4
3
2
1

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок депонування наукових робіт
в ДНТБ України
(DjVu)

ЗВІТ
з наукової роботи кафедри автоматизації управління
електротехнічними комплексами  ІЕЕ у 2010 році

Звіт з наукової роботи каф. АУЕК 2010.doc

Перелік наукових праць 2010 АУЕК

Узагальнена інформація з наукової діяльності кафедри АУЕК

Науково-педагогічну роботу у 2010 році виконували 14 штатних викладачів і 3 сумісника. Штатні викладачі – 2 проф. (1 доктор наук, 1 к.т.н),  7 доцентів, 2 старші викладачі, 3 асистенти (один з яких к.т.н.), а також сумісники 1 к.т.н. (0,25 ставки ) доцента та 2 ( 0,25 ставки) асистента.
На кафедрі навчаються 3 аспіранти. Закінчив аспірантуру з підготовленою до захисту дисертацією – 1. Захищено кандидатських дисертацій – 1.
Кафедра виконує одну прикладну держбюджетну тему обсягом фінансування 150 тис. грн. За звітний рік кафедра отримала 12 патентів, 4 свідоцтва та 2 заявки на видачу свідоцтв про авторське право на науково-технічні твори. Кафедрою опубліковано 4 монографії загальним об’ємом  2062 сторінки, 3 навчально-методичні праці об’ємом 100 с., 61 статі загальним об’ємом 674 сторінки. Прийнята участь у організації та проведенні 3 науково-технічних семінарах (у тому числі одного міжнародного); 41 доповідь на наукових конференціях (у тому числі 8 міжнародних); Кафедра виконує 1 міжнародний контракт з міжвузівського співробітництва і 1 національний контракт. Студенти кафедри мають 51 публікацію,  з яких 5  свідоцтв про авторське право, 14 одноосібних праць.
Колектив кафедри націлено на досягнення рівня кафедри національного технічного університету. Оновлюється матеріальна база за рахунок технічної допомоги спонсорів. Кафедра оновилась 12 новими науково-учбовими стендами. Кафедра має 3 мультімедійних класи, завдяки чому зростає  якість проведення навчального процесу.  Невпинно за останні 4-роки зростає кількість і якість публікацій, як в Україні так і за кордоном.
До недоліків слід віднести низький імпакт-фактор публікацій, відсутність тісних зв`язків з промисловістю, малий об`єм господарчої тематики. Частина викладачів кафедри приймає недостатню участь у наукової діяльності. Про це свідчить аналіз балів за наукову роботу викладачів кафедри АУЕК у 2009/2010 учбовому році:
Проф. Розен В.П. – 993;
Проф. Чермалих В.М. – 620;
Доц. Закладний А.М. – 1665;
Доц. Лебедєв Л.М. -1225;
Ст. викл. Дубовик В.Г. – 1505;
Доц.. Алтухов Є.І. – 104 та інші.
Є викладачі кафедри, які  не перевищили межу 100 балів, не говорячи вже про заплановані 620 балів.

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук

1.Захищена 18.10.2010 р. кандидатська дисертація Прокопець Н.В. «Оптимальне управління режимами електроспоживання виробництв з використанням ресурсу управління зв’язаного з технологічним процесом».

1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
         В учбовий процес впроваджено 7 нових курсів 2 практикуми; 6 нових лабораторних робіт.
Прикладом нової лабораторної роботи є комп`ютерізований науково-дослідний стенд з вивчення енергетичних характеристик вентиляторних установок з вентильним двигуном. Стенд розроблений та виготовлений під час виконання магістерської роботи Муренко Т.А. і Лукащука О.М. Параметри якості мережі живлення, перетворювача частоти, технологічні параметри установки виведені на монітор комп`ютера. Керування обертами ВД за допомогою перетворювача частоти також здійснюється від компютера. Після захиста магістерської роботи стенд буде використано  як  лабораторний в курсах: «Основи електропривода, електропостачання та автоматизації», «Основи автоматизації промислових процесів», «Автоматизація типових установок та комплексів», «Енергетичний менеджмент».

1.3. Науково-дослідна робота студентів 

На кафедрі функціонують студентські наукові групи у відповідності до  наукових школ проф. Розена В.П., доц. Закладного О.М., проф.. Чермалиха В.М.
Магістри кафедри працюють за затвердженими кафедрою індівідуальними планами. Кожен магістр доповідає результати наукової роботи на щорічних наукових конференціях кафедри пам’яті  Винославського В.М. Теми доповідей, як правило, співпадають з темою магістерської роботи.
У звітному році магістрами спільно з викладачами опубліковано 51 наукову працю. З них 3 свідоцтва і 2 заявки на свідоцтво про авторське право, 10 статей магістрів, 36 спеціалістів. З них 14 одноосібних публікацій.
Студенти приймають  участь у створенні науково-технічної бази кафедри: розроблюють та виготовлюють лабораторно-дослідницькі стенди,   створюють об’єктно  орієнтовані програми дистанційного навчання, модернізують навчальне обладнання. Шість студентів приймали участь в міжнародній конференції в Санкт-Петербурзі. Усі отримали дипломи. Два з них отримали гранти (на 1 млн. руб.) на навчання в аспірантурі.
Загальна кількість молодих вчених на кафедрі: 3 асистенти (один з них к.т.н.), 2 асистенти сумісники.
Іменну стипендію Пінчука отримала студентка Савченко К.С.   
         Молодими вченими кафедри засновані дві інноваційні старт - ап компанії.
2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами     
Науково- дослідна робота на кафедрі АУЕК ведеться за пріорітетним напрямом: «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі».
Кафедрою АУЕК у 2010 р. виконувалась 1 держбюджетна НДР № 2257-п “Розроблення автоматизованої системи нормування та аналізування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств” (керівник Чермалих В.М.).
В роботі проведений аналіз виробничих процесів гірничодобувних підприємств, огляд та аналіз існуючих підходів до нормування та аналізування енергетичних потоків. Проведені дослідження енерговикористання та аналізування енергетичних потоків установок та механізмів безперервної та циклічної дії гірничодобувних підприємств.
Розроблено класифікацію графіків навантажень установок та механізмів безперервної та циклічної дії, методику проведення енергетичного обстеження. Запропоновано основні напрямки енергозбереження та пропозиції щодо зниження енергоспоживання установками безперервної та циклічної дії.
Проведено аналіз недоліків існуючих систем нормування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств. Запропоновано схему Ісікава та діаграму Парето для визначення впливу чинників на процес нормування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств.
Результати досліджень впроваджені в навчальний процес для студентів спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент», зокрема: розділів дисциплін «Енергозбереження засобами промислового електропривода» (розділ «Основні напрямки енергозбереження в механізмах з вентиляторною характеристикою»),   дисципліни «Автоматизований електропривод» (розділ «Високоефективний регульований електропривод турбомеханізмів»), при виконанні дипломних проектів (3 проектів) та магістерських робіт (2 робіт). Захищено 1 кандидатську дисертацію. Продовжується дослідження способів використання багатошарових інформаційних полів для підвищення якості моніторингу, діагностування, управління, забезпечення безпеки локальних, регіональних та глобальних об`єктів.

 1. Інноваційна діяльність.

3.1. Участь у інноваційній структурі  - науковий парк „Київська політехніка
3.2. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м. Києва
Кафедра продовжує співробітництво з Держспоживстандартом України, Національним агенством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Міністерством ЖКГ України та Міністерством будівництва України, адміністрацією м.Києва в розробленні нормативно-законодавчого забезпечення системи ресурсо-енергозбереження  господарства України (розроблення галузевих методик) а також з:
1.Інститутом газу НАН України у сфері створення системи енергетичного аудиту в виробничих системах - проф. Розен В.П;
2. Інститутом соціально-економічного розвитку міста Києва (НДІРОМ) з питань розробки впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на базі проведення енерго- та ресурсоаудиту на підприємствах комунального господарства міста Києва.
 
3.3. Приклади впровадження вагомих результатів наукових розробок у виробництво.

Кафедрою впроваджено:
1. Програмне забезпечення: «Методика визначення енергетичної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», ДП МЦВНТ «Ерідан» Мінпромполітики.
2. Програмне забезпечення: «Методика визначення енергетичної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», Корпорація «Ресурс».

3.4. Кількість поданих заявок і отриманих охоронних документів
  
Кафедрою АУЕК отримано 12 патентів, 4 свідоцтва та 2 заявки про авторське право на технічний твір.

Отримані патенти
1. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М. Спосіб забезпечення безпеки локального об’єкта .  Патент України на корисну модель №47966 від 25.02.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №4, 2010 р., 6 c.
2. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Спосіб забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №49314 від 26.04.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №8, 2010 р.,5 c.
3. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №48405 від  10.03.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
4. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51398 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
5. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, управління, забезпечення безпеки локального об’єкта. Заявка № u 2009 01959 на корисну модель від 22.02.10 р. МПК H02H 7/08, 6 c.
6. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51435 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
7. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №53055 від  27.09.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №18, 2010 р., 5 c.
8. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №52150 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 5 c.
9. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Ячник Є.А., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №52161 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 4 c.
10. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Заявка № u 2010 04146 на корисну модель від 09.04.10 р. МПК В 02 С 25/00, 4 c.
11. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53651 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 5 c.
12. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53720 від 11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р.,6 c.

Отримані та заявлені свідоцтва про реєстрацію авторського права
1. Розен В.П., Ячник Е.А. МОН. Типова методика ранжування підрозділів горизонтальних рівнів ієрархічних структур міністерств та відомств. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №3454. Заявл.15.06.10. Бюл. №22.
2. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Лебедев Н.Н. Многослойные решетчатые нормализованные информационные поля для мониторинга, диагностики, управления и обеспечения безопасности локальных, региональных и глобальных объектов. МОН. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №32140 від 18 лютого 2010, 9 c.
3. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», №33773 від 18.06.10.
4. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
5. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної ефективності та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», №35407 від 19.10.2010.
6. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» заявка № 36647 від 10.10.2010 р.
7. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права «методика та алгоритми діагностування електродвигунів» заявка № 36648 від 10.10.2010 р.

 1. Міжнародне наукове співробітництво

 

Кафедра АУЕК співпрацює у сфері оновлення матеріально-технічної бази науково-учбових лабораторій з:
1. «СВ Альтера», яка надає електротехнічне обладнання для створення сучасних лабораторних науково-дослідницьких стендів для лабораторії «Автоматизований електропривод».
2. Klinkmann, яка надає мікроконтролери для модернізації лабораторії «Мікропроцесорна техніка».
3. Intergraph Corporation (США) та проектний інститут Укрнафтохімпроект, які передають у вигляді гранту програмне забезпечення для модернізації лабораторії «САПР» у сфері проектування КІП і автоматики об’єктів трубопровідного транспорту.
4. Науково-дослідною лабораторією з електрифікації промислових підприємств Університету Бумердес імені М.Бугара (Алжир) у визначенні загальної стратегії і створенні сучасної лаборії автоматизованого електроприводу.

 1. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

 

Кафедра співпрацює з інститутом газу НАН України щодо створення системи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту. Результатом співробітництва є проект Закону України «Про енергетичний аудит та енергетичний менеджмент», з інститутом електродинаміки НАН України по підготовці фахівців у сфері електромеханіки.

 1. Публікації

Кафедрою у 2010 р. опубліковано:

 1.   4 монографії;
 2.  3 методичні вказівки;
 3.   1 звіт з науково-дослідної роботи;
 4.    12 патентів, 7- авторських прав;
 5. 48 статей та  тези доповідей на конференціях;
 6. 14 одноосібних статей та тез доповідей магістрантів і спеціалістів.

З них у фахових виданнях -24 публікації (194 аркуші).
Перелік вищезазначених публікацій наведено в додатку.

 1. Наукові конференції, семінари, виставки
  1. Кафедра приймала участь у організації наступних конференцій:

1. Науково-технічна конференція «Науково-технічне забезпечення промислової, екологічної безпеки та охорони праці» НК «Експоцентр України».
2. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Неруйнівний контроль у промислової безпеці»,  НК «Пуща водиця».
3. Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ.
4.  Конференция «Автоматизация. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010.
5. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів - Кременчук, КДУ, 2010.
Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях – 30. Кількість доповідей на міжнародних конференціях з публікацією тез – 19.
Кількість викладачів, аспірантів та інженерів, які взяли участь у міжнародних конференціях  - 20. Перелік конференцій, в яких приймали участь науковці кафедри,  наведено нижче.
1. XVII міжнародна науково - технічна конференція „Автоматика – 2010”, Харків.
2. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210

 1. IX міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління». Київ. 21.04.2010.

4.   Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», К.: НТУУ "КПІ", 09-11 листопада 2010 року. 
5.  IX международная научно-практическая конференция «Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление». - К.: НТУУ "КПИ", 21-22 апреля 2010 года.

 1. Бізнес-форум з питань енергоефективності та альтернативної енергетики, 2010 р.
 2. Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». НТУУ "КПІ". Факультет електроенергетики та автоматики. Лютий 2010
 3. Четверта науково-методична конференція «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010
 4. Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». Харків: НТУ «ХПІ», 2010
 5. ІІ-й науково-практичний семінар з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення». Черкаси, 21-22 жовтня 2010 р.
 6. Конференция «Автоматизация. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010.
 7. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів - Кременчук, КДУ, 2010.
 8. 11 науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Київ 2010.
 9. Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: Управління, кадри, іновації, технології». м. Київ, 18 -22 жовтня 2010 р.
  1. На 2011 рік заплановано провести 6 конференцій.

Кафедра прийняла участь в дванадцятій міжнародній виставці навчальних закладів. «Сучасна освіта  в Україні - 2010».

За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами нагороджена ДИПЛОМОМ виставкової фірми «КАРШЕ».
Кафедра прийняла участь у Міжнародної конференції «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.

8. Наукові досягнення ( відзначення Державними та інш. преміями, дипломами, іншими нагородами ).
1. Кулаковський Л.Я. нагороджений дипломом за 2 місце на міжнародному форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання» 21-23 квітня 2010 р. МОН РФ. Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет).
2. Луців Р.П. нагороджена дипломом за 3 місце на міжнародному форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання». 21-23 квітня 2010р. МОН РФ. Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет).
3. Переможцям Міжнародного форуму-конкурсу молодих вчених «Проблеми надровикористання» студентам ІЕЕ Кулаковському Л.Я.(гр. ОА-61) за 2 місце та Луців Р.П. (ОА- 62) за 3 місце надано гранти Вченої ради Санкт-Петербурзького державного гірничого інституту (технічного університету) в розмірі 1 млн. руб. кожному для навчання в аспірантурі цього університету
9. Організаційне забезпечення наукової діяльності
Кафедра поповнилась двома молодим науковцями -  к.т.н. Тороповим А.В. та асистентом Босак А.В. На основі сумісництва 2х0,25 ставки працюють два молодих вчених Розен В.П., Калугін С.С., які  є засновниками двох інноваційних старт-ап компаній.
На кафедрі функціонують наступні Web-сайти:

 1. www.iee.kpi.ua. (Методичний супровід каф. АУЕК, Закладний О.М).
 2. www.auek.kpi.ua. (Тишевич Б.Л.).
 3. www.energomenedgment.ua. (Розен В.П.).
 4. www.electroprivod.org.ua. (Закладний О.М.).
 5. www.electroprivod.kpi.ua. (Закладний О.М.).
 6. www.energuauek.kpi.ua. (Тишевич Б.Л., Луців Р.П.).
 7. www.ec-group.com.ua. (Розен П.В.).
 8. www.setihome.narod.ru. (Розен П.В.).

10. Матеріальна база підрозділу  
1. За спонсорської технічної допомоги встановлено 3 мультимедійні системи в аудиторіях 405, 407 і 416.
2. За спонсорської технічної допомоги фірмою EВMPAPST в лабораторії 408 встановлено лабораторний стенд вентиляторної установки з вентильним електродвигуном з управлінням від комп`ютера (? 16000гр.), аналізатор мережі Diris (? 2000гр.); програмне забезпечення, інтерфейс RS485 – два блока, трансформатори та інше (? 8000гр.)
3. За спонсорської технічної допомоги фірмою СВ «АЛЬТЕРА» надано в лаб. 413 5 мікроконтролерів, з використанням яких розроблено та виготовлено 4 нових лабораторних стенда.
4. За рахунок фірми СВ «АЛЬТЕРА» в лаб. 407 встановлено обладнеання, яке дозволило розробити та виготовити лабораторний стенд з дослідження автоматизованих електроприводів (? 20000гр.)
5. Встановлено демонстраційний стенд комутаційної апаратури для систем управління від фірми «ЭЛЕКОН Лтд» (? 10000гр.).
6. В лаб. 208 встановлено обладнання для дослідження системи ТПД за рахунок СВ «АЛЬТЕРА». (? 37000гр.)
7. В лаб. 208 встановлено обладнання для дослідження характеристик сервоприводів, а також системи ПЧ-АД. (? 25000гр.)
8.  В лаб. 407 встановлено два дослідницьких стенди за рахунок СВ «АЛЬТЕРА». (? 20000гр.)
Проект плану розвитку підрозділу на 2011 р.
Згідно заключних договорів з науково-технічного співробітництва між кафедрою АУЕК та  компаніями виробниками електротехнічної продукції та корпораціями з розроблення програмного забезпечення подовжується співпраця з:
1. Ліцензійних програм від корпорації Intergraph Corporation.
2. Один авторизований клас фірми «СВ АЛЬТЕРА» .
3. Мікропроцесорних контролерів Unitronics від компанії Klinkmann;
4. Електротехнічного обладнання від «СВ Альтера» для модернізації лабораторій «Автоматизований електроприлад», «Основи електропривода»;
5. Віртуальні  лабораторні стенди з електроприводу від Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остроградського (4 шт).
Очікуване фінансування:
1. Держбюджетне фінансування – 150 тис. грн.;
2. Госпдоговірних робіт – 80 тис. грн.

 Звіт заслухано і затверджено на засіданні каф. АУЕК,

 протокол № ____ від ___________2010 р.

 

Зав. кафедри АУЕК _______________      проф. Розен В.П.

 

ЗВІТ
з наукової роботи кафедри автоматизації управління
електротехнічними комплексами  ІЕЕ у 2009 році

Звіт з наукової роботи каф. АУЕК 2009.doc

Перелік наукових праць 2009 АУЕК

Узагальнена інформація з наукової діяльності кафедри АУЕК

Науково-педагогічну роботу в 2009 році виконували 13 штатних викладачів і 3 сумісники. Штатні викладачі - 1 доктор наук, проф., 8 кандидатів технічних наук (1 проф. та 7 доцентів), 2 старші викладачі, 2 асистенти, сумісники 1 х 0,25 ставки  доцента та 2 х 0,25 ставки асистента.
На кафедрі навчаються 3 аспіранти. Закінчив аспірантуру з підготовленою до захисту дисертацією - 1. Захищено кандидатських дисертацій – 2.
Кафедра виконує одну прикладну держбюджетну тему обсягом фінансування 150 тис. грн. та 1 міжнародний науково-технічний контракт. За звітний рік кафедра отримала 1  авторське право на наукову теорію, 6 патентів, 5 заявок на видачу патентів. Кафедрою опубліковано 3 навчальних посібники загальним обсягом 1711 арк., довідник – 252 арк., методичні вказівки -25 арк., 66 публікацій загальним обсягом 652 арк.; участь у організації та проведенні 3 науково-технічних семінарів (у тому числі одного міжнародного); 41 доповідь на наукових конференціях (у тому числі 8 міжнародних); на національній виставці співробітниками кафедри отримано 3 грамоти. Кафедра виконує 1 міжнародний контракт з міжвузівського співробітництва і 1 національний контракт. Студентами кафедри опубліковано 32 друковані праці 16 з яких одноосібні.
Колективу кафедри вдалося призупинити багаторічний період зниження показників у науковому і матеріальному плані. За рахунок технічної допомоги спонсорів оновлюється матеріальна база кафедри. Зростає кількість   лабораторних стендів, обладнаних пристроями високих технологій, аудіомедійних класів, завдяки чому зростає якість проведення навчального процесу.  Невпинно зростає кількість і якість публікацій.
Досі не вдається повною мірою поновити зв`язки з промисловістю, отримати стабільні місця практики студентів, наростити обсяг господарчої тематики.

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук
  1.Захищена 19.10.2009р. кандидатська дисертація Чернявського А.В. «Моделі та засоби управління енергоефективністю енерговикористання в енерготехнологічних системах в умовах інформаційної невизначеності», керівник проф. Розен В.П.
2. Захищена 26.01.2009р. кандидатська дисертація пошукача Бондарчук С.А. «Підвищення ефективності ОЕС України коригуванням сезонного відліку  часу», керівник проф. Розен В.П.
 

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
          В учбовий процес впроваджено 7 нових курсів:  «Управління енергетичними потоками підприємств цивільної призначеності» - для 5 курсу; «Проектування інформаційних систем гірничодобувних підприємств», «Автоматизація технологічних процесів гірничого виробництва», «Управління енергоресурсовикористанням», «Основи електрифікації електроприводу та автоматизації» - для 4курсу; «Електропривод» - 3 курс; «Технологічні комплекси та установки МЖГ - для 2 курсу; 2 практикуми: Win CAPC та Wilo-Select; 8 нових лабораторних робіт.
Прикладом нової лабораторної роботи є комп`ютеризований науково-дослідний стенд з вивчення енергетичних характеристик насосних установок з перетворювачами частоти. Параметри якості мережі живлення, перетворювача частоти, технологічні параметри установки виведені на монітор комп`ютера. Керування обертами АД за допомогою перетворювача частоти також здійснюється за допомогою комп`ютера. Стенд розроблений та виготовлений за участі ст. Перевозника Є.П. як складова виконання магістерської роботи Після захисту магістерської роботи стенд використовується  як  лабораторний в курсах: «Основи електропривода, електропостачання та автоматизації», «Основи автоматизації промислових процесів», «Автоматизація типових установок та комплексів», «Енергетичний менеджмент».

1.3 Науково-дослідна робота студентів 
На кафедрі сформовано студентські наукові групи (чисельністю 51) у відповідності до  наукових шкіл проф. Розена В.П., доц. Закладного О.М., проф. Чермалих В.М. Наприклад, до наукової групи доц. Закладного О.М. «Енергетична ефективність електромеханічних систем» залучено 17 студентів.
   Магістри кафедри працюють за затвердженими кафедрою індивідуальними планами. Кожен магістр доповідає результати наукової роботи на щорічних наукових конференціях кафедри. Теми доповідей, як правило, співпадають з темою магістерських робіт.
У звітному році магістрами спільно з викладачами опубліковано 15 наукових праць та 16 - одноосібно. З них 3 патенти та 12 статей і тез доповідей на наукових конференціях (перелік 16 одноосібних тез доповідей на щорічній конференції ІЕЕ  та спільних робіт викладачів зі студентами додається).
  Студенти беруть участь у створенні науково-технічної бази кафедри: розроблюють та виготовляють лабораторно-дослідницькі стенди,   створюють об`єктно орієнтовані програми дистанційного навчання, модернізують навчальне обладнання.
   

1.4 Наукова робота молодих вчених  
          Склад молодих учених кафедри: 1 доцент і 3 асистенти (один штатний і два сумісники на 0,25 ставки), 3 аспіранти. За особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу нагороджений  асистент Майданський І.Я.


2 Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами     
Науково- дослідна робота на кафедрі АУЕК проводиться за пріоритетним напрямом: «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі».
Кафедрою АУЕК у 2009 р. виконувалась 1 держбюджетна НДР № 2257-п “Розроблення автоматизованої системи нормування та аналізування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств” (керівник проф. Чермалих В.М.).
            У роботі наведено результати аналізу виробничих процесів гірничодобувних підприємств, огляд та аналіз існуючих підходів до нормування та аналізування енергетичних потоків. Проведено дослідження енерговикористання та енергетичних потоків установок механізмів безперервної та циклічної дії гірничодобувних підприємств.
            Розроблено класифікацію графіків навантажень установок та механізмів безперервної та циклічної дії, методику проведення енергетичного обстеження. Запропоновано основні напрямки щодо зниження енергоспоживання установками безперервної та циклічної дії.
            Проаналізовано недоліки існуючих систем нормування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств. Запропоновано схему Ісікава та діаграму Парето для визначення впливу різних чинників на процес нормування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств.
Результати досліджень впроваджені в навчальний процес для студентів спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент», зокрема: дисциплін «Енергозбереження засобами промислового електропривода» (розділ «Основні напрямки енергозбереження в механізмах з вентиляторною характеристикою»),    «Автоматизований електропривод» (розділ «Високоефективний регульований електропривод турбомеханізмів»), використано під час виконання дипломних проектів (3 проекти) та магістерських робіт (2 роботи).
Захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковано 19 статей,  3 навчальних посібники,  зроблено 12 доповідей на українських та міжнародних конференціях.

3.Інноваційна діяльність

3.1 Участь у інноваційній структурі  - науковий парк „Київська політехніка”
 3.2 Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м. Києва
          Кафедра співробітничає з:
1. Держспоживстандартом України,
2. Національним агентством з питань ефективного використання енергетичних ресурсів,
3. Міністерством ЖКГ та Міністерством будівництва України,
4. Адміністрацією м. Києва в розробленні нормативно-законодавчого забезпечення системи ресурсо-енергозбереження  господарства України (розроблення галузевих методик),
5. Інститутом Газу НАН України у сфері створення системи енергетичного аудиту в виробничих системах - проф. Розен В.П,
6.  Інститутом соціально-економічного розвитку міста Києва (НДІРОМ) з питань розробки впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на базі проведення енерго- та ресурсоаудиту на підприємствах комунального господарства міста Києва.
  
3.3 Приклади впровадження вагомих результатів наукових розробок у виробництво.
Кафедрою впроваджено:
           1. Програмне забезпечення: «Методика визначення енергетичної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», ДП МЦВНТ «Ерідан» Мінпромполітики.
          2. Програмне забезпечення: «Методика визначення енергетичної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», Корпорація «Ресурс».
           
3.4 Кількість поданих заявок і отриманих охоронних документів   
Кафедрою АУЕК отримано 6 патентів, 1 авторське право, подано 5 заявок на патенти:
Авторське право
1. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г  Многослойные информационные поля  систем  безопасности локальных объектов. Авторське право. Державний департамент інтелектуальної власності. Реєстраційний номер 31302 від  02.10.09.
Заявки на патенти
          1. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.Н.,  Перевозник Е.П. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Рішення про видачу патенту за заявкою № u 200906081 від  2 жовтня 2009 р. 
2. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.Н., Савченко К.С. Пристрій захисту асинхронного. електродвигуна. Рішення про видачу патенту за заявкою № u 200906017 від  12 жовтня 2009 р.
3. Лебедєв Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту  Патент України (КМ) за заявкою № u 200910837  від 27.10.09 р. 
          4. Лебедєв Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту. Патент України (КМ) за заявкою № u 200911252  від 05.11.09 р.
5. Лебедєв Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту. Патент України (КМ) за заявкою № u 200911540  від 12.11.09 р.
 Отримані патенти
                1. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.Н.,  Масло В.С. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Патент України (КМ) №37820, МПК H02h 7/09. Бюлетень "Промислова власнiсть", №23, 2008 р. (Не війшов в перелік 2008р.).
          2. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Розен В.П. Спосіб захисту електродвигуна.    Патент України  (КМ) №39230, МПК H02H 7/085. Бюлетень "Промислова власнiсть", №3, 2009 р.
          3. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Розен В.П. Спосіб захисту електродвигуна.    Патент України  (КМ) №40488, МПК H02H 7/085. Бюлетень "Промислова власнiсть", №7, 2009 р.
          4. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н. Спосіб захисту електродвигуна.    Патент України  (КМ) №42964, МПК H02H 7/085. Бюлетень "Промислова власнiсть", №14, 2009 р.
          5. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Розен В.П. Спосіб захисту електродвигуна.    Патент України  (КМ) №43034, МПК H02H 7/085. Бюлетень "Промислова власнiсть", №14, 2009 р.
           6. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Перевозник Е.П. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Патент України (КМ) №45140,  МПК H02H 7/00. Бюлетень "Промислова власнiсть", №20, 2009 р.

4.Міжнародне наукове співробітництво.

Кафедра АУЕК співпрацює у сфері оновлення матеріально-технічної бази науково-учбових лабораторій з такими організаціями та установами:
1. «СВ Альтера» (яка надає електротехнічне обладнання для створення сучасних лабораторних науково-дослідницьких стендів для лабораторії «Автоматизований електропривод»).
2. Klinkmann (надає мікроконтролери для модернізації лабораторії «Мікропроцесорна техніка»).
3. Intergraph Corporation (США) та проектний інститут Укрнафтохімпроект (передають у вигляді гранту програмне забезпечення для модернізації лабораторії «САПР» у сфері проектування КІП і автоматики об’єктів трубопровідного транспорту).
4. Науково-дослідною лабораторією з електрифікації промислових підприємств Університету Бумердес імені М.Бугара (Алжир) у визначенні загальної стратегії і створенні сучасної лабораторіїії автоматизованого електроприводу.

5 Аналіз наукового співробітництва з НАН України.
Кафедра співпрацює з інститутом газу НАН України щодо створення системи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту. Результатом співробітництва є проект Закону України «Про енергетичний аудит та енергетичний менеджмент».


6 Публікації 
Кафедрою у 2009 р. опубліковано:

 1.   3 навчальні посібники;
 2.   1 довідник;
 3.   1 методичні вказівки;
 4.   1 звіт з науково-дослідної роботи;
 5.    1 авторське право, 6 патентів, 5 заявок на патенти;
 6. 20 статей;
 7. 26 тез доповідей на конференціях;
 8. 16 одноосібних тез доповідей магістрантів.

 Перелік вищезазначених публікацій наведено в додатку .


7 Наукові конференції, семінари, виставки

7.1Кафедра приймала участь у організації таких конференцій:

1. Науково-технічна конференція «Науково-технічне забезпечення промислової, екологічної безпеки та охорони праці» 20. 10. 2009. НК «Експоцентр України».
2. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Неруйнівний контроль у промисловій безпеці», 22-23.10.2009. НК «Пуща водиця».
3. Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ
          Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях - 41. Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях - 8. Кількість доповідей на міжнародних конференціях з публікацією тез - 3.
Кількість викладачів, аспірантів та інженерів, які взяли участь у міжнародних конференціях  - 8.

  1. На 2010 рік заплановано провести 2 щорічні конференції.
  2. Кафедра брала участь у дванадцятій міжнародній виставці навчальних закладів. «Сучасна освіта  в Україні - 2009».

За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами нагороджена ДИПЛОМОМ.
За особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу грамотами нагороджені  асистенти Майданський І.Я., Кузнецов В.В., доц. Пермяков В.М.


8 Наукові досягнення ( відзначення Державними та інш. преміями, дипломами, іншими нагородами )
Розен П.В. асистент каф. АУЕК отримав міжнародний сертифікат PRAGUE 09 від Energy Globe за національний проект Web-projectEnergyshool”. Сертифікат підписано: Martin Bursik Czech Environment, Maneka Gandhi Chairwoman jf the international ENERGY GLOBE jury, Wolfgang Neumann President & Founder ENERGU GLOBE. EU2009.CZ.
 За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами нагороджена ДИПЛОМОМ.  
Почесним дипломом за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу (оргкомітет виставки «Сучасна освіта в Україні – 2009») нагородив асист. Майданського І.Я. грамотою за третє місце в конкурсі доповідей молодих учених на ХVI Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» до 165-річчя Національного університету «Львівська політехніка», голова журі конкурсу - президент УАІЕ В.Б. Клепіков.


9 Науково-громадська діяльність 
   Академія енергетики України обрала  проф. Розена В.П. дійсним членом Академії енергетики України по Київському міському відділенню.


10 Матеріальна база підрозділу  
1. За рахунок технічної допомоги встановлено 2 мультімедійні системи в аудиторіях 405 і 416.
2. За рахунок технічної допомоги фірмою EBMPAPST в лабораторії 408 встановлено лабораторний стенд вентиляторної установки з вентильним електродвигуном з управлінням від комп`ютера.
3. За рахунок технічної допомоги фірмою СВ «АЛЬТЕРА» надано 5 мікроконтролерів для лаб. 413, з використанням яких розроблено та виготовлено 4 нових лабораторних стенди.
4. За рахунок фірми СВ «АЛЬТЕРА» в лаб. 407 встановлено обладнання, яке дозволило розробити та виготовити лабораторний стенд з дослідження автоматизованих електроприводів.
5. Прийнято на відповідальне збереження демонстраційний стенд комутаційної апаратури для систем управління від фірми «ЭЛЕКОН Лтд».


  11 Проект плану розвитку підрозділу на 2009 р.
Згідно заключних договорів з науково-технічного співробітництва між кафедрою АУЕК та  компаніями виробниками електротехнічної продукції та корпораціями з розроблення програмного забезпечення планується одержати:
1.  Ліцензійні програмни пакети від корпорації Intergraph Corporation.
2. Персональні комп’ютери від ВАТ «Укрнафтохімпроект» для модернізації спільної лабораторії «САПР»;
2. Мікропроцесорних контролерів Unitronics від компанії Klinkmann;  
4. Електротехнічне обладнання від «СВ Альтера» для модернізації лабораторій «Автоматизований електроприлад», «Основи електропривода»;
5. Віртуальні  мультімедійні лабораторні стенди з електроприводу від Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остроградського.
Очікуване фінансування:
1. Держбюджетне фінансування -    ;
2. Госпдоговірних робіт – 80 тис. грн.

 Звіт заслухано і затверджено на засіданні каф.  АУЕК,

  протокол  №    5      від       4 листопада 2009 р.

Зав. каф. АУЕК проф. Розен В.П.   _______________      підпис/дата/печатка

 

Науковий напрям діяльності кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами (АУЕК)

Оптимізація управління електромеханічними системами промислових комплексів та цивільних споруд з метою раціонального використання енергетичних потоків та вибір енергозберігаючого обладнання на основі застосування силових напівпровідникових перетворювачів і мікропроцесорної техніки.

Напрям діяльності наукової групи професора Розена В.П.:

•  “Розробка системи управління енергоефективністю споживання паливно-енергетичних ресурсів, включаючи сертифікацію промислових об'єктів і обладнання, енергетичний менеджмент та аудит";

Напрям діяльності наукової групи професора Чермалиха В.М.:

•  “Розробка та моделювання автоматизованих електромеханічних комплексів з інтелектуальним керуванням";

Напрям діяльності наукової групи доцента Закладного О.М.:

• “Управління ефективністю енерговикористання промисловим електроприводом”. .

За останні роки викладачами кафедри опубліковано:

•  державні стандарти України

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення. /Находов В.Ф., Розен В.П., Соловей А.И., Праховник А.В. – К.: Держстандарт. – 1994. – 15с.

ДСТУ 3120-95 Електротехніка. Літерні позначення основних величин. / Сенько В.І., Соловей О.І., Розен В.П. та ін. – К.: Держстандарт України. – 1995. – 40с.

ДСТУ 3122-95 Установки для компенсації реактивної потужності конденсаторні. Терміни та визначення. / Соловей О.І., Зорін В.В., Розен В.П. та ін. – К.: Держстандарт України. – 1995. – 20с.

ДСТУ 3176-95 Енергозбереження. Методи визначення балансів енергоспоживання гірничими підприємствами. / Розен В.П., Соловей О.І., Находов В.Ф. та ін. – К.: Держстандарт України. – 1995. – 30с.

ДСТУ 3224-95 (ГОСТ 30356-96) Енергозбереження. Методи визначення норм витрачання електроенергії гірничими підприємствами. / Розен В.П., Соловей О.І., Находов В.Ф. та ін. – К.: Держстандарт України. – 1995. – 73с.

ДСТУ 4081-02 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Загальні технічні вимоги./ Розен В.П., Соловей О.І., Жовтянський В.А. та ін. – К.: Держстандарт України, 2002. – 19 с.

ДСТУ 4238:2003 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначенності. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів. / Розен В.П., Соловей О.І., Нуждіна Ю.А. та ін. – К.: Держстандарт України, 2003. – 9 с.

ДСТУ 4351-2004 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності пральних машин. / Розробники: О.Соловей, В.Розен, Шульга Л.А. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 20 с.

ДСТУ 4352-2004 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності кондиціонерів повітря./ Розробники: В.Розен, О.Соловей, Шульга Л.А. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 24 с.

ДСТУ 4472-2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги./ Розробники: В.Розен, І.Соколовська, О.Соловей, І.Стоянова, А.Чернявський. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 28 с.

монографії

Праховник А.В., Розен В.П., Дегтярев В.В. Энергосберегающие режимы электроснабжения горнодобывающих предприятий. – М.: Недра, 1985. – 232с.

Бечвая Е.А., Розен В.П. Прогнозирование спроса: Методы и модели. – К.: ООП Коммунэкономика, 1996. – 196 с.

Праховник А.В., Розен В.П., Побігайло В.А., Розен П.В. Нормативно-правові питання енергозбереження.– К.: Лібра, 2002. –50с.

Лєбєдев М.М., Розен В.П., Соловей О.І., Третьяков І.М., Чернявський А.В. Енергоаудит у житлово-комунальному господарстві – К.: Автограф, 2006. – 60с.

методичне забезпечення промислових підприємств

РТМ 12.25.010-81 (Минуглепром СССР). Указания по регулированию режимов электропотребления на предприятиях угольной промышленности / Праховник А.В., Миновский Ю.П., Розен В.П. и др. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1981. –145с.

М0013184.0.33-04 Типова методика енергетичних обстежень промислових підприємств./ Розробники: В. Розен, О. Соловей, А. Чернявський, Ю. Шульга. – К.: Держкоменергозбереження України, 2004. – 70 с.

•  авторські свідоцтва, патенти

Розен В.П., Праховник А.В., Загородний СВ., Калинчик В.П. Автоматическое устройство для контроля совмещенной электрической нагрузки предприятия // Б.И. №36. –1980.

Розен В.П., Калінчик В.П., Момот Д.Є. та ін. Спосіб обмеження струмів короткого замикання і пристрій для його реалізації. Патент України № 2002021620 від 12 вересня 2002 р.

• навчальні праці

Праховник А.В., Шульга Ю.И., Розен В.П. и др. Введение в информатику и вычислительную технику. Учебное пособие. – К.: КПИ, 1986. – 96с.

Праховник А.В., Розен В.П., Соловей О.І. та ін. Енергетичний менеджмент: Навчальний посібник. Енергозбереження. Кн. 3. – К.: Київська нотна фабрика, 1999 – 184 с.

Энергетический менеджмент / Праховник А.В., Розен В.П., Соловей А.И. и др. – К.: Київська нотна фабрика, 2001 – 472с.

Енергетичний аудит: Навчальний посібник / О.І.Соловей, В.П.Розен, Ю.Г.Лега, О.О.Ситник, А.В.Чернявський, Г.В.Курбака. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.

Энергосбережение средствами промышленного электропривода. /А.Н. Закладной, А.В. Праховник, А.И. Соловей – К.: “ДИЯ” 2001. – 343 с.: ил.,

Автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості / В.С. Лісовський, О.М. Закладний, М.Г. Борисюк та ін. – К.: Факт, 2001. – 164 с.: іл.,

Енергозбереження засобами промислового електропривода / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей – К.: Кондор, 2005. – 408 с.,

 

Авторські свідоцтва проф. Чермалиха В.М.

1.

Двухбарабанная реверсивная скреперная лебедка

А.С. СССР №110245,1957

2.

Устройство для остановки подъёмного сосуда

А.С. СССР №214774,1966

3.

Способ изготовления плоского стального каната

А.С. СССР №210711,1966

4.

Устройство для дистанционной регистрации показаний приборов учета расхода

А.С. СССР №219097,1967

5.

Устройство для преобразования числа одновременно поступающих входных импульсов в последовательную серию импульсов на выходе

А.С. СССР №232604,1968

6.

Шахтная подъёмная установка

А.С. СССР №321461,1970

7.

Предохранительное устройство при аварийных переподъёмах на шахтных подъёмных установках

А.С. СССР №355092,1972

8.

Устройство для расфутеровки средней части конусной дробилки крупного дробления

А.С. СССР №350507,1972

9.

Система автоматического регулирования шахтной подъёмной машины с приводом постоянного тока

А.С. СССР №379505,1973

10.

Устройство для моделирования реверсивного вентильного электропривода постоянного тока с раздельным управлением преобразователями

А.С. СССР №411471,1973

11.

Канатоведущий шкив

А.С. СССР №412109,1973

12.

Устройство для размагничивания ферромагнитной пульпы

А.С. СССР №428783,1974

13.

Прижимное устройство

А.С. СССР №506566,1975

14.

Устройство для обнаружения и извлечения металлических предметов из потоков руды

А.С. СССР №517322,1976

15.

Устройство для автоматического удаления металлических предметов из потока материала

А.С. СССР №580907,1977

16.

Система автоматического контроля и защиты шахтных подъёмных установок

А.С. СССР №70635 1 ,1979

17.

Нелинейный фильтр для систем автоматического управления

А.С. СССР №855604,1981

18.

Устройство управления наклонной шахтной подъёмной установкой

А.С. СССР №891550,1981

19.

Задающее устройство системы управления электроприводом

А.С. СССР №917290,1982

20.

Задающее устройство системы управления электроприводом

А.С. СССР №924662,1982

21.

Устройство для управления преобразователем с непосредственной связью

А.С. СССР №970629,1982

22.

Устройство для управления наклонной шахтной подъёмной установкой

А.С. СССР №971770,1982

23.

Устройство для выбора канала при подвижной связи

А.С. СССР №964997,1982

24.

Устройство для регулирования скорости асинхронного электропривода

А.С. СССР №101410,1982

25.

Нелинейный фильтр для систем автоматического управления

А.С. СССР №1027697,1982

26.

Устройство для задания скорости электропривода

А.С. СССР №1026266,1983

27.

Вентильный электродвигатель

А.С. СССР №1146769,1984

28.

Устройство для управления электроприводом шахтной подъёмной установки

А.С. СССР №1296500,1986

29.

Задающее устройство системы управления электроприводом

А.С. СССР №1381671,1987

30 .

Вентильный электродвигатель

А.С. СССР №1328891,1987

31.

Устройство для защиты тележек обжиговой машины от перегрева

А.С. СССР №1406191,1988

3 2 .

Способ защиты тележек обжиговой машины от перегрева

А.С. СССР №1406191,1988

3 3 .

Устройство для управления приводом шахтной подъёмной машины

А.С. СССР №1447743,1988

3 4 .

Устройство для управления пуском конвейерной линии

А.С. СССР №1502440,1989

3 5 .

Электропривод с оптимальным управлением

А.С. СССР №1534719,1988

3 6 .

Задающее устройство системы управления электроприводом

А.С. СССР №1591712,1990

3 7 .

Устройство для управления приводом тормоза шахтной подъёмной машины

А.С. СССР №16806114, 1991

38.

Способ дискретного управления тормозом шахтной подъёмной машины

А.С. СССР №1715705,1991

Авторські свідоцтва Лебедєва Л. М.

1.

Многоканальное устройство для управления вентильным преобразователем. Опубл. в Б.И. №47, 1984.

А.С.ССР №1131018

2.

Одноканальное устройство для управления вентильным преобразователем. Опубл. в Б.И. №47, 1984.

А.С.ССР №1154725

3.

Одноканальное устройство для управления вентильным преобразователем. Опубл. в Б.И. №20, 1985.

А.С.ССР №1159131

4.

Одноканальное устройство для управления вентильным преобразователем. Опубл. в Б.И. №10, 1987.

А.С.ССР №1297192

5.

Многоканальное устройство для управления вентильным преобразователем. Опубл. в Б.И. №13, 1987.

А.С.ССР №1302401

6.

Устройство для управления преобразователем с непосредственной связью питающее вентильный двигатель. Опубл. в Б.И. №18, 1987.

А.С.ССР №1310967

7.

Устройство для управления пуском конвейерной линии. Опубл. в Б.И. №31, 1989.

А.С.ССР №1502440

8.

Устройство для регулирования процесса дробления. Опубл. в Б.И. №1, 1990

А.С. SU 1533763А1

9.

Устройство для управления преобразователем с непосредственной связью питающее вентильный двигатель. Опубл. в Б.И. №47, 1984.

А.С.ССР №1310967

10.

Способ автоматического регулирования загрузки дробильного агрегата. Опубл. в Б.И. №48, 1990.

А.С.СССР №1616704А1

11.

Устройство для регазификации сжиженого газа. Опубл. в Б.И.№13, 1993.

А.С.СССР №4848162.

12.

Устройство для регазификации сжиженого газа. Опубл. в Б.И.№ ,1991г.

А.С.СССР №4921352.

13.

Способ регазификации сжиженого газа. Опубл. в Б.И.№ , 1992г.

А.С.СССР №4921351

14.

Транспортное средство на магнитном подвесе. Опубл. в Б.И. №29, 1992г.

А.С.СССР №175595.

15.

Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Опубл. в Бюл.№1 1997р.

Патент UA №12456А.

Авторські свідоцтва, патенти

• Лисовский В.С., Хмельницкий В.В., Закладной А.Н., Архипенко А.И. Устройство для контроля скорости. // Б.И. №11. - 1981г.

• Лисовский В.С., Хмельницкий В.В., Закладной А.Н., Архипенко А.И. Устройство для контроля скорости. // Б.И. №16. - 1981г.

•  Чермалых В.М., Закладной А.Н., Хмельницкий В.В. Устройство для управления преобразователем с непосредственной связью. // Б.И. №40. - 1982г.

•  Закладной А.Н., Лебедев Л.Н., Прядко С.Л. Одноканальное устройство для управления вентильным преобразователем. // Б.И. №17. - 1985г.

•  Адволоткин Н.П., Закладной А.Н., Прядко С.Л., Компанеец В.А., Смоляр В.Г. Высокоскоростной вентильный электродвигатель. // Б.И. №42. - 1985г.

•  Закладной А.Н., Лебедев Л.Н., Компанеец В.А., Прядко С.Л. Устройство для управления преобразователем с непосредственной связью, питающим вентильный двигатель. // Б.И.№18. - 1987г.

•  Закладной А.Н., Прядко С.Л., Лебедев Л.Н., Мирошниченко С.В., Компанеец В.А., Славинский И.Л., Веременко А.Н. Транспортное средство на магнитном подвесе. // А.С.№1752595. - 1992г.

Науково-громадська діяльність

Проф..Розен В.П.: заслужений викладач НТУУ КПІ; член вченої ради ІЕЕ; член науково-технічної ради Національного агентства України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів; член Центральної групи енергетичного аудиту України; академік академії будівництва України (відділення енергозбереження); експерт з енергозбереження Європейського співтовариства; незалежний експерт Мінбуду і архітектури України; експерт Міносвіти і науки України; ч лен редколегій наукових журналів; ч лен спеціалізованих рад по захисту кандидатських дисертацій (НТУУ „КПІ”, Вінницький національний технічний університет).

Проф..Чермалих В.М.: заслужений професор НТУУ КПІ; академік академії інженерних наук; член редколегій наукових журналів; член спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій. В. М. Чермалих – заступник голови спеціалізованої вченої Ради Д 26.002.04 у НТУУ „КПІ”, багаторазовий опонент на захистах докторських та кандидатських дисертацій, науковий керівник дипломних робіт спеціалістів та магістрів. Був членом експертної Ради Вищої Атестаційної Комісії України, з 1978 по 2000 р – членом секції комітету з державних премій України, член редколегій кількох наукових журналів та двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, член оргкомітетів постійно діючих міжнародних науково-технічних конференцій: „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, „Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації”.

Доц..Закладний А.Н.: заслужений викладач НТУУ КПІ; член вченої ради ІЕЕ; заст. голови експертної комісії ІЕЕ; заст. голови атестаційної комісії ІЕЕ; член комісії НТУУ «КПІ» з прийому вступних іспитів до аспірантури; відповідальний секретар наукового журналу НТУУ «КПІ» ”Енергетика: економіка, технології, екологія” ; секретар науково-технічної програми НТУУ «КПІ» «Енергетика та енергозбереження». Є автором і співавтором 106 наукових та навчально – методичних праць, в т.ч. трьох навчальних посібників та 7 винаходів.

Наукові розробки каф. АУЕК під керівництвом проф.. Чермалиха В.М., доц. Закладного О.М ., ст. викладача Прядко С.Л. та інш.

1.  Разработка и исследование систем управления вентильным двигателем мощностью свыше 200 кВт., 1980г.

2 . “Разработка системы управления автоматизированным стендом для испытания вентильных двигателей приводов станков и роботов , 1987 р.

3.«Разработка системы автоматизированного контроля параметров высокоиспользованных регулированных вентильных двигателей », 1989 р.

4 . Разработка силового коммутатора индукторного тягового подъемного модуля транспортной системы с магнитным подвесом , 1989г.

5. Разработка и изготовление инвертора на базе силовых транзисторных модулей «2М2-40» для приводов станков с ЧПУ серии «Размер», 1989 г .

6. Исследование и доработка регулирующей системы защиты и силовых транзисторных ключей в приводах «Размер 2М-5-21», 1989 г.

7. Разработка силового коммутатора индукторного тягово-подъемного модуля транспортной системы с магнитным подвесом, 1989 г .

8 . Разработка и внедрение системы управления станком 1 Н 713П на базе вентильного электродвигателя серии 2ДВУ с полупроводниковым коммутатором , 1993 р.

9. «Разработка устройства для ускоренных испытаний коллекторных машин» , 1994 р.

10. Розробка автоматизованої системи керування бурошнековим агрегатом для виїмки вугілля з тонких пластів, 1995г.

11.  Наукові основи побудови системи автоматичної орієнтації направленим рухом бурошнекового агрегату для безлюдної виїмки вугілля з тонких пластів, 1997г.

12. Розробка екологічно безпечної та енергозберігаючої технології безлюдної виїмки з тонких пластів з автоматичною орієнтацією направленим рухом бурошнекового комплексу, 2000 р.

13. Розробка універсального глибоко регульованого електроприводу змінного струму з покращеними енергетичними та динамічними характеристиками, 2002 р.

14. Створення системи моніторингу та контролю параметрів енергоефективності тепло-, водо- та електропостачання будівель, 2005 р.

15. Розробка засобів керування методами нечіткої логіки енергоспоживання у системах тепло- та водопостачання будівель, 2006 р.

ЗВІТ
з наукової роботи кафедри автоматизації управління
електротехнічними комплексами  ІЕЕ у 2008 році

Звіт з наукової роботи каф. АУЕК 2008.doc

Перелік наукових праць 2008 АУЕК

Перелік статей студентів 2008

Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри АУЕК
Науково-педагогічну роботу у 2008 році виконували 13 штатних викладачів  та 3 сумісники. Штатні викладачі - 1 доктор наук, проф., 8 кандидатів технічних наук (1проф. та 7 доцентів), 2 старших викладачі, 2 асистенти. Сумісники (0,25 ставки) – 1 доцент та 2 асистента.
1.1 Підготовка кандидатів і докторів наук
Подана до спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій докторська дисертація Розена В.П.
Захищена кандидатська дисертація Залуніної О.М. на тему: «Методы оценки и прогнозирования состояния регионального энергетического комплекса», керівник -проф. Розен В.П.
Підготовлені до захисту та здані до спеціалізованих рад по захисту кандидатських дисертацій:
1. Кандидатська дисертація аспіранта Чернявського А.В. «Моделі та методи формування потенціалу енергозбереження», керівник - проф. Розен В.П.
2. Кандидатська дисертація асп. Прокопець Н.В. «Оптимальне управління режимами електроспоживання виробництв з використанням ресурса управління, зв`язаного з технологічним процесом», керівник - проф. Розен В.П.
3. Кандидатська дисертація пошукача Бондарчук С.А. «Підвищення ефективності використання електроенергії за рахунок сезонного коригування часу», керівник - проф. Розен В.П.
1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
1.Методологія технічного регулювання з побудови системи енергетичного менеджменту в виробничих системах та енергетичного аудиту, інтегрована в курс «Енергетичний менеджмент».
2. Методика проведення обстежень, проектування та впровадження систем комерційного обліку електроенергії, інтегрована в курсі «Автоматизовані системи електро- тепло- водопостачання», для студентів 5 курсу спеціальності 7.09.2203.
3. Математичне моделювання процесів енергоспоживання електромеханічними комплексами – в курсі  «Енергозбереження засобами електропривода» для студентів 4 курсу спеціальності 7.09.2203.
4. Дослідження динаміки та енергетичних характеристик систем електропривода механізмів машин та установок із застосуванням структурного та віртуального моделювання та фізичного експерименту – в курсі «Автоматизований електропривод машин та установок» для студентів 5-го курсу спеціальностей 7.09.22.03, 7.09.22.04.
5. Дослідження сучасних напрямків в системах управління електромеханічними комплексами із застосуванням структурного моделювання та макетного імітування в курсах: «Теорія автоматичного керування», «Інтелектуальні системи автоматизованого керування», «Цифрові системи управління електромеханічними комплексами та системами» для студентів 3-го, 4-го та 5-го курсів спеціальності 7.09.22.03.

1.3  Науково-дослідна робота студентів 
Кожен магістр каф. АУЕК доповідає результати наукової роботи на щорічних наукових конференціях кафедри. Теми доповідей, як правило, співпадають з назвою магістерської роботи. У звітному році магістрами спільно з викладачами опубліковано 11 наукових праць. З них 1 заявка на корисну модель, 1 доповідь на міжнародній конференції, 9 статей у наукових виданнях.
Прикладом участі студентів у створенні науково-технічної бази кафедри є:
1. Розроблення та виготовлення лабораторно-дослідницького стенду «Дослідження асинхронного частотно-регульованого електроприводу» (Зарубіч В.А –гр.ОА-32, Никитчук В.С.- гр. ОА-31, Глазунова С.Ю.- гр. ОА-41, Ніколенко О.К.- гр. ОА-41 та Стамов С.В.- гр. ОА-41). Роботи проводяться за підтримки ТОВ «СВ Альтера» під керівництвом асист. Майданського І.Я.
2. Розроблення програмного забезпечення:
- «Визначення рейтингової оцінки рівня ефективності Державної інспекції з енергозбереження України» (магістр Лебедєва О.В. гр. ОА-22)  керівник  проф.
Розен В.П.
- «Об`єктно-орієнтована програма дистанційного навчання по курсу «Основи електроприводу» (магістри Шамардак Н.О., Ромаш Д.В.  гр.ОА-22) керівник  проф. Розен В.П.
Дослідницька частина підготовки магістрів наведена в Додатку  5.

1.4 Наукова робота молодих учених (загальна кількість, перелік молодих учених – переможців конкурсів наукових проектів і робіт; одержання премій, грантів, стипендій КМУ, ВРУ, нагороди тощо)
         Склад молодих учених кафедри: 1 доцент і 3 асистенти (один штатний і два сумісники на 0,25 ставки).
За наукову роботу  у сфері дослідження енергетичних характеристик електромеханічних систем молодий учений асист. Майданський І.Я. нагороджений подякою за рішенням журі конкурсу по доповідях молодих вчених на ХV міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», організованою Українською асоціацією інженерів-електриків у 2008 р.
2 Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами
Кафедра проводить наукові роботи за напрямом: «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі».
Кафедрою АУЕК у 2008 р. виконувались 2 НДР  річним обсягом фінансування 127 +14,5 тис. грн. у тому числі:
- за кодом фінансування 2201040 (д\б МОН України) – 1 робота (127 тис.грн.), по госпдоговірній тематиці – 1робота (14,5 тис.грн).
За результатами виконаних робіт захищена 1 кандидатська дисертація, видано 2 навчальних посібники з грифом МОН, 1 навчальний посібник без грифа МОН, 1 монографія, 3 ДСТУ, отримано один та подано 2 заявки на  патенти, опубліковано 34 статті та 9 тез доповідей на міжнародних конференціях. За результатами наукових досліджень студентами захищено 10 магістерських робіт.

1. По завершеній НДР №2960-п «Розробка засобів керування методами нечіткої логіки енергоспоживання у системах тепло- та водопостачання
(Керівник проф. Чермалих В.М.)
Розроблено систему керування і контролю методами нечіткої логіки на основі фаззі-регуляторів для систем тепловодопостачання будівель. Створено програмне забезпечення для оцінювання енергетичної та економічної ефективності використання регульованого електропривода в системах тепловодопостачання будівель. Запропоновано основні напрямки енергозбереження. Розроблено високоефективний регульований електропривод турбомеханізмів, а також методики зниження споживання енергоресурсів установками тепловодопостачання.

2. По завершеній г/д НДР №9 «Проведення енергетичного обстеження підприємства по визначенню показників якості електричної енергії і визначення причин заниженого коефіцієнта потужності та визначення коефіцієнтів завантаження електрообладнання» (керівник - проф.Розен В.П.).
Проведено обстеження промислового підприємства з насиченим регульованим електроприводом обладнанням. Визначено джерела низького коефіцієнта потужності. Розроблені рекомендації щодо компенсації реактивної потужності в умовах «брудної» живильної мережі.

 1. Інноваційна діяльність

3.1 Участь у інноваційних структурах, створених на базі КПІ (науковий парк „Київська політехніка”, технопарк „Київська політехніка”, бізнес-інкубатор „Політехцентр”).
3.2 Загальна кількість і приклади інноваційних розробок підрозділу
За останні 2 роки на кафедрі АУЕК розроблено проект Закону України „Про енергетичний аудит”, 3 державних стандарти України, 3 Технічних регламенти та 4 галузеві методики.
У 2007 р. кафедрою АУЕК розроблено державні стандарти України:
1. ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту. Розробники: А.Буткевич, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.
2. ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу. Розробники: С.Калугін, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 33 с.
3. ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт. Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.

У 2007р. кафедрою АУЕК, під керівництвом проф. Розена В.П., озроблені наукові основи технічних регламентів енергетичних обстежень:
1. Технічний регламент «Загальні вимоги до енергетичного обстеження»,
2. Технічний регламент з енергетичних обстежень»,
3. Технічний регламент з організації енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах.
Кафедрою АУЕК розроблено та затверджено у 2007 р. галузеву методику «Проведення енергетичних обстежень промислових підприємств».
У 2008р. кафедрою АУЕК, під керівництвом проф. Розена В.П., розроблені та затверджені галузеві методики:
1. Методика проведення енергоаудиту на об’єктах ВАТ «Укртелеком» (розробники асист. Розен П.В., аспірант Ячник Е.А.);
2. Методика нормування питомих витрат на об’єктах ВАТ «Укртелеком» (розробники асист. Розен П.В., аспірант Ячник Е.А.);
3. Загальна методика проведення моніторингу тепло споживання для адміністративних та громадських будівель м. Києва. (розробник - аспірант Литвин В.І.).

  1.  Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м. Києва

         Кафедра співробітничає з Держспоживстандартом України, Національним агенством з питань ефективного використання енергетичних ресурсів, Міністерством ЖКГ та Міністерством будівництва України, адміністрацією м. Києва в розробленні нормативно-законодавчого забезпечення системи ресурсо-енергозбереження  господарства України (розроблено 3 галузевих методики під керівництвом проф. Розена В.П.).
Кафедра співробітничає з:
1. Інститутом Газу НАН України у сфері створення системи енергетичного аудиту в виробничих системах - проф. Розен В.П;
2. Інститутом соціально-економічного розвитку міста Києва (НДІРОМ) з питань розробки впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на основі проведення енерго- та ресурсоаудиту на підприємствах комунального господарства міста Києва – доц. Лебедєв Л.М.;
3. АТ «Індекс-банк» щодо проведення енергетичного аудиту офісної будівлі - асист.Розен П.В.
4. ВАТ Універмаг «Україна», ВАТ «Реалізаційна база» м Києва щодо автоматізованого обліку електроенергії – асист. Кузнєцов В.В.
 3.4 Приклади впровадження вагомих результатів наукових розробок у виробництво
1. Впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії ДАТ «Чорноморнафтогаз», ВАТ «АЗОТ», УМТ «Черкаситрансгаз», УМТ «Прикарпаттрансгаз» з оформленням технічної документації та технічним супроводженням (асист. Кузнецов В.В.);
2. Впровадження автоматизованих систем контролю якості електроенергії (асист. Кузнецов В.В.);
3. Впровадження заходів з ефективного використання електроенергії на підприємствах агропромбуду (ст.викл. Дубовик В.Г., доц. Лебедєв Л.М.);
4. Проведення енергетичного аудиту міськмолкомбінату м. Шостка (асист. Розен П.В.)

3.5 Кількість поданих заявок і отриманих охоронних документів (автори, назва, №, дата видачі, заявник).
Кафедрою АУЕК подано 3 заявки.
1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Розен В.П. Заявка на Корисну модель u 2008 12436 від 22.10.2008. Способ для защиты асинхронного электродвигателя.
2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Розен В.П. Заявка на Корисну модель u 2008 13324 від 18.11.2008. Способ для защиты асинхронного электродвигателя.
3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Масло В.С. Устройство защиты асинхронного электродвигателя. Заявка № U 200808729 на корисну модель від 2.07.08 р. МПК H02h 7/09. (по КПІ №1650).

 1. Міжнародне наукове співробітництво

Кафедра АУЕК співпрацює у сфері оновлення матеріально-технічної бази науково-навчальних лабораторій з компаніями:
1. «СВ Альтера» Альтера» надає електротехнічне обладнання для створення сучасних лабораторних науково-дослідницьких стендів для лабораторії «Автоматизований електропривод».
2. Klinkmann надає мікроконтролери для модернізації лабораторії «Мікропроцесорна техніка».
3. Intergraph Corporation (США) та проектний інститут Укрнафтохімпроект (Україна передає у вигляді гранту програмне забезпечення для модернізації лабораторії «САПР» у сфері проектування КІП і автоматики об’єктів трубопровідного транспорту.

5 Аналіз наукового співробітництва з НАН України
Кафедра співпрацює з інститутом газу НАН України щодо створення системи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту. Результатом співробітництва є проект Закону України «Про енергетичний аудит та енергетичний менеджмент».
6 Публікації
Кафедрою за 2008 р. опубліковано:

 1. 2 навчальних посібники з грифом МОН;
 2. 1навчальний посібник без грифу МОН;
 3. 1 монографія;
 4. 34 наукових статті;
 5. 3 патенти;
 6. 14 тез доповідей на міжнародних конференціях;
 7. 1 методичнаі вказівки для студентів.

Затверджено до видання:
3 галузеві методики.
Перелік публікацій наведено в додатку .

7 Конференції, семінари, виставки
7.1 Конференції:
7.1.1 Конференції проведені в ІЕЕ НТУУ «КПІ»:
1. Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в енергетиці і гірництві (Київ, НТУУ «КПІ», травень 2008). -10 доповідей магістрів,- 13 доповідей викладачів, -2 - аспірантів  кафедри.
2. Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в енергетиці і гірництві (Київ, НТУУ «КПІ», грудень 2008). – 10 доповідей магістрів, – 13 доповідей викладачів, -3 - аспірантів кафедри.
7.1.2 Міжнародні конференції:
1. Друга міжнародна науково-технічна конференція “Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах” (Луцьк, 2008 р.);
2. Міжнародна наукова конференція: «Охорона праці та соціальний захист працівників». 19-21 листопада 2008р. м. Київ;
3. Міжнародна науково-технічна конференція «Промышленная безопасность и охрана труда – 2008. Проблемы. Перспективы», м. Ялта.-С.120-122.

Кількість доповідей на міжнародних конференціях з публікацією тез – 10.
Кількість викладачів, аспірантів та інженерів, які взяли участь у міжнародних конференціях –13.
7.2 На 2009р. заплановано провести 2 щорічні конференції кафедри АУЕК «Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в енергетиці і гірництві».
8 Наукові досягнення (відзначення Державними та інш. преміями, дипломами, іншими нагородами)
1. Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ України «КПІ» за розробку і упровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний-виховний процес нагороджена Дипломом п`ятої  виставки презентації:  «ОСВІТА УКРАЇНИ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТНАВЧАННЯ», 29-31 жовтня 2008 р. м. Київ.
2. Проф. Розен В.П. нагороджений Головою Черкаської обласної державної адміністрації О.В.Черевко дипломом обласного огляду-конкурсу видавничих організацій за актуальність та високий видавничий рівень книги «Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії». Голова Черкаської обласної державної адміністрації О.В.Черевко.
3. Проф. Розен В.П. нагороджений дипломом Експо-центру «Метеор» за вирішення проблеми стандартизації у сфері енергетичного аудиту й енергетичного менеджменту за підсумками 3-ї науково-практичної конференції «Новые технологии энергоснабжения и энергосбережения в промышленности и ЖКХ - 2008».
4. Доц. Закладний О.М. нагороджений почесною грамотою Національного агентства з ефективного використання енергоресурсів за вагомі досягнення в реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергоресурсів.
5. Доц. каф АУЕК Пермяков В.М. за особистий внесок у розвиток освітніх інновацій нагороджений Почесним дипломом п`ятої  виставки презентації - Освіта України «Інноваційні технології та навчання», 29-31 жовтня 2008 р. м. Київ.
6. Асист. Майданський І.Я. нагороджений подякою за рішенням журі конкурсу по доповідях молодих вчених ХV міжнародної науково-технічної конференції: «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», організованій Українською асоціацією інженерів-електриків 2008 р.
7. Асист. каф АУЕК Кузнєцов В.В. за особистий внесок у розвиток освітніх інновацій нагороджений Почесним дипломом п`ятої виставки презентації - Освіта України «Інноваційні технології та навчання», 29-31 жовтня 2008 р. м. Київ.

9 Науково-громадська діяльність(тільки обрані у звітному році учені підрозділу до громадських організацій, комісій, які формують або допомагають державним органам управління формувати політику щодо розвитку науки в Україні – комісії ВР України, КМ України, тощо)
У звітному році вчені кафедри - проф. Розен В.П. та асист. Майданський І.Я. прийняті до Української асоціації інженерів-електриків.

10 Матеріальна база підрозділу (наукове обладнання придбане за звітний період)
1. За рахунок господарчої та держбюджетної тематики (загальна сума – 10600 грн):
персональний комп’ютер – 2 шт. – 9200 грн.
монітор -1 шт. – 1400 грн.
2. За рахунок технічної допомоги (загальна сума – 101500 грн):
2.1 Електротехнічне обладнання загальною вартістю 89 000 грн згідно з договором №1 від 13 червня 2008 р. про співпрацю за програмою «Університет» між ТОВ «СВ Альтера» та кафедрою АУЕК інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут.
2.2  5 стендів з візуалізацією використання теплоізоляції вартістю 7500 грн згідно з договором про співробітництво з компанією Евротерм.

  1.  10 столів, з яких 5 комп`ютерних вартістю 5000 грн згідно з договором про співробітництво з компанією «ЕС GROUP».
 1. Проект плану розвитку підрозділу на 2009 р.

Згідно укладених договорів з науково-технічного співробітництва між кафедрою АУЕК та  компаніями виробниками електротехнічної продукції і корпораціями з розроблення програмного забезпечення планується одержати:
1. 10 ліцензійних програмних пакетів від корпорації Intergraph Corporation для модернізації спільної лабораторії «САПР»;
2.  6 персональних комп’ютерів від ВАТ «Укрнафтохімпроект» для модернізації спільної лабораторії «САПР»;
3. 8-10 сучасних мікропроцесорних контролерів Unitronics від компанії Klinkmann для модернізації лабораторії «Мікропроцесорної техніки»;
4. електротехнічне обладнання від ТОВ «СВ Альтера» для модернізації лабораторій «Автоматизований електропривод», «Основи електропривода».
Очікуване фінансування:
1. Держбюджетне фінансування - 0   ;
2. Госпдоговірних робіт – 80 тис. грн.

 Звіт заслухано і затверджено на засіданні каф. АУЕК,

 протокол № 5 від 17 січня 2008р.

 

Зав. каф. АУЕК проф. Розен В.П

 

 ЗВІТ
з наукової роботи кафедри автоматизації управління
електротехнічними комплексами  ІЕЕ у 2007 році

Звіт з наукової роботи каф. АУЕК 2007.doc

1.  Узагальнена інформація з наукової діяльності кафедри АУЕК
Науково-педагогічну роботу у 2007 році виконували 14 викладачів кафедри, з них 2 професори, 8 доцентів, кандидатів технічних наук, 1 старший викладач, 3 асистенти.

1.1. Підготовка кандидатів і докторів наук
Захищена дисертаційна робота Залуніної О.М. на тему: «Методы оценки и прогнозирования состояния регионального энергетического комплекса», керівник проф. Розен В.П.

1.2. Приклади участі молоді у науковій діяльності   
На кафедрі працюють студентські наукові осередки, які очолюють проф. Розен В.П., доц. Данілін О.В., асист. Дубовик В.Г.
Секцію ІЕЕ «Наукове товариство студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» очолює асист. Майданський І.Я.
Загальна кількість студентів кафедри АУЕК, які приймають участь у наукових та учбово-наукових дослідженнях – 72, з них з оплатою із загального фонду бюджету  - 1.
У травні 2007 р проведена четверта науково-методична конференція студентів «Електромеханічні системи автоматизації та електроприводу».    У листопаді 2007р. проведено науково-методичну конференцію студентів  «Автоматизація управління електротехнічними комплексами». У конференціях  взяли участь 72  студенти. Спільних з викладачами публікацій - 6.

 1.3. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
Загальна кількість впровадження нових наукових розробок в учбовий процес у 2007 році складає 8.
Прикладом інтеграції наукової роботи з навчальним процесом є:

 • дослідницький стенд з моделювання систем управління позиційними приводами маніпуляторів (лабораторія 407, корпус 22, асистент Майданський І.Я.);
 • стенди з інтелектуальних систем управління технологічними процесами (лабораторія 413, асистенти Дубовик В.Г., Мануілов В.Д., доц. Алтухов Є.І.);
 • - науково-дослідний   стенд  з розробки інтелектуальних систем захисту напівпровідникових перетворювачів та двигунів змінного струму (лабораторія 408, корпус 22, асистент Дубовик В.Г., доц. Лебедєв Л.М.);
 • 5 нових стендів з розділу „інтелектуальне житло” ( лаб. 407, асист. Майданський І.Я.);
 • високошвидкісна мережа багатоканального обміну інформації LAN   ( лаб. 416, асист. Майданський І.Я.);
 • практичні роботи з курсу енергоменеджменту в групах ОА базуються на досвіді організації та проведення енергоаудиту Алчевського та Дніпродзержинського  металургійних комбінатів  (доц. Лебедєв Л.М.);
 • курс “Енергетичний менеджмент” (проф. Розен В.П.) базується на матеріалах, розроблених на кафедрі АУЕК,  ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту, ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу, ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт.

2.Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами
Кафедра проводить наукові роботи за такими напрямками:

 • «Фундаментальні дослідження з найважливіших пріоритетів природничих, суспільних і гуманітарних наук»;
 • «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі».
 • В цьому напрямку кафедрою АУЕК у 2007 р. виконані 4 НДР  річним обсягом фінансування 247 тис. грн. в тому числі:
 • за кодом фінансування 2201050 (Державні науково-технічні програми) - 3 роботи (35 тис. грн., 50 тис. грн., 35 тис. грн.);
 • за кодом фінансування 2201040 (д\б  МОН України) – 1 робота (127 тис.грн.).

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт захищена 1 кандидатська дисертація, видано 3 ДСТУ, 6 монографій, 2 навчальних посібника, опубліковано 33 статі, отримано один патент, зроблено 28 доповідей на конференціях. За результатами наукових досліджень студентами захищено 10 магістерських робіт,  29 дипломних проектів.
Згідно з п. 19 Постанови КМУ від 03.04.06 №412 щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичних аудитів в Україні в темах  г/т №142 «Розроблення Загальних вимог до енергетичного обстеження», г/т №143 «Розроблення Технічного регламенту з енергетичних обстежень», г/т №144 «Розроблення Технічного регламенту з організації енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах» (керівник - проф. Розен В.П.) розроблені  загальні вимоги до енергетичних обстежень та наукові основи технічних  регламентів.
Після затвердження згаданих проектів наказами НАЕР та подання в Мін’юст України вони стають обов’язковими для виконання на території України.
НДР № 2960-П – керівник проф. Чермалих В.М. «Розробка засобів керування методами нечіткої логіки енергоспоживання у системах тепло- та водопостачання будівель». В роботі виконано огляд та проведено аналіз вітчизняних та закордонних систем тепло та водопостачання будівель, визначені вимоги до контролю та керуванню енергоспоживанням, проаналізовані способи регулювання, вибраний раціональний спосіб регулювання продуктивності залежно від технологічних умов роботи машин і механізмів, досліджено енерговикористання та запропоновані основні напрямки енергозбереження в установках теплозабезпечення комунального господарства.

3. Інноваційна діяльність

3.1. Загальна кількість і приклади інноваційних розробок підрозділу. Динаміка за останні 3 роки
За останні три роки на кафедрі АУЕК під керівництвом проф. Розена В.П. розроблено проект Закону України „Про енергетичний аудит” та 5 державних стандартів України:
1. ДСТУ 4472-2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги./ Розробники: В.Розен, І.Соколовська, О.Соловей, І.Стоянова, А.Чернявський. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 28 с.
2. ДСТУ 4238-2005 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів. Розробники: В.Розен, І.Соколовська, О.Соловей, І.Стоянова, А.Чернявський. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 22 с.
3. ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту. Розробники: А.Буткевич, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.
4. ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу. Розробники: С.Калугін, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 33 с.
5. ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт. Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.
Згідно з п. 19 постанови КМУ від 03.04.06 №412 щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичних аудитів в Україні в темах  г/т №142 «Розроблення Загальних вимог до енергетичного обстеження», г/т №143 «Розроблення Технічного регламенту з енергетичних обстежень», г/т №144 «Розроблення Технічного регламенту з організації енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах» (кер. проф. Розен В.П.) розроблені   наукові основи технічних  регламентів енергетичних обстежень. Після затвердження згаданих проектів   наказами НАЕР та подання в Мін’юст України  вони стають обов’язковими для виконання на території України.

3.2 Участь у інноваційних структурах, створених на базі НТУУ „КПІ”  
Участь в інноваційних структурах технопарку “Київська політехніка” за напрямком: розроблення ДСТУ4714:2007 “Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика розробки та аналізу” (проф. Розен В.П.)

3.3.  Приклади впровадження вагомих результатів наукових розробок у виробництво.    
Розробки кафедри у сфері ресурсо-енергозбереження впроваджуються в усі галузі комунального господарства м. Києва  у вигляді   „Програми впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на базі проведення енерго- та ресурсоаудиту на підприємствах комунального господарства міста Києва” (проф. Розен В.П., доц. Лебедєв Л.М). та Програми утилізації рослинних відходів міста Києва  (доц. Лебедєв Л.М).
Розробки кафедри АУЕК у галузі енергозбереження  засобами електроприводу впроваджені під час виконання  НДДКР  «Обоснование и разработка плана внедрения рекомендаций по повышению конкурентноспособности ОАО «Алчевский металлургический комбинат» на базе инновационных технологий энергосбережения» (доц. Лебедєв Л.М. ).
Розробки кафедри АУЕК з енергозбереження  засобами електроприводу впроваджені при виконанні   НДДКР «Оценка текущего состояния, направлений и перспектив повышения конкурентоспособности ОАО «Днепровский металлургический комбинат им  Ф.Э. Дзержинского» за счет внедрения инновационных методов использования ТЭР» (доц. Лебедєв Л.М. ).
Розробки каф. АУЕК втілені:

 • в проекті Закону України „Про енергетичний аудит” (проф. Розен В.П.);
 • у 5 державних стандартах України (під керівництвом проф. Розена В.П.);
 • в монографії “Стратегія енергозбереження в Україні.” Аналітично-довідкові матеріали. В 2 томах: Загальні засади енергозбереження/ За ред. В.А.Жовтянський, М.М.Кулік, Б.С.Стогній - К.: Академічна періодика, Т.1-510с., Т.2.-600с.(проф. Розен В.П.);
 • в монографії «Енергетичний аудит об’єктів житлово-комунального господарства» /»: Монографія В.П. Розен, О.І. Соловей, С.В. Бржестовський, А.В. Чернявський, П.В. Розен // Під заг. ред. В.П. Розена, О.І. Солов’я. – К.: ПП. ВКФ “ДЕЛЬТА ФОКС”, 2007. – 224 с.
 • в розробленні програми управління екобезпекою міста (доц. Лебедєв Л.М.);
 • в участі у впроваджені автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії  ВАТ „АЗОТ”, УМТ  Черкастрансгаз”, УМТ „Прикарпаттятрансгаз з оформленням технічної документації та технічним супроводженням, а також впроваджено автоматизовану систему контролю якості електроенергії (асист. Кузнецов В.В.);
 • в розробленні   г/т №142 «Розроблення Загальних вимог до енергетичного обстеження», г/т №143 «Розроблення Технічного регламенту з енергетичних обстежень», г/т №144 «Розроблення Технічного регламенту з організації енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах» (керівник проф. Розен В.П.), розроблені  загальні вимоги до енергетичних обстежень та наукові основи технічних  регламентів з енергетичних обстежень.

3.4. Кількість поданих заявок і отриманих охоронних документів 
1.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Устройство  защиты асинхронных электродвигателей от перегрузки и обрыва фазы. Заявка № 200708625 от 27.07.07 г.  Сдано 10.07.07 в патентный отдел КПИ №1399.

4. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами міста Києва, України  та НАН України. Міжнародне наукове співробітництво 
Кафедра плідно співробітничає  в розробленні нормативно-законодавчого забезпечення системи ресурсо- енергозбереження  господарства України з Держспоживстандартом України, Національним агенством з питань ефективного використання енергетичних ресурсів, Міністерством ЖКГ та Мінбудом України (розроблено  5  нових державних стандартів України, два Технічних регламенти  України, міжгалузева методика  під керівництвом проф.  Розена В.П.).
Кафедра співробітничає з інститутом   соціально-економічного розвитку міста Києва (НДІРОМ) з питань розробки  Програми впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на базі проведення енерго- та ресурсоаудиту   на підприємствах комунального господарства міста Києва   (проф.Розен В.П., доц. Лебедєв Л.М.) та розроблення Програми утилізації рослинних відходів міста Києва ( доц. Лебедєв Л.М.).
Кафедра здійснює впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії  ВАТ «АЗОТ», УМТ  «Черкастрансгаз», УМТ «Прикарпаттрансгаз» з оформленням технічної документації та технічним супроводженням, а також впровадження автоматизованих систем контролю якості електроенергії (асист. Кузнецов В.В.).

5. Публікації
Державні стандарти України:
1. ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт. Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.
2. ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу. Розробники: С.Калугін, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 33 с.
3. ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту. Розробники: А.Буткевич, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.
Монографії:
1. Розен В.П., Соловей А.І. та ін.  “Стратегія енергозбереження в Україні.” Аналітично-довідкові матеріали. В 2 томах: Механізм реалізації політики енергозбереження/ За ред. В.А.Жовтянського, М.М.Куліка, Б.С.Стогнія - К.: Академічна періодика, 2006 -Т.2.-600с.
2. Енергетичний аудит об’єктів житлово-комунального господарства: Монографія / В.П. Розен, О.І. Соловей, С.В. Бржестовський, А.В. Чернявський, П.В. Розен // Під заг. ред. В.П. Розена, О.І. Солов’я. – К.: ПП. ВКФ “ДЕЛЬТА ФОКС”, 2007. – 224 с.
3. Розен В.П., Чернявский А.В. и др. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы её обеспечения // Под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина.-К.: Знання України, 2007.-392 с.
4. Трет’яков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М., Трет’якова А.І. Управління екобезпекою міста. Озеленення, рослинні відходи. К.: Автограф, 2007.- 216 с.
5. Трет’яков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М. Рослинні відходи міста. Програма утилізації.-К.: Автограф,2007.-98 с.
Навчальні посібники:
1. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії: Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України./Соловей О.І., Лега Ю.Г., Розен В.П., Ситник О.О., Чернявський А.В., Курбака Г.В. // За заг.ред. О.І.Солов’я. –Черкаси: Редакц.-видавн.центр ЧДТУ, 2007.-485с.
2. Закладний О.М., Прокопенко В. В., Закладний О.О., Електропривод: Навчальний посібник.  – К.: "Політехніка", 2007. - 316 с.
3. Закладний О.М. Навчальний посібник «Електропривод. Дистанційний курс», сайт каф. АУЕК ІЕЕ: www.ntu-kpi.kiev.ua /auek/.
4. Закладний О.М. Конспект лекцій з курсу «Електропривод», сайт каф. АУЕК ІЕЕ: www.ntu-kpi.kiev.ua /auek/.

6. Конференції, виставки
6.1. Кафедра АУЕК нагороджена Дипломом виставки „Сучасна освіта в Україні - 2007 (Десята Ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів) за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу.
6.2. Зав. каф. АУЕК проф. Розен В.П. нагороджений Почесною грамотою виставки „Сучасна освіта в Україні - 2007 (Десята Ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів)” за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти.
6.3. Доценти Данілін О.В., Пермяков В.М. нагороджені грамотами Десятої Ювілейної міжнародної виставки навчальних закладів.
На виставці представлені навчальний посібник „Енергетичний аудит” та 2 монографії.
На міжнародних конференціях  зроблено 9 доповідей з опублікуванням тез. 10 науковців кафедри взяли участь у міжнародних конференціях.

7. Наукові досягнення
7.1. На каф. АУЕК під керівництвом проф. Розена В.П. розроблено проект Закону України „Про енергетичний аудит” узгоджений з Кабінетом Міністрів України.
7.2. За останні три роки під керівництвом проф. Розена В.П. на каф. АУЕК розроблено 5 державних стандартів України.
7.3. Кафедра АУЕК  за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу нагороджена в 2007 році Дипломом виставки „Сучасна освіта в Україні - 2007  (Десята Ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів).
7.4. Згідно з п. 19 Постанови КМУ від 03.04.06 №412 щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичних аудитів в Україні на кафедрі АУЕК під керівництвом проф. Розена В.П. розроблені:

 • Технічний  регламент з енергетичних обстежень;
 • Технічний регламент з організації енергозберігаючих заходів на промислових підприємствах;
 • міжгалузева методика «Загальні Вимоги до енергетичного обстеження».   Після затвердження Технічних регламентів та Методики в Міністерстві юстиції України вони є обов’язковими для впровадження всіма галузями промисловості України.

8. Науково-громадська діяльність

Проф. Розен В.П.

 • віце-президент академії Енергетики України;
 • академік Академії будівництва України (відділення енергозбереження);
 • зам. голови технічного комітету по стандартизації України ТК-48 Держспоживстандарту України;
 • член вченої ради ІЕЕ;
 • член науково-технічної ради Національного агентства України з питань
 • ефективного використання енергетичних ресурсів;
 • член Центральної групи енергетичного аудиту України;
 • експерт  з енергозбереження Європейського співтовариства;
 • незалежний експерт  Мінбуду і архітектури України;
 • незалежний експерт міністерства ЖКГ;
 • експерт Міносвіти і науки України;         
 • - член редколегій наукових журналів;
 • - член спеціалізованих рад по захисту   кандидатських дисертацій (НТУУ „КПІ”, Харківського національного технічного університету, Вінницького національного технічного університету).
 • член комісії НТУ „КПІ” з прийому вступних іспитів до аспірантури;
 • член громадської організації „Міжнародна антитерористична єдність”.
 • - розробник Програми впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на базі проведення енерго- та ресурсоаудиту   на підприємствах комунального господарства міста Києва.

Проф. Чермалих В.М.:

 • академік Академії інженерних наук;
 • член редколегій ряду наукових журналів;
 • член спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

 Доц. Закладний А.Н.

 • член вченої ради ІЕЕ;
 • заст.голови експертної комісії ІЕЕ;
 • заст. Голови атестаційної комісії;
 • член комісії НТУУ «КПІ» з прийому вступних іспитів до аспірантури;
 • відповідальний секретар наукового журналу НТУУ « КПІ».;
 • секретар науково-технічної програми НТУУ «КПІ» «Енергетика та енергозбереження».

Доцент Лебедєв Л.М.

 •  розробник Програми впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на базі проведення енерго- та ресурсоаудиту   на підприємствах комунального господарства міста Києва.
 • розробник Програми утилізації рослинних відходів міста Києва .  

Доцент Тишевич Б.Л.

  9. Матеріальна база підрозділу
Протягом 2007 рок придбано наукового обладнання   на суму 16100 грн.
9.1. За рахунок господарчої тематики (загальна сума 5300 грн.).

 • Принтер XEROX (770 грн.).
 • Факс (1000 грн.).
 • Модулі пам’яті, 8шт. (1800 грн.).
 • Інше обладнання (1750 грн.).

9.2. За рахунок технічної допомоги (загальна сума 10800 грн.).

 • Стенд дослідження енергозберігаючих режимів турбомеханізмів. (Фірма «Венед») -2 000 грн.
 • Контролер ( фірма «HITACHI») – 600 грн.
 • Стенди з дослідження технологій інтелектуального будинку, 6 шт., (Фірма «ALTERA») – 1200 грн.
 • Стенд з дослідження енергозберігаючих режимів установок кондіціювання (Холдінг «ЮТЕМ») – 5000 грн.
 • Контролер  VISION  (Фірма «KLINKMANN») – 2000 грн.

10. Проект плану розвитку підрозділу на 2008 рік
Кафедра АУЕК  у наступному році планує:

 • відкрити нову спеціальність;
 • захистити: докторську дисертацію доц. Розен В.П. (дата захисту: 1 квартал 2008 р.), кандидатські дисертації пошукачів Бондарчук С.А, Чернявського А.В., Прокопець Н.В., які завершені та знаходяться в радах по захисту кандидатських та докторських дисертацій. 
 • підготувати до видання 17  наукових статей у фахових виданнях, одну монографію, 8 доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях;
 • продовжити модернізацію двох учбово-наукових лабораторій;
 • продовжити  подальший розвиток матеріальної бази кафедри.

         Очікуване фінансування д/б робіт – 100 тис. грн.;
Очікуване фінансування г/д робіт – 100 тис.грн.
Кошти на зал дипломного проектування – 2000 грн.
Кошти на навчально-матеріальну базу – 2000 грн.
Бібліотеку – 500 грн.

Звіт заслухано  і  затверджено на засіданні______________________________

Протокол  №__________

Завідувач кафедри АУЭК,проф.                                                              Розен В.П.

Додаток

Перелік публікацій каф. АУЕК за 2007 р.
Перелік наукових робіт, опублікованих у 2007 р., та робіт виконаних у 2006 р., що не увійшли в перелік наукових робіт кафедри АУЕК за  2006 р.

1. Розен В.П., Соловей А.І. та ін.  “Стратегія енергозбереження в Україні.” Аналітично-довідкові матеріали. В 2 томах: Механізм реалізації політики енергозбереження/ За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Куліка, Б.С. Стогнія - К.: Академічна періодика, 2006 -Т.2.-600с.
2. ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту. Розробники: А. Буткевич, Ю. Нуждіна, В. Розен, П. Розен, О. Соловей, А. Чернявський, Л. Шульга, Ю. Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.
3. ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу. Розробники: С. Калугін, Ю. Нуждіна, В. Розен, П. Розен, О. Соловей, А. Чернявський,
Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 33 с.
4. ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт. Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.
5. Енергетичний аудит об’єктів житлово-комунального господарства: Монографія / В.П. Розен, О.І. Соловей, С.В. Бржестовський, А.В. Чернявський, П.В. Розен // Під заг. ред. В.П. Розена, О.І. Солов’я. – К.: ПП. ВКФ “ДЕЛЬТА ФОКС”, 2007. – 224 с. ISBN 978-966-96808-0-8.
6. Розен В.П., Чернявский А.В. и др. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы её обеспечения/ Под ред. Г.К.Вороновского, И.В.Недина.-К.:Знання України, 2007.-392с.
7. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Казмирук М.А. Формирование оптимального плана реализации энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях Украины в условиях неопределенности исходной информации / Нац.техн.ун-т Украины «Киев.политехн.ин-т». – Киев, 2006. – 17 с. – Библиогр.:27 назв. – Деп.в ГНТБ Украины 27.03.06.№26-Ук2006
8. Средства повышения эффективности функционирования системы энергетического менеджмента производственных систем / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский, Л.Д. Добровольская //в кн.: Экономическая безопасность государства и интеграционные формы её обеспечения // Под общ. Ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. К.: Знания Украины, 2007. -392с. (С.355-365).
9. Соловей О.І., Праховник А.В., Несен Л.І., Рябенко І.С., Розен В.П. та ін. Соловей Олександр Іванович. З нагоди 70-річчя. – Київ: НТУУ «КПІ», 2007. -59с.

10. Розен В.П., Соловей А.И., Штогрин Є.А., Танський О.М.М., Чернявский А.В., Ячник Є.А. Порівнювальна характеристика методів кваліфікації виробничих систем за впливом технологічних параметрів на рівень енергетичної ефективності виробництва / Нац. техн. Ун-т України «Київ. Політехн. Ін-т». –Киї, 2007. -12с. Деп. В ДНТБ України 3.01.07, №9 –Ук 2007.

11. Розен В.П., Соловей О.І., Литвин В.І., Банік М.О. Аналіз споживання теплової енергії навчальними корпусами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»./Нац. техн. Ун-т України «Київ. Політехн. Ін-т». –Київ, 2007. -11с. Деп. В ДНТБ України 16.04.07, №26 –Ук 2007.

12.Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Казмирук М.А. Планирование оптимального использования потенциала энергосбережения промышленных предприятий Украины //Технічна електродинаміка. 2006. №5. – С.59-68.

13. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В.,Казьмирук М.А. Формирование оптимального плана внедрения энергосберегающих мероприятий в условиях неопределенности информации//в кн.: Экономическая безопасность государства – территориальный аспект // Под ред.М.М.Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобич:2006. –С. 230-239

14. Закладний О.М., Закладний О.О., Застосування новітніх силових електронних компонентів у регульованому електроприводі, Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2006. №.2- с. 47-53.

15. Закладний О.М., Закладний О.О., Сучасні методи регулювання якості електроенергії, Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. – 2007. №2, с. 25-30.
16.  Закладний О.М., Закладний О.О., Універсальний діагностувальний комплекс для прискорених випробувань електродвигунів, Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. - 2007, №4, с. 35-39.
17. Праховник А.В., Закладний О.М.,  Закладний О.О., Контроль та аналіз в реальному часі режимів енерговикористання промислових електроприводів, Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика»/Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007. – 607 с., с. 151-155.
18. Закладний О.М., Закладний О.О., Оцінка енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках, Вісник НТУУ “КПІ”, серія “Гірництво”, вип.8, 2007р.
19. Закладний О.М., Закладний О.О., Методика прискореного діагностування електродвигунів, Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2007. №.2- с. 47-53.
20. Закладний О.М., Прядко С. Л., Смоляр В. Г., Ладік К. П., Енергозбереження в системах тепло- та водопостачання будівель, Деп. в ДНТБ України 09.07.07, №50 – Ук2007.
21. Закладний О.М., Прокопенко В. В., Закладний О.О., Електропривод: Навчальний посібник. – К.: "Політехніка", 2007. - 316 с.
22. Закладний О.М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В.Г. Автоматизоване управління рівнем освітленості, як один із елементів охорони праці. Науково- методична конференція «Проблеми охорони праці промислової та цивільної безпеки», 2007
23. Закладний О.М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Автоматизовані системи моніторингу та контролю мікроклімату у промислових приміщеннях. Науково-методична конференція «Проблеми охорони праці промислової та цивільної безпеки», 2007
24. Закладний О.М. Навчальний посібник «Електропривод. Дистанційний курс»,  сайт каф. АУЕК  ІЕЕ.
25.  Закладний О.М. Конспект лекцій з курсу «Електропривод», сайт каф. АУЕК  ІЕЕ.
26. Закладний О.М. Методичні вказівки з практичних занять з дисципліни «Автоматизований електропривод», до лабораторних занять з дисципліни «Синтез електронних та мікропроцесорних пристроїв», до практичних занять з дисципліни «Енергозбереження засобами промислового електропривода», сайт каф. АУЕК ІЕЕ. Системи оптимального по динамічним навантаженням управління електроприводом // Електротехнічні енергозберігаючі системи. – Вип. 1 (1). – Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 55 – 57.
27. Чермалых А.В., Данилин А.В., Майданский И.Я. Моделирование.
28. Козаченко А.В., Роменская М.П. Комбинированная по задающему
воздействию система управления с ПИД-регулятором в компенсирующем канале // Електромеханічні системи, методи моделювання та автоматизації. Збірник матеріалів конференції. – Вип. 5 (5). Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 167 – 168.
29. Майданский И.Я., Козаченко А.В., Алтухов Е.И. Моделирование системы позиционного управления с использованием пакета Simulation среды Labview // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2007. – Вип. 3 (44) частина 1. – С. 157 – 161.
30. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Виртуальное моделирование режимов работы электропривода по схеме асинхронно-вентильного каскада // Журнал «Промэлектро». – Киев, ТОВ «ДІЯ» – 2007. – № 1/2007. С. 61 – 66.
31. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Исследование динамики энергетических показателей электропривода по схеме асинхронно-вентильного каскада // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) Тематический выпуск. – 2007. – С. 193 – 198.
32. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Прядко С.Л. Идентификация параметров на основе Z-преобразования и оптимизация управления электромеханическими системами с упругими звеньями // Журнал «Промэлектро». – Киев, ТОВ «ДІЯ» – 2007. – № 5/2007. С. 6 – 11.
33. Метод дослідження складних динамічних систем у просторі станів. Тишевич Б.Л., Городецький В.Г. Вісник житомирського державного технічного університету/Технічні науки.№4(43)/2007.
34.Методичні вказівки до вивчення програми  Electronic Workbench. Городецький В.Г., Погребний В.В., Тишевич Б.Л. Обсяг 23с. Наклад 150 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.
35. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системи моніторінгу та автоматичного керування. Частина1». Городецький В.Г., Погребний В.В., Тишевич Б.Л. Обсяг 48с. Наклад 100 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.
36. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системи моніторингу та автоматичного керування. Частина2». Городецький В.Г, Тишевич Б.Л. Обсяг 32с. Наклад 100 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.
37. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Устройство  защиты асинхронных электродвигателей от перегрузки и обрыва фазы. Заявка № 200708625 от 27.07.07 г.  Сдано 10-07-07 в патентный отдел КПИ №1399.
38. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Уровни паспортизации объектов энерго- ресурсосбережения. Деп. в ГНТБ Украины 09.07.2007 г., № 45 - Ук2007. 14 с. 
39.  Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Розен П.В. Уровни   энерго-ресурсной   паспортизации объектов коммунального хозяйства. Деп. в ГНТБ Украины 01.10.2007 г., № 105 - Ук2007. 15с.
40. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Розен П.В. Состав паспортов энерго-ресурсозбережения.  Деп. в ГНТБ Украины 01.10.07., № 106-Ук 2007.8с. 
41. Третяков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М. Рослинні відходи міста. Програма утилізації.-К.: Автограф, 2007. -98с.
42. Третяков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М., Третякова А.І. Управління екобезпекою міста. Озеленення, рослинні відходи. К.: Автограф. -2007. -216с.

   Перелік спільних зі студентами публікацій за 2007 р.
1. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Казмирук М.А. Формирование оптимального плана реализации энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях Украины в условиях неопределенности исходной информации/ НТУУ «КПИ». – Киев,2006. – 17 с. – Библиогр.:27 назв. – Деп.в ГНТБ Украины 27.03.06.№26-Ук2006
2. Розен В.П., Соловей А.И., Штогрин Є.А., Танський О.М.М., Чернявский А.В., Ячник Є.А. Порівнювальна характеристика методів кваліфікації виробничих систем за впливом технологічних параметрів на рівень енергетичної ефективності виробництва. НТУУ «КПИ». –Київ, 2007. -12с. Деп. в ДНТБ України 3.01.07, №9 –Ук 2007.

.3.Розен В.П., Соловей О.І.,Литвин В.І., Банік М.О.Аналіз споживання теплової енергії навчальними корпусами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»./ НТУУ «КПИ». –Київ, 2007. -11с. Деп. В ДНТБ України 16.04.07, №26 –Ук 2007.

4.Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Казмирук М.А. Планирование оптимального использования потенциала энергосбережения промышленных предприятий Украины //Технічна електродинаміка. 2006. №5. – С.59-68.

5.Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В.,Казьмирук М.А.Формирование оптимального плана внедрения энергосберегающих мероприятиях в условиях неопределенности информации//в кн.: Экономическая безопасность государства – территориальный аспект // Под ред. М.М.Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобич:2006. –С. 230-239.6. Козаченко А.В., Роменская М.П. Комбинированная по задающему  воздействию система управления с ПИД-регулятором в компенсирующем канале // Електромеханічні системи, методи моделювання та автоматизації. Збірник матеріалів конференції. – Вип. 5 (5). Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 167 – 168.

 

ПОКАЗНИКИ наукової діяльності кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами за 2007 рік станом на 12.11.07

Показники до текстової частини Звіту 2007.xls

 

                                        Показники
Кількість
1. Науково-педагогічні кадри  
1.1
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників  
                                               Всього
14
                                                          з них:
                                       докторів наук
2
                                       кандидатів  наук
8
1.2
Чисельність штатних  працівників, які виконуюють НДДКР
                                       Всього
                                                         з них:
                                      докторів наук
                                      кандидатів  наук
1.3
Чисельність сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно правового характеру
                                      Всього  
0
                                                         з них:
                                      докторів наук
0
                                      кандидатів  наук
0
2. Підготовка наукових кадрів
2.1.
Кількість докторантів
0
2.2.
Кількість аспірантів
3
2.3.
Кількість захищених кандидатських дисертацій 
1
2.4.
Кількість захищених докторських дисертацій 
0
2.5.
Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих вчених
0
2.6
Кількість науковців, що отримують інші стипендії,  премії, гранти
0
3. Фінансування НДДКР
3.1.
Обсяг фінансування із  загального  фонду  (2201020, 2201040) 
0
                                   Всього:  тис. грн./кількість робіт
0
                              фундаментальні (2201020)
0
                              тис. грн.
0
                              кількість робіт
0
                              прикладні (2201040)
127
                              тис. грн.
0
                              кількість робіт
0
3.2.
Фонд фундаментальних досліджень (2201030)
0
                              тис. грн.
0
                              кількість робіт
0
3.3.
Державні науково-технічні програми  (2201050)
120
                              тис. грн.
0
                              кількість робіт
0
3.4.
Державні замовлення (2201060)
0
                              тис. грн.
0
                              кількість робіт
0
3.5.
Обсяг фінансування із  міжнародних  фондів (2201070)
0
                              тис. грн.
0
                              кількість робіт
0
3.6.
Обсяг фінансування із спеціального фонду  (госпдоговірні роботи)
                               тис. грн.
0
                               кількість робіт
0
4. Результативні показники  НДДКР
4.1.
Кількість відкриттів 
0
4.2.
Кількість робіт, відзначених  Державною премією України в галузі науки і техніки 
0
                             кількість лауреатів
0
4.3.
Кількість робіт, відзначених  іншими преміями
0
                             кількість лауреатів
0
4.4.
Кількість закінчених д/б  робіт 
0
                                         з них зі створення :
0
                    нових видів техніки
0
                    нових технологій
0
                    нових видів матеріалів 
0
                    нових програмних продуктів
0
                    нових методів, теорій
0
4.5.
Кількість закінчених г/д  робіт 
3
                                        з них зі створення :
0
                    нових видів техніки
0
                    нових технологій
0
                    нових видів матеріалів тощо
0
                    нових програмних продуктів
0
                    нових методів, теорій
0
4.6.
Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню 
100
4.7.
Кількість інноваційних розробок
0
4.8.
Впроваджено результатів розробок у виробництво
6
                                                       у навчальний процес 
8
4.9.
Кількість проданих ліцензій
0
4.10.
Кількість отриманих патентів 
0
              із них в інших країнах 
0
4.11.
Кількість поданих заявок на об'єкти інтелектуальної власності
1
                              з них за межами  НТУУ "КПІ"
0
4.12.
Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права
0
4.13.
Міжнародні науково-технічні контракти : 
0
                                                       з НТЦУ
0
                                                       за програмами
0
                                                       з фірмами
1
5.Публікації, конференції, виставки 
5.1.
Опубліковано                 монографій
5
                                      підручників
0
                                     навчальних посібників
4
5.2.
Кількість публікацій (статей/доповідей) у  наукових виданнях :      одиниць 
30
                                                                                                       друк. арк.
10,7
                               з них у зарубіжних 
1
5.3
Кількість проведених наукових семінарів і конференцій 
4
                               в тому числі міжнародних
0
5.4.
Кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях, семінарах
8
5.5
Участь у виставках (кількість виставок)  
1
в тому числу у міжнародних
1
5.6
Число експонатів, які демонструвалися на виставках
3
5.7.
Кількість дипломів, медалей і інших нагород, одержаних на виставках
3
6. Наукова робота студентів
6.1
Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР 
21
                                                    всього (з оплатою та без оплати)
1 (20)
                                                    з них
                   з оплатою із загального фонду бюджету  (д/б)
1
                   з оплатою із спеціального фонду (г/д), за    грантами
6.2
Кількість студентів які беруть участь у виконанні НДДКР при захищенні
0
                 магістерських робіт
10
                 дипломних робіт спеціаліста
29
                 дипломних робіт бакалаврату
0
6.3.
Кількість студентів, які брали участь у олімпіадах (1/2 тури)
0
6.4.
Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами 2 туру 
0
6.5.
Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів 
6
                                                    з них самостійно
0
6.6.
Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України
0
6.7.
Кількість студентів, які одержують інші стипендії та премії, гранти
0
6.8.
Кількість студентських робіт, які відзначені нагородами 0