2
4
1
3

Публікації у 2017 році

Перелік наукових та навчально-методичних праць викладачів каф. АУЕК ІЕЕ за 2017 календарний рік
1. Гузов Е.С., Сінчук І.О., Розен В.П., Караманець Ф.І., Осадчук Ю.Г., Бойко С.М. Аспекти енергоефективності залізорудних підприємств. Монографія / під ред. О.М. Сінчука.- Кривий Ріг, 2017.-240 с.

 1. RozenV., Davydenko L., Davydenko V., Davydenko N. Formalizationofenergyefficiencycontrolproceduresofpublicwater-supply facilities/ Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 543,2017, Pages 196-202.
 2. Розен В.П., Давиденко Л.В., Давиденко Н.В. Принципи побудови моделі електроспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників / Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку. Зб. наук. праць ІVМіжнар. Наук.-метод. конференції у м. Києві  25-27 квітня 2017 р. К.:, НТУУ «КПІ», 2017. –С.94-95
 3. Розен В.П. Приклади енергетичного   аналізу/ Зб. наук. праць науково практичної конференції «Підвищення енергоефективності підприємств транспортної галузі за євростандартами 11-13 жовтня 2017 р. м. Одеса, 2017. –С.23-35
 4. Розен В.П., Демчик Я. М. Застосування методу головних компонент для ідентифікації впливу показників на рівень електроспоживання / Електротехнічні та комп’ютерні системи , Одеса , 2017.- №25 (101). –С. 199-205

6. Pavlo Herasymenko,ViacheslavHutsaliuk, Volodymyr Pavlovskyi and OlegYurchenko.Software Phase-Locked Loop of Control System of a Series-Resonant VoltageSource Inverter for Induction Heating Equipmen. /2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, p.384-389.
7. Шульга Ю.І., ДанілінО.В., Сміленко О.Н., Сукайло А.В.Дослідження режимів роботи ліфтової установкиз регульованим електроприводом // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ЗАТ «Техновибух» – 2017. – Вип 33. – С. 36 – 47.
8. Данілін О.В., Буря О.О., Шарий О.М.Двокоординатна система наведення фотоелектричних панелей на сонце // Енергетика. Екологія. Людина. НауковіпраціКПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ, 2017. – С. 138 – 146.
9. Чермалих О.В., Пермяков В.М., Мугенов Д.Д. Застосування тиристорно-контакторного керування при вдосконаленні асинхронного електроприводу діючих підйомно-транспортних установок / Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2017. – Вип. 33. – С. 47-51. 
10. Бровко В., Чермалих О. Застосування сучасних технологій в системах вентиляції громадських будівель та приміщень / Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи : зб. Матеріалів Х Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 10 квітня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 10. – С. 108-111.
11. Бичківський О.С., Чермалих О.В. Прогнозне керування процесом енергоспоживання підприємства з використанням відновлюваних джерел енергії / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯПС – 2017) : матеріали тез доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 24-27 квіт. 2017 р.) : у 2-х т. // Чернігівський національний технологічний університет . – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – Т.2. – С. 139-140.
12. Бичківський О., Чермалих О. Визначення потенціалу застосування вітроенергетичних установок на основі статистичного аналізу вітрового потоку / Нові виміри наукового пізнання : зб. Матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 15 трав. 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1. – С. 51-56.
13. Шумський Є.В. Дослідження механічних характеристик крокових двигунів в граничних режимах роботи /Є.В. Шумьский, М.Ю. Горобець, А.В. Торопов//Матеріали міжнародної науково – технічної конференції інституту енергозбереження і енергоменеджменту. Київ – 2017, с.156-163.
14. Горобець М.Ю. Нелинейноеквазиоптимальноеуправление усилием пиления древесины по обобщенному критерию быстродействия и точности / М.Ю. Горобець, Є.В. Шумьский, А.В. Торопов//Матеріали міжнародної науково – технічної конференції інституту енергозбереження і енергоменеджменту. Київ – 2017, с.163-167.
15. Набока А.Д. Дослідження електромеханічної системи перемотування тканини фарбувальної лінії /А.Д. Набока, А.В. Торопов //Матеріали міжнародної науково – технічної конференції інституту енергозбереження і енергоменеджменту. Київ – 2017, с.211-215.
16. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Литвиненко С.О., Драчов Е.В., Паламарчук О.П. Пристрій захисту перетворювача частоти. Заявка  № u 2017 04606 від 12.05.17 р  на корисну модель. МПК H02H 7/10.  (9)
17. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Брагина Л.Є., Чевельча О.В. Управління насосною установкою з використанням сигналів струму електродвигуна. Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 25-26 травня 2017 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2017. 405 с. (7)
18. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Костіков К.Л., Єсаулов Д.М. Захист перетворювача частоти при невірному підключенні. Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 25-26 травня 2017 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2017. 405 с. (7)
19. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шумелянко В.В., Майстренко Л.Ю. Захист перетворювача частоти при невірному підключенні. Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 25-26 травня 2017 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2017. 405 с. (7)
20. Шарий О.М., Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Особливості  запуску  авіадвигунів при використанні  суперконденсаторів. Деп. в ДНТБ України 09.06.2017р.,  №54 - РІД/Ук-2017.
21. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Набока А.Д.,  Глущенко В.Р. Управління насосною установкою з урахуванням  навантаження  електродвигуна. Деп. в ДНТБ України 13.06.2017р.,  №55 - РІД/Ук-2017. (13)
22. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Докшина С. Ю. Спосіб захисту електродвигуна з використанням векторів моніторингу. ПатентУкраїни на корисну модель №116392 від 25.05.2017р. МПК H02H  7/08. Бюлетень "Промисловавласнiсть", №10 2017 р.
23. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Поволоцький П.Б., Лановий О.І.  Особливостізахиступеретворювачачастоти при першому запуску. Деп. в ДНТБ України 19.06.2017р.,  №56 - РІД/Ук-2017.
24. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М. Каплан М.Є. Чоудхурі А.М. Робота перетворювачачастоти при порушеннях в ланціпостійного струму. Деп. в ДНТБ України 19.06.2017р.,  №57 - РІД/Ук-2017.
25. Шарий О.М., Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М. Підвищення ефективності запуску авіадвигунів в умовахфункціонування автоматизованих систем. Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного універ ситету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорськогот». 25-26 травня 2017 р. Енергетика. Екологія. Людина. Науков іпраці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2017. 405 с. (10).
26. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М. Тарасюк А.П. Спосібзахистуелектродвигуна з використанням двовимірних векторів моніторингу. ПатентУкраїни на корисну модель №117169 від 26.06.2017р. МПК H02H  7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №12, 2017 р.
27. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Гуров Г.В. Спосібзахистуелектродвигуна з використанням тривимірних векторів моніторингу. ПатентУкраїни на корисну модель №117170 від 26.06.2017р. МПК H02H  7/08. Бюлетень "Промисловавласнiсть", №12 2017 р. 
28. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Докшина С.Ю., Матушкін Д.С. Пристрій захист уперетворювача частоти.  Патент України на корисну модель №119804 від 10.10.2017 р. МПК H02H  7/10.  Бюлетень "Промисловавласнiсть", №19 2017 р.
29. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,     Хотян А.А.,  Новиков Г.І.  Пристрій керування насосною установкою.  Патент України на корисну модель №119860 від 10.10.2017 р. на корисну модель. МПК F04D 15/00.  Бюлетень "Промислова власнiсть", №19 2017 р.                             
30. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Ліцензія №17-2 Договору №Л17-2 від 25.05.17..  Спосібвизначеннятехнічного стану електродвигуна в процесі пуску. Патент Українина корисну модель №110787від 25.10.2016 р. МПК G01R 31/34. 
31. Звіт з договору №03/11-НП   від 1.11.16. «Проведення режимних досліджень, відновлення працездатності, налаштування газовимірювальних приладів». 5100 грн .
32. Лебедєв В.М., Лебедєв Л.М. Заявка на корисну модель. Вх. №259755. Дата одержання 19.10.2017. Номер заявки u2017 10102. Спосіб розробки малопотужних круто падаючих рудних тіл.
33.Тишевич Б.Л. канд.техн.наук, Устименко С.О. магістрант.Прогнозування електроспоживання комплексу електротехнічних об’єктів виробничих систем з використанням методів штучного інтелекту // Міжнародна науково-технічна
конференція Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці КПІ ім. Ігоря Сікорського, 25.05.2017. – С.
34. Tyshevych B. L., Orlov M. V. XІ Міжнароднаї науково-практична конференція.  MATRIX FREQUENCY CONVERTERS IN ELECTRIC DRIVES WITH SYNCHRONOUS MOTORS;  Київ – Дніпро.  25.05.2017.
35. Босак А.В. Оптимізація режимів роботи електроприводів вантажопідйомних електромеханічних установок з адаптивним фаззі-регулятором / А.В. Босак, І.Я. Майданський, А.О. Петрученко // Елктротехнічні та комп'ютерні системи. -2017.
          36. П'ята міжнародна конференція "Інnелектуальні енергетичні системи - ESS'17". Чермалих О.В. Оптимізація динамічних режимів шахтної підйомної устаноки / О.В. чермалих, А.В. Босак, А.В. Данілін. - ІЕЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.-2017.
          37. XV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів. Петрученко А.О. Компенсация возмущающих воздействий сложных электромеханических систем / А.О. Петрученко, Д.Д. Мугенов, А.В. Босак.- Кременчуг.-2017.
38. Розен В.П., Прядко С.Л., Кулаковський Л.Я., Босак А.В., Майданський І.Я., Смоляр В.Г. Звіт про науково-дослідну роботу: «Розробка методів та засобів діагностування енергоефективності стаціонарних установок для створення систем енергоменеджменту гірничодобувних підприємств» (№2820п, заключний). № держреєстрації 0115U002333. Код КВНТД 1.211.09.03.

 

Публікації у 2016 році

 

Перелік наукових праць каф АУЕК

Соловей О.І., Розен В.П., Ситник О.О., Чернявский А.В., Курбака Г.В., Ткаченко В.Ф., Дмитренко І.А. Силові споживачі електричної енергії:  навч. посіб./М-во освіти і науки, Черкас.держ.технол. ун-т,- Черкаси: ФОП  Кандич С.Г., 2016.-124 с. Давиденко Л.В., Давиденко В.А.    , Розен В.П. Моніторинг ефективності енергорвикористання в системах комунального водопостачання. Монографія: Луцьк: РВВ Луцького НТУ. – 2015.–148 с.

 1. В.П.Розен, В.Д.Трифонов, В.В.Слесарев, Д.В.Трифонов. Повішение єффективности использования єлектроєнергии в шахтніх производственніх системах. Монографія. Днепропетровск, НГУ, НТУУ «КПІ», 2016, 154 с.
 2. ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанови їх проведення/ Розробники:Розен В., Соколовська І., Іншеков Є., Стоянова І.І.,. Вятчаніна С.А. Чернявський. . – К.: Держспоживстандарт України, 2016 . –  37 с.
 3. ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту/ Розробники: Розен В., Соколовська І., Іншеков Є., Стоянова І.І.,. Вятчаніна С.А. Чернявський . –К.: Держспоживстандарт України, 2016 . –  30 с.
 4. ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження та поліпшення системи енергетичного менеджменту/ Розробники: Розен В., Соколовська І., Іншеков Є., Стоянова І.І.,. Вятчаніна С.А. Чернявський . –К.: Держспоживстандарт України, 2016 . –  74 с.
 5. ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої енерггоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності/ Розробники:  Розен В., Соколовська І., Іншеков Є., Стоянова І.І.,. Вятчаніна С.А. Чернявський. – К.: Держспоживстандарт України, 2016 . –  52 с.
 6. ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої енергетичної ефективності організацій. Загальні принципи і настанова/ Розробники: Розен В., Соколовська І., Іншеков Є., Стоянова І.І.,. Вятчаніна С.А. Чернявський . –К.: Держспоживстандарт України,  2016 . –  50 с.
 7. Розен В.П., Трачук А.Р. Повышение уровня эффективности использования энергоресурсов топливно-энергетическим комплексом Украины, XVI Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» , 15-17 марта 2016, Казань, Россия.
 8. Rozen V.P., Trachuk A.R Status of applying of international energy management standarts in Ukraine/ II International Scientific and Practical Conference "Methodology of Modern Research"March 28 – 29, 2016, Dubai, UAE.
 9. Rozen V.P., Trachuk A.R. Analysis of the the energy balance of Ukraine to improve the energy efficiency of fuel and energy complex, II International Scientific and Practical Conference "Scientific Issues of the Modernity" April 27 – 28, 2016, Dubai, UAE.
 10. Розен В.П., Ходаківский І.Г. Керування електричним навантаженням з використанням короткострокового прогнозування методом Хольта/ Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. –К.: НТУУ «КПІ», 2016.- Вип. 30 . –С.104-114
 11. Розен В.П., Великий С.С. Визначення основних факторів, які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах/ Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. –К.: НТУУ «КПІ», 2016.- Вип. 30 . –С.96-103
 12. Розен В.П., Демчик Я.М. Порівняльний аналіз методів прогнозування споживання електроенергії виробничих систем Вісник Криворізького національного університету Зб. наук. Праць Вип 42 –К.: НТУУ «КПІ», 2016.- Вип. 30 . –С. 51-56 (фахове видання)
 13. Розен В.П., Давиденко Л.В., Давиденко Н.В. Система комплексного контролю енергоефективності режимів роботи об’єктів комунального водопостачання / Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку. Зб. Наук. Праць ІІІ Міжнар. Наук.-метод. Конференції у м. Києві  30 травня-01 червня 2016 р.К.:, НТУУ «КПІ», 2016.-.94-95
 14.  А.В. Чермалих, Бровко В.О. Концепція побудови системи регулювання повітрообміну в залі кінотеатру для підтримки оптимальних комфортних умов/ Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14-15 квітня 2016 р. – Кременчук, КрНУ, 2016. – С. 186-187.

17. Торбанюк М.А., Чермалых А.В. Определение устойчивости башенных кранов против опрокидывания с помощью математической модели / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14-15 квітня 2016 р. – Кременчук, КрНУ, 2016. – С. 43-44.
18. А.В. Чермалых, А.В. Данилин, А.В. Босак, А.О. Петрученко. Комбинированное управление с задающей моделью позиционным электроприводом шахтной подъемной установки / Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Збірник наукових праць XVII Міжнародної науково-технічної конференції у м. Кременчук 17-19 травня 2016 р. - Кременчук: КрНУ, 2016. - Вип. 1/2016 (4). - С. 29-31.
19. О.С. Бичківський, О.В. Чермалих. Статистичний і імовірнісний аналіз розподілу сонячної радіації в межах населенного пункту / Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Збірник наукових праць XVII Міжнародної науково-технічної конференції у м. Кременчук 17-19 травня 2016 р. - Кременчук: КрНУ, 2016. - Вип. 1/2016 (4). - С. 157-159.
20. М. Пермяков В.М., Чермалих О.В., Майданський І.Я., Бровко В.О.  Оптимізація технологічних режимів роботи системи управління повітрообміном глядацької зали кінотеатру / Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво" – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2016. – С. 114-120.

 1. Голодний   І . М .  Силовий драйвер крокового двигуна 2l110M/ Ю . М ,  Лавриненко ,  А . В .  Торопов // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2016, Вип.6, Ч.1. –с. 223-229.
 2. Торопов А.В. Параметричний синтез системи керування технологічними параметрами насосних установок/ Капуста А.В., Романенко А.С.// Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2016. – с.276-279.
 3. Торопов А.В. Моделеорієнтоване керування насосними агрегатами на базі програмованих логічних контролерів стандарту МЕК61131/Романенко А.С// Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2016. – с.279-282.
 4. Босак А.В. Исследование характеристик позиционного асинхронного єлектропривода с нечетким регулятором / А.В. Босак, А.В. Торопов. // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика– Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4) – С. 29-31.
 5.  Лебедєв Л.М.,  Лєбєдєв М.М.,  Дубовик В.Г., Ткаченко С.О.  Спосіб захисту електродвигуна. Патент України на корисну модель №104275 від 25.01.2016 р. МПК H02H  7/08.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №2 2016 р.
 6.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Яковчук І.В., Докшина С.Ю. Пристрій для контролю технічного стану електричних машин. Патент України на корисну модель №106391 від 25.04.2016 р. МПК G01M 7/00, G01R 31/00.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №8 2016 р.
 7.   Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Брагина Л.Е., Гетьманцев Д.Р. Контроль состояния асинхронных электродвигателей при их эксплуатации. Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 01-03 червня 2016 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2016. – 375 с. c. 282 - 286.
 8.  Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Докшина С.Ю., Стасюк І.К. Трифазний пристрій  очищення трьох труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 01-03 червня 2016 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2016. – 375 с. c. 287 - 292.
 9.  Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М.,  Александрова І.В. Особливості струмового захисту електродвигуна з урахуванням його теплового стану. Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 01-03 червня 2016 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2016. – 375 с. c. 293 - 296.
 10.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Докшина С. Ю. Спосіб захисту електродвигуна з використанням векторів моніторингу. Заявка на корисну модель № u 2016 07668 від 12.07.16 р  МПК H02H  7/08. 
 11.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Тарасюк А.П. Спосіб захисту електродвигуна з використанням двовимірних векторів моніторингу. Заявка на корисну модель № u 2016 07671 від 12.07.16 р  МПК H02H  7/08.. 
 12.   Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Гуров Г.В. Спосіб захисту електродвигуна з використанням тривимірних векторів моніторингу.
 13. Заявка на корисну модель № u 2016 07643 від 12.07.16 р  МПК H02H  7/08. 
 14.   Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Рязанов М.П. Алгоритм управления защитой электродвигателя с учетом значения его температуры. Деп. в ДНТБ України 20.07.2016 р.,  №8 - Ук2016.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2017 р, №1-2
 15.   Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Червяков К.В. Особенности управления технологическим объектом с использованием информационных полей. Деп. в ДНТБ України 25.07.2016 р.,  №11 - Ук2016.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2017 р, №1-2
 16.       11. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Ващенко Н.А. Управления защитой электродвигателя с учетом прогноза его состояния. Деп. в ДНТБ України 25.07.2016 р.,  №9 - Ук2016.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2017 р, №1-2
 17.   Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Ващенко Н.А. Особенности защиты электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 25.07.2016 р.,  №10 - Ук2016.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2017 р, №1-2
 18.   Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Дем’янів А.В., Кричковський  М.І. Спосіб визначення технічного стану електродвигуна в процесі пуску. Патент України на корисну модель №110787 від 25.10.2016 р. МПК G01R 31/34.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №20 2016 р.
 19. Шульга Ю.І. «Проблеми, задачі, законодавче і фінансове забезпечення реформування енергопостачання ЖКГ»./Андрієвський Д.Й., Шульга Ю.І.  «INNOVATION MARKET» Збрник наукових праць. – Київ: МВЦ, 2016 – С.14-15.
 20. Шульга Ю.І. Доповідь:  «Проблеми енергоефективності в ЖКГ». Міднародний форум «INNOVATION MARKET» Інформаційно-комунікаційна платформа «Енергетика» МВЦ (м.Київ, пр.. Броварський 15), 22-24 листопада 2016 р.
 21. Шульга Ю.І. Доповідь: «Підвищення енергоефективності ВВП».  III - міжнародна конференція «Енергоефективність в промисловості АПК та ЖКГ», готель «Президент», м. Київ. 2016.

42. Смоляр В.Г. Перспективи видобутку бурого вугілля в Україні з подальшою його газифікацією. Збірник матеріалів восьмої науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина.» Секція 6(С6) – К. НТУУ «КПІ»  2016. – 95с.
43. Смоляр В.Г., Сергієнко М.І. Обгрунтування та вибір енергозберігаючих і економічно безпечних електричних ламп освітлення. Збірник матеріалів восьмої науково-практичної конференції «Енергетика.Екологія.Людина.»Сек-ція 6(С6) – К. НТУУ «КПІ»  2016. – 95с.
44. Смоляр В.Г. Закладний О.О., Прядко С.Л., Куць М.Ф. Вплив якості напруги живлення на термін служби асинхронних двигунів. Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту  НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина.» –  К.:2016

 1.  Я.М. Демчик,  Сторожилова Г.І. Вплив параметрів моделі на точність прогнозування електроспоживання на об’єктах енергоринку. «Енергетика, економіка, технологія, екологія». 2016.
 2. Гурін В.К., Павловський В.О., Юрченко О.М., Юрченко М.М.. Підвищення ефективності засобів поліпшення електромагнітної сумісності у системах електроживлення з високочастотними транзисторними перетворювачами. //Електротехніка та електромеханіка. – Спец. Випуск до 22 МНТК «Силова електроніка та енергоефективність». – Т2. – с. 46-53.
 3. В.К. Гурін, В.О. Павловський, О.М. Юрченко. Зменшення кондуктивних завад на вході транзисторних перетворювачів з накопичувальним дроселем // Технічна електродинаміка - №4. – 2016. – с. 50-53. (Скопус).
 4. В. І. Сенько, В. В. Михайленко, М. М. Юрченко, О. М. Юрченко, Ю. М. Чуняк. Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими  перетворювачами з сімнадцятизонним регулюванням вихідної напруги // Технічна електродинаміка - №5. – 2016. – с. 23-26. (Скопус).

51. Б.Л. Тишевич, к.т.н., доц., М.В.Орлов, студ. (НТУУ «КПІ») ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ З СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ, Збірник НТУУ "КПІ" "Гірництво",Випуск 30. – 2016 ,Стор. 130-136 ; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами
52.B.L. Tyshevych, associated professor, A.A. Marchenko, master student (National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnical Institute») POSSIBLE APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN CONCRETE PRODUCTION. Збірник НТУУ "КПІ" "Гірництво",Випуск 30. – 2016,Стор. 121-125 ;
53.Б.Л. Тишевич, к.т.н., доц., Д.Д. Мугенов, магистрант (НТУУ «КПІ») ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ, Збірник НТУУ "КПІ" "Гірництво",Випуск 30. – 2016, Стор. 126-130 
54. Босак А. В. Управление позиционным электроприводом с неавтономной задающей моделью и нечеткими регуляторами : дисс. ... канд. техн. наук. : 05.09.03 – электротехнические комплексы и системы / Алла Васильевна Босак. - Киев, 2016. - 212 с.

Публікації у 2015 році

Перелік наукових робіт каф. АУЕК за 2015 календарний рік

 1. Розен В.П., Добровольська Л.Н., Волинець В.Ш. Моніторинг та планування енергоефективних режимів електроспоживання вугільних шахт. Монографія / Луцьк.: Луцький НТУ, 214. -152. (Монографія не увійшла в перелік 2014 року).
 2.  Санковский А.Г., Новосельцев А.В. Розен В.П.и др. Учебно-методическое  руководство по энергетическому экспресс-аудиту. Астана. 2014.-146 с.  ISBN №978-601-296-715-9.  (Монографія не увійшла в перелік 2014 року).
 3. Rozen V.P. Has participated in the WORLD Science conference  «Topical researches of the World Science» on the topic June 20-21, 2015, Dubai, UAE.
 4.  Rozen V.P. Has participated in the WORLD Science conference

«THE TOP ACTUAL RESEARCHES IN MODERN SCIENCE» on the topic  «The development of energy balance in order to improve the energy efficiency of industrial enterprises» July 18-19, 2015, Ajman, UAE.

 1. Rozen V.P. Has participated in the International Scientific and Practical Conference «NEW OPPORTUNITIES IN THE WORLD SCIENCE» on the topic «PLANNING FOR IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE INDUSTRIAL REGION» August 22-23, 2015, Abu-Dhabi, UAE.
 2. Rozen V.P. Has participated in the International Scientific and Practical Conference «NEW OPPORTUNITIES IN THE WORLD SCIENCE» on the topic «PLANNING FOR THE  FORMATION OF FUTURE SCENARIOS OF IMPROVING THE THE ENERGETICS OF UKRAINE» September 24-25, 2015, Abu-Dhabi, UAE.
 3. Розен В.П., Закладний О.М., Закладний О.О., Смоляр В.Г. Розробка методів та засобів діагностування енергоефективності стаціонарних установок для створення системи енергоменеджменту  гірничовидобувних підприємств.  Проміжний звіт НДДКР з договору - 2820-п.
 4. О.Н. Юрченко, Д.А. Михайличенко. Исследование процесса пуска синхронного электрического двигателя на базе замкнутой системы управления// Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. – Кременчук -2015. - №1(3). - с. 56-58.
 5. В.І. Сенько,  О.М. Юрченко та ін. Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з восьмизонним регулюванням вихідної напруги та електромеханічним навантаженням// Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. – Кременчук -2015. - №1(3). - с. 44-47.
 6. В.К. Гурін, В.О. Павловський, О.М. Юрченко. Метод зменшення несиметричних завад від перетворювача напруги з накопичувальним дроселем/ / В сб. «Праці Інституту  електродинаміки  НАН України», - Київ:  ІЕД НАН України, 2015,  -  № 41. - С. 117-120.
 7. С.А. Шворов, О.М. Юрченко та ін. Метод оптимального дозування вхідних субстратів та спеціальних домішок для біогазових установок // Відновлювальна енергетика. – 2015. - №2(41). – С. 80-84.

12.  Голодний   І . М .  Гальмування   противмиканням   електропривода   з   пристроєм   плавного   пуску   серії  SSW /  Ю . М ,  Лавриненко ,  А . В .  Торопов // Науковий   вісник   національного   університету біоресурсів   і   природокористування   україни ,  Вип .109. Ч .1. - 2015. -  с . 168-173.
13. Голодний І.М. Привод крокового двигуна 2L110M / Ю.М, Лавриненко, А.В. Торопов / Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування україни, Вип.109.Ч.2. - 2015. - с. 167-174.
14. Голодний І.М. Організація алгоритмів роботи контролеру типу РМС при керуванні кроковим двигуном / Ю.М, Лавриненко, А.В. Торопов//Праці таврійського державного агротехнічного університету, Вип.15.Ч.2. - 2015. - с. 192-201.
15. Торопов А.В.  Применение моторизованных переключателей Sircover в системах управления канализационными насосными станциями / М.Ю. Горобец // Сбоник научных трудов международной научно – практической конференции «Современные направления научных и прикладных исследований 2015», Одесса, 2015, -т.1. – с.65-72.
16. Торопов А.В. Реализация систем торможения двигателей вибрационных грохотов на базе устройств плавного пуска SSW-06/ М.Ю. Горобец. //Збірник матеріалів конференції «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації», Кременчук, 2015- с.122-123.
17. Добровольский А.В. Нечітке керування електроприводом припливної вентиляції на базі програмованого логічного контролера/ А.В.Торопов /Матеріали VII міжнародної науково – технічної конференції інституту енергозбереження і енергоменеджменту НТУУ «КПІ», Київ, 2015, - с.78-81.
18. Шумський Є.В. Реалізація систем розмотки стрічкових матеріалів з використанням ультразвукового датчика радіуса / А.В. Торопов // МатеріалиVII   міжнародної науково – технічної конференції інституту енергозбереження і енергоменеджменту НТУУ «КПІ», Київ, 2015. - с.88-94
19. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Ващенко М.А.  Спосіб захисту трифазного електродвигуна від струмових перевантажень. Заявка на корисну модель № u 2015 02807 від 27.03.15 р  H02h 7/08. 
20. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Брагина Л.Е., Рябоконь К.М. Распознавание аварийных ситуаций асинхронного электродвигателя по акустическому сигналу. Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 27-29 травня 2015 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. – 480 с. c. 94 – 101.
21. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лєбєдєв М.М., Тицький В.В. Спосіб захисту електродвигуна змінного струму
Заявка на корисну модель № u 2015 05545 від 05.06.15 р  H02h 7/08. 
22. Лебедєв Л.М.,  Лєбєдєв М.М.,  Дубовик В.Г., Ткаченко С.О. Спосіб захисту електродвигуна.Заявка на корисну модель № u 2015 05793 від 12.06.15 р  H02h 7/08. 
          23. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Стариченко И.С. Особенности защиты асинхронных электродвигателей по акустическому сигналу. Деп. в ДНТБ України 24.06.2015 р.,  №7 - Ук2015.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2015 р, №1-2
          24. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Заречний І.О., Орлов М.В. Спосіб захисту трифазного електродвигуна від перевантажень. Патент України на корисну модель №101148 від 25.08.2015 р. МПК H02H  7/08.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №16 2015 р.
         25. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Захарчук О. О., Поворознюк О.М. Спосіб захисту  електродвигуна від струмових перевантажень. Патент України на корисну модель №101074 від 25.08.2015 р. МПК H02H  7/08.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №16 2015 р.
          26. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Яковчук И.В., Тарасюк А.П. Защита асинхронных электродвигателей по сигналам вибрации и шума. Деп. в ДНТБ України 24.09.2015 р.,  №10 - Ук2015.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2015 р, №1-2.
          27. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Ковальчук А.О., Липський М.В. Спосіб захисту  електродвигуна від перевантажень. Патент України на корисну модель №101343 від 10.09.2015 р. МПК H02H  7/08.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №17 2015 р.
        28 Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Шестопал Р.С., Гордієнко Б.Ю. 
Спосіб захисту  електричної машини від перевантажень. Патент України на корисну модель №101377 від 10.09.2015 р. МПК H02H  7/08.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №17 2015 р.
        29. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Яковчук І.В., Докшина С.Ю. Пристрій для контролю технічного стану електричних машин. Заявка на корисну модель № u 2015 10343 від 23.10.15 р  H02h 7/08. 

 1. Тишевич Б.Л., Використання нейронних мереж для короткострокового прогнозування електричного навантаження в енергосистемах . VІІ Міжнародна науково-технічна конференція ІЕЕ НТУУ «КПІ» Енергетика. Екологія. Людина.   Київ, НТУУ "КПІ", ІЕЕ; 25.06.2015
 2. Тишевич Б.Л., Сучасні методи прогнозування енергоспоживання за допомогою нейронних мереж. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція ІЕЕ НТУУ «КПІ» Енергетика. Екологія. Людина.   Київ, НТУУ "КПІ", ІЕЕ; 25.06.2015 стор.125-131.
 3. Тишевич Б.Л., к.т.н., доц., Марченко А.А., студ.
  Сучасні методи підготовки даних та розробки моделей в прогнозуванні енергоспоживання . VІІ Міжнародна науково-технічна конференція ІЕЕ НТУУ «КПІ» Енергетика. Екологія. Людина.   Київ, НТУУ "КПІ", ІЕЕ; 25.06.2015.Стор.131-138
 4. Тишевич Б. Л. «Використання нейронних мереж для короткострокового  прогнозування електричного в енергосистемах» // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво» 2015.  вип.28. С.104-109.
 5. Тишевич Б.Л. Сучасні методи прогнозування енергоспоживання за допомогою нейронних мереж. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція ІЕЕ НТУУ «КПІ» Енергетика. Екологія. Людина.   Київ, НТУУ "КПІ", ІЕЕ; 25.06.2015.
 6. Тишевич Б.Л., к.т.н., доц., Марченко А.А. Сучасні методи підготовки даних та розробки моделей в прогнозуванні енергоспоживання. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція ІЕЕ НТУУ «КПІ» Енергетика. Екологія. Людина.   Київ, НТУУ "КПІ", ІЕЕ; 25.06.2015.
 7. Тишевич Б.Л Використання нейронних мереж для короткострокового прогнозування електричного
  навантаження в енергосистемах. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція ІЕЕ НТУУ «КПІ» Енергетика. Екологія. Людина.   Київ, НТУУ "КПІ", ІЕЕ; 25.06.2015.
 8. Чермалых А.В., Пермяков В.Н., Майданский И.Я. Исследование режимов работы электромеханической системы на базе синхронного электродвигателя с постоянными магнитами / Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1(38). – Том 3. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – С. 58-62.
 9. Чермалых А.В., Пермяков В.Н., Майданский И.Я. Исследование динамики и энергетических характеристик вентиляторных установок с регулируемым электроприводом / Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – Вип. 27. – С. 105-111.
 10. Чермалых А.В., Пермяков В.Н., Майданский И.Я., Иржавский А.С. Исследование технологических режимов работы конвейерной установки с частотно-регулируемым электроприводом / Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015(3). – С. 68-70.
 11. Чермалых А.В., Иржавский А.С. Определение энергопотребления ленточных конвейеров при изменении производительности и скорости / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 8-9 квітня 2015 р. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 106-107.
 12. Чермалих О.В., Пермяков В.М., Іржавський О.С. Моделювання технологічних режимів роботи стрічкових конвеєрів / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. – С. 116-122.
 13. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Исследование динамики и энергетических характеристик ленточных конвейеров с регулируемым электроприводом / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015.
 14. Чермалых А.В., Майданский И.Я. Использование специализированных компьютерных стендов для постановки виртуальных лабораторных работ / Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал. Тематичний випуск: «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи». – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3 (11). – С. 175 – 177.   

44. Чермалих О.В., Пермяков В.М., Іржавський О.С. Оптимізація режимів роботи стрічкових конвеєрів. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція ІЕЕ НТУУ «КПІ» Енергетика. Екологія. Людина. Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ. 28.05.2015.

 1. Чермалых А.В., Пермяков В.Н., Майданский И.Я. Исследование режимов работы электромеханической системы на базе синхронного электродвигателя с постоянными магнитами. Конференція "Современные направления теоретических и прикладных исследований. г Одесса. 17.03.2015.
 2. Закладний О.М.,    Прядко С.Л.                               Шевель Є.Д., Буря О.О., Енергозберігаюча система електроприводу шахтних бурильних машин VІІ міжнародна науково-технічна конференція ІЕЕ НТУУ «КПІ»
  ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА.
 3.  Босак А. В. Комбинированное управление статически уравновешенной подъемной установкой с задающей моделью и нечетким регулятором / А. В. Босак, А. О. Петрученко, В. И. Шевченко // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КРнУ, 2015. -  С. 86-88.
 4. Leonid Kulakovskyi,Victor Rozen, Carlos Pfaiffer, Bent Lie. Operation of  peat drying process in steam order. 56th Conference on Simulation, identification,  modeling system(SIMS-2015) 7 – 9.09.2015. Linhoping, Sweden. Linhoping Press
 5. Кулаковський Л. Я. Енергоефективна система автоматичного управління процесом сушіння торфу в парових трубчатих сушарках / Л. Я. Кулаковський // Вісник інженерної академії України.  – 2015. – Вип. №2. – С. 29-33.
 6. Kulakovskyi L. Optimal Operation of the Peat Drying Process in Steam Tube Dryers. The 56th Conference on Simulation and Modelling (SIMS 56)  7-9 October 2015 “Modelling, Simulation and Optimization”, Linköping, Sweden.

Публікації у 2014 році

Перелік наукових праць каф. АУЕК у 2014 календарному році.

Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем. Докторська дисертація. Захищена 16.06.2014.Дніпропетровськ.

 1. Экономическая безопасность государства: стратегия, энергетика информационные технологии: монография / Мунтиян В.И., Прокопенко О.В. и др.; под науч. Ред. Лукьяненко С.А., Караевой Н.В. – К.: Видавництво ООО « Юрка Любченка» 2014 . –468 с.
 2. Розен В.П. Технічне регулювання енергозбереження та енергоефективності / Восьма науково-практична конференція «Енергетична безпека на транспорті: підвищення енергоефективності, зниження залежності від природного газу» 09 -10 жовтня 2014 року м. Київ, 2014. –С. 41 – 45.
 3. Санковский А.Г., Новосельцев А.В. и др. Учебно-методическое руководство по энергетическому экспресс-аудиту. Казахстан. Караганда. КарГТУ. 25.09.2014. - 148 с. (9,3 п.л.).
 4. Rosen.V.P., TrachukA.R. Metodological aspects of energy audito findustrial enterprises, “World conference on natural resource modeling 2014”. Lithuania, Vilnius. July 8-11, 2014, page – 71.
 5. Розен В.П.,Трачук А.Р. Инструментарий анализа топливно-энергетического баланса промышленных предприятий. XIV Международный симпозиум «Энергоэффективность и энергосбережение». Россия. Казань. 18-20 марта 2014 г.
 6. Розен В.П., Трачук А.Р. Методологические аспекты энергетического аудита промышленных предприятий. XIV Международный симпозиум «Энергоэффективность и энергосбережение». Россия. Казань. 18-20 марта 2014 г.
 7. Розен В.П., Трачук А.Р. Методология энергетического аудита в Украине. Сборник докладовXVI международной научной конференции «Актуальные вопросы современной техники и технологии». Россия.  Липецк. 25 июля 2014. С. 33-37.
 8. Розен В.П., Трачук А.Р. Анализ топливно-энергетического баланса промышленных предприятий. Международная научно-техническая конференція «Электроэнергетика глазами молодежи – 2014». Россия. Томск. 10-14 ноября 2014 г.

10. Данилин А.В., Осипова Е.С. Исследование нейронных сетей в системах косвенного векторного управления скорости асинхронного электропривода // Проблемы недропользования: Сборник научных трудов. Часть 1 (Международный форум-конкурс молодых ученых 23-25 апреля 2014 г.) / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». – Санкт-Петербург, 2014. – С. 188 – 190.
11. Данилин А.В., Чугунов А.Н. Эффективность работы пропорционально-интегрального и нейросетевого регуляторов при векторном управлении асинхронным двигателем // Проблемы недропользования: Сборник научных трудов. Часть 1 (Международный форум-конкурс молодых ученых 23-25 апреля 2014 г.) / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». – Санкт-Петербург, 2014. – С. 190 – 192.
12. Чермалых В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование много-связных электромеханических систем с нечеткой коррекцией оптимальных управляющих воздействий // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Науковевидання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип 1/2014 (2). – С. 110 – 113.

 1. Л. Кулаковський, Є. Алтухов. Планування виробничих експериментів для багатофакторного дослідження технології сушіння торфу в парових трубчатих сушарках. Матеріали IV  Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2014. Енергетика та системи керування. Львів. 10.04.2014.

14. Алтухов Є.І., Дмитрук В.Я.Прогнозування концентрації метану в гірських виробках з використанням неqронних мереж. VI Міжнародна науково-технічна конференція ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. Конференція молодих дослідників-аспірантів та студентів.  м. Київ. 21.05.2014.

 1. Пермяков В.М., Алтухов Є.І., Гавалешко С.С. Методи підвищення енергетичноїефективності фотоелектричних перетворювачів.  VI Міжнароднанауково-технічнаконференція ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. Конференція молодих дослідників-аспірантів та студентів.  м. Київ. 21.05.2014

16. Кулаковський Л.Я., Алтухов Є.І. Формування факторного поля для експериментальних досліджень парової трубчатоїсушарки торфу // Гірничі машини та обладнання. Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво". – Київ, 2014. – Вип 24. – С. 78 – 85.
17. Кулаковский Л.Я., Розен В.П., Алтухов Е.И. Повышение энергоэффективности процесса сушки торфа в паровых трубчатых сушилках с помощью распознавания и классификации производственных ситуаций // Энергетика: Эффективность, надежность, безопасность: материалы трудов XIX Всероссийской научно-технической конференции. – Томск: Томский политехнический университет, 2013. – Том 2. – С. 228 – 230.
18. Чермалых А.В., Затирка Ю.И., Доценко О.Б. Определение параметров насосной установки при изменении угловой скорости с помощью структурной модели / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрНУ, 2014. – С. 61-62.
19. Чермалых А.В., Майданский И.Я., Доценко О.Б., Затирка Ю.И. Моделированиетехнологическихрежимов работы насосных установок с частотно-регулируемым электроприводом / Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук, КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 49-52.
20. Чермалих О.В., Майданський І.Я., Доценко О.Б. Оптимізація режиму роботи електромеханічного обладнання насосної станції басейну / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014. (7 стор.).
21. Чермалих О.В., Майданський І.Я., Затірка Ю.І. Оптимізація технологічного процесу водовідведення дощової стічної води / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014. (7 стор.).
22. Чермалых А.В., Босак А.В., Алтухов Е.И., Майданский И.Я. Оптимизация управления скоростью и положением электромеханической многосвязной системы с нечеткой коррекцией управляючих воздействий / Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2/2014 (26). – С. 31-38.
23. Б.Л.Тишевич, канд,техн.наук, Бичківський О.С., магістрант. Інтеллектуальна система управління для комбінованої енергетичної установки. Матеріали науково-технічної конференції НТУУ «КПІ» ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА (збірник наукових праць). Київ 2014.
24. Б.Л.Тишевич, канд,техн.наук, Демчик Я.М., магістрант. Система інтелекетуального управління для енергозбереження у системах водопостачання. - Матеріали науково-технічної конференції НТУУ «КПІ» ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА (збірник наукових праць). Київ 2014.
25. Б.Л.Тишевич, канд,техн.наук, Іванов І.П., магістрант. Нейромережева система управління для електроприводу змінного струма з матричним перетворювачем. Матеріали науково-технічної конференції НТУУ «КПІ» ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА (збірник наукових праць). Київ 2014.
26. Розен В. П., Тишевич Б. Л., Городецький В.Г., Розен П. В. , кафедра автоматизації та управління електротехнічними комплексами ІЕЕ НТУУ «КПІ», м. Київ «Бенчмаркінг як засіб підвищення енергоефективності промисловості України» // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво» 2013.  вип.22. С.161-165
27. Тишевич Б. Л.  кафедра автоматизації та управління електротехнічними комплексами ІЕЕ НТУУ «КПІ», м. Київ «Застосування нейронних мереж у сучасних методах прогнозування енергоспоживання» // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво» 2013.  вип.23. С.66-72.
28. Тишевич Б. Л. кафедра автоматизації та управління електротехнічними комплексами ІЕЕ НТУУ «КПІ», м. Київ «Бенчмаркінг як засіб підвищення енергоефективності промисловості України» // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво» 2013.  вип. 24. С.108-111.
29. Тышевич Б.Л., Иванов И.П., «Интеллектуальная система управления для электропривода переменного тока с матричным преобразователем».  Международний форум-конкурсмолодыхученых  Проблемы недропользования. Россия. 23-25.04.2014. Сборникнаучныхтрудов. Часть 1. Стр.216-218.-
30. Тышевич Б.Л., Бычковский А.С., «Система управления на базе нейронной сети для комбинированной энергетической установки». Международний форум-конкурсмолодыхученых  Проблемы недропользования.-Россия. 23-25.04.2014. Сборник научніхтрудов. Часть 1. Стр.211-213.
31. Тышевич Б.Л., Демчик Я.Н, «Система интеллектуального управления на базе нейронной сети для насосной станции» Проблемы недропользования. Россия. 23-25.04.2014. Сборник научныхтрудов. Часть 1. Стр.213-215.-
32. . Дубовик В.Г, Лебедєв Л.М.,  Довгопола Н.О. Установка для очищення труб відасфальтосмолопарафінових відкладень. Патент України на корисну модель №87922 від 25.02.2014 р. МПК B08B  9/00.   Бюлетень "Промисловавласнiсть", №4, 2014 р.
      33. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Майданенко В.В.  Многокритериальный выбор системы регулируемого электропривода экскаватора методом функционально-стоимостного анализа. Деп. в ДНТБ України 13.05.2014 р.,  №6 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р, №1-2; 
34. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Иржавский А.С., Капуста А.В. Управление водоотливной установкой с датчиками производительности     Деп. в ДНТБ України 22.05.2014 р.,  №7 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р, №1-2;
      35. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Бояринцев Я.И., Выдренков В.А.        Особенности автоматизации конвейеров при применении регулируемого электропривода в унифицированных системах            Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 21-23 травня 2014 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014. – 508 с. c. 306 - 330
36. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Бенюх Р.Э.                              Некоторые способы защиты асинхронных электродвигателей Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції Інститутуенергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університетуУкраїни «Київський політехнічний інститут». 21-23 травня 2014 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014. – 508 с. c. 217 - 222
37. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Иржавский А.С. Особенности управления водоотливной установкой с датчиками производительности                              Матеріали VI Міжнародноїнауково-технічноїконференціїІнститутуенергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 21-23 травня 2014 р. Енергетика. Екологія. Людина. Науковіпраці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014. – 508 с. c. 254 - 257
38. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Ващенко Н.А., Ткаченко С.А.Особенности управления энергоэффективными источниками освещения   Деп. в ДНТБ України 03.06.2014 р.,  №9 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р, №1-2.
39. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Бояринцев Я.И., Гусак Б.В.Автоматизация регулирования скорости ленты конвейера с использованием САУКЛ                       Деп. в ДНТБ України 06.06.2014 р.,  №10 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р, №1-2.
40. Дубовик В.Г.,  Мугенов Д.Д. Особенности управления электроприводом  конвейера по силовым цепям. Деп. в ДНТБ України 16.06.2014 р.,  №12 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р.
41. Дубовик В.Г.,  Капуста А.В. Энергетические показатели электроприводов с асинхронными электродвигателями. Деп. в ДНТБ України 04.07.2014 р.,  №14 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р.
42. Дубовик В.Г., Торбанюк М.А. Особенности устройств для очистки труб от асфальтосмолопарафиновых отложений. Деп. в ДНТБ України 07.07.2014 р.,  №15 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р.
43. Дубовик В.Г.,  Капуста А.В. Особенности установки для очистки нескольких труб от асфальтосмо-лопарафиновых отложений. Деп. в ДНТБ України 07.07.2014 р.,  №16 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р.
 44. Дубовик В.Г.,  Вишнявська Т.С. Управление процессом очистки труб от асфальтосмолопарафиновых отложений Деп. в ДНТБ України 18.07.2014 р.,  №17 - Ук2014.  РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2014 р
 45. Дубовик В.Г.,  Вишнявська Т.С. Особенности трехфазной установки для очистки нескольких труб от асфальтосмолопарафиновых отложений                 Деп. в ДНТБ України 18.07.2014 р.,  №18 - Ук2014.  РЖ  "Депонованінауковіроботи", 2014 р, 
46. В.М. Чермалых, А.В. Чермалых, И.Я. Майданский Исследование технологических режимов работы вентиляторных установок с частотно-регулируемым электроприводом //Электротехнические и компьютерные системы. Научно-технический журнал, № 15 (91). Киев: Техника, 2014. - С. 173-177.
47. О.М. Закладний, Т.Ю. Оборонов, М.О. Красносільський. Моделювання системи електромеханічних властивостей  асинхронно - вентильного каскаду при регулюванні швидкості на насосних установках // VІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014, С.287-292

 1. О.М. Закладний, Т.Ю. Оборонов, Н.О. Довгопола Моделювання режимів роботи частотно-регульованого електропривода шахтної вентиляторної установки головного провітрювання  //  VІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014, С.293-297

49. Закладний О.М., Прядко С.Л., Мішурняєв Д.О. Підвищення рівня енергоефективності насосної станції житлового комплексу //  VІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014, С.231-237
51. Закладний О.М., Броницький В.О., Закладний О.О, Могилат Д.Ю. Підвищення рівня енергоефективності та якості регулювання в динамічних режимах ЕМС з вентильними двигунами //  VІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2014, С.24-30
52. Закладний О.О., Закладний О.М., Чермалих В.М. Методи та засоби діагностики енергоефективності електромеханічних систем для створення системи енергоменеджменту / Електротехнічні та копмютерні системи. Теорія автоматизованих електромеханічних систем, №15, 2014, С.66-68.

 1. Закладний О.О., Закладний О.М., Могилат Д.Ю. Моделі діагностування параметрів схеми заміщення і робочих параметрів асинхронних двигунів / Енергетика: економіка, технології, екологія. №1, 2014, С.113-119.

 

 

Публікації у 2013 році

Перелік наукових праць каф. АУЕК у 2013 календарному році.

Навчальні посібники
1. Матвієнко М.П. Розен В.П., Комп’ютерна схемотехніка. Навчальний посібник (лист  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-12995 від 08.08.2012 р.) – К.: Видавництво Ліра-К, 2013.-192 с.
Статті
   2. Розен В.П., Вдовенко С.В. Система мониторингаэксплуатациискважин и дрен, предназначенных для извлечениясвободныхнефтяныхотходовизгрунтовых вод под. территориейнефтеперерабатывающегозавода; стаття; Проблемыэнергоиспользования, часть ІІ, Санкт-Петербург, 2013.-С.216…219,-4 с.
   3. Розен В.П., Вдовенко С.В. Системи моніторингу втрат вуглеводневих ресурсів на нафтопереробних заводах; стаття; Енергетика: економіка, технології, екологія, 2013. – №1. –С. 57…63 (фахове видання), -7 с.
   4. Розен В.П., Іншеков Є.М., Калінчик І.В. Оптимізація процесів вироблення електроенергії комбінованою електричною системою; стаття; Енергетика: економіка, технології, екологія, 2013. – №1   . –С. 18…23 (фахове видання), -6 с.
   5. Розен В.П., Курбака Г.В., Ткаченко В.Ф. Планирование максимальной электрической нагрузки производственных систем; стаття; Вісник ЧДТУ, Комп’ютерні мережі і компоненти, приладобудування, 2012. - №3 – С. 37…40 (фахове видання), - 4 с.
   6. Розен В.П., Кулаковський Л.Я. Знаходження за допомогою МГУА математичної моделі процесу сушіння торфу в парових трубчатих сушарках. Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць 2 Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м. Донецьк: «ДВНЗ», ДонНТУ, 2013. – С. 131…133. – 3 с.
   7. Розен В.П. Методика бенчмаркінгу енергоефективності промислових об’єктів. Науково-практичний семінар «Особливості здійснення енергетичного аудиту на підприємствах транспортної галузі з врахуванням новоприйнятих актів у сфері ефективного використання паливо-енергетичних ресурсів». 30-31 жовтня 2013 р. м. Київ. – 4 с.
8. Чермалых В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Оптимизацияуправлениясложными ЭМС, включающимиПИД-регуляторы с нечеткойкоррекцией // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. –Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (22).-С.200-204.
   9. Чермалих В.М., Чермалих А.В., Майданский И.Я. Исследованиечастотно-регулируемого електропривода при различніх законах скалярного управления // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. –Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (22).-С.115-118.
10. Босак А.В., Чермалих В.М. Позиционное управление шахтной подёмной установкой с нечеткой коррекцией положення перемещаемого груза // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. № 36(109). – 600 с. (С. 485-488).
11. Закладной А.Н., Закладной О.А., Оборонов Т.Ю., Сивцова Т.А. Модель функциональногодиагностированияэнергоэффективности синхронного электропривода // Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы недроиспользования», Национальный минерально-сырьевой Университет «Горный», сборник научных трудов, часть 1, 24-26.04.2013 – 219-223 с.
12. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю.Ознаки аварійних режимів роботи синхронних двигунів // V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 40-44.
13. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Сивцова Т.А. Модель діагностування енергоефективносты синхронного двигуна// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 46-51
14. Закладний О.М., Закладний О.О., Смоляр В.Г., Алємасова О.В. Підвищення рівня енергоефективності ліфтових установок з регульованим електроприводом// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 112-124.
15. Закладний О.М., Закладний О.О., Алтухов Е.І., Могилат Д.Ю. Підвищення рівня енергоефективності електроприводу електронавантажувачів// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 79-85.

 1. Закладний О.М., Закладний О.О., Прядко С.Л., Прусаков Д.А.Підвищення рівня енергоефективності роботи енергоблоку ТЕЦ-5// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 172-177.
 2. Закладний О.М., Закладний О.О., Броницький В.О., Прядко С.Л.Керування вентильним двигуном із застосуванням нечіткої логики// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 204-209.

18. Закладний О.М,. Закладний О.О,. Броницький В.О, Могилат Д.Ю. Енергоефективний електропривод електронавантажувача // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2013. №1. С. 36-41.

 1. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Діагностування енергоефективності синхронного електропривода // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (23). – С. 26-32
 2. Закладний О.М., Закладний О.О.,Чермалих В.М. / Модель функціонального діагностування енергоефективності асинхронного електропривода // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. № 36. – 600 с. (С. 445-446).

21. Оборонов Т.Ю., Закладний О.М., Закладний О.О.,Броницький В.О. / Діагностування енергоефективності синхронного електропривода промислових установок протягом життєвого циклу // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. № 36. – 600 с. (С. 480-481).
22. Осипова К.С., Чугунов О.М., Данілін О.В. Адаптивна система управління вітрогенераторною установкою з синхронним генератором // Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – С. 52 – 57.

 1. Кіянець С.М., Майданський І.Я., Данілін О.В. Паралельний ЕМ алгоритм в машинному зорі // Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – С. 106 – 111.

24. Toropov A.V. Suboptimal nonlinear control of armature current loop at direct torque control  / A.V. Toropov // Электротехнические и компьютерныесистемы № 09(85), 2013/ - С. 24-28.
            25. А.В. Торопов, С.С. Великий, А.М. Добровольский. Параметрическая оптимизация системы регулирования температуры приточного воздуха с качественным регулированием / // Матеріалинауково-технічноїконференціїінститутуенергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергія. Екологія. Людина» (Київ, 2013р.) / К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – С. 58-63.
            26. Торопов, В.М. Золотов, А.М. Добровольский. Алгоритм визначенняпараметрів та характеристик високомоментнихколекторнихдвигунів та його практична реалізація на базі ПЛК. / А.В. Торопов, В.М. Золотов, А.М. Добровольский// Матеріалинауково-технічноїконференціїінститутуенергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергія. Екологія. Людина» (Київ, 2013р.) / К. : НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – С. 86-89.
            27. А.В. Торопов, Т.Ю. Зубчевський, А.М. Добровольский. Параметрическая оптимизация контура стабилизации мощности резания роторного экскаватора с вентильным реактивным двигателем. / // Матеріалинауково-технічноїконференціїінститутуенергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергія. Екологія. Людина» (Київ, 2013р.) / К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – С. 140-147.
            28. Л.В. Торопова, А.В. Торопов, В.М. Чермалых . Параметрическая оптимизация асинхронизированных вентильных  электродвигателей с возбуждением переменным током с помощью систем автоматизированного проектирования. / Л.В. Торопова, А.В. Торопов, В.М. Чермалых// Матеріалинауково-технічноїконференціїінститутуенергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергія. Екологія. Людина» (Київ, 2013р.) / К. : НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. –С. 185-188.
            29. Торопов А.В. Белая Л.В., Федорченко В.Н. Квазиоптимальное нелинейное управление электроприводом колеса роторного экскаватора при стабилизации мощности срезания. // А.В. Торопов, Л.В. Белая, В.Н. Федорченко // Сборник научных трудов (часть 1) международного форума — конкурса молодых ученых «Проблемы недроиспользования». - 2013г. - С.239-242.
            30. Торопов А.В. Маснык Н.В. Формализация критериев оптимальной работы приводных механизмов упаковочного оборудования. //А.В. Торопов, Н.В. Маснык // Електромеханічні та енергетичнісистеми, методимоделювання та оптимізації. ЗбірникнауковихпрацьXIМіжнародноїнауково-технічноїконференціїмолодихучених і спеціалістів у містіКременчук 09–11 квітня 2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 337–338.
            31. Торопов А.В. Лабораторный стенд по исследованию электроприводов постоянного тока с системой управления на базе ПЛК/ А.В. Торопов, К.А. Черняев// Електромеханічні та енергетичнісистеми, методимоделювання та оптимізації. ЗбірникнауковихпрацьXIМіжнародноїнауково-технічноїконференціїмолодихучених і спеціалістів у містіКременчук 09–11 квітня 2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 337–338.
            32. Голодний І.М.,. Лавріненко Ю.М, Торопов А.В. Дослідження на моделі в MatLab характеристик електропривода постійного струму серії Lenze 530. // Науковий вісник НУБіП України. Серія "Техніка та енергетика АПК". – 2013. – Вип. 184, ч. 1. – С.53-58 .
            33. Торопов А.В. Оптимальное управление системой приточной вентиляции с использованием концепции метода Пирсона. //ВісникНаціональноготехнічногоуніверситету «ХПІ». Збірникнауковихпраць. Серія: Проблемиавтоматизованогоелектроприводу. Теорія і практика. – Х.НТУ «ХПИ». – 2013. - №36(1009). - С.115-117.
            34. Чермалых А.В. Торопов А.В. Повышение надежности частотно – регулируемого электропривода каскадных систем стабилизации давления насосных станций//ВісникНаціональноготехнічногоуніверситету «ХПІ». Збірникнауковихпраць. Серія: Проблемиавтоматизованогоелектроприводу. Теорія і практика. – Х.НТУ «ХПИ». – 2013. - №36(1009). - С.157-160.
            35. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Субоптимальное нелинейное управление электроприводом упаковочных механизмов //Радиоэлектроника. Информатика. Управление.  –ЗНТУ. – 2013. - №1. – С.158-162.
            36. Торопов А.В. Квазиоптимальное управление электромеханической системой приточной вентиляции административного здания /А.В. Торопов// Матеріали ХХ міжнародноїконференції з автоматичного управління, 25-27 вересня 2013р. – Миколаїв: НУК,2013. - С.56-57.
            37. Дубовик В.Г., Волошин А.,  Комисарук Т.Метод вибрационной диагностики электромеханических объектов. Матеріали VІІІ Міжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції «Проблеми та перспективирозвитку науки на початку третьоготисячоліття у країнах СНД» // Збірникнауковихпраць. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – 266. С. 26 -28 лютого 2013 р.  Переяслав-ХмельницькийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіГригорія Сковороди.http://conferences.neasmo.org.ua/.http://conferences.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_02_2013.pdf. с 78-80.
  38. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Гусак Б. В.Спосіб очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень.                                                              Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 96 – 98.
39. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Сидоренко А.С. Трифазна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 189 – 193.                                                                                             
40. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г.,  Торбанюк М.О. Пристрій для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 158 – 161.
 41. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Вишнявська Т.С. Двохтрубна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень.                                                            Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 93 - 95                                                                                                                                                                                                 .
42. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Бровко В.О. Двохтрубна трифазна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 90 – 92.
43. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г.,  Гайдаєнко  І.В. Особливості управління  багатостадійним процесом подрібнення.. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 168 – 171.
44. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Бычковский А.С. Контроль загрузки конвейернойленты. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 178 – 184.
45. Дубовик В.Г, Лебедєв Л.М.,  Довгопола Н.О. Особенности исследования безопасности локальных объектов с использованием средств мониторинга и диагностики. Деп. в ДНТБ України 15.07.2013 р., №33 - Ук2013. РЖ  "Депонованінауковіроботи", 2013 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2013 г, №1. №б/о 1. 8 с.
46. Дубовик В.Г,  Довгополая Н.О. Особенности способов защиты асинхронных электродвигателей.  Деп. в ДНТБ України 22.07.2013 р., №34 - Ук2013. РЖ "Депонованінауковіроботи", 2013 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2013 г, №1. №б/о 1.7 с.
закордонні

 1. Б.Л.Тышевич, И.Н.Лукащук. Применение нейронных сетей в интеллектуальных системах управления электроприводами технологических установок горных предприятий ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 24-26.04.2013. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ.ЧАСТЬ1. С.244-246.   
 2. Б.Л.Тышевич, И.П.Иванов. Прогнозирование энергопотребления на горных предприятиях  с помощью  ейронных сетей. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 24-26.04.2013. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ЧАСТЬ 1. - С.242-244.Росія.
 3. Б.Л.Тышевич, И.Н.Лукащук "Применение нейронных сетей в интеллектуальных системах управления электроприводами технологических установок горных предприятий"  ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 24-26.04.2013
  СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ЧАСТЬ 1. - С.244-246.
 4. Б.Л.Тышевич, Р.Е.Хиленко. Компенсация влияния на характеристики  электропривода постоянного тока подъемной установки статических и динамических составляющих усилий механической части. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ЧАСТЬ 1. 24-26.04.2013. - С.246-249.

51. РОЗЕН В. П., ТЫШЕВИЧ Б. Л., ИНШЕКОВ Е. Н., РОЗЕН П. В. МЕТОДОЛОГИЯ БЕНЧМАРКИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ // Проблемы региональной энергетики. 2012.  №2.  С.73-84.Молдова.
52. Б.Л.Тишевич, канд,техн.наук, А.В.Осоченко, магістрантІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НЕЙРО-НЕЧІТКОГО  УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗМІННОГО СТРУМУ.  МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА (ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ).Київ 2013.- С.132-139.
ПатентиУкраїни на корисну модель
53. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лєбєдєв М.М., Гусак Б. В. Спосіб очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Патент України на корисну модель №83245 від 27.08.2013 р. МПК B08B 9/00. Бюлетень "Промисловавласнiсть", №16, 2013 р.                                                                                                                                                                         
54. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лєбєдєв М.М., Сидоренко А.С. Трифазна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Патент України на корисну модель №83788 від 25.09.2013 р. МПК B08B 9/00 Бюлетень "Промисловавласнiсть", №18, 2013 р
55. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лєбєдєв М.М., Вишнявська Т.С. Двохтрубна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Патент України на корисну модель №83833 від 25.09.2013 р. МПК B08B  9/00. Бюлетень "Промисловавласнiсть", №18, 2013 р.
56. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лєбєдєв М.М., Бровко В.О. Двохтрубна трифазна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Патент України на корисну модель №83834 від 25.09.2013 р. МПК B08B 9/00.Бюлетень "Промисловавласнiсть", №18, 2013 р.                                                                                                                                                                         
            57. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лєбєдєв М.М., Приходько С.О. Трифазний пристрій очищення трьох труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Патент України на корисну модель №84309 від 10.10.2013 р. МПК B08B  9/027.   Бюлетень "Промисловавласнiсть", №19, 2013 р.
            58. Дубовик В.Г.  та ін.  Пристрій для газодинамічноговідділенняблочногокаменя. Патент України на корисну модель №79576 від  25.04.2013 р. МПК E21C 37/00.   Бюлетень "Промисловавласнiсть", №8, 2013 р.
59. Дубовик В.Г, Лебедєв Л.М., Довгопола Н.О. Установка для очищення труб від асфальтосмолопарафіновых відкладень   Заявка № u 2013 10634 на корисну модель від  03.09.13 р. МПК B08B  9/00.
            60. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лєбєдєв М.М., Торбанюк М.О. Пристрій для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень    Заявка № u 2013 05844 на корисну модель від 7.05.13 р. МПК B08B 9/00.
            Свідоцтво з реєстрації авторського права

 1. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Броницький В.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика діагностування енергоефективності синхронного електропривода»,   № 50407 від 24.07.2013
 2. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В., Броницький В.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму    «Розрахунокробочихпараметрів синхронного електропривода за паспортнимиданими»,   № 50408 від 24.07.2013.
 3. Босак А.В., Федирко Д.Б., Федирко Н.Л. Моделированиесистемыуправленияпозиционным електроприводом с дискретным контролем положення рабочего органа // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. –Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (22).-С.21-22.

Перелік виступів на конференціях
            1. Закладной А.Н., Закладной О.А., Оборонов Т.Ю., Сивцова Т.А. Модель функциональногодиагностированияэнергоэффективности синхронного электропривода // Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы недроиспользования», Национальный минерально-сырьевой Университет «Горный», сборник научных трудов, часть 1, 24-26.04.2013 – 219-223 с.
            2. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю.Ознаки аварійних режимів роботи синхронних двигунів // V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 40-44

 1. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Сивцова Т.А. Модель діагностування енергоефективносты синхронного двигуна// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 46-51

4. Закладний О.М., Закладний О.О., Смоляр В.Г., Алємасова О.В. Підвищення рівня енергоефективності ліфтових установок з регульованим електроприводом// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 112-124
5. Закладний О.М., Закладний О.О., Алтухов Е.І., Могилат Д.Ю. Підвищення рівня енергоефективності електроприводу електронавантажувачів// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 79-85

 1. Закладний О.М., Закладний О.О., Прядко С.Л., Прусаков Д.А.Підвищення рівня енергоефективності роботи енергоблоку ТЕЦ-5// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 172-177
 2. Закладний О.М., Закладний О.О., Броницький В.О., Прядко С.Л.Керування вентильним двигуном із застосуванням нечіткої логики// V Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013, С. 204-209
 3. Закладний О.М., Закладний О.О.,Чермалих В.М. / Модель функціонального діагностування енергоефективності асинхронного електропривода // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. № 36. – 600 с. (С. 445-446)
 4. Оборонов Т.Ю., Закладний О.М., Закладний О.О.,Броницький В.О. / Діагностування енергоефективності синхронного електропривода промислових установок протягом життєвого циклу // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. № 36. – 600 с. (С. 480-481)
 5. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Оптимизацияуправлениямногосвязаннымиэлектромеханическими системами с фаззи-регуляторами. XIV міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергозбереження  в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» ICPEES 2013. Кременчук 14.05.2013.
 6. Дубовик В.Г., Волошин А.,  Комисарук Т.Метод вибрационной диагностики электромеханических объектов. Матеріали VІІІ Міжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції «Проблеми та перспективирозвитку науки на початку третьоготисячоліття у країнах СНД» // Збірникнауковихпраць. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – 266. С. 26 -28 лютого 2013 р.  Переяслав-ХмельницькийдержавнийпедагогічнийуніверситетіменіГригорія Сковороди.http://conferences.neasmo.org.ua/.http://conferences.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_02_2013.pdf. с 78-80.

  17. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Гусак Б. В.Спосіб очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень.                                                              Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 96 – 98.
18. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Сидоренко А.С. Трифазна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 189 – 193.                                                                                             
19. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г.,  Торбанюк М.О. Пристрій для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 158 – 161.
 20. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Вишнявська Т.С. Двохтрубна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень.                                                            Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 93 - 95                                                                                                                                                                                                 .
21. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Бровко В.О. Двохтрубна трифазна установка для очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 90 – 92.
22. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г.,  Гайдаєнко  І.В. Особливості управління  багатостадійним процесом подрібнення.. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 168 – 171.
23. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Бычковский А.С. Контроль загрузки конвейернойленты. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 23-24 травня 2013 р. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2013. – 628 с., С. 178 – 184.
доповіді на конференціях
24.Б.Л.Тышевич, И.Н.Лукащук. Применение нейронных сетей в интеллектуальных системах управления электроприводами технологических установок горных предприятий.  ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  25.04.2013.
            25. Б.Л.Тышевич, И.П.Иванов Прогнозирование энергопотребления на горных предприятиях  с помощью  нейронных сетей. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНИХ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; Дата проведення: 25.04.2013.
            26. Б.Л.Тышевич, Р.Е.Хиленко. Компенсация влияния на характеристики электропривода постоянного тока подъемной установки статических и динамических составляющих усилий механической части. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  25.04.2013.
            27. Б.Л.Тишевич, канд.техн.наук, А.В.Осоченко магістрант; - ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НЕЙРО-НЕЧІТКОГО  УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗМІННОГО СТРУМУ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА,Київ. 24.05.2013.
28. Кулаковський Л.Я. Розробка методу багатокритеріальної оптимізації режимів сушіння шпону в парових роликових сушарках. VМіжнародна науково-технічна конференція ЕНЕРГЕТИКА.ЕКОЛОГІЯ.ЛЮДИНА. Конференція молодих дослідників – аспірантів та студентів. 23-24 травня 2013 р.

Публікації у 2012 році

Перелік наукових праць каф. АУЕК у 2012 календарному році.

1.  А.В. Чермалых, В.М. Чермалых, И.Я. Майданский. Выбор рациональных систем автоматизированного управления компрессорной станцией теплового насоса. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» 2012р. – №50(956) – С. 107 – 115.
2.  А.В. Чермалых, И.Я. Майданский, А.В. Барышников.  Сравнительный анализ линеаризованных систем частотно-регулируемого асинхронного электропривода с помощью структурных моделей. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Рубрика: Энергосберегающие технологии и оборудование. – Х.: ЧП «Технологический центр» 2012г. - №5/8(59) – С. 43 – 46.
3. В.М. Чермалых, А.В. Чермалых, И.Я. Майданский. Системы управления положением рабочего органа роторного экскаватора. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 350 – 354.
4. И.Я Майданский, В.М. Чермалых, А.В. Чермалых.  Оптимизация системы позиционного управления клетевыми подъемными установками глубоких шахт.  Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 355 – 359.
5. О.М. Закладний, В.М. Чермалих, О.О. Закладний. Засоби функціонального діагностування енергоефективності електромеханічних систем. чник: Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 628 – 631.
6. Закладной А.О., Закладной О.А., Оборонов Т.Ю., Ильчук О.С. Влияние качества напряжения питания на работу синхронных двигателей // Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы недроиспользования», Национальный минерально-сырьевой Университет «Горный», сборник научных трудов, часть 1, 25-27.04.2012 – 161-163 с Фахова
7. Закладной А.О., Закладной О.А., Оборонов Т.Ю. Вплив якості напруги живлення на електропривода з синхронними двигунами // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2012, - Вип. 21. С. 121-128. Фахова
8. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Вплив якості напруги живлення на електромеханічні системи із синхронними двигунами // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2012 – 72-79 с.

 1. Закладний О.М., Якимчук А.В. Математичні моделі для визначення рівня енергоефективності електроприводу з вентильним двигуном у відповідності зі способами керування // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2012 – 320-326 с.
 2. Закладний О.М., Закладний О.О., Ильчук О.С. Підвищення рівня енергоефективності вентиляційних установок об`єктів цивільного призначення // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2012 – 399-409 с.

11. Закладний О.М., Закладний О.О., Пермяков В.М. Технічні засоби функціонального діагностування енергоеффективності електромеханічних систем // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2012. №2. С. 47-54. Фахова
12. Закладний О.М., Закладний О.О., Броницький В.О. Мобільний програмно-апаратний комплекс для функціонального діагностування енергоеффективності електромеханічних систем  // Международная научно-техническая конференция «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах» – СевНТУ 2012. С. 10-12. Фахова
              12. Якименко Ю.І., Прокопенко В.В., Денисюк С.П., Закладний О.М. Smart системи як одна із основних складових сталого розвитку енергетики // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2012. №1. С. 4-13. Фахова
13. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лебедєв М.М. Нові можливості в прогнозуванні безпеки локальних, регіональних та глобальних об’єктів. 1-а науково-практична конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва». М.Київ 2012. 117-120 (3 с.).                       
14. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Алексеенко М.С. Устройство контроля вибрации машин    Деп. в ДНТБ України 27.10.2011 р., № 83 - Ук2011. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2011 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №1. №б/о 17. (18c.).             
15. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Иванов И.П., Мишурняев Д.О. Устройство защиты конвейера с регулируемым приводом.              Деп. в ДНТБ України 13.03.2012 р., № 2 - Ук2012. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2012 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №6. №б/о. (12 с.).             
16. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Гавалешко С.С., Шевчук А.П. Защита электродвигателей при несинусоидальном  питании. Деп. в ДНТБ України 13.03.2012 р., № 3 - Ук2012. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2012 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №6. №б/о.            (19с.).
17. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Мишурняев Д.О., Иванов И.П. Устройство управления водоотливной установкой     Деп. в ДНТБ України 13.03.2012 р., № 4 - Ук2012. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2012 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №6. №б/о. (11 с.).
18. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Петрученко А.О., Попова Е.А.Управление люминесцентными лампами освещения Деп. в ДНТБ України 13.03.2012 р., №5 - Ук2012. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2012 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №6. №б/о.(8 с.).
19. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Попова Е.А.., Петрученко А.О. Управление загрузкой дробильного агрегата Деп. в ДНТБ України 13.03.2012 р., № 6 - Ук2012. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2012 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №6. №б/о. (8 с.).
20. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шевчук А.П., Гавалешко С.С. Защита конвейерной ленты от возгорания     Деп. в ДНТБ України 13.03.2012 р., № 7 - Ук2012. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2012 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №6. №б/о. (8 с.).
21. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лебедєв М.М. Нові можливості в прогнозуванні екобезпеки локальних, регіональних та глобальних обєктів. Збірник наукових праць Київського університету управління та підприємництва. 2012. (4 с.).
22. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Иванов И.П., Мишурняев Д.О. Устройство защиты конвейера с регулируемым приводом              Матеріали науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ "КПІ" , 18 -20 квітня 2012 року, м. Київ. "Енергетика. Екологія. Людина",  Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ 2012, с. 355-360. (9 с.).
23. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Гавалешко С.С., Шевчук А.П. Защита электродвигателей при несинусоидальном  питании              Матеріали науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ "КПІ" , 18 -20 квітня 2012 року, м. Київ. "Енергетика. Екологія. Людина",  Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ 2012, с. 347-354. (11     с.).
24. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Мишурняев Д.О., Иванов И.П. Устройство управления водоотливной установкой               Матеріали науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ "КПІ" , 18 -20 квітня 2012 року, м. Київ. "Енергетика. Екологія. Людина",  Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ 2012, с. 361-366.          (8 с.).
25. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Петрученко А.О., Попова Е.А. Управление люминесцентными лампами освещения               Матеріали науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ "КПІ" , 18 -20 квітня 2012 року, м. Київ. "Енергетика. Екологія. Людина",  Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ 2012, с. 367-370. (6с.)  
26. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Попова Е.А.., Петрученко А.О. Управление загрузкой дробильного агрегата. Матеріали науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ "КПІ" , 18 -20 квітня 2012 року, м. Київ. "Енергетика. Екологія. Людина",  Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ 2012, с. 371-375.            (6 с.).
27. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шевчук А.П., Гавалешко С.С. Защита конвейерной ленты от возгорания. Матеріали науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ "КПІ" , 18 -20 квітня 2012 року, м. Київ. "Енергетика. Екологія. Людина",  Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ 2012, с. 376-379.            (6 с.).
28. Дубовик В. Г.,  Лебедєв Л.М., Шелест І. В. Аварійний захист асинхронного електродвигуна. Матеріали науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ "КПІ" , 18 -20 квітня 2012 року, м. Київ. "Енергетика. Екологія. Людина",  Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ 2012, с. 380-385.           (7 с.).
29. Дубовик В.Г, Лебедєв Л.М.,  Пилипчук А.О.   Спосіб керування технологічним процессом. Матеріали науково-технічної конференції Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ "КПІ" , 18 -20 квітня 2012 року, м. Київ. "Енергетика. Екологія. Людина",  Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ 2012,  386-387. (3 с.).
30. Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М.,   Бояринцев Я.І. Устройство контроля загрузки конвейерной ленты             Деп. в ДНТБ України 07.06.2012 р., №20 - Ук2012. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2012 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №1. №б/о 1.     (16 с.).  
31. Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М.,   Бояринцев Я.І. Метод вибрационной диагностики электромеханических объектов               Деп. в ДНТБ України 21.06.2012 р., №21 - Ук2012. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2012 р, №1-2; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2012 г, №1. №б/о 1. (8 с.).
32.  А.В. Чермалых, И.Я. Майданский, А.В. Барышников. Сравнительный анализ линеаризованных систем частотно-регулируемого асинхронного электропривода с помощью структурных моделей. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Рубрика: Энергосберегающие технологии и оборудование. – Х.: ЧП «Технологический центр» 2012г. - №5/8(59) – С. 43 – 46. (3 с.).
33.  А.В. Чермалых, О.В. Кадушкевич. Моделирование режимов работы упругой электромеханической системы ленточного конвейера. Проблемы недроиспользования. Международный форум-конкурс молодых ученых. – Санкт-Петербург, 2012. ч.2. – С. 197 – 200. (3 с.).
              34.  А.В. Торопов, Л.В. Белая. Синтез системы управления асинхронизированным вентильным двигателем подъемных установок с применением систем автоматизированного проектирования. Сборник научных трудов Международного форума-конкурса молодых ученых  25-27 апреля 2012г. – Санкт-Петербург, СПБ,2012-с.193-195.(3 с.).
              35.  М.О. Реуцький, В.Ф. Шинкаренко, А.В. Торопов Розробка принципів керування перетворювачем частоти при формуванні навантажувальних характеристик асинхронної машини. Електромеханічні та енергозберігаючі системи, Випуск 2/2012 (18). –с.63-65.
              36. Торопов А.В. Особенности построения систем позиционирования в упаковочных автоматических установках на базе серийных преобразователей частоты Lenze/ А.В. Торопов, Д.А. Абдураманов// /Електромеханічні та енергозберігаючі системи, Випуск 3/2012 (19). – с.158-160.(2 с.).
              37. Л. В. Белая, А. В. Торопов. Определение рациональной структуры преобразовательного устройства для управления асинхронизированным вентильным двигателем/ // Электромеханические и энергетические системы, методы моделирования и оптимизации. Х Международная научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 102–103.
              38. А. В. Торопов, С. А. Баранов, К. А. Черняев, М. А. Гуменюк . Лабораторный стенд по исследованию электромеханических систем с двигателями переменного тока. Электромеханические и энергетические системы, методы моделирования и оптимизации. Х Международная научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг  28 – 29 марта 2012 г. – Кременчуг: КрНУ, 2012. – С. 176–177.
               39. А.В. Торопов, Є.О. Скуратовський, В.М. Федорченко Автоматизована система керування вентиляційною установкою адміністративного приміщення/ // Тезисы докладов международной научно – практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте», Одесса, 2012 - http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-212/informatics-computer-science-and-automation-212/13177-212-441 – режим доступа: свободный. - Заглавие с экрана.
              40.   А.В. Торопов, В.Н. Федорченко, Е.А.Скуратовский. /К вопросу применения синхронных двигателей с постоянными магнитами в электроприводах лифтовых установок.  Тезисы докладов международной научно – практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте», Одесса, 2012 - http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-212/informatics-computer-science-and-automation-212/13170-212-374 – режим доступа: свободный. - Заглавие с экрана.
              41. А.В. Торопов, Т.Ю. Зубчевский.  Оптимизация контура стабилизации мощности резания роторного экскаватора с применением систем автоматизированного проектирования // Матеріали науково-технічної конференції ІЕЕ НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина». Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2012. – с.58-63.
              42. Тишевич Б.Л., Мельохіна К.К. Прогнозування процесів в технічних системах за допомогою нейронної мережі.  Матеріали науково-технічної конференції «НТУУ КПІ». 18.04.2012. С.424-428.
              43. Тишевич Б.Л., к.т.н., Осика Р.П. Електропривод змінного струму під керуванням нейронної мережі. Матеріали науково-технічної конференції «НТУУ КПІ» ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. Київ 2012.    С.422-424.
              44. В.П.Розен, канд.техн.наук, Б.Л.Тишевич, канд.техн.наук, П.В.Розен. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості України. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКА ЭНЕРГОАУДИТ" №6, червень 2012
              45. Б.Л.Тышевич, И.Н.Лукащук. "Применение электропривода переменного тока под управлением нейронной сети для подъемных установок". ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 25-27.04.2012. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ЧАСТЬ 1. Стр.195-197.
46. Б.Л.Тышевич, А.А.Марченко "Нейронные сети в мониторинге радиационного загрязнения Украины" ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 25-27.04.2012. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ЧАСТЬ 2
Стр.157-158.
47. А.В. Босак, Р.В. Абрамчук, Ю.В. Зайцева. Моделирование системы позиционного управления клетевой подъемной установки глубоких шахт.  Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрНУ, 2012. – С. 108 – 109. (2 с.).
48. А.В. Босак, Л.В. Белая, С.П. Датко. Оптимизация управления возбуждением вентильного двигателя на основе асинхронной машины с фазных ротором по критерию минимальных потерь. Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрНУ, 2012. – С. 118 – 119. (2 с.).
Перелік наукових та навчально-методичних праць що не увійшли в перелік 2011 р.
              49. Тишевич Б.Л., Давидков А.В., Мельохіна К.К. Застосування нейрорегулятора NARMA-L2 для управління електроприводом за системою ТРН-АД. Матеріали науково-технічної конференції  "ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГІЯ, ЛЮДИНА". – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ,  с.295-303
              50. Тишевич Б.Л., Давидков А.В., Мельохіна К.К Застосування нейрорегулятора NARMA-L2 для управління електроприводом за системою ТРН-АД. «КПІ», ІЕЕ, 2011. с.295-303 – 398 с.
              51. Тишевич Б.Л., Мельохіна К.К. Застосування нейронних мереж для ідентифікації енергетичних процесів. Матеріали міжнародного форуму-конкурсу "Проблеми надровикористання"; У Санкт-Петербурзькому державному гірничому інституті ім. Г.В.Плеханова (технічному університеті)  20-22 квітня 2011р. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ЧАСТЬ 1. - С.233-235.

 

Публікації у 2011 році

Перелік наукових праць каф. АУЕК у 2011 календарному році.

Перелік монографій каф. АУЕК за 2011 календарний рік
1. Праховник А.В., Прокопенко В.В., Дешко В.И., Закладный О.А., Закладний А.Н. Практическое пособие по энергосбережению  для объектов промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины - Луганськ, вид. «Лунный свет», 2011.
          2. Вовк А.О., Денещук Л.И., Шульга Ю.И., Развитие энергетики в Украине с учетом техногенной и экологической безопасности.- ННИИПБОТ, 2011.- 220с.
Перелік державних стандартів України, розроблених викладачами каф. АУЕК за 2011 календарний рік

 1. ДСТУ 4980:2008  Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності електричних духовок
 2. ДСТУ 4992:2008  Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності електричних прасок
 3. ДСТУ 4081-2002  Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Загальні технічні вимоги. Перегляд ДСТУ 4081.-2008
 4. ДСТУ 4238-2003  Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів. Зміна № 2 Перегляд ДСТУ 4238.-2008
 5. ДСТУ 5078:2008  Енергозбереження. Обладнання промислової призначеності енергоспоживальне. Вимоги до показників енергетичної ефективності

6. ДСТУ EN ISO  15502:2009  Холодильні прилади побутової призначеності. Характеристики та методи випробування
7. ДСТУ EN  153:2009  Методи  вимірювання  споживання  енергії та відповідних характеристик побутових холодильників, камер глибокого охолодження, морозильних камер і їх комбінацій, що працюють від електромережі
Перелік охоронних документів інтелектуальної та промислової власності отриманих викладачами каф. АУЕК за 2011 календарний рік
Перелік патентів
          1.Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М. Спосіб моніторингу, діагностування, керування, забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №56971 від  10.02.2011 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №3, 2011 р.
          2.  Лебєдєв Л.М., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №60902 від  25.06.2011 р. МПК В 02 С 25/00. Бюлетень "Промислова власнiсть", №12, 2011.
          3. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №61797 від  25.07.2011 р. МПК В 02 С 25/00.  Бюлетень "Промислова власнiсть", №14, 2011.
          4. Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М.,  Шелест І.В. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Патент України на корисну модель №61832 від  25.07.2011 р. МПК H02H 7/09.  Бюлетень "Промислова власнiсть", №14, 2011 р.
          5. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М.,  Скуратовський Є.В. Пристрій  захисту асинхронного  електродвигуна з живленням від перетворювача частоти. Патент України на корисну модель №62510 від  25.08.2011 р. МПК H02H 7/085.  Бюлетень "Промислова власнiсть", №16, 2011 р.
          6.  Лебедєв Л.М.,  Дубовик В.Г., Лебедєв М.М.  Спосіб керування технологічним процессом. Патент України на корисну модель №62747 від  12.09.2011 р. МПК В 02 С 25/00.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №17, 2011 р.
          7. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Онисимчук М.Д. Спосіб керування технологічним процессом. Патент України на корисну модель №62760 від  12.09.2011 р. МПК В 02 С 25/00.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №17, 2011 р.
          8. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Попова Є.А. Пристрій регулювання завантаження дробильного агрегату. Патент України на корисну модель №62761 від  12.09.2011 р. МПК В 02 С 25/00.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №17, 2011 р.
          9. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Сівцова Т.О. Пристрій для контролю вібрації машин. Патент України на корисну модель №62783 від  12.09.2011 р. МПК G01 M7/00.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №17, 2011 р.
          10. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Зубчевський Т.Ю., Кот В.В. . Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Патент України на корисну модель №63073 від  26.09.2011 р. МПК H02H 7/09.    Бюлетень "Промислова власнiсть", №18, 2011 р. 8 КПИ №2273.
          11. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Головко В.А. Спосіб керування технологічним процессом. Патент України на корисну модель №63099 від  26.09.2011 р. МПК В02 С 25/00.    Бюлетень "Промислова власнiсть", №18, 2011 р.
          12. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Пилипчук А.О. Спосіб керування технологічним процессом. Патент України на корисну модель №63121 від  26.09.2011 р. МПК В02 С 25/00.    Бюлетень "Промислова власнiсть", №18, 2011 р.
           13. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Алєксєєнко М.С. Пристрій для контролю вібрації машин. Патент України на корисну модель №63146 від  26.09.2011 р. МПК G01 M7/00.    Бюлетень "Промислова власнiсть", №18, 2011 р.
          14. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Алєксєєнко М.С.  Пристрій захисту групи асинхронних електродвигунів. Патент України на корисну модель №63308 від  10.10.2011 р. МПК H02H 7/09.    Бюлетень "Промислова власнiсть", №19, 2011 р.
          15. Дубовик В.Г., Лебедев Л.М., Майданенко В.В.  Пристрій  для захисту асинхронного  електродвигуна. Заявка № u 2011 04057 на корисну модель від 04.04.11 р. МПК H02H 7/08.  Патент України на корисну модель №63990 від  25.10.2011 р. МПК H02H 7/09.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №20, 2011 р.
          16. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.О. Пристрій для захисту асинхронного електродвигуна по мережі живлення. Патент України на корисну модель №64316 від  10.11.2011 р. МПК H02H 7/09.    Бюлетень "Промислова власнiсть", №21, 2011 р. КПИ №2270
          17. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Шелест І.В. Спосіб керування технологічним процессом.  Патент України на корисну модель №64469 від  10.11.2011 р. МПК В 02 С 25/00.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №21, 2011 р.
          18. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Гавалешко С.С. Пристрій  захисту асинхронного  електродвигуна при несинусоїдальному живленніПатент України на корисну модель №65113 від  25.11.2011 р. МПК H02H 7/085.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №22, 2011 р.
           19. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М.,  Дудко К.С. Пристрій керування  вітродвигуном вітроенергетичної установки. Патент України на корисну модель №64475 від  10.11.2011 р. МПК F03D 7/00.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №21, 2011 р.
          20. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М.,  Осипова К.С. Пристрій керування вітроенергетичною установкою по мережі живлення. Патент України на корисну модель № 64482 від  10.11.2011 р. МПК F03D 7/04.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №21, 2011 р.
          21. Лебедєв Л.М.,  Дубовик В.Г., Логін С.В. Спосіб  вібраційної діагностики електромеханічного об’єкту. Патент України на корисну модель №64688 від  10.11.2011 р. МПК G01M7/00.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №21, 2011 р.
Перелік заявок на патенти
           1. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Онисимчук М.О. Спосіб вібраційної діагностики електромеханічного об’єкта. Заявка u 2011 07109 на корисну модель від 06.06.11 р. МПК G01M 7/00. 
          2. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Лєбєдєв М.М. Спосіб вібраційної діагностики електромеханічного об’єкту. Заявкаu 2011 07261 на корисну модель від 08.06.11 р. МПК G01M 7/00. 
          3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Гребенюк М.В., Бабіченко О.С.  Пристрій плазмового запалення для двигунів внутрішнього згорання. Заявка u 2011 08456 на корисну модель від 05.07.11 р. МПК F02P 15/10. 
          4. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Мішурняжв Д.О. Пристрій керування насосною установкою. Заявка № u 2011 08956 на корисну модель від 18.07.11 р. МПК F04D 15/10. 
           5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шевчук А.П. Пристрій захисту стрічки конвеєра від загоряння. Заявка № u 2011 13264 на корисну модель від 10.11.11 р. МПК В65G 43/04. 
          6. Дубовик В.Г., Лебедев Л.М., Іванов Т.П. Пристрій захисту конвеєра з приводом від перетворювача частоти. Заявка № u 2011 13546 на корисну модель від 17.11.11 р. МПК В65G 43/04. 
7. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М.,  Петренко А.О. Пристрій електронного балласта. Заявка u 2011 06243 на корисну модель від 19.05.11 р. МПК HO5B41.
 8. Калугін С.С., Розен В. П., Данілін О.В., Майданський І.Я., Масник М. В. Заявка u 2011 02117. Системи протипожежного захисту житлової багатоповерхової будівлі.
Перелік свідоцтв про реєстрацію авторського права
          1.В.П. Розен, Є.А. Л.В. Давиденко, В.А. Давиденко .Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 37831, Україна, «Методика оцінювання рівня ефективності енерговикуористання на обєктах підприємства комунального водопостачання та водовідведення» Заявл. 08.04.2011.
          2. Розен В.П., Ячник Є.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 34543 Україна, «Типова методика ранжування підрозділів горизонтальних рівнів в ієрархічних структурах міністерств і відомств» / Бюл. № 22. Заявл. 15.06.2011.
3. О.М. Закладний,  О.О. Закладний, Т.Ю. Оборонов. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 36471. «Методика та алгоритми діагностування електродвигунів», дата реєстрації 10.01.2011.
4. О.М. Закладний, О.О. Закладний, І.В. Притискач, Т.Ю. Оборонов. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 36472. Комп’ютерна программа «Діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода»; дата реєстрації 10.01.2011.

Навчально-методичні праці каф. АУЕК
1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Енергозбереження засобами промислового електропривода» для студентів спеціальності 7.05070108 «Енергетичний менеджмент» / Укл. О.М. Закладний, В.П. Розен, О.О. Закладний – Київ, НТУУ “КПІ”: 2011 – 72с.
2. Методичні вказівки до комп`терного практикуму з дисципліни  "Основи синтезу електронних пристроїв" для студентів спеціальності 7.092203 "Електротехнічні системи автоматизації та електропривод"/ Укл.  Закладний О.М., Прядко С.Л., Закладний О.О., Смоляр В.Г.  Київ: НТУУ «КПІ», 2011. 48 – с
3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни  "Основи синтезу електронних пристроїв" для студентів спеціальності 7.05070204 "Електротехнічні системи автоматизації та електропривод"/ Укл.  Закладний О.М., Прядко С.Л., Закладний О.О., Смоляр В.Г.  Київ:НТУУ  « КПІ», 2011. 57 – с

 

Публікації у 2010 році

Сайти каф. АУЕК

 1. www.iee.kpi.ua. (Методичний супровід каф. АУЕК. Закладний О.М).
 2. www.auek.kpi.ua. (Тишевич Б.Л.).
 3. www.energomenedgment.ua. (Розен В.П.).
 4. www.electroprivod.org.ua. (Закладний О.М.).
 5. www.electroprivod.kpi.ua. (Закладний О.М.).
 6. www.energuauek.kpi.ua. (Тишевич Б.Л., Луців Р.П.).
 7. www.ec-group.com.ua. (Розен П.В.).
 8. www.setihome.narod.ru. (Розен П.В.).

Монографії каф. АУЕК

1. Бурячок Т.А., Розен В.П., Соловей А.И. и др. Энергетика: настоящее и будущее. Т4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. –Киев, 2010. – 612 с.
2. Праховник А.В., Дешко В.І., Закладний О.М. та ін. Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово - комунального господарства України, - Луганськ, вид. «Місячне сяйво», 2010, 696 с.
3. Праховник А.В., Дешко В.И., Закладний А.Н. та ін. Практическое пособие по энергозбережению для объектов промимышленности, строительства и жилищно - коммунального хозяйства Украины, - Луганск, изд. «Лунный свет», 2010, 696 с.
4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Алексеенко М.С. Методика работы с электронными устройствами  без технической документации. Монография. Деп. в ДНТБ України 1.11.2010 р., № 122 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 58 c.

 

Перелік наукових праць каф. АУЕК, що не ввійшли в звіт з наукової роботи 2009 р.

1. Розен В.П., Соколова Н.П. Аналіз статистичних даних споживання електричної енергії аеропортів за допомогою методу головних компонент//Вестник национального технического университета .– 2009. – №3(36). – С.101-106
2. Розен В.П., Калінчик В.П., Побігайло В.А. Ефективність використання системи засоби обмеження короткого замикання – керований шунт // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут. Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ»КПІ»:ЗАТ «Техновибух», 2009. –  Вип.18. – С.89-93

Перелік наукових праць каф. АУЕК за 2010 рік

3. Розен В.П., Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Комплексний підхід до задачі енергозбереження та оцінювання рівня енергоефективності водопостачального підприємства як складної системи // Відновлювана енергетика. Науково-практичний журнал, №1(20) – 2010. – С.65-70
4. Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І. Визначення структури факторів, що впливають на електроспоживання підприємств вугільної галузі // Вісник національного університету «Львівська політехніка» / Електроенергетичні та електромеханічні системи, № 666 – 2010. – С.61–69
5. Розен В.П., Іщук П.П., Давиденко Л.В. Використання методу К-середніх кластерного аналізу під час розв’язання задач енергетичної безпеки територій// Електроенергетичні та електромеханічні системи,  № 666 – 2010. – С.69–73
6. Розен В.П., Ячник Є.А Врахування екологічної складової під час планування впровадження проектів з енергозбереження в організаціях бюджетної сфери//Енергетика та електрифікація, №9 (325) – 2010. – .53-57
7. Розен В.П., Чернявский А.В., Ячник Е.А., Войналович, А.А. Энергетический мониторинг как механизм управления функционированием системы энергоснабжения в бюджетной сфере // Промелектро.–2010.– №1. – С.54-60
8. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Розен В.П. та ін. Віртуальний лабораторний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія електропривода» // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського .–2010 (63) Частина 2. – С.174-179
9. Розен В.П., Лякин А.А., Курбака Г.В. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием метода анализа иерархий //Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю.А. – 2010.– С.298-307
10. Калінчик В.П., Розен В.П., Танітовська.О.Д., Яшуніна О.С. Застосування предмету розпізнавання образів в системах управління електричним навантаженням.// Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». –Київ, 2010. –Укр.– 37 с. Деп. В ДНТБ України 18.05.10, №25 –Ук 2010.
11. Розен В.П., Закладной О.Н. Управление электрической нагрузкой энергосистем с использованием потребителей регуляторов промышленных объектов // Специализированная Конференция «Автоматизація. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010, http://www.pta-expo.ru/ukraine/ukraine_tec/2009/index.htm
12. Закладной А.Н., Закладной О.А. Методы оценки срока службы асинхронных электродвигателей // Енергетика та електрификація/ - Київ, 2010, №4, С.63-67.
13. Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. Енергетична модель формування і збереження еталонів для систем функціонального моніторингу асинхронного електропривода // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2010, - Вип. 20.
14. Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. 2010, № 4/2010 (63), частина 3, С. 119-126.

 1.  Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Оборонов Т.Ю. Система дистанційного моніторингу та управління бурошнековим комплексом // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с.
 2. Закладний О.М., Стригун В.О., Оборонов Т.Ю., Нікітін Р.С. Діагностування стану електричних двигунів насосних установок гірничих підприємств // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316с.
 3. Закладний О.О., Закладний О.М., Кондратенко В.В. Моделі для оцінювання залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с. Винославский
 4. Закладний О.О., Закладний О.М. Прогнозування залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-24 квітня 2010 року.-К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 220 с. С.195
 5. Закладний О.О., Закладний О.М. Моделювання індивідуальних графіків електричного навантаження промислового електропривода з заданими кореляційними властивостями // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2010. №2. С. 51-55.
 6. Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електропривода промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. № 28. – 700 с. (С. 495-497)
 7. Закладний О.М., Гребенюк Т.В., Закладний О.О. Захист як складник системи функціонального діагностування асинхронних електродвигунів // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2010. №4. С. 36-41.
 8. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г., Притискач І.В. Системи моніторингу і контролю буро шнекового комплексу як елемент промислової безпеки // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010.  С.56-58.
 9. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г. Автоматизовані системи безлюдної виїмки вугілля як один із елементів охорони праці у гірничовидобувній происловості // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010.  С.59-60.

24. Дубовик В.Г., Савченко К.С., Ревуцький М.О. Мікропроцесорний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Доповідь на конференції. НТУУ "КПІ". Факультет електроенергетики та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, асиірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Лютий 2010. - С. 316-321.
25. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Многослойные информационные поля для мониторинга, диагностики, регулирования и обеспечения безопасности локальных объектов. "Енергетика: економіка, технології, екологія". Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ. - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ, 2010 р. Науково- технічна конференція молодих дослідників, аспірантів та магістрантів, присвячена вшануванню 90 років від дня народження відомого вченого, заслуженого працівника вищої школи УРСР, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, проф. Винославського Василя Миколайовича, 14-15 січня 2010 року. Стор.161-165.
26. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Устройство защиты асинхронного электродвигателя от аварийных режимов с контролем вибрации. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 8 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 12 c.
27.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Абрамчук Р.В. Защита асинхронного электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 9 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 13 c.
28. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. О защите асинхронного электродвигателя от аварийных режимов . Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 11 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
29. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Устройство защиты асинхронного электродвигателя с функцией экономии электроэнергии. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 14 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
30. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Баранов С.А. Особенности защиты асинхронных электродвигателей с прогнозом изменения нагрузки. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 15 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
31. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Про захист електродвигуна від струмових перевантажень. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління.  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191, т1 c.
32. Дубовик В.Г., Савченко К.С. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна для промислових обєктів. Науково-технічний розвиток:економіка, технології, управління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.192, 1 c.
33. Дубовик В.Г., Белинский С.Н., Указ Б.С. Устройство защиты асинхронного электродвигателя. Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление. Материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Киев, 21-22 апреля 2010 года. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. с.212, 1 c.
34. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Перевозник Е.П., Баранов С.А. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 17 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
35. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Алемасов И.О., Федирко Д.Б. Методика работы с электронными устройствами без технической документации. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 18 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 33 c.
36. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шелест И.В. Устройство защиты локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 19 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 15 c.
37. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.А. Особенности узлов управления устройства защиты локального объекта. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 20 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 12 c.
38. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Овсиенко А.Ю. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 18.05.2010 р., № 23 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 17 c.
39. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Енергоефективний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К. НТУУ "КПІ", 2010. с.191.
40. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна з контролем вібрації. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К. НТУУ "КПІ", 2010. 1 с.
41. Дубовик В.Г., Кадушкевич О.В., Указ Б.С., Белінський С.М. Особливості забезпечення безпеки локального об’єкта. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К. НТУУ "КПІ", 2010.1 c.
42. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Кожома С.А. Защита асинхронных электродвигателей при искажениях в сетях. Деп. в ДНТБ України 1.06.2010 р., № 26 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 23 c.

43. Лебедєв Л.М., Лебедєв М.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування впливових факторів для забезпечення безпеки глобальних, регіональних та локальноих об’єктів. Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: Управління, кадри, іновації, технології. Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 18 -22 жовтня 2010 р. с.171-178.
44. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Використання полінарних інформаційних ліній струму для захисту єлектродвигунів.  Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.
45.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Савченко К.С. Защита асинхронного двигателя от аварийных режимов при високих значениях коэффициента  несинусоидальности . Деп. в ДНТБ України 16.12.2010 р., № 2 - Ук2011. 
46. Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених. 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 68 - 69.
47. Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 80 - 81.
48. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системі с распределенніми параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.
49. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.
50. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Идентификация и оптимизация параметров электромеханической системы методом компьютерного мроделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28. – с. 45-48.
51. Майданский И.Я. Аппроксимация переходной характеристики виртуальной модели электромеханической системы // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.
52. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058. Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. - 28 c.
53. Л.Я.Кулаковский, Е.И.Алтухов. Исследование быстродействия електропривода насоса-дозатора автоматического віскозиметра. Проблемы недропользования. Международный форум – конкурс молодых учених. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург. 2010.- 3.
54. В.Ф.Касьяненко, Ю.Я.Касьяненко, В.І.Алтухов. Про перспективу створення середніх і малих систем автоматизації на основі ПЛК. 11 науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Київ 2010. -4 c.
55. Л.Я.Кулаковський, Е.І.Алтухов. Підвищення ефективності виміру кінематичної в’язкості рідини за рахунок застосування в автоматичному віскозиметрі електроприводу насосу-дозатора за системою перетворювач частоти асинхронний двигун. Электротехнические и электромеханические системы. Севастополь. 2010. – 2 с.
56. Торопов А.В., Баранов С.А., Гуменюк М.А. Создание учебного робота при использовании современных средств автоматизации, применяемых в промышленности. [Электронный ресурс] / Электрон. данные,2010- Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences/informatics-computer-science-and-automation/987-toropov-av-baranov-ca-humeniuk-ma, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
57. Торопов А.В., Павлова М.С. К вопросу реализации систем управления электроприводами лифтовых установок в режиме позиционирования. [Электронный ресурс]/ Электрон. данные,2010- Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences/informatics-computer-science-and-automation/985-toropov-av-pavlova-ms, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
58. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Аналитическое конструирование субоптимальных регуляторов для систем с неоднозначными нелинейностями. / Тези доповідей XVII міжнародної науково - технічної конференції „Автоматика – 2010”, Харків.
59. Босак А.В., Бернацкая Я.В. Позиционное управление клетевой подъемной установкой глибоких шахт // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів - Кременчук, КДУ, 2010. - С.80-81.
60. Босак А.В., Гречаная Т.В. Параметрическая оптимизация управления электротехническими системами с упругими связями. // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. - Кременчук, КДУ, 2010. - С.82-83.
61. Пермяков В.М., Кузнецов В.В., Мануїлов В.Д. Комп`ютерне модулювання конвеєрної установки з електроприводом за системою асинхронно-вентильного каскаду та адаптивним фззі-регулятором струму. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсо-збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210

 1. Пермяков В.М., Мицан Н.М. Моделирование ситемы фаззи-управления электроприводом асинхронно-вентильный каскад. IX міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління». Київ. 21.04.2010.

63. Тишевич Б.Л., Мельохіна К.К., Кушнір І.В. Значення та проблеми встановлення вентиляції в житлових будівлях. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -16с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №34 –Ук 2010.
64. Тишевич Б.Л., Кушнір І.В., Мельохіна К.К. Проблеми  використання ттепловиз насосів та перспективи розвитку в Україні. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -15с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №35 –Ук 2010.

Перелік документів інтелектуальної власності
викладачів каф. АУЕК
Патенти України
1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №47966 від 25.02.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №4, 2010 р., 6 c.
2. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №49314 від 26.04.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №8, 2010 р.,5 c.
3. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №48405 від  10.03.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р.,  5 c.
4. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту. Патент України на корисну модель №51398 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
5. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51435 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
6. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №53055 від  27.09.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №18, 2010 р., 5 c.
7. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №52150 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 5 c.
8. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Ячник Є.А., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №52161 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 4 c.
9. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53651 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 5 c.
10. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53720 від 11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р.,6 c.
Заявки на видачу патентів

11. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, керування, забезпечення безпеки локального об`єкта. Заявка № u 2009 01959 на корисну модель від 22.02.10 р. МПК H02H 7/08, 6 c.
12. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Заявка № u 2010 04146 на корисну модель від 09.04.10 р. МПК В 02 С 25/00, 4 c.

 

Перелік свідоцтв про реєстрацію авторського права
13. Розен В.П., Ячник Е.А. МОН. Типова методика ранжування пыдроздылыв горизонтальнихрывныв ієрархічних структур міністерств та відомств. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №3454. Заявл.15.06.10. Бюл. №22.
14. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Лебедєв Н.Н. Многослойные решетчатые нормализованные информационные поля для мониторинга, диагностики, управления и обеспечения безопасности локальных, региональных и глобальных объектов. МОН. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №32140 від 18 лютого 2010, 9 c.
15. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», №33773 від 18.06.10.
16. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
17. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної ефективності та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», №35407 від 19.10.2010.

Перелік заявок на реєстрацію авторського права

18. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» заявка № 36647 від 10.10.2010 р.
19. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права «методика та алгоритми діагностування електродвигунів» заявка № 36648 від 10.10.2010 р.

Навчально-методичні праці каф. АУЕК

1. Розен В.П., Мельниченко С.М., Ткаченко В.Ф. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Правові питання використання електроенергії» для студентів спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» .Черкаси: ЧДТУ. -2009.
- 11 с.
2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Дослідження енергетичних режимів насосної установки. Основи автоматизації виробничих процесів. Дослідження енергетичних режимів насосної установки: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів спеціальності 7.070801, 8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е9/10-170. Гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 18 березня 2010 р., протокол №7, 61 c.
3. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702  “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058. Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. 28 c.

ПОІМЕННИЙ СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць каф. АУЕК за 2010 р.

Список наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.

проф. РОЗЕНА ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА

 Список праць, що не війшли в звіт з наукової роботи у 2009 р

 1. Розен В.П., Соколова Н.П. Аналіз статистичних даних споживання електричної енергії аеропортів за допомогою методу головних компонент//Вестник национального технического университета .– 2009. – №3(36). – С.101-106
 2. Розен В.П., Калінчик В.П., Побігайло В.А. Ефективність використання системи засоби обмеження короткого замикання – керований шунт // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут. Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ»КПІ»:ЗАТ «Техновибух», 2009. –  Вип.18. – С.89-93

Список праць за 2010 рік
Монографії
3.Бурячок Т.А., Розен В.П., Соловей А.И. и др. Энергетика: настоящее и будущее. Т4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. –Киев, 2010 . – 612 с.
Наукові статті

 1.  Розен В.П., Мильніченко С.М. Кластерний аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів на прикладі Черкаськуої області. Вісник НТУУ»КПІ» Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ»КПІ»:ЗАТ «Техновибух», 2010. –  Вип.18. – С.128-136.
 2. Розен В.П., Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Комплексний підхід до задачі енергозбереження та оцінювання рівня енергоефективності водопостачального підприємства як складної системи // Відновлювана енергетика. Науково-практичний журнал, №1(20) – 2010. – С.65-70
 3. Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І. Визначення структури факторів, що впливають на електроспоживання підприємств вугільної галузі // Вісник національного університету «Львівська політехніка» / Електроенергетичні та електромеханічні системи, № 666 – 2010. – С.61–69
 4. Розен В.П., Іщук П.П., Давиденко Л.В. Використання методу К-середніх кластерного аналізу під час розв’язання задач енергетичної безпеки територій// Електроенергетичні та електромеханічні системи,  № 666 – 2010. – С.69–73
 5. Розен В.П., Ячник Е.А Врахування екологічної складової під час планування впровадження проектів з енергозбереження в організаціях бюджетної сфери//Енергетика та електрифікація, №9 (325) – 2010. – .53-57
 6. Розен В.П., Чернявский А.В., Ячник Є.А., Войналович, А.А. Энергетический мониторинг как механізм управления функционированием системы энергоснабжения в бюджетной сфере // Промелектро.–2010.– №1. – С.54-60
 7. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Розен В.П. та ін. Віртуальний лабораторний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія електропривода» // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського .–2010 (63) Частина 2. –  С.174-179
 8. Розен В.П., Лякин А.А., Курбака Г.В. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием метода анализа иерархий //Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю.А. – 2010.– С.298-307
 9. Калінчик В.П., Розен В.П., Танітовська.О.Д., Яшуніна О.С. Застосування предмету розпізнавання образів в системах управління електричним навантаженням.// Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». –Київ, 2010. –Укр.– 37 с. Деп. В ДНТБ України 18.05.10,  №25 –Ук 2010.
 10. Розен В.П., Закладний О.М. Управление электрической нагрузкой энергосистем с использованием потребителей регуляторов промышленных объектов // Специализированная Конференция «Автоматизація. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010, http://www.pta-expo.ru/ukraine/ukraine_tec/2009/index.htm

Документи інтелектуальної власності
14. Розен В.П., Ячник Є.А. МОН. Типова методика ранжування підрозділів горизонтальних рівнів ієрархічних структур міністерств та відомств. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №3454. Заявл.15.06.10. Бюл. №22.

 1. Навчально-методичні праці 

15. Розен В.П., Мельниченко С.М., Ткаченко В.Ф. Методичні вказівки до виконання конторольних робіт з дисципліни «Правові питання використання електроенергії» для студентів спеціальності 7.090603
« Електротехнічні системи електроспоживання» .-Черкаси: ЧДТУ. -2009. - 11 с.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
проф. Чермалих В.М.

 1. Чермалых В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системі с  распределенніми параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.
 2. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.

3. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Идентификация и оптимизация параметров электромеханической системы методом компьютерного мроделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28. – с. 45-48.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.

доц. Закладного А.Н.

1. Закладной А.Н., Закладной О.А. Методы оценки срока службы асинхронных электродвигателей // Енергетика та електрификація/ - Київ, 2010, №4, С.63-67.

  • Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. Енергетична модель формування і збереження еталонів для систем функціонального моніторингу асинхронного електропривода // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2010, - Вип. 20.
  • Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. 2010, № 4/2010 (63), частина 3, С. 119-126.
  • Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Оборонов Т.Ю. Система дистанційного моніторингу та управління бурошнековим комплексом // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К. НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с.
  • Закладний О.М., Стригун В.О., Оборонов Т.Ю., Нікітін Р.С. Діагностування стану електричних двигунів насосних установок гірничих підприємств // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316с.
  • Закладний О.О., Закладний О.М., Кондратенко В.В. Моделі для оцінювання залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с. Винославский
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», №33773 від 18.06.10.
  • Закладний О.О., Закладний О.М. Прогнозування залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-24 квітня 2010 року.-К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 220 с. С.195
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
  • Закладний О.О., Закладний О.М. Моделювання індивідуальних графіків електричного навантаження промислового електропривода з заданими кореляційними властивостями // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. 2010. №2. С. 51-55.
  • Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електропривода промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. № 28. – 700 с. (С. 495-497)
  • Закладний О.М., Гребенюк Т.В., Закладний О.О. Захист як складник системи функціонального діагностування асинхронних електродвигунів // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. 2010. №4. С. 36-41.
  • Праховник А.В., Дешко В.І., Закладний О.М. та ін. Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово - комунального господарства України, - Луганськ, вид. «Місячне сяйво», 2010, 696 с.
  • Праховник А.В., Дешко В.И., Закладний А.Н. та ін. Практическое пособие по энергозбережению для объектов промимышленности, строительства и жилищно - коммунального хозяйства Украины, - Луганск, изд. «Лунный свет», 2010, 696 с.
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної ефективності та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», №35407 від 19.10.2010.
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» заявка № 36647 від 10.10.2010 р.
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка про реєстрацію авторського права «методика та алгоритми діагностування електродвигунів» заявка № 36648 від 10.10.2010 р.
  • Розен В.П., Закладний О.М. Управление электрической нагрузкой энергосистем с использованием потребителей регуляторов промышленных объектов // Специализированная Конференция «Автоматизація. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010, http://www.pta-expo.ru/ukraine/ukraine_tec/2009/index.htm
  • Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г., Притискач І.В. Системи моніторингу і контролю буро шнекового комплексу як елемент промислової безпеки // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010.  С.56-58.
  • Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г. Автоматизовані системи безлюдної виїмки вугілля як один із елементів охорони праці у гірничовидобувній происловості // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010. С.59-60.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц.  Лебедєва Л.М.

  1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №47966 від 25.02.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №4, 2010 р., 6 c.
  2. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №49314 від  26.04.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №8, 2010 р.,5 c.
  3. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №48405 від 10.03.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  4. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Лебедєв Н.Н. Многослойные решетчатые нормализованные информационные поля для мониторинга, диагностики, управления и обеспечения безопасности локальных, региональных и глобальных объектов МОН. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №32140 від 18 лютого 2010, 9 c.
  5. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Многослойные информационные поля для мониторинга, диагностики, регулирования и обеспечения безопасности локальных объектов. "Енергетика: економіка, технології, екологія". Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ. - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ, 2010 р. Науково- технічна конференція молодих дослідників, аспірантів та магістрантів, присвячена вшануванню 90 років від дня народження проф.Винославського В.М. 14-15 січня 2010 року. Стор.161-165.
  6. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту. Патент України на корисну модель №51398 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  7. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, управління, забезпечення безпеки локального об`єкта. Заявка № u 2009 01959 на корисну модель від 22.02.10 р. МПК H02H 7/08, 6 c.
  8. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51435 від  12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  9. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №53055 від 27.09.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №18, 2010 р., 5 c.
  10. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Дослідження енергетичних режимів насосної установки. Основи автоматизації виробничих процесів. Дослідження енергетичних режимів насосної установки: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів спеціальності 7.070801, 8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е9/10-170. Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 18 березня 2010 р., протокол №7, 61 c.
  11. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №52150 від 10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 5 c.
  12. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Устройство защиты асинхронного электродвигателя от аварийных режимов с контролем вибрации. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 8 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 12 c.
  13. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Ячник Є.А., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №52161 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 4 c.
  14. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Абрамчук Р.В. Защита асинхронного электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 9 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 13 c.
  15. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. О защите асинхронного электродвигателя от аварийных режимов Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 11 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  16. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Заявка № u 2010 04146 на корисну модель від 09.04.10 р. МПК В 02 С 25/00, 4 c.
  17. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Устройство защиты асинхронного электродвигателя с функцией экономии электроэнергии. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 14 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  18. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Баранов С.А. Особенности защиты асинхронных электродвигателей с прогнозом изменения нагрузки. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 15 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  19. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Про захист електродвигуна від струмових перевантажень. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191, т1 c.
  20. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53651 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 5 c.
  21. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Перевозник Е.П., Баранов С.А. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 17 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  22. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Алемасов И.О., Федирко Д.Б. Методика работы с электронными устройствами без технической документации. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 18 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 33 c.
  23. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шелест И.В. Устройство защиты локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 19 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 15 c.
  24. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.А. Особенности узлов управления устройства защиты локального объекта. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 20 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 12 c.
  25. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Овсиенко А.Ю. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 18.05.2010 р., № 23 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 17 c.
  26. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Енергоефективний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191.
  27. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна з контролем вібрації. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. 1 с.
  28. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53720 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 6 c.
  29. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Використання полінарних інформаційних ліній струму для захисту єлектродвигунів.  Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.
  30.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Савченко К.С. Защита асинхронного двигателя от аварийных режимов при високих значениях
  коэффициента  несинусоидальности . Деп. в ДНТБ України 16.12.2010 р., № 2 - Ук2011. 
  31. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених. 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 68 - 69.
  32. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 80 - 81.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Алтухова Е.І.

  1. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи  для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058.  Гриф  "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. - 28 c.
  2. Л.Я.Кулаковский, Е.И.Алтухов. Исследование быстродействия електропривода насоса-дозатора автоматического віскозиметра. Проблемы недропользования. Международный форум – конкурс молодых учених. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург. 2010.- 3.
  3. В.Ф.Касьяненко, Ю.Я.Касьяненко, В.І.Алтухов. Про перспективу створення середніх і малих систем автоматизації на основі ПЛК. 11 еауково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Київ 2010. -4 c.
  4. Л.Я.Кулаковський, Е.І.Алтухов. Підвищення ефективності виміру кінематичної в’язкості рідини за рахунок застосування в автоматичному віскозиметрі електроприводу насосу-дозатора за системою перетворювач частоти асинхронний двигун. Электротехнические и электромеханические системы. Севастополь. 2010. – 2 с.
  5. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системы с  распределенными параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.
  6. Кулаковський Л., Алтухов Є.Автоматизація процесу сушіння шпону по каналу управління «притік тепла в сушарку- кінцева вологість шпону.Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 18 - 19.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Пермякова В.Н.

  1. Пермяков В.М., Кузнецов В.В., Мануілов В.Д. Комп`ютерне модулювання конвеєрної установки з електроприводом за системою асинхронно-вентильного каскаду та адаптивним фззі-регулятором струму. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсо-збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210
  2. Пермяков В.М., Мицан Н.М. Моделирование ситемы фаззи-управления электроприводом асинхронно-вентильный каскад. IX міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління». Київ. 21.04.2010.

   СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Чермалиха О.В.
  1. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.
  2. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Идентификация и оптимизация параметров электромеханической системы методом компьютерного мроделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28. – с. 45-48.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Тишевича Б.Л.

   1. Тишевич Б.Л., Мельохіна К.К., Кушнір І.В. Значення та проблеми встановлення вентиляції в житлових будівлях. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -16с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №34 –Ук 2010.
   2. Тишевич Б.Л., Кушнір І.В., Мельохіна К.К. Проблеми  використання ттепловиз насосів та перспективи розвитку в Україні. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -15с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №35 –Ук 2010.

   

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Данилина А.В.
  1. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системі с  распределенніми параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  к.т.н., ас. Торопова А.В.
  1. Создание учебного робота при использовании современных средств автоматизации, применяемых в промышленности. [Электронный ресурс]/ Торопов А.В., Баранов С.А., Гуменюк М.А. Электрон. данные,2010- Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences/informatics-computer-science-and-automation/987-toropov-av-baranov-ca-humeniuk-ma, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
  2. К вопросу реализации систем управления электроприводами лифтовых установок в режиме позиционирования. [Электронный ресурс]/ Торопов А.В., Павлова М.С. Электрон. данные,2010- Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences/informatics-computer-science-and-automation/985-toropov-av-pavlova-ms, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
  3. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Аналитическое конструирование субоптимальных регуляторов для систем с неоднозначными нелинейностями. / Тези доповідей XVII міжнародної науково - технічної конференції „Автоматика – 2010”, Харків.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ст. викладача  Дубовика В.Г.
  1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №47966 від  25.02.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №4, 2010 р., 6 c.
  2. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №49314 від 26.04.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №8, 2010 р.,5 c.
  3. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №48405 від  10.03.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  4. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Лебедєв Н.Н. Многослойные решетчатые нормализованные информационные поля для мониторинга, диагностики, управления и обеспечения безопасности локальных, региональных и глобальных объектов МОН. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №32140 від 18 лютого 2010, 9 c.
  5. Дубовик В.Г., Савченко К.С., Ревуцький М.О. Мікропроцесорний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Доповідь на конференції. НТУУ "КПІ". Факультет електроенергетики та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, асиірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Лютий 2010 р. Стор. 316-321.
  6. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Многослойные информационные поля для мониторинга, диагностики, регулирования и обеспечения безопасности локальных объектов. "Енергетика: економіка, технології, екологія". Наукові праці НТУУ "КПІ",  ІЕЕ. - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ, 2010 р. Науково- технічна конференція молодих дослідників, аспірантів та магістрантів,  присвячена вшануванню 90 років від дня народження відомого вченого, заслуженого працівника вищої школи УРСР, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, проф. Винославського Василя Миколайовича, 14-15 січня 2010 року. Стор.161-165.
  7. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту. Патент України на корисну модель №51398 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  8. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, управління, забезпечення безпеки локального об`єкта. Заявка № u 2009 01959 на корисну модель від 22.02.10 р. МПК H02H 7/08, 6 c.
  9. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51435 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  10. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №53055 від  27.09.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №18, 2010 р., 5 c.
  11. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Дослідження енергетичних режимів насосної установки. Основи автоматизації виробничих процесів. Дослідження енергетичних режимів насосної установки: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів спеціальності 7.070801, 8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е9/10-170. Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ  "КПІ" від 18 березня 2010 р., протокол №7, 61 c.
  12. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №52150 від 10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 5 c.
  13. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Устройство защиты асинхронного электродвигателя от аварийных режимов с контролем вибрации. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 8 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 12 c.
  14. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Ячник Є.А., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №52161 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 4 c.
  15. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Абрамчук Р.В. Защита асинхронного электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 9 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 13 c.
  16. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. О защите асинхронного электродвигателя от аварийных режимов . Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 11 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  17. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Заявка № u 2010 04146 на корисну модель від 09.04.10 р. МПК В 02 С 25/00, 4 c.
  18. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Устройство защиты асинхронного  электродвигателя с функцией экономии электроэнергии. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 14 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  19. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Баранов С.А. Особенности защиты асинхронных электродвигателей с прогнозом изменения нагрузки. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 15 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  20. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Про захист електродвигуна від струмових перевантажень. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління.  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191, т1 c.
  21. Дубовик В.Г., Савченко К.С. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна для промислових обєктів. Науково-технічний розвиток:економіка, технології, управління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.192, 1 c.
  22. Дубовик В.Г., Белинский С.Н., Указ Б.С. Устройство защиты асинхронного электродвигателя. Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление. Материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Киев, 21-22 апреля 2010 года. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. с.212, 1 c.
  23. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53651 від 11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 5 c.
  24. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Перевозник Е.П., Баранов С.А. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 17 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  25. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Алемасов И.О., Федирко Д.Б. Методика работы с электронными устройствами без технической документации. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 18 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 33 c.
  26. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шелест И.В. Устройство защиты локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 19 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 15 c.
  27. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.А. Особенности узлов управления устройства защиты локального объекта. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 20 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 12 c.
  28. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Овсиенко А.Ю. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 18.05.2010 р., № 23 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 17 c.
  29. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Енергоефективний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191.
  30. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна з контролем вібрації. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. 1 с.
  31. Дубовик В.Г., Кадушкевич О.В., Указ Б.С., Белінський С.М. Особливості забезпечення безпеки локального об’єкта. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.1 c.
  32. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53720 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р.,6 c.
  33. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Кожома С.А. Защита асинхронных электродвигателей при искажениях в сетях. Деп. в ДНТБ України 1.06.2010 р., № 26 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 23 c.
  34. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Алексеенко М.С. Методика работы с электронными устройствами без технической документации : монография. Деп. в ДНТБ України 1.11.2010 р., № 122 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 58 c.
  35. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058.  Гриф  "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. 28 c.
  36. Лебедев Л.Н., Лебедєв Н.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування впливових факторів для забезпечення безпеки глобальних, регіональних та локальноих об’єктів. Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: Управління, кадри, іновації, технології. Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 18 -22 жовтня 2010 р. с.171-178.
  37. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Використання полінарних інформаційних ліній струму для захисту єлектродвигунів.  Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.
  38.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Савченко К.С. Защита асинхронного двигателя от аварийных режимов при високих значениях
  коэффициента  несинусоидальности . Деп. в ДНТБ України 16.12.2010 р., № 2 - Ук2011. 
  39. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених. 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 68 - 69.
  40. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 80 - 81.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ст. викл. Прядка С.Л.
  1. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г., Притискач І.В. Системи моніторингу і контролю буро шнекового комплексу як елемент промислової безпеки // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010.  С.56-58.
  2. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г. Автоматизовані системи безлюдної виїмки вугілля як один із елементів охорони праці у гірничовидобувній происловості // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010. С.59-60.
  3. Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Оборонов Т.Ю. Система дистанційного моніторингу та управління бурошнековим комплексом // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К. НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ас. Майданського І.Я.

  1. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 4/2010 (63) частина 1. – С.150-154.

  2. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Идентификация и оптимизация параметров электромеханической системы методом компьютерного мроделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28. – с. 45-48.
  3. Майданский И.Я. Аппроксимация переходной характеристики виртуальной модели электромеханической системы // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ас. Босак А.В.
  1. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системі с распределенніми параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.
  2. Босак А.В., Бернацкая Я.В. Позиционное управление клетевой подъемной установкой глибоких шахт // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів -0 Кременчук, КДУ, 2010. - С.80-81.
  3. Босак А.В., Гречаная Т.В. Параметрическая оптимизация управления электротехническими системами с упругими связями. // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. - Кременчук, КДУ, 2010. - С.82-83.

   

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ас. Мануілов В.Д.

  1. Пермяков В.М., Кузнецов В.В., Мануїлов В.Д. Комп`ютерне модулювання конвеєрної установки з електроприводом за системою асинхронно-вентильного каскаду та адаптивним фззі-регулятором струму. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсо-збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210
  2. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи  для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058.  Гриф  "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. - 28 c.

   


  ПЕРЕЛІК
  наукових праць студентів каф. АУЕК у 2010 р.

  Перелік свідоцтв інтелектуальної власності отриманих та заявлених магістрами
  1. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», №33773 від 18.06.10.
  2. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
  3. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної ефективності та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», №35407 від 19.10.2010.
  4. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» заявка № 36647 від 10.10.2010 р.
  5. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права «методика та алгоритми діагностування електродвигунів» заявка № 36648 від 10.10.2010 р.

   

  Перелік статей магістрів

  1. Розен В.П., Лякин А.А., Курбака Г.В. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием метода анализа иерархий //Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю.А. – 2010.– С.298-307
  2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Енергоефективний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191.
  3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна з контролем вібрації. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. 1 с.
  4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Перевозник Е.П., Баранов С.А. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 17 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Устройство защиты асинхронного  электродвигателя с функцией экономии электроэнергии. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 14 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  6. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Про захист електродвигуна від струмових перевантажень. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління.  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191, т1 c.
  7. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. О защите асинхронного электродвигателя от аварийных режимов . Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 11 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  8. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
  9. Босак А.В., Бернацкая Я.В. Позиционное управление клетевой подъемной установкой глибоких шахт // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів -0 Кременчук, КДУ, 2010. - С.80-81.
  10. Босак А.В., Гречаная Т.В. Параметрическая оптимизация управления электротехническими системами с упругими связями. // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. - Кременчук, КДУ, 2010. - С.82-83.

  Перелік статей студентів каф. АУЕК у співавторстві з викладачами

  1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Кожома С.А. Защита асинхронных электродвигателей при искажениях в сетях. Деп. в ДНТБ України 1.06.2010 р., № 26 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 23 c.

  2. Дубовик В.Г., Кадушкевич О.В., Указ Б.С., Белінський С.М. Особливості забезпечення безпеки локального об’єкта. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.1 c.
  3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шелест И.В. Устройство защиты локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 19 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 15 c.
  4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Овсиенко А.Ю. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 18.05.2010 р., № 23 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 17 c.
  5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Алемасов И.О., Федирко Д.Б. Методика работы с электронными устройствами без технической документации. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 18 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 33 c.
  6. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Баранов С.А. Особенности защиты асинхронных электродвигателей с прогнозом изменения нагрузки. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 15 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  7. Дубовик В.Г., Савченко К.С. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна для промислових обєктів. Науково-технічний розвиток:економіка, технології, управління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. – С. 192.
  9. Дубовик В.Г., Белинский С.Н., Указ Б.С. Устройство защиты асинхронного электродвигателя. Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление. Материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Киев, 21-22 апреля 2010 года. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. с.212, 1 c.
  10. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Абрамчук Р.В. Защита асинхронного электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 9 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 13 c.
  11. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Алексеенко М.С. Методика работы с электронными устройствами без технической документации : монография. Деп. в ДНТБ України 1.11.2010 р., № 122 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 58 c.
  14. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.А. Особенности узлов управления устройства защиты локального объекта. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 20 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 12 c.
  15. Савченко К.С., Дубовик В.Г., Реуцький М.О. Мікропроцесорний пристрій захисту асинхронного двигуна.Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». Том 1. –С. 316-320.
  16. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 4/2010 (63) частина 1. – С.150-154.
  17. О.С.Ільчук, І.М. Подобєд. Щодо врахування позитивного впливу різних випромінювань на організм людини при розробленні сучасних засобів захисту.Інформаційний бюлетень з охорони праці №2 (56). Київ 2010. –С. 59-64.
  18. Кузнецов В.В., Гуменюк М.А., Ромвнова В.С., Мицан Н.В. Компьютерное моделирование фаззи-управления асинхронным элект роприводом с тиристорным регулятором тока ротора. Збірник матеріалів конференції «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. М. Кременчук. 2010. – С. 178-179.
  19. Кадушкевич О.В., Савченко К.С., Островський Ю.В., Реуцький Н.О. Энергосберегающее регулирование напряжения в асинхронном двигателе. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010р. Київ, НТУУ «КПІ» -С. 196.
  20. Ячник Е.А., Школьный А.А. Методика мониторинга проектов энергосбережения организаций. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 224-227.

  1. Тишевич Б.Л., Мельохіна К.К., Кушнір І.В. Значення та проблеми встановлення вентиляції в житлових будівлях. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -16с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №34 –Ук 2010.
  2. Тишевич Б.Л., Кушнір І.В., Мельохіна К.К. Проблеми  використання ттепловиз насосів та перспективи розвитку в Україні. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -15с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №35 –Ук 2010.

  Одноосібні публікації студентів каф.  АУЕК

             1.Масник М. Роль навчального закладу та студентського самоврядування у вихованні студентської молоді. Матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій». Полтава, 23-25 квітня 2010 р. –С. 157-158
  2. Савченко К.С. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием предпочтительности свойств на шкалах показателей. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010р. Київ, НТУУ «КПІ» -С. 206.
  3. Коновалов Р.Ю. Факторный анализ эффективности потребления  электрической энергии угольных шахт. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010р. Київ, НТУУ «КПІ» -С. 74.
  4. Луців Р.П. Популяризація енергозбереження в Україні. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010 р. Київ, НТУУ «КПІ» -С. 171.

  Міжнародні публікації студентів АУЕК

  1. Р.Ю.Коновал, В.И.Волынец. Факторный анализ эффективности потребления электрической энергии угольных шахт. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010 г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 215-217.
  2. К.С.Савченко. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием предпочтительности свойств на шкалах показателей. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 217-219.
  3. Кулаковский Л.Я. Исследование быстродействия разнотипного электропривода насоса-дозатора автоматического вискозиметра. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 179-181.
  4. Луцив Р.П. Популяризация энергосбережения в Украине. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 181-183.
  5. V. Romanova. Reliable disstribution (equipment for city electric transport and metro traction substations). Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 182-183.
  6. L.Kulakovskiy. Importance of frequency converters and its application. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 167.
  7. M.Gumeniuk. Motor controller. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 160-161.
  8. A.Pylypchuk, I. Shelest. Energu security of Ukraine: analysis, problems and ways to ensure stability. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 181-182.
  9. E. Yashencko, S. Datko. Traction electric drive. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 190
  10. S. Baranov, R. Abramchuk. Crossflow or tangential fan. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 157.

  Нагороди студентів каф. АУЕК

  1. Кулаковський Л.Я. Нагороджений дипломом за 2 місце на міжнародном форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання» 21-23 квітня 2010 р. МОН РФ. Санкт-Петербурзький гірничий інститут.
  2. Луців Р.П. Нагороджений дипломом за 3 місце на міжнародном форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання» 21-23 квітня 2010 р. МОН РФ. Санкт-Петербурзький гірничий інститут.
  3. 7. Переможцям Міжнародного форуму-конкурсу молодих вчених «Проблеми надровикористання» студентам ІЕЕ гр. ОА-61 Кулаковському Л.Я. за 2 місце, ОА- 62 Луців Р.П. за 3 місце надано гранти Вченої ради Санкт-Петербурзького інституту (Технічний університет) в розмірі 1 млн. рублів кожному для навчання в аспірантурі цього університету.

  Перелік міжнародних та всеукраїнських  конференцій за участі викладачів каф. АУЕК

  1. XVII міжнародна науково - технічна конференція „Автоматика – 2010”, Харків.
  2. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсо-збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210

  1. IX міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління». Київ. 21.04.2010.

  4. Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.
  5. IX международная научно-практическая конференция «Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление». г. Киев, 21-22 апреля 2010 года. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. с.212, 1 c.
  6. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, асиірантів і студентів. «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». НТУУ "КПІ". Факультет електроенергетики та автоматики. Лютий 2010
  7. Четверта науково-методична конференція «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010
  8. Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». Харків: НТУ «ХПІ», 2010
  9.  ІІ-й науково-практичний семінар з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення». Черкаси, 21-22 жовтня 2010 р.
  10. Конференция «Автоматизация. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010.

  Всеукраїнської науково-технічної конференції

  1. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів - Кременчук, КДУ, 2010.
  2. 11 науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Київ 2010. -4 c.
  3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: Управління, кадри, іновації, технології». м. Київ, 18 -22 жовтня 2010 р.

   

  Публікації у 2008 році

  Навчальні посібники з грифом МОН

  1. Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2008. – 438с.

  Навчальі посібники без грифа МОН
  Монографії


  2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Разработка  устройства  защиты асинхронного электродвигателя на базе микропроцессора МК51 : Монография  деп. в ДНТБ України 12.05.2008 р., № 33 - Ук2008. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2008 р, №. ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008.-115c.

  Патенти

  3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Розен В.П. Заявка на Корисну модель u 2008 12436 від 22.10.2008. Способ для защиты асинхронного электродвигателя.
  4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Розен В.П. Заявка на Корисну модель u 2008 13324 від 18.11.2008. Способ для защиты асинхронного электродвигателя.
  5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Масло В.С. Устройство  защиты  асинхронного электродвигателя. Заявка  u 200808729 на корисну модель від 2.07.08 р. МПК H02h 7/09. (по КПИ №1650)

  Наукові статті

  6. Розен В.П., Ячник Е.А, Лебедєва О.В. Рейтингова оцінка рівня ефективності установ державного контролю з енергозбереження// Промелектро. –2008. – №3. –С.29-34
  7. Розен В.П., Танський О.-М.М. Стан статистичної системи збору інформації про споживання паливно-енергетичних ресурсів у промисловому комплексі України, країн ЄС та Російської федерації// Енергетика та електрифікація.- 2008. -№1(293). –С.38-43.
  8. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Пищенюк И.С. Методологический аспект многокритериального выбора приоритетности внедрения энергосберегающих мероприятий// Промелектро.–2008.– №1. – C.40-47.
  9. Розен В.П., Залунина О.М. Оценка состояния энергетического комплекса региона с использованием дискретной шкалы// Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. Випуск 2/2008(49). Ч.1. –  С.28-30.
  10. Розен В.П. Енергоаудит у запитаннях і відповідях //Будівельний журнал. –2008. – №9(36) . –С.34-38.
  11. Задорога А., Розен В. Хочеш економити-створи карту енерговитрат// Електротема.-2008.№17(145).-С.4-13.
  12. Розен В.П., Закладний О.М., Шамардак Н.О., Ромаш Д.В Розроблення обєктно-орієнтованої програми дистанційного навчання/ Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». –Київ, 2008. –укр.– 17 с. Деп. В ДНТБ України 12.05.08, №31 –Ук 2008.
  13. Розен В.П., Ячник Е.А, Лебедєва О.В. Рейтингова оцінка як функція управління та контролю рівня ефективності Державної інспекції з енергозбереження України/ Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». –Київ, 2008. –укр.– 19 с. Деп. В ДНТБ України 21.05.08, №36 –2008.
  14. Соловей О.І, Розен В.П., Мильніченко С.М., Курбака Г.В. Методичні вказівки до проведення виробничої практики. Для студентів спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання. Черкаси: ЧДТУ, 2008.-20с.
  15. Чермалых В.М., Алтухов Е.І., Данилин А.В., Козаченко А.В. Моделирование сложных электромеханических систем с переменной частотой упругих колебаний // Вісник КДПУ.- Кременчук, 2008,-Вип.-3(2008), частина 1.- „Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації”.- С.168-171.
  16. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И..Я. Исследование динамики и энергетических показателей асинхронного электропривода по схеме асинхронно-вентильного каскада // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета. Проблемы автоматизированного электропривода. 2008.
  17. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И..Я. Исследование динамики и энергетических показателей асинхронного електропривода с векторным управленим. // Вісник НТУ «ХПІ», - Харків, випуск 30,  - С.41-45.
  18.    Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування комутатором на гармонічний склад кривих струму і напруги вентильного двигуна// Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2008. №1. С. 35-40.
  19. Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування комутатором на якість перетворення електроенергії вентильним двигуном // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2008. №3. С. 35-39.
  20. Закладний О. М., Закладний О.О.,  Прядко С. Л., Смоляр В. Г., Ладік К. П. Огляд сучасних систем автоматизації будівель // Деп. в ДНТБ України 03.01.08, №20 – Ук. 2008// РЖ  №1-2, 2008
  21. Закладний О.М., Закладний О.О. Оцінка енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках // Вісник НТУУ “КПІ”, серія “Гірництво”: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2008. - Вип. №16.   С. 90-97.
  22. Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування випрямлячем вентильного двигуна на встановлену потужність електрообладнання // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2008. №4. С. 31-37.
  23. Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування інвертором вентильного двигуна на встановлену потужність електрообладнання // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промэлектро.  2008. №4. С. 20-22.
  24. Дубовик В.Г. , Городецкий В. Г. Анализ некоторых аварийных режимов работы асинхронных двигателей. Вестник Национального Технического Университета "ХПИ". Проблемы автоматизированного электропривода. Серия "Электротехника, электроника и электропривод". Выпуск 30.- Харків:НТУ "ХПІ", 2008, №30.-С. 470-471.
  25. Дубовик В.Г. , Городецкий В. Г. Оценка пусковых аномальных режимов при построении защиты асинхронных двигателей Вестник Национального Технического Университета "ХПИ". Проблемы автоматизированного электропривода. Серия "Электротехника, электроника и электропривод". Выпуск 30.- Харків:НТУ "ХПІ", 2008, №30, -С. 468-469.
  26. Дубовик В.Г. , Городецкий В. Г. Разработка  устройства  защиты асинхронного электродвигателя с учетом влияния факторов пусковых и переходных режимов Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2008. - №2. – С.14 - 22.
  27. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Масло В.С. Особенности разработки устройства защиты асинхронного электродвигателя с использованием контроля его вибрации.  Деп. в ДНТБ України 12.05.2008 р., № 32 - Ук2008. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2008 р, №. ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008.- 18 с.
  28. Дубовик В.Г.,  Гоева Д.А. Анализ режимов асинхронного  электродвигателя для разработки  устройства защиты. ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008  г, №4, №б/о15. 38с.
  29. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Розен П.В. Состав  паспортов энерго-ресурсосбережения   ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008 г, №3, №б/о15.-  8с.
  30. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Розен П.В. Уровни   энерго-ресурсной   паспортизации объектов коммунального хазяйства. ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008 г, №3, №б/о14.-16с.
  31. Чермалых А.В., Пермяков В.Н., Майданский И.Я. Исследование динамики экскаваторного электропривода с помощью виртуальных моделей// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М.Остроградського.-Кременчук:КДПУ, 2008.-Вип.4/2008 (51) частина 1.-С.48-52.
  32. Чермалых А.В., Майданский И..Я., Козаченко А.В. Система позиционного управления електроприводом с формированием оптимального задающего воздействия по действительному перемещению рабочего органа механизма// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М.Остроградського.-Кременчук:КДПУ, 2008.-Вип.3/2008 (50) частина 2.-С.37-40.
  33. Чермалих О.В., Кузнєцов В.В., Майданський І. Я. Современное состояние и основные тенденции развития систем управления электроприводами с силовыми электронными преобразователями //Журнал  «Промэлектро».-Киев, ТОВ «ДІЯ»-2008. № 2/ 2008. – С.15-27.
  34.Тишевич Б. Л., Городецький В.Г., Грицай В.М. Застосування нейронних мереж для ідентифікації енергетичних процесів.//Промелектро – 2008. –Вип.4. –С33-40.
  35. Застосування нейронних мереж для ідентифікації стохастичних процесів./Тишевич Б.Л., Грицай В.М.; Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ „КПІ”.-Київ 2008.-15с: іл.-Бібліогр.:9 назв.-Укр.-Деп. в ДНТБ України. 12.05.2008.,№58-Ук 2008
  36. Кузнєцов В.В.,. Пермяков В.М,. Грицай В.М. Математичне моделювання конвеєрної установки з електроприводом за системою АВК та фаззі-регулятором швидкості для мережі зі змінними параметрами.//Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.- Кременчук,  2008. – Випуск 4/2008,частина 1.-С.140-144. 

  Доповіді на міжнародних конференціях

  37. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О.,  Смоляр В. Г. Автоматизоване управління рівнем освітленості як один із елементів охорони праці // Міжнародна наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників» - К.: НТУУ «КПІ», 2008.-  С.161-162.
  38. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О.,  Смоляр В. Г. Автоматизовані системи моніторингу та контролю мікроклімату у промислових приміщеннях // Міжнародна наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників» - К.: НТУУ «КПІ», 2008.-  С.161-166.
  39. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О.,  Оборонов Т.Ю. Сучасні засоби управління рівнем освітленості як один із чинників охорони праці // Наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників» - К.: НТУУ «КПІ», 2008.-  С.161-166.
  40. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г., Нікітін Р.С. Використання сучасних систем управління мікрокліматом промислових приміщень – складова підвищення ефективності та безпеки праці //  Наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників» - К.: НТУУ «КПІ», 2008.-  С.161-166.
  41. Курило І.,Сабарно Р.,Брагіна Л., Сидоренко Т., Бірюкова-Сефанюк М. Небезпека експлуатації мереж постійного струму. Міжнародна наукова конференція: «Охорона праці та соціальний захист працівників». 19-21 листопада 2008р. м. Київ.-С.387-389.
  42. Сабарно Р., Курило І., Брагіна Л., Притоцький І. Методика розрахунку величини опору тіла людини електричному струму. Міжнародна наукова конференція: «Охорона праці та соціальний захист працівників». 19-21 листопада 2008р. м. Київ.-С.230-232.
  43. Козаченко А.В., Степанова Е.А. Комбинированная система управления скоростью електропривода с задающей моделью и ПИД-регулятором тока// Збірник матеріалів конференції.- Кременчук, 2008.
  44. Шульга Ю.І. Науково-технічна підтримка удосконалення менеджменту та державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. Міжнародна наукова конференція: «Охорона праці та соціальний захист працівників». 19-21 листопада 2008р. м. Київ.-С. 496-497.
  45. Шульга Ю.И. Единая система научно-технической піддержки государственного надзора. Международная научно-техническая конференція «Промышленная безопасность и охрана труда – 2008. Проблемы. Перспективы» г. Ялта.-С.120-122.

   

  Публікації у 2007 році

  Державні стандарти України

  1. ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту. Розробники: А. Буткевич, Ю. Нуждіна, В. Розен, П. Розен, О. Соловей, А. Чернявський, Л. Шульга, Ю. Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.Завантажити


  2. ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу. Розробники: С. Калугін, Ю. Нуждіна, В. Розен, П. Розен, О. Соловей, А. Чернявський,
  Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 33 с.Завантажити


  3. ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт. Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.Завантажити

  Монографії

  1. Розен В.П., Соловей А.І. та ін.  “Стратегія енергозбереження в Україні.” Аналітично-довідкові матеріали. В 2 томах: Механізм реалізації політики енергозбереження/ За ред. В.А.Жовтянського, М.М.Куліка, Б.С.Стогнія - К.: Академічна періодика, 2006 -Т.2.-600с.


  2. В.П. Розен, О.І. Соловей, С.В. Бржестовський, А.В. Чернявський, П.В. Розен. Енергетичний аудит об’єктів житлово-комунального господарства: Монографія // Під заг. ред. В.П. Розена, О.І. Солов’я. – К.: ПП. ВКФ “ДЕЛЬТА ФОКС”, 2007. – 224 с.


  3. Розен В.П., Чернявский А.В. и др. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы её обеспечения // Под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина.-К.: Знання України, 2007.-392 с.


  4. Трет’яков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М., Трет’якова А.І. Управління екобезпекою міста. Озеленення, рослинні відходи. К.: Автограф, 2007.- 216 с.


  5. Трет’яков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М. Рослинні відходи міста. Програма утилізації.-К.: Автограф,2007.-98 с.

  6.Третяков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М. Рослинні відходи міста. Програма утилізації.-К.: Автограф, 2007. -98с.

  7. Третяков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М., Третякова А.І. Управління екобезпекою міста. Озеленення, рослинні відходи. К.: Автограф. -2007. -216с.

  8. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В.,Казьмирук М.А.Экономическая безопасность государства – территориальный аспект // Под ред. М.М.Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобич:2006. –с. 365.

  9. Соловей О.І., Праховник А.В., Несен Л.І., Рябенко І.С., Розен В.П. та ін. Соловей Олександр Іванович. З нагоди 70-річчя. – Київ: НТУУ «КПІ», 2007. -59с.

  Навчальні посібники

  1. Соловей О.І., Лега Ю.Г., Розен В.П., Ситник О.О., Чернявський А.В., Курбака Г.В.Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії: Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. // За заг.ред. О.І.Солов’я. –Черкаси: Редакц.-видавн.центр ЧДТУ, 2007.-485с.

  2. Калинчик В.П., Розен В.П., Соловей А.И., Танский А.-М. М. Энергетический менеджмент. Графические методы обработки информации.: Учебное пособие.- Киев.: Кондор.- 2007-104с.

  3. Закладний О.М., Прокопенко В. В., Закладний О.О., Електропривод: Навчальний посібник.  – К.: "Політехніка", 2007. - 316 с.

  4. Закладний О.М. Навчальний посібник «Електропривод. Дистанційний курс», сайт каф. АУЕК ІЕЕ: www.ntu-kpi.kiev.ua /auek/.

  5. Закладний О.М. Конспект лекцій з курсу «Електропривод», сайт каф. АУЕК ІЕЕ: www.ntu-kpi.kiev.ua /auek/.

  6. Чермалых В.М., Данилин А.В., Розен П.В. Моделирование процессов и систем. Учебное пособие. – К.: "Політехніка", 2007. - 57 с.

  Методичні розробки

  1. Методичні вказівки до вивчення програми  Electronic Workbench. Городецький В.Г., Погребний В.В., Тишевич Б.Л. Обсяг 23с. Наклад 150 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.

  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системи моніторінгу та автоматичного керування. Частина1». Городецький В.Г., Погребний В.В., Тишевич Б.Л. Обсяг 48с. Наклад 100 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.

  3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системи моніторингу та автоматичного керування. Частина2». Городецький В.Г, Тишевич Б.Л. Обсяг 32с. Наклад 100 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.

  Патентна діяльність

  1..Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Устройство  защиты асинхронных электродвигателей от перегрузки и обрыва фазы. Заявка № 200708625 от 27.07.07 г.  Сдано 10-07-07 в патентный отдел КПИ №1399.

  Публікації у фахових виданнях

  1. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Казмирук М.А. Планирование оптимального использования потенциала энергосбережения промышленных предприятий Украины //Технічна електродинаміка. 2006. №5. – С.59-68.

  2. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. Методические вопросы оценки эффективности функционирования системы энергетического менеджмента производственных систем // Промэлектро. –2007. –№2.-С.35-42

  3. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. К вопросу об энергетической сертификации промышленных предприятий Украины // Промелектро. – 2007. – №2 – С.55-62.

  4. Розен В.П., Калінчик В.П., Очередько В.І., Побігайло В.А. Використання теорії прийняття рішеннь при обмеженні струмів КЗ // Промелектро. –2007. – №3. –С.17-20

  5. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. Разработка средств информационно-аналитического обеспечения энергетического аудита промышленных предприятий // Промелектро. – 2007 . –№3.– С.39-48.

  6. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента в производственных системах: проблемы и возможные пути их решения // Промелектро. – 2007. –  №5. – С.31-36.

  7. Розен В.П., Залуніна О.М. Формування індикативних блоків для оцінки стану енергетичного комплексу регіону // Вісник технологічного університету Поділля.  № 1, 2007. –  С.147-150.

  8. Розен В.П., Калінчик В.П., Очередько В.І. Побігайло В.А.Ефективність використання системи „Реактор-керований шунт”//Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. Випуск 3/2007(44). Ч.1. –  С.111-112.

  9. Ковалко М.П, Розен В.П.,  Розен П.В Метод визначення глибини проведення енергетичного аудиту //Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. Випуск 4/2007(45). Ч.2.

  10. Закладний О.М., Закладний О.О., Застосування новітніх силових електронних компонентів у регульованому електроприводі, Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2006. №.2- с. 47-53.

  11. Закладний О.М., Закладний О.О., Сучасні методи регулювання якості електроенергії, Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. – 2007. №2, с. 25-30.

  12. Закладний О.М., Закладний О.О., Універсальний діагностувальний комплекс для прискорених випробувань електродвигунів, Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. - 2007, №4, с. 35-39.

  13. Праховник А.В., Закладний О.М.,  Закладний О.О., Контроль та аналіз в реальному часі режимів енерговикористання промислових електроприводів, Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика»/Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007. – 607 с., с. 151-155.

  14. Закладний О.М., Закладний О.О., Оцінка енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках, Вісник НТУУ “КПІ”, серія “Гірництво”, вип.8, 2007р.

  15. Закладний О.М., Закладний О.О., Методика прискореного діагностування електродвигунів, Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2007. №.2- с. 47-53.

  16. Закладний О.М. Методичні вказівки з практичних занять з дисципліни «Автоматизований електропривод», до лабораторних занять з дисципліни «Синтез електронних та мікропроцесорних пристроїв», до практичних занять з дисципліни «Енергозбереження засобами промислового електропривода», сайт каф. АУЕК ІЕЕ. Системи оптимального по динамічним навантаженням управління електроприводом // Електротехнічні енергозберігаючі системи. – Вип. 1 (1). – Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 55 – 57.

  17. Козаченко А.В., Роменская М.П. Комбинированная по задающему
  воздействию система управления с ПИД-регулятором в компенсирующем канале // Електромеханічні системи, методи моделювання та автоматизації. Збірник матеріалів конференції. – Вип. 5 (5). Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 167 – 168.

  18. Майданский И.Я., Козаченко А.В., Алтухов Е.И. Моделирование системы позиционного управления с использованием пакета Simulation среды Labview // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2007. – Вип. 3 (44) частина 1. – С. 157 – 161.

  19. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Виртуальное моделирование режимов работы электропривода по схеме асинхронно-вентильного каскада // Журнал «Промэлектро». – Киев, ТОВ «ДІЯ» – 2007. – № 1/2007. С. 61 – 66.

  20. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Исследование динамики энергетических показателей электропривода по схеме асинхронно-вентильного каскада // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) Тематический выпуск. – 2007. – С. 193 – 198.

  21. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Прядко С.Л. Идентификация параметров на основе Z-преобразования и оптимизация управления электромеханическими системами с упругими звеньями // Журнал «Промэлектро». – Киев, ТОВ «ДІЯ» – 2007. – № 5/2007. С. 6 – 11.

  22. Тишевич Б.Л., Городецький В.Г. Метод дослідження складних динамічних систем у просторі станів.. Вісник житомирського державного технічного університету. Технічні науки. 2007 №4(63)

  Депоновані статті, доповіді на конференціях, спільні публікації із студентами

  1.Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Казмирук М.А. Формирование оптимального плана реализации энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях Украины в условиях неопределенности исходной информации / Нац.техн.ун-т Украины «Киев.политехн.ин-т». – Киев, 2006. – 17 с. – Библиогр.:27 назв. – Деп.в ГНТБ Украины 27.03.06.№26-Ук2006

  2.Розен В.П., Соловей А.И., Штогрин Є.А., Танський О.М.М., Чернявский А.В., Ячник Є.А. Порівнювальна характеристика методів кваліфікації виробничих систем за впливом технологічних параметрів на рівень енергетичної ефективності виробництва / Нац. техн. Ун-т України «Київ. Політехн. Ін-т». –Киї, 2007. -12с. Деп. В ДНТБ України 3.01.07, №9 –Ук 2007.

  3.Розен В.П., Соловей О.І., Литвин В.І., Банік М.О. Аналіз споживання теплової енергії навчальними корпусами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»./Нац. техн. Ун-т України «Київ. Політехн. Ін-т». –Київ, 2007. -11с. Деп. В ДНТБ України 16.04.07, №26 –Ук 2007.

  4. .Закладний О.М., Прядко С. Л., Смоляр В. Г., Ладік К. П., Енергозбереження в системах тепло- та водопостачання будівель, Деп. в ДНТБ України 09.07.07, №50 – Ук2007.

  5. Закладний О.М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В.Г. Автоматизоване управління рівнем освітленості, як один із елементів охорони праці. Науково- методична конференція «Проблеми охорони праці промислової та цивільної безпеки», 2007

  6. Закладний О.М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Автоматизовані системи моніторингу та контролю мікроклімату у промислових приміщеннях. Науково-методична конференція «Проблеми охорони праці промислової та цивільної безпеки», 2007

  7. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Уровни паспортизации объектов энерго- ресурсосбережения. Деп. в ГНТБ Украины 09.07.2007 г., № 45 - Ук2007. 14 с. 

  8. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Розен П.В. Уровни   энерго-ресурсной   паспортизации объектов коммунального хозяйства. Деп. в ГНТБ Украины 01.10.2007 г., № 105 - Ук2007. 15с.

  9. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Розен П.В. Состав паспортов энерго-ресурсозбережения.  Деп. в ГНТБ Украины 01.10.07., № 106-Ук 2007.8с. 

  11 Козаченко А.В., Роменская М.П. Комбинированная по задающему  воздействию система управления с ПИД-регулятором в компенсирующем канале // Електромеханічні системи, методи моделювання та автоматизації. Збірник матеріалів конференції. – Вип. 5 (5). Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 167 – 168.