Головна сторінка

МЕХАНІЗМИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ

енергоЗБЕРЕЖЕННЯ

Том 2

УДК 620:621.31 (477) ББК 31.19 (4укр) С 83

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Механізми реалізації політики енергозбереження / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б. С Стогнія. - К.: Академперіодика, 2006. — Т. 2. — 600 с.

Книгу підготовлено за єдиним задумом українськими спеціалістами: науковцями, практиками і управлінцями та запрошеними зарубіжними фахівцями. Вона узагальнює перший досвід державного управління у сфері енергозбереження в Україні порівняно з досягненнями у цій сфері країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Друга книга містить матеріали переважно практичного характеру щодо методів управління енергоспоживанням у виробничій сфері, фінансово-економічних механізмів енергозбереження, інформаційного забезпечення та міжнародного досвіду діяльності у сфері енергозбереження. Також увійшов значний за обсягом довідковий матеріал з питань законодавчого та нормативно-технічного регулювання енергозбереження, а також інша корисна інформація у цій сфері.

Книга розрахована на керівників і спеціалістів з питань енергозбереження та енергопостачання центральних і місцевих органів виконавчої влади й виробничої сфери, науковців, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Книга подготовлена по єдиному замыслу украинскими специалистами: учеными, практиками и управленцами и приглашенными зарубежными специалистами. Она обобщает первый опыт государственного управления в сфере энергосбережения в Украине по сравнению с достижениями в этой сфере стран ближнего и далекого зарубежья.

Вторая книга содержит преимущественно материалы практического характера, касающиеся методов управления энергопотреблением в производственной сфере, финансово-экономических механизмов энергосбережения, информационного обеспечения и международного опыта в этой отрасли. Также включен обширный справочный материал по законодательным и нормативно-техническим вопросам регулирования энергосбережения, а также другая информация, полезная в этой области.

Книга рассчитана на руководителей и специалистов по вопросам энергосбережения и энергоснабжения центральных и местных органов исполнительной власти и производственной сферы, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов соответствующих специальностей.

The book is prepared on a uniform conception by the Ukrainian experts: scientists, practitioners, managers, and the invited foreign experts. It generalizes the first experience of the government in energy efficiency sphere in Ukraine in comparison with achievements in this sphere of foreign countries.

The second book mostly contains practical information related to energy use management methods in industry, financial and economic mechanisms of energy saving, information flow and international experience in these areas. Also there is a wide reference data on legislative, normative and technical questions regulating energy saving, and also other useful information related to these topics.

The book is meant for heads and experts in energy efficiency and power supply of the central and local executive authorities and industrial sphere. It will be useful for the scientists, teachers, post-graduate students, and specialists, improving their knowledge.

ISBN 966-360-047-0

ISBN 966-360-061-6 Т. 2.

© В.А. Жовтянський, М.М. Кулик, Б.С. Стогній, ідея, наукове редагування, 2006

© М.І. Данилов, СП. Денисюк, ВА. Жовтянський, М.П. Ковалко, Т. Скочковський, Є.В. Гагурін, В.О. Дерій, Є.Є. Нікітін, Г.Г. Панченко, М.В. Рапцун, В.П. Розен, О.1. Соловей, М.Т. Стрелков, О.В. Супрун, С.Б. Сурнін, С.М. Бевз, К.Л. Вайнштейн, Г. Гераті, СІ. Головенко, О.В. Дитиненко, Л.В. Євтушенко, М. Еванс, О.В. Клітко, І.М. Пархоменко, В.В. Середюк, В.Г. Федосеев, А.В. Чернявський, П.А. Шестопал. Упорядники матеріалів додатку: В.А. Жовтянський, Л.В. Євтушенко, Т.М. Васильковеька, СІ. Головенко, О.В. Дитиненко, С В. Охріменко, П.Й. Сегида, Н.І. Семенченко, В.В. Соріш, В.І. Яковенко, 2006. © Академперіодика, 2006

 

ВІД РЕДАКТОРІВ

Книга друга поглиблює та конкретизує інформацію, що представлена у першій книзі. Вона наближає читача до практичної діяльності у сфері енергозбереження, оскільки зосереджується на розгляді методів управління енергоспоживанням у виробничій сфері, фінансово-економічних механізмів енергозбереження, інформаційного забезпечення та міжнародного досвіду діяльності у сфері енергозбереження. Крім того, до цієї книги включено доволі деталізований довідковий матеріал з питань законодавчого та нормативно-технічного регулювання енергозбереження, переліки та адреси організацій, діяльність яких пов'язана з енергозбереженням тощо, а також інша корисна інформація у цій сфері. Довідковий матеріал щодо законодавчого та нормативно-технічного регулювання сфери енергозбереження актуалізований за станом на початок 2006 року.

Матеріали розділів 38-54 основного змісту книги (у загальній «системі координат», які логічно продовжують змістовне наповнення книги першої «Загальні засади енергозбереження»), згруповані в 4-х частинах.

У частині шостій ґрунтовно розглядаються проблеми управління енергоспоживанням на підприємствах та в спорудах, до яких включені як загальні питання енергетичного менеджменту та організаційно-методичні засади його запровадження на підприємствах, так і енергетичного аудиту (розд. 38-40). Вони конкретизують на рівні практичної реалізації аспекти законодавчого урегулювання цих видів діяльності у сфері енергозбереження, які було порушено в підрозд. 16.2 (п. «Законодавство з енергозбереження у бюджетній сфері та енергетичні обстеження»), 17.7 і розд. 22 першої книги (слід зазначити, що терміни «енергетичний аудит» та «енергетичні обстеження» є синонімами з точки зору означення відповідної практичної діяльності). Органічним елементом цієї ж частини книги є питання складання та аналізу паливно-енергетичних балансів підприємства як надійного засобу виявлення та оцінки резервів економії енергоресурсів на підприємствах (розд. 41). Логічним продовженням згаданої частини є також нормування питомих витрат ПЕР на підприємстві (розд. 42), якому відповідають у першій частині книги підрозд. 16.2 (п. «Нормування питомих витрат ПЕР») та ґрунтовний за змістом розд. 14. Зміст частини завершує розгляд питань базового методичного забезпечення енергетичного менеджменту та аудиту (розд. 43); вони найбільшою мірою орієнтовані на досягнення кінцевої мети управління енергоспоживанням на підприємствах та в спорудах: виявленню втрат енергоресурсів, які можуть бути усунені, та економічній оцінці енергозберігаючих заходів. Підготовку цієї частини книги виконано спеціалістами, які мають значний практичний досвід щодо виконання відповідних робіт у виробничій сфері.

Зміст частини сьомої підпорядковано розгляду питань інформаційного забезпечення, освіти і виховання у сфері енергозбереження. Одразу слід зазначити, що у змістовному відношенні до цієї частини тяжіє також матеріал, викладений у розділі 23 першої книги щодо інформаційного забезпечення енергетичних обстежень (який, у свою чергу, виходить за межі проблеми, власне, згаданих обстежень). Насиченим є матеріал розділу 44, у якому обговорюються методи пропаганди енергозбереження. Родзинкою розділу стала активна участь у його підготовці ірландського спеціаліста п. Г. Гераті; можливо це дозволило наповнити доволі легковажне для українського читача поняття «пропаганда» цілком конкретним прагматичним змістом. Своєрідним кредо розділу є просування програми Споживаймо Енергію Розумно як способу діяльності у сфері енергозбереження в Україні та її девізу. Один з його підрозділів «Національна інформаційна мережа з енергозбереження» теж доповнює питання інформаційного забезпечення у сфері енергозбереження. Розділ 45 відображає позицію Міністерства науки та освіти на проблему розвитку освіти з енергозбереження, матеріали цього розділу доповнюють також підрозділи 16.2 (п. «Освіта у сфері енергозбереження. Популяризація енергозбереження») та 39.11. У розділі 46, підготовленому спеціалістами, які ще з початку створення Держкоменергозбереження у 1995 р. професійно займаються проблемами енергозбереження взагалі, а виставковою, видавничою та інформаційною діяльністю - зокрема, висвітлена ця надзвичайно важлива група питань.

Основний обсяг восьмої частини становить систематичний виклад матеріалів щодо підготовки інвестиційних проектів та бізнес-планування у сфері енергозбереження (розділи 47—50). Ці матеріали підготовлено групою спеціалістів Агентства з раціонального використання енергії та екології Арена-Еко за редакцією канд. техн. наук Рапцуна М.В. Не варто нагадувати, що саме через таку діяльність можлива майбутня матеріалізація ідей енергозбереження в Україні. Авторський колектив має достатній досвід з цих питань як у наявній вітчизняній практиці, так і міжнародного характеру. До основного змісту згаданих розділів примикає дещо більш специфічне питання бюджетного фінансування міжгалузевих енергозберігаючих заходів у практиці українського енергозбереження, про яке йдеться у розд. 51. Матеріали цього розділу перекликаються, до певної міри, з інформацією, наданою у підрозділах 16.2 (п. «За конодавство з енергозбереження у бюджетній сфері та енергетичні обстеження») та 17.2 і розд. 21. Вони підготовлені авторами відповідного національного законодавства. Дещо альтернативними за механізмами реалізації проектів з енергозбереження до попередніх є лізингові процедури; перспективам розвитку цього важливого напряму законодавства у сфері енергозбереження присвячено розд. 52. Його підготував один із співавторів Комплексної державної програми енергозбереження України.

Як уже зазначалося у вступній частині до першої книги, окрема - дев'ята частина присвячена викладенню міжнародного досвіду з енергозбереження. У розд. 53 окреслені особливості сучасної політики енергозбереження в окремих країнах світу. Це сприятиме чіткому усвідомленню читачем «системи координат», в якій перебуває досліджувана проблема в Україні. Тут теж дотримано принцип подання інформації «з перших рук» - спеціалістами з енергозбереження таких країн як: Республіка Білорусь, Данія, Ірландія, Польща, Російська Федерація (на прикладі Свердловської області) та США. Представлені тут країни характеризуються різноманітністю укладів національних економік і, таким чином, є достатньою базою для порівнянь з ситуацією в Україні. Слід підкреслити також невипадковість вибору Свердловської області для порівняння із станом справ у сфері енергозбереження в Російській Федерації: ця область за особливостями промислового потенціалу та забезпеченості енергоресурсами є наближеною до України. І, нарешті, в останньому, 54 розділі, коротко викладені також можливості щодо міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження, які передбачені базовими міжнародними програмами. Зокрема, представництво програми TACIS в Україні (О.В. Клітко) надало матеріали щодо технічної допомоги ЄС в енергетичному секторі України. На жаль, ми не одержали матеріалів щодо співробітництва з боку представництва в Україні Агентства міжнародного розвитку ( AMP ) США; у зв'язку з цим в Додатку для розуміння характеру такого співробітництва викладено витяг з Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом США та Урядом України стосовно основних напрямів та цілей програми допомоги з боку AMP США на 2004 p . Крім того, до розділу включені оглядові матеріали щодо загальної ситуації в енергетичному секторі Європейського Співтовариства, підготовлені О.В. Супруном.

Окрема, досить значна за обсягом частина книги, містить довідкові дані щодо найважливіших конкретних питань енергозбереження (переліки та основні акти законодавства, стандартів, інших нормативно-технічних документів, переліки та адреси організацій, діяльність яких пов'язана з енергозбереженням тощо); вона підготовлена спеціалістами Держкоменергозбереження. Це робить видання зручним для повсякденного користування.

Нагадуємо, що з метою спрощення користування цими джерелами як і в першій книзі передбачена подвійна система посилань: публікації, характерні для окремої статті, наводяться, як звичайно, в її кінці, а при цитуванні документів з довідкової частини застосовується додатковий індекс «Д», наприклад, [Д2.5.8] означає: «довідкова частина», 2 розділ додатку, 5 підрозділ додатку (у разі необхідності), 8 — порядковий номер документа.

На час, коли завершується підготовка до видання другої книги, підписаний Указ Президента України щодо утворення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Загострення стосунків з Російською Федерацією щодо умов імпорту російського газу в Україну додатково зумовили розуміння гостроти проблеми енергозбереження на рівні вищих ешелонів державної влади. Про ці та інші зміни, що сталися у сфері українського енергозбереження після підготовки до видання першої книги йдеться у післямові до цієї книги. У цілому ж книга стає своєрідною естафетною паличкою між ліквідованим Держкоменергозбереження та новоствореним Національним агентством.

Матеріали другої книги підготували: розд. 38,40,42,43 — канд. техн. наук Є.Є. Нікітін; розд. 39 — канд. техн. наук В.П. Розен, канд. техн. наук O . I . Соловей, А.В. Чернявський; розд. 41 - канд. техн. наук Г.О. Куц, канд. техн. наук А.П. Усік, канд. техн. наук Є.Є. Нікітін, Л.О. Літинська; розд. 44 — Г. Гераті, О.В. Дитиненко, д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський;розд. 45- Ї.М. Пархоменко; розд. 46 —д-р техн. наук М.П. Ковалко, д-р техн. наук СП. Денисюк; розд. 47 - канд. техн. наук М.В. Рапцун, СМ. Бевз, канд. екон. наук Є.В. Гагурін, канд. техн. наук Г.Г. Панченко; розд. 48, 49 - канд. екон. наук Є.В. Гагурін; розд. 50 - канд. техн. наук М.В. Рапцун, ГЛ. Вайнштейн, канд. екон. наук Є.В. Гагурін, канд. техн. наук В.О. Дерій, канд. техн. наук ГГ. Панченко, В.В. Середюк, канд. техн. наук СБ. Сурнін, П.А. Шестопал (загальна редакція розділів 47 — 50 — канд. техн. наук М.В. Рапцун); розд. 51 - С.І. Головенко, д-р фіз.-мат. наук В.А. Жовтянський; розд. 52 - канд. техн. наук М.Т. Стрелков; розд. 53 - В.Г Федосеев (53.1), канд. техн. наук О.В. Супрун (53.2), Г. Гераті (53.3), д-р фіз.-мат. наук Т. Скочковський (53.4), д-р екон. наук МЛ. Данилов (53.5), М. Еванс (53.6); розд. 54.1 - канд. техн. наук О.В. Супрун (54.1), О.В. Клітко (54.2).

Упорядники довідкової частини: д-р фіз.-мат. наук Жовтянський В.А. (редагування), Васильковська Т.М., Головенко СІ., Дитиненко О.В., Євтушенко Л.В., Охріменко СВ., Сегида П.Й., Семенченко Н.І., Соріш В.В., Яковенко В.І.

Насамкінець, наукові редактори хотіли б висловити вдячність В.І. Кочеткову та Н.І. Семенюк за надану допомогу при підготовці матеріалів цієї книги.