrainian Law On Energy Conservation. They also give recommendation for a practical realization of this Law with an accent on the regional aspects. The problems of legislation evolution, particularly of the above-mentioned Law, occupy an important place in this book. The main principle of the book is presentation of information «from the first hands» - by the authors of appropriate innovations. That is why this book is structured as corporate monograph. It will be released in two separated parts due to the high volume of data. Part 2 of monograph is under preparation for edition.

Sectoral energy conservation problems are practically not considered in this publication because the monograph is oriented on a wide circle of managers and specialists in the field of energy conservation. Nevertheless, such issues, as fuel and energy complex, and especially electric power industry is very important in the connection to this book's subject. Indeed, electric power industry is the peculiar system of all economy blood circulation. We did not make exception also on heat and water supply, because these problems are very close to management activities of local executive authorities.

The monograph constitutes the chapters, dedicated to energy conservation management at enterprises and energy conservation financing mechanisms. It includes a systematic presentation of data of the investment projects and business planning preparation in the field of energy conservation. These chapters will be extremely interesting for energy conservation specialists in industry.

Making a choice of the monograph subjects, the Editors also took into account that the method of energy and technologies processes efficiency analyzing on a basis the exergy approaches are developed. Exergy approach allows strictly formalizing a choice of energy conservation actions by physical criteria of efficiency. These criteria are presented in a handbook, published in Ukraine. It exempts from the necessity to burden the suggested corporate monograph with the specific questions of thermodynamics.

Due to a number of reasons, this publication has been prepared rather long time, namely during 2001 —2004. Its materials became initial and accompanying for energy conservation problems development within the framework of the Ukrainian Energy Strategy for the period up to 2030 and future prospect according to the Regulation of the President of Ukraine of 27 January 2001 No 42. It should be mentioned that this document has not been completed yet.

Development and statement of the Energy Strategy will make possible to remove a certain discrepancy concerning prognosis in the fuel and energy complex, as well as development of Ukrainian economy as a whole, which an attentive reader can reveal in the materials of this book. This is also true in respective to energy conservation prospects. However, already on the stage of the draft of the Energy Strategy development it was determined that solving the energy conservation problems would take considerable place in this important document. This information is presented by the Editors also «from the first hands», because they took an active part in the elaboration of the Energy Strategy, especially of the part, which is dedicated to the issues of energy conservation.

The special chapter of the Part 2 is dedicated to the features of modern energy conservation policy in separate countries. It allows to clearly comprehend the «system of coordinates» in which the considered problem in Ukraine is situated. In this chapter the energy conservation specialists from different countries have also given the information with the principle «from the first hands». The Editors availing themselves of this opportunity would like to express the special gratitude to the mentioned authors who had inspiration and patience to prepare very important materials for this publication:

Prof. Nikolay I. Danilov (Russian Federation, Sverdlovsk region),

Mrs. Meredydd Evans (USA),

Mr. Victor G. Fedoseev (Republic Belarus),

Mr. Gus Geraghty (Ireland),

Prof. Tadeusz Skoczkowski (Poland),

Dr. Alexandr V. Souprun (Denmark).

Moreover Mr. G. Geraghty kindly gave us data on the issue of energy conservation promotion and Dr. O.V. Souprun provided us with materials on general situation in energy sector of European Community.

The countries mentioned have different national economic systems. Thus, the proposed information is a sufficient base for comparison with the situation in Ukraine. It is necessary to emphasize that using Sverdlovsk region to show the situation in the energy conservation area of the Russian Federation was not done by chance. This region is close to Ukraine by its industrial potential and energy resources provided. Also in the Part 2 the opportunities of cooperation on the basic international programs for the energy conservation are shortly presented.

We were pleasantly surprised by the activity of our compatriots. Absolute majorities of Ukrainian authors have responded to our request to prepare articles for the monograph. We are very thankful to them.

One large separate chapter of the Part 2 contains reference data on the concrete most important issues of energy saving (the lists of the main legislative acts, standards, others normative technical acts, the lists and addresses of organizations, which connected with energy conservation and so on). This information makes the monograph very convenient in use.

The Editors would like to acknowledge the contribution of Ms. Т . Е . Nikitina and

Mr. Yu.I. Sagan in the preparation of the book.