3
2
1
Магістрам

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Структура і правила оформлення

ДСТУ 3008-95 (DOC. rar)

Паспорт спеціальності 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси

I. Формула спеціальності
Енергетичні системи та комплекси – галузь науки і техніки, що займається дослідженнями загальних проблем створення, функціонування, управління та розвитку енергетичних та енерготехнологічних комплексів і систем, розробкою методів їх дослідження, включаючи електро- і теплоенергетичні системи і комплекси, локальні і регіональні системи енергетики, паливно-енергетичний комплекс країни та його підсистеми, а також організаційні, техніко-економічні, екологічні, технічні і технологічні аспекти виробництва, перетворення, транспортування і використання енергії, спрямовані на підвищення енергоефективності і енергозбереження.
II. Напрямки досліджень
1. Дослідження загальних властивостей, техніко-економічних закономірностей та тенденцій розвитку енергетичних систем і комплексів.
2. Системні дослідження в енергетиці, розробка нових та удосконалення існуючих методів та засобів дослідження енергетичних систем і комплексів.
3. Дослідження пропорцій розвитку енергетики, дослідження та оптимізація технологічних систем паливно-енергетичного комплексу – вугільної, нафтової та нафтопереробної, газової, електроенергетичної, теплоенергетичної, ядерної.
4. Дослідження комплексних проблем енергетики, що знаходяться на стику її складових, оптимізація структури та схем енергозабезпечення з дослідженням, розробками та урахуванням паливно-енергетичних балансів та екологічних проблем.
5. Дослідження, розробка та оптимізація систем виробництва, перетворення, транспортування, розподілу та використання енергії та енергетичних ресурсів.
6. Розробка методів та засобів економіко-математичного моделювання енергетичних систем і комплексів. Оптимізація структури паливно-енергетичного комплексу та його технологічних систем на основі економіко-математичних моделей.
7. Дослідження структури і тенденцій енергоспоживання, енергоємності та інших економіко-технологічних характеристик народного господарства. Аналіз та оптимізація структури енергоносіїв. Прогнозування енергоспоживання.
8. Комплексне вирішення проблем енергозбереження. Розробка політики енергозбереження, методів та засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів, управління енергозбереження в енергетичних системах і комплексах.
9. Комплексне дослідження тенденцій та перспектив розвитку енергетики як природньої монополії з урахуванням цінової (тарифної), податкової, інвестиційної, науково-технічного прогресу та екологічної складових державної політики в ринкових умовах функціонування паливно-енергетичного комплексу.
10. Розробка ефективних методів економічного регулювання та державного управління функціонуванням та розвитком енергетичних комплексів і систем.
III.  Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені - Технічні науки

Паспорт спеціальності 05.09.03 - Електротехнiчнi комплекси та системи

I.Формула спецiальностi
Електротехнiчнi комплекси та системи - галузь науки i технiки, що займається вивченням процесiв у складних електротехнiчних i електротехнологiчних установках та системах, котрi складаються iз взаємопов'язаного комплексу електротехнiчних пристроїв, систем керування ними, засобiв пiдвищення енергетичної ефективностi та продуктивностi, їх математичним та фiзичним моделюванням, дослiдженням можливостi покращання параметрiв та характеристик з метою забезпечення оптимального проектування i бiльш ефективної роботи в рiзних галузях господарства.
II. Напрямки дослiджень
1. Електромеханiчнi системи. Регульований електропривiд, структури та системи керування ним. Електромашиновентильнi комплекси. Нетрадицiйнi електромеханiчнi системи з використанням накопичувачiв енергiї та вентильних перетворювачiв.
2. Електромехатроннi, робототехнiчнi системи. Гнучкi виробничi комплекси з рiзними видами електроприводiв.
3. Електротехнологiчнi комплекси. Взаємозв'язок характеристик джерел електроживлення з параметрами, якiстю та iнтенсивнiстю електротехнологiчних процесiв.
4. Електрофiзичнi установки. Дослiднi, дiагностичнi та експериментальнi стенди для випробування електрообладнання.
5. Системи електропостачання потужних технологiчних i технiчних комплексiв та обладнання промислових пiдприємств. Структури та схеми, пiдвищення якостi електропостачання. Компенсацiя реактивної потужностi та електромагнiтна сумiснiсть електротехнiчного обладнання.
6. Автономнi системи електроживлення стацiонарних та рухомих об'єктiв.
7. Автоматизацiя електротехнiчних комплексiв. Системи автоматичного керування та регулювання. Системи дiагностики, контролю та захисту. Цифровi та аналоговi системи автоматизацiї електротехнiчних комплексiв.
III. Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступен - Технiчнi науки

Програма іспиту для вступу в аспірантуру зі спеціальності 05.14.01 Енергетичні комплекси та системи

завантажити програму вступного іспиту (docx)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

 ЗАТВЕРДЖЕНА

Вченою радою ІЕЕ НТУУ «КПІ»

__________________ 2010 р.

Директор ІЕЕ НТУУ «КПІ»

____________ А.В. Праховник

  ПРОГРАМА

 Вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності

05.14.01 Енергетичні комплекси та системи

1.      Характеристика енергетичних комплексів та систем.

1.1    Енергетичне господарство та його елементи. Основні види паливно-енергетичних ресурсів, їх класифікація. Паливно-енергетичний комплекс як складова частина економіки. Зовнішній та внутрішній зв'язки паливно-енергетичного комплексу.

1.2     Технологічні системи паливно-енергетичного комплексу. Вугільна промисловість. Нафтова та нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Енергетика. Ядерна енергетика. Теплопостачання.

1.3     Економічні проблеми енергетики. Енергетика як природна монополія. Методи формування цін і тарифів на паливо та енергію. Податки та інвестиції в енергетиці. Вплив цінових і податкових факторів на обсяги споживання палива і енергії. Методи економічного регулювання в енергетиці.

 Література до розділу /1, 3, 8, 9, 12, 14, 23, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 38/.

 2.  Системи дослідження в енергетиці.

2.1  Енергетика як об'єкт системних досліджень. Основні поняття системних досліджень. Ієрархія великих систем енергетики. Об'єктивні тенденції розвитку та функціонування систем енергетики.

2.2 Властивості систем енергетики. Властивості розвитку. Властивості неповноти інформації при вивченні систем енергетики. Властивості недостатньої визначеності оптимальних рішень. Властивості динамічності великих систем енергетики. Надійність енергетичних систем та комплексів.

2.3 Математичний аппарат системних досліджень в енергетиці. Системний аналіз. Дослідження операцій. Лінійне, потокове, нелінійне, дискретне та динамічне програмування. Імовірнісні методи та сфера їх застосування в енергетиці. Планування експерименту. Імітаційне моделювання. Теорія оптимального управління. Теорія ігор. Математична економіка.

 Література до розділу /2, 11, 14, 19, 23, 25, 27, 29/.

 3.  Паливно-енергетичний баланс.

3.1  Вчення про єдиний енергетичний баланс. Різноманітні види паливно-енергетичних балансів та їх структура Паливно-енергетичний баланс та окремі баланси паливно-енергетичних ресурсів по видам. Графічні діаграми для вивчення структури паливно-енергетичних балансів. Аналіз основних втрат палива та енергії.

3.2 Структура та тенденції енергоспоживання. Методичні підходи до прогнозування енергоспоживання. Показники енергомісткості народного господарства та їх аналіз. Тенденція зміни структури енергоспоживання. Вибір оптимальної структури енергоносіїв.

 Література до розділу /7, 8, 10, 12, 18, 30, 32, 34/.

 4. Економіко-математичне моделювання енергетичних систем та комплексів.

4.1     Техніко-економічні розрахунки енергетичних систем та комплексів. Структура капітальних вкладень та експлуатаційних витрат об'єктів паливно-енергетичного комплексу та його технологічних систем. Ціни та кінцеві витрати на паливно-енергетичні ресурси. Збитки від недопоставок енергоресурсів та забруднення навколишнього середовища Врахування надійності при оптимізації систем енергетики.

4.2            Багаторівнева система моделей для оптимізації розвитку паливно-енергетичного комплексу. Вибір раціонального числа рівнів ієрархії у системі моделей. Етапи індикативного планування прогнозування та їх плив на ступінь деталізації об'єктів у моделях. Типи економіко-математичних моделей для оптимізації структури паливно-енергетичного комплексу та його технологічних систем. Методи координації та узгодження рішень у системи моделей.

4.3            Моделі оптимізації технологічних систем паливно-енергетичного комплексу. Вугільна промисловість, нафтова та нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Енергетика. Теплопостачання.

4.4. Моделювання оптимального розвитку паливно-енергетичного комплексу з урахуванням надійності. Задача оптимального резервування структури паливно-енергетичного комплексу та його технологічних систем з урахуванням взаємозамінності енергоносіїв. Вузлові нормативи надійності постачання. Початковий підхід до синтезу оптимального розвитку паливно-енергетичного комплексу з урахуванням живучості.

 Література до розділу /1, 3 - 6, 8, 10, 15 - 18, 20 - 22, 24, 28, 29/.

 5.  Енергозбереження в енергетичних системах та комплексах.

5.1.   Основні напрямки енергозберігаючої політики. Критерії вибору енергозберігаючих технологій. Основі напрямки та резерви енергозбереження. Ефективність енергозберігаючих заходів. Управління енергозбереженням.

5.2            Технологічні заходи з реалізації технічного потенціалу енергозбереження. Енергоефективні техніка та технології, матеріали та конструкції . Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії . Система технічних та організаційних заходів з енергозбереження.

5.3            Структурні фактори енергозбереження. Структурне переозброєння виробничих комплексів . Оптимізація енергопостачання та енерговикористання.

 Література до розділу /1 - 3, 16, 17, 25, 32, 41, 43/.

6.  Енергетичний менеджмент.

6.1     Напрямки та завдання енергетичного менеджменту. Науково-методичне забезпечення. Метрологічне забезпечення.

6.2  Енергетичний аудит Обстеження підприємства Вибір оптимального енергоносія . Вимоги до енергоменеджера. Система енергетичного менеджмента на промисловому підприємстві. Оцінка та моніторинг споживання енергії.

 Література до розділу /2, 26, 31, 32, 43, 44/.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арзамасцев Д. А., Липес A.B., Мызин А.Л. Модели и методы оптимизации развития энергосистем. М.: Высш.шк., 1987. -272с.

2.  Белоусов В.Н., Копытов Ю.В. Пути экономии энергоресурсов в народном хозяйствеМ .: Энергоатомиздат, 1986 - 128 с .

3.  Вайк Л.Э., Рабкин Г.Б., Яанимят К.Э. Согласованная оптимизация топливно-энергетических балансов экономических районов: теория и методы. Таллинн: ИТЭФ АН ЭССР, 1982. - 273с.

4.  Волькенау И.М., Зейпер А.Н., Хабачев Л.Д. Экономика формирования электроэнергетических систем. М.: Энергия, 1981. - 320с.

5.  Гарляускас А.И. Математическое моделирование оперативного и перспективного планирования систем транспорта газа. М.: недра, 1975. - 160с.

6.  ДубинскийВ.Г., Дубинская Н.В. Экономика нефтепроводного транспорта. М.: Недра, 1984. - 216с.

7.  Егоров В.И., Злотникова Л.Г. Экономика нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: Химия, 1982. - 286с.

8.  Елохин В.Р., Санеев Б.Г. Аппроксимация моделей энергетических систем. Новосибирск: Наука, 1985. - 144с.

9.  Иерархия моделей для управления развитием энергетики и методы согласования их решений А.А.Макаров, Ю.Д.Кононов, Л.Д.Криворуцкий и др. Иркутск: СЭИ СО АН СССР, 1984. -198с.

10. Кини Р. Размещение энергетических объектов: выбор решений. М.: Энергоиздат, 1982.-358с.

11.     Макаров A.A. , Вигдорчик А.Г. Топливно энергетический комплекс М.: Наука, 1979.-280с.

12.     Математический аппарат экономического моделирования Под ред. Е.Г.Голъштейна. М.: Наука, 1983. - 368с.

13.Мелентьев Л. А. Очерки истории отечественной энергетики. М.: Наука, 1987.-280с.

14.Мелентьев Л. А. Оптимизация развития и управления больших Систем энергетики. М.: Высш.шк., 1982. - 320с.

15.Мелентьев Л. А. Системные исследования в энергетике. М.: Наука, 1983.-456с.

16.Методические положения оптимизации развития топливно-энергетического комплекса.- М.: Наука, 1975.-88 с.

17.Методические рекомендации оптимизации энергетического хозяйства района (республики) на основе системы моделей.- М.: ЦЭМИ АН СССР, 1977.- 88с.

18.Методы и модели согласования иерархических решений/ Под ред. A.A. Макарова. Новосибирск: Наука, 1979.- 240 с.

19.Методы исследования и управления системами энергетики Л.С. Беляев, Н.И. Воропай, Ю.Д. Кононов и др. Новосибирск.: Наука, 1987.- 274 с.

20.Михалевич B.C., Трубин В.А., Шор Н.З. Оптимизационные задачи производственно-транспортного планирования.- М. Наука, 1986.- 264 с.

21.Оптимизация развития и размещения угледобывающей промышленности Д.М. Казакевич, Л.Д. Крепкая, Е.И. Филимонова и др.. Новосибирск, Наука, 1975.- 132 с.

22.Кулик М.Н., Юфа А.И. и др. Оптимизация республиканского топливно-энергетического комплекса и отраслевых систем. Киев., Наукова думка, 1992, 210 с.

23.Основные методические положения оптимизации развития и размещения производства/ Под ред. А.Г. Аганбеляна и Н.П. Федоренко. М., Наука, 1978, - 270 с.

24. Поспелов Г.С., Ириков В.А., Курилов А.Е. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ. М., Наука, 1985. - 244 с.

25. Праховник A.B., Розен В.П., Дегтярев В.В., Энергосберегающие режимы электроснабжения горнодобывающих предприятий .-М.: Недра, 1985.-232 с.

26. Промышленность Украины путь к энергетической эффективности . - К . : ЕС- Energy Center Kiev Ukraine , 200 с .

27. Руденко Ю.Н., Ушаков И.А. Надежность систем энергетики.- М.: Наука, 1986.- 252 с.

28. Сухарев М.Г., Ставровский Е.Р., Брянских В.Е. Оптимальное развитие систем газоснабжения.- М.: Недра, 1981.- 294 с.

29. Теоретические основы системных исследований в энергетике А.З. Гамм, A.A. Макров, Б.Г.Санеев и др.- Новосибирск: Наука,1986.- 334 с.

30. Топливно-энергетический комплекс и система газоснабжения региона/ А.Н. Алымов, Г.Г.Гребенкин, В.Н.Кальченко, М.И.Минц- к.: Наук. думка,1986.-296 с.

31. Торнижевский М.В., Афанасьев Е.И. Экономия энергии в электроустановках предприятий жилищно-комунального хозяйства. - М.: Стройиздат 1987 - 275 с.

32. Украина энергосбережение в пищевой промышленности .-К.: ЕС -Energy Center Kiev Ukraine , 200 с.

33. Хрилев Л.С.Теплофикация и топливно-энергетический комплекс-Новосибиркс: Наука, 1979.- 280 с.

34.Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К., Соловьев ММ. Моделирование развития крупномасштабных систем (на примере топливно-энергетических отраслей и комплексов). М. .Экономика, 1983.- 176 с.

35. Энергоснабжение в промышленности,- М.: Металлургия.- 1982,-172 с.

36.Экологические проблемы энергетики А.А. Кошелев, Г.В. Ташкинова, Б.Б. Чебаненко и др. Новосибирск: Наука, 1989. - 322 с.

37.Экономия энергтт новый энергетический источник М.: Прогресс, 1982.- 384 с.

38.Энергетический комплекс СССР Под ред. Л.А.Мелентьева и А.А.Макарова. М.: Экономика, 1983.- 264 с.

39.Стрелков М.Т. и др. Базовая концепция энергетический политики России и Украины // Проблемы Энергоснабжения. 1994.-№ 1.

40.Украина: энергетика и экономика Стрелков М.Т. и др.- Киев: Энергетический центр ЕС в Украине, Программа ТАСИС- 1996.

41.На шляху до енергетичної ефективності. За ред. М.П. Ковалко, М.В. Ранцука, М.М. Кулика, О.О. Єрохіна. - Київ, Агенство з раціонального використання енергії та екології: 1997 p., 227 с.

42.  Кэмпбелл Р.Макконнелл, Стэнли Л. Брю «Экономикс (т. 1,2 Принципы, проблемы и политика)»-М.: Издательство- «Республика», 1995 г.

43.  КовалкоМ.П., Денисюк СП. Энергосбережение приоритетное направление государственной политики Украины . - К.: 1998 . - 506 .

44.  Энергетический менеджмент (TASIC)   NOVEM180 с.

Програма іспиту для вступу в аспірантуру зі спеціальності 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи

завантажити програму вступного іспиту (doc)

Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання та кафедра автоматизації управління
електротехнічними комплексами


Затверджено радою ІЕЕ
Прот. № 1 від 28.08.2010 р.
проф. Праховник А.В

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури
зі спеціальності 05.09.03 — "Електротехнічні комплекси та системи"

В основу програми покладені внутрішні дисципліни "Теорія електропривода", "Теорія автоматичного керування", "Автоматизований електропривод машин і установок".
1. Теорія електропривода
1.1. Механіка і перетворення енергії в електроприводі.
Основні положення механіки електропривода. Структура електромеханічної системи та електричного привода. Рівняння руху. Приведення моментів інерції та інерційних мас. Моменти і сили опору руху. Механічні характеристики робочих машин та електричних машин.
Статична стійкість електроприводів.
1.2. Властивості та характеристики двигунів постійного струму.
Електромеханічні і механічні характеристики двигунів постійного струму незалежного збудження та визначення параметрів за даними каталогу. Двигунів та гальмівний режими роботи двигунів постійного струму незалежного збудження, способи регулювання швидкості.
Характеристики і режими роботи двигунів послідовного збудження. Розрахунок природної і штучних характеристик двигунів послідовного збудження. Гальмівні режими (гальмування проти включенням, динамічне гальмування, гальмування із самозбудженням).
Характеристики і режими роботи двигунів постійного струму із змішаним збудженням (розрахунок природної характеристики, регулювання швидкості, режим рекуперативного гальмування і динамічного гальмування).
1.3. Властивості і характеристики двигунів змінного струму.
Асинхронні двигуни у нерегульованому електроприводі. Характеристики асинхронних двигунів з фазним ротором. Схеми заміщення асинхронного двигуна, швидкісні характеристики. Механічні характеристики асинхронних двигунів з фазним ротором, гальмівні режими (режим рекуперативного гальмування, гальмування у режимі проти включення, динамічне гальмування). Основні методи регулювання швидкості асинхронних двигунів з фазним ротором.
Особливості роботи асинхронних двигунів з коротко замкнутим ротором (розрахунок механічних характеристик).
Механічні характеристики і регулювання швидкості синхронного двигуна. Регулювання швидкості синхронного двигуна, способи запуску, гальмівні режими.
1.4. Вибір електричних двигунів систем електропривода.
Основні критерії вибору електродвигунів. Вибір двигуна за потужністю при тривалій роботі (нагрівання і охолодження, навантажувальна діаграма). Вибір двигуна при роботі у короткочасному режимі. Методи перевірки двигунів на нагрівання.
2. Системи управління електроприводами
2.1. Основні види регульованих електроприводів.
Багаторівнева структура електропривода. Частотно-регульований електропривод (ЧРП). Асинхронний електропривод з фазовим керуванням (ТРН-АД). Електропривод за схемою "Вентильний двигун" (ВД). Вентильно-індукторний двигун (ВІД). Електропривод за схемою Тиристорний перетворювач - двигун постійного струму (ТП-Д). Асинхронно-вентильний каскад (АВК). Асинхронний машинно-вентильний каскад (АМВК). Силові напівпровідникові елементи регульованого електропривода.
Перетворювачі на керованих електронних приладах. Тенденції розвитку сучасного електропривода.
2.2. Динамічні режими систем електропривода.
Структурні схеми основних систем електропривода. Перехідні процеси двигунів з лінійною характеристикою. Перехідні процеси при запуску і гальмуванні. Замкнута система управління електроприводом з підсумовуванням сигналів. Система підпорядкованого регулювання координат. Формування оптимальних управляючих впливів.
2.3. Енергетичні властивості електроприводів.
Енергетичний канал електропривода. Баланс потужностей потоків енергії силового каналу. Втрати потужності та к.к.д. електродвигунів. Коефіцієнт потужності електропривода.
3. Енергозбереження засобами електропривода
Шляхи енергозбереження засобами електропривода. Енергозберігаючі електродвигуни. Виключення проміжних передач. Підвищення завантаження робочих машин та виключення холостого ходу. Зниження напруги на затискачах двигуна. Використання синхронних машин як компенсаторів реактивної потужності. Втрати енергії у перехідних режимах.
4. Підвищення ефективності роботи технологічних установок і механізмів за рахунок раціонального керування електроприводом
Вентиляторні установки. Насосні установки. Компресорні установки. Вантажопідйомні машини. Конвеєрні установки. Енергозберігаючі аспекти застосування частотно-регульованого електропривода.
5. Система електропостачання
Типи систем електропостачання. Вимоги до систем електропостачання. Основні характеристики електроприймачів. Режими роботи електроприймачів
6. Розрахункова потужність
Обґрунтування розрахункової потужності. Визначення розрахункової потужності за методом впорядкованих діаграм. Пікова потужність. Визначення розрахункової потужності однофазних електроприймачів.
7. Електричні мережі промислових підприємств
Основні вимоги до мереж. Схеми силових мереж. Схеми мереж електричного освітлення. Конфігурація мереж живлення промислових підприємств. Високовольтний струмопровід.
8. Компенсація реактивної потужності
Конденсатор як джерело реактивної потужності. Конденсаторні установки. Розрахунок джерел реактивної потужності великого підприємства. Розрахунок потужності компенсуючи пристроїв.
9. Облік електроенергії
Аналіз похибок при вимірюванні величин споживаної електроенергії. Вимірювальні трансформатори. Трансформатори напруги. Трансформатори струму. Автоматизована система контролю та управління електроспоживанням.
10. Показники якості електроенергії
Відхилення напруги. Коливання напруги. Відхилення частоти. Несинусоціальність напруги. Джерела вищих гармонік. Несиметрія напруг. Провали напруги. Тимчасова перенапруга.
11. Регулювання напруги
Технічні засоби регулювання напруги. Централізоване регулювання напруги. Залежність відхилення напруги від характеристик системи електропостачання.
12. Напівпровідниковий перетворювач як джерело вищих гармонік
Трифазний мостовий перетворювач. Однофазний регульований перетворювач. Несиметричний перетворювач. Частотний перетворювач струму. Тиристорні перетворювачі в системах електропостачання.
13. Фільтри вищих гармонік
Розрахунок фільтрів. Широкополосні фільтри. Визначення параметрів фільтросиметруючого пристрою.
14. Відновлювальні джерела енергії
Загальна характеристика відновлювальних джерел енергії. Сонячні силові установки. Використання енергії хвиль. Застосування вітроенергетичних установок.
15. Економія електроенергії
Організаційні заходи економії електроенергії. Технічні заходи економії електроенергії. Правові заходи економії електроенергії.

Література

  • Москаленко В.В. Электрический привод. - М.: Высшая школа, 1991.-430 с.
  • Ключев В.И. Теория электропривода. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 560 с.
  • Теорія електропривода: Підручник /М.Г. Попович, М.Г. Борисик, В.А. Гаврилюк та ін. за ред. М.Г. Поповича. - К.: Вища школа, 1993.
  • Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. - К.: «Либідь», 1997. - 544 с.
  • Величко Т.В., Фодькин Д.И. Теория электропривода. - Кременчуг: КГПИ, 1999. - 237 с.
  • Закладной А.Н., Праховник А.В., Соловей А.И. Энергосбережение средствами  электропривода.- Киев, 2001.
  • Albert Einstein