2
4
1
3

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ (ПРОЕКТ)
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеню доктор філософії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 14 Електрична інженерія
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 141 Енергетика, електротехніка та
електромеханіка

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеню доктор філософії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 14 Електрична інженерія
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 141 Енергетика, електротехніка та
електромеханіка

 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ІСПИТУ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеню доктор філософії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 14 Електрична інженерія
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 141 Енергетика, електротехніка та
електромеханіка

Докторам філософії, магістрам

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Структура і правила оформлення

ДСТУ 3008-95 (DOC. rar)

Паспорт спеціальності 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси

I. Формула спеціальності
Енергетичні системи та комплекси – галузь науки і техніки, що займається дослідженнями загальних проблем створення, функціонування, управління та розвитку енергетичних та енерготехнологічних комплексів і систем, розробкою методів їх дослідження, включаючи електро- і теплоенергетичні системи і комплекси, локальні і регіональні системи енергетики, паливно-енергетичний комплекс країни та його підсистеми, а також організаційні, техніко-економічні, екологічні, технічні і технологічні аспекти виробництва, перетворення, транспортування і використання енергії, спрямовані на підвищення енергоефективності і енергозбереження.
II. Напрямки досліджень
1. Дослідження загальних властивостей, техніко-економічних закономірностей та тенденцій розвитку енергетичних систем і комплексів.
2. Системні дослідження в енергетиці, розробка нових та удосконалення існуючих методів та засобів дослідження енергетичних систем і комплексів.
3. Дослідження пропорцій розвитку енергетики, дослідження та оптимізація технологічних систем паливно-енергетичного комплексу – вугільної, нафтової та нафтопереробної, газової, електроенергетичної, теплоенергетичної, ядерної.
4. Дослідження комплексних проблем енергетики, що знаходяться на стику її складових, оптимізація структури та схем енергозабезпечення з дослідженням, розробками та урахуванням паливно-енергетичних балансів та екологічних проблем.
5. Дослідження, розробка та оптимізація систем виробництва, перетворення, транспортування, розподілу та використання енергії та енергетичних ресурсів.
6. Розробка методів та засобів економіко-математичного моделювання енергетичних систем і комплексів. Оптимізація структури паливно-енергетичного комплексу та його технологічних систем на основі економіко-математичних моделей.
7. Дослідження структури і тенденцій енергоспоживання, енергоємності та інших економіко-технологічних характеристик народного господарства. Аналіз та оптимізація структури енергоносіїв. Прогнозування енергоспоживання.
8. Комплексне вирішення проблем енергозбереження. Розробка політики енергозбереження, методів та засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів, управління енергозбереження в енергетичних системах і комплексах.
9. Комплексне дослідження тенденцій та перспектив розвитку енергетики як природньої монополії з урахуванням цінової (тарифної), податкової, інвестиційної, науково-технічного прогресу та екологічної складових державної політики в ринкових умовах функціонування паливно-енергетичного комплексу.
10. Розробка ефективних методів економічного регулювання та державного управління функціонуванням та розвитком енергетичних комплексів і систем.
III.  Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені - Технічні науки

Паспорт спеціальності 05.09.03 - Електротехнiчнi комплекси та системи

I.Формула спецiальностi
Електротехнiчнi комплекси та системи - галузь науки i технiки, що займається вивченням процесiв у складних електротехнiчних i електротехнологiчних установках та системах, котрi складаються iз взаємопов'язаного комплексу електротехнiчних пристроїв, систем керування ними, засобiв пiдвищення енергетичної ефективностi та продуктивностi, їх математичним та фiзичним моделюванням, дослiдженням можливостi покращання параметрiв та характеристик з метою забезпечення оптимального проектування i бiльш ефективної роботи в рiзних галузях господарства.
II. Напрямки дослiджень
1. Електромеханiчнi системи. Регульований електропривiд, структури та системи керування ним. Електромашиновентильнi комплекси. Нетрадицiйнi електромеханiчнi системи з використанням накопичувачiв енергiї та вентильних перетворювачiв.
2. Електромехатроннi, робототехнiчнi системи. Гнучкi виробничi комплекси з рiзними видами електроприводiв.
3. Електротехнологiчнi комплекси. Взаємозв'язок характеристик джерел електроживлення з параметрами, якiстю та iнтенсивнiстю електротехнологiчних процесiв.
4. Електрофiзичнi установки. Дослiднi, дiагностичнi та експериментальнi стенди для випробування електрообладнання.
5. Системи електропостачання потужних технологiчних i технiчних комплексiв та обладнання промислових пiдприємств. Структури та схеми, пiдвищення якостi електропостачання. Компенсацiя реактивної потужностi та електромагнiтна сумiснiсть електротехнiчного обладнання.
6. Автономнi системи електроживлення стацiонарних та рухомих об'єктiв.
7. Автоматизацiя електротехнiчних комплексiв. Системи автоматичного керування та регулювання. Системи дiагностики, контролю та захисту. Цифровi та аналоговi системи автоматизацiї електротехнiчних комплексiв.
III. Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступен - Технiчнi науки

Albert Einstein