4
3
2
1

Публікації у 2010 році

Сайти каф. АУЕК

 1. www.iee.kpi.ua. (Методичний супровід каф. АУЕК. Закладний О.М).
 2. www.auek.kpi.ua. (Тишевич Б.Л.).
 3. www.energomenedgment.ua. (Розен В.П.).
 4. www.electroprivod.org.ua. (Закладний О.М.).
 5. www.electroprivod.kpi.ua. (Закладний О.М.).
 6. www.energuauek.kpi.ua. (Тишевич Б.Л., Луців Р.П.).
 7. www.ec-group.com.ua. (Розен П.В.).
 8. www.setihome.narod.ru. (Розен П.В.).

Монографії каф. АУЕК

1. Бурячок Т.А., Розен В.П., Соловей А.И. и др. Энергетика: настоящее и будущее. Т4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. –Киев, 2010. – 612 с.
2. Праховник А.В., Дешко В.І., Закладний О.М. та ін. Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово - комунального господарства України, - Луганськ, вид. «Місячне сяйво», 2010, 696 с.
3. Праховник А.В., Дешко В.И., Закладний А.Н. та ін. Практическое пособие по энергозбережению для объектов промимышленности, строительства и жилищно - коммунального хозяйства Украины, - Луганск, изд. «Лунный свет», 2010, 696 с.
4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Алексеенко М.С. Методика работы с электронными устройствами  без технической документации. Монография. Деп. в ДНТБ України 1.11.2010 р., № 122 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 58 c.

 

Перелік наукових праць каф. АУЕК, що не ввійшли в звіт з наукової роботи 2009 р.

1. Розен В.П., Соколова Н.П. Аналіз статистичних даних споживання електричної енергії аеропортів за допомогою методу головних компонент//Вестник национального технического университета .– 2009. – №3(36). – С.101-106
2. Розен В.П., Калінчик В.П., Побігайло В.А. Ефективність використання системи засоби обмеження короткого замикання – керований шунт // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут. Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ»КПІ»:ЗАТ «Техновибух», 2009. –  Вип.18. – С.89-93

Перелік наукових праць каф. АУЕК за 2010 рік

3. Розен В.П., Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Комплексний підхід до задачі енергозбереження та оцінювання рівня енергоефективності водопостачального підприємства як складної системи // Відновлювана енергетика. Науково-практичний журнал, №1(20) – 2010. – С.65-70
4. Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І. Визначення структури факторів, що впливають на електроспоживання підприємств вугільної галузі // Вісник національного університету «Львівська політехніка» / Електроенергетичні та електромеханічні системи, № 666 – 2010. – С.61–69
5. Розен В.П., Іщук П.П., Давиденко Л.В. Використання методу К-середніх кластерного аналізу під час розв’язання задач енергетичної безпеки територій// Електроенергетичні та електромеханічні системи,  № 666 – 2010. – С.69–73
6. Розен В.П., Ячник Є.А Врахування екологічної складової під час планування впровадження проектів з енергозбереження в організаціях бюджетної сфери//Енергетика та електрифікація, №9 (325) – 2010. – .53-57
7. Розен В.П., Чернявский А.В., Ячник Е.А., Войналович, А.А. Энергетический мониторинг как механизм управления функционированием системы энергоснабжения в бюджетной сфере // Промелектро.–2010.– №1. – С.54-60
8. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Розен В.П. та ін. Віртуальний лабораторний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія електропривода» // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського .–2010 (63) Частина 2. – С.174-179
9. Розен В.П., Лякин А.А., Курбака Г.В. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием метода анализа иерархий //Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю.А. – 2010.– С.298-307
10. Калінчик В.П., Розен В.П., Танітовська.О.Д., Яшуніна О.С. Застосування предмету розпізнавання образів в системах управління електричним навантаженням.// Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». –Київ, 2010. –Укр.– 37 с. Деп. В ДНТБ України 18.05.10, №25 –Ук 2010.
11. Розен В.П., Закладной О.Н. Управление электрической нагрузкой энергосистем с использованием потребителей регуляторов промышленных объектов // Специализированная Конференция «Автоматизація. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010, http://www.pta-expo.ru/ukraine/ukraine_tec/2009/index.htm
12. Закладной А.Н., Закладной О.А. Методы оценки срока службы асинхронных электродвигателей // Енергетика та електрификація/ - Київ, 2010, №4, С.63-67.
13. Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. Енергетична модель формування і збереження еталонів для систем функціонального моніторингу асинхронного електропривода // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2010, - Вип. 20.
14. Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. 2010, № 4/2010 (63), частина 3, С. 119-126.

 1.  Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Оборонов Т.Ю. Система дистанційного моніторингу та управління бурошнековим комплексом // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с.
 2. Закладний О.М., Стригун В.О., Оборонов Т.Ю., Нікітін Р.С. Діагностування стану електричних двигунів насосних установок гірничих підприємств // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316с.
 3. Закладний О.О., Закладний О.М., Кондратенко В.В. Моделі для оцінювання залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с. Винославский
 4. Закладний О.О., Закладний О.М. Прогнозування залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-24 квітня 2010 року.-К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 220 с. С.195
 5. Закладний О.О., Закладний О.М. Моделювання індивідуальних графіків електричного навантаження промислового електропривода з заданими кореляційними властивостями // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2010. №2. С. 51-55.
 6. Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електропривода промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. № 28. – 700 с. (С. 495-497)
 7. Закладний О.М., Гребенюк Т.В., Закладний О.О. Захист як складник системи функціонального діагностування асинхронних електродвигунів // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2010. №4. С. 36-41.
 8. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г., Притискач І.В. Системи моніторингу і контролю буро шнекового комплексу як елемент промислової безпеки // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010.  С.56-58.
 9. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г. Автоматизовані системи безлюдної виїмки вугілля як один із елементів охорони праці у гірничовидобувній происловості // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010.  С.59-60.

24. Дубовик В.Г., Савченко К.С., Ревуцький М.О. Мікропроцесорний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Доповідь на конференції. НТУУ "КПІ". Факультет електроенергетики та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, асиірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Лютий 2010. - С. 316-321.
25. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Многослойные информационные поля для мониторинга, диагностики, регулирования и обеспечения безопасности локальных объектов. "Енергетика: економіка, технології, екологія". Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ. - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ, 2010 р. Науково- технічна конференція молодих дослідників, аспірантів та магістрантів, присвячена вшануванню 90 років від дня народження відомого вченого, заслуженого працівника вищої школи УРСР, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, проф. Винославського Василя Миколайовича, 14-15 січня 2010 року. Стор.161-165.
26. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Устройство защиты асинхронного электродвигателя от аварийных режимов с контролем вибрации. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 8 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 12 c.
27.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Абрамчук Р.В. Защита асинхронного электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 9 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 13 c.
28. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. О защите асинхронного электродвигателя от аварийных режимов . Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 11 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
29. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Устройство защиты асинхронного электродвигателя с функцией экономии электроэнергии. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 14 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
30. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Баранов С.А. Особенности защиты асинхронных электродвигателей с прогнозом изменения нагрузки. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 15 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
31. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Про захист електродвигуна від струмових перевантажень. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління.  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191, т1 c.
32. Дубовик В.Г., Савченко К.С. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна для промислових обєктів. Науково-технічний розвиток:економіка, технології, управління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.192, 1 c.
33. Дубовик В.Г., Белинский С.Н., Указ Б.С. Устройство защиты асинхронного электродвигателя. Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление. Материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Киев, 21-22 апреля 2010 года. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. с.212, 1 c.
34. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Перевозник Е.П., Баранов С.А. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 17 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
35. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Алемасов И.О., Федирко Д.Б. Методика работы с электронными устройствами без технической документации. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 18 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 33 c.
36. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шелест И.В. Устройство защиты локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 19 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 15 c.
37. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.А. Особенности узлов управления устройства защиты локального объекта. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 20 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 12 c.
38. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Овсиенко А.Ю. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 18.05.2010 р., № 23 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 17 c.
39. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Енергоефективний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К. НТУУ "КПІ", 2010. с.191.
40. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна з контролем вібрації. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К. НТУУ "КПІ", 2010. 1 с.
41. Дубовик В.Г., Кадушкевич О.В., Указ Б.С., Белінський С.М. Особливості забезпечення безпеки локального об’єкта. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К. НТУУ "КПІ", 2010.1 c.
42. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Кожома С.А. Защита асинхронных электродвигателей при искажениях в сетях. Деп. в ДНТБ України 1.06.2010 р., № 26 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 23 c.

43. Лебедєв Л.М., Лебедєв М.М., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування впливових факторів для забезпечення безпеки глобальних, регіональних та локальноих об’єктів. Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: Управління, кадри, іновації, технології. Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 18 -22 жовтня 2010 р. с.171-178.
44. Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г. Використання полінарних інформаційних ліній струму для захисту єлектродвигунів.  Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.
45.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Савченко К.С. Защита асинхронного двигателя от аварийных режимов при високих значениях коэффициента  несинусоидальности . Деп. в ДНТБ України 16.12.2010 р., № 2 - Ук2011. 
46. Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених. 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 68 - 69.
47. Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 80 - 81.
48. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системі с распределенніми параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.
49. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.
50. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Идентификация и оптимизация параметров электромеханической системы методом компьютерного мроделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28. – с. 45-48.
51. Майданский И.Я. Аппроксимация переходной характеристики виртуальной модели электромеханической системы // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.
52. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058. Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. - 28 c.
53. Л.Я.Кулаковский, Е.И.Алтухов. Исследование быстродействия електропривода насоса-дозатора автоматического віскозиметра. Проблемы недропользования. Международный форум – конкурс молодых учених. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург. 2010.- 3.
54. В.Ф.Касьяненко, Ю.Я.Касьяненко, В.І.Алтухов. Про перспективу створення середніх і малих систем автоматизації на основі ПЛК. 11 науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Київ 2010. -4 c.
55. Л.Я.Кулаковський, Е.І.Алтухов. Підвищення ефективності виміру кінематичної в’язкості рідини за рахунок застосування в автоматичному віскозиметрі електроприводу насосу-дозатора за системою перетворювач частоти асинхронний двигун. Электротехнические и электромеханические системы. Севастополь. 2010. – 2 с.
56. Торопов А.В., Баранов С.А., Гуменюк М.А. Создание учебного робота при использовании современных средств автоматизации, применяемых в промышленности. [Электронный ресурс] / Электрон. данные,2010- Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences/informatics-computer-science-and-automation/987-toropov-av-baranov-ca-humeniuk-ma, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
57. Торопов А.В., Павлова М.С. К вопросу реализации систем управления электроприводами лифтовых установок в режиме позиционирования. [Электронный ресурс]/ Электрон. данные,2010- Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences/informatics-computer-science-and-automation/985-toropov-av-pavlova-ms, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
58. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Аналитическое конструирование субоптимальных регуляторов для систем с неоднозначными нелинейностями. / Тези доповідей XVII міжнародної науково - технічної конференції „Автоматика – 2010”, Харків.
59. Босак А.В., Бернацкая Я.В. Позиционное управление клетевой подъемной установкой глибоких шахт // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів - Кременчук, КДУ, 2010. - С.80-81.
60. Босак А.В., Гречаная Т.В. Параметрическая оптимизация управления электротехническими системами с упругими связями. // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. - Кременчук, КДУ, 2010. - С.82-83.
61. Пермяков В.М., Кузнецов В.В., Мануїлов В.Д. Комп`ютерне модулювання конвеєрної установки з електроприводом за системою асинхронно-вентильного каскаду та адаптивним фззі-регулятором струму. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсо-збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210

 1. Пермяков В.М., Мицан Н.М. Моделирование ситемы фаззи-управления электроприводом асинхронно-вентильный каскад. IX міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління». Київ. 21.04.2010.

63. Тишевич Б.Л., Мельохіна К.К., Кушнір І.В. Значення та проблеми встановлення вентиляції в житлових будівлях. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -16с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №34 –Ук 2010.
64. Тишевич Б.Л., Кушнір І.В., Мельохіна К.К. Проблеми  використання ттепловиз насосів та перспективи розвитку в Україні. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -15с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №35 –Ук 2010.

Перелік документів інтелектуальної власності
викладачів каф. АУЕК
Патенти України
1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №47966 від 25.02.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №4, 2010 р., 6 c.
2. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №49314 від 26.04.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №8, 2010 р.,5 c.
3. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №48405 від  10.03.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р.,  5 c.
4. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту. Патент України на корисну модель №51398 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
5. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51435 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
6. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №53055 від  27.09.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №18, 2010 р., 5 c.
7. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №52150 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 5 c.
8. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Ячник Є.А., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №52161 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 4 c.
9. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53651 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 5 c.
10. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53720 від 11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р.,6 c.
Заявки на видачу патентів

11. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, керування, забезпечення безпеки локального об`єкта. Заявка № u 2009 01959 на корисну модель від 22.02.10 р. МПК H02H 7/08, 6 c.
12. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Заявка № u 2010 04146 на корисну модель від 09.04.10 р. МПК В 02 С 25/00, 4 c.

 

Перелік свідоцтв про реєстрацію авторського права
13. Розен В.П., Ячник Е.А. МОН. Типова методика ранжування пыдроздылыв горизонтальнихрывныв ієрархічних структур міністерств та відомств. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №3454. Заявл.15.06.10. Бюл. №22.
14. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Лебедєв Н.Н. Многослойные решетчатые нормализованные информационные поля для мониторинга, диагностики, управления и обеспечения безопасности локальных, региональных и глобальных объектов. МОН. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №32140 від 18 лютого 2010, 9 c.
15. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», №33773 від 18.06.10.
16. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
17. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної ефективності та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», №35407 від 19.10.2010.

Перелік заявок на реєстрацію авторського права

18. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» заявка № 36647 від 10.10.2010 р.
19. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права «методика та алгоритми діагностування електродвигунів» заявка № 36648 від 10.10.2010 р.

Навчально-методичні праці каф. АУЕК

1. Розен В.П., Мельниченко С.М., Ткаченко В.Ф. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Правові питання використання електроенергії» для студентів спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» .Черкаси: ЧДТУ. -2009.
- 11 с.
2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Дослідження енергетичних режимів насосної установки. Основи автоматизації виробничих процесів. Дослідження енергетичних режимів насосної установки: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів спеціальності 7.070801, 8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е9/10-170. Гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 18 березня 2010 р., протокол №7, 61 c.
3. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702  “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058. Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. 28 c.

ПОІМЕННИЙ СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць каф. АУЕК за 2010 р.

Список наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.

проф. РОЗЕНА ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА

 Список праць, що не війшли в звіт з наукової роботи у 2009 р

 1. Розен В.П., Соколова Н.П. Аналіз статистичних даних споживання електричної енергії аеропортів за допомогою методу головних компонент//Вестник национального технического университета .– 2009. – №3(36). – С.101-106
 2. Розен В.П., Калінчик В.П., Побігайло В.А. Ефективність використання системи засоби обмеження короткого замикання – керований шунт // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут. Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ»КПІ»:ЗАТ «Техновибух», 2009. –  Вип.18. – С.89-93

Список праць за 2010 рік
Монографії
3.Бурячок Т.А., Розен В.П., Соловей А.И. и др. Энергетика: настоящее и будущее. Т4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. –Киев, 2010 . – 612 с.
Наукові статті

 1.  Розен В.П., Мильніченко С.М. Кластерний аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів на прикладі Черкаськуої області. Вісник НТУУ»КПІ» Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – К.: НТУУ»КПІ»:ЗАТ «Техновибух», 2010. –  Вип.18. – С.128-136.
 2. Розен В.П., Давиденко Л.В., Давиденко В.А. Комплексний підхід до задачі енергозбереження та оцінювання рівня енергоефективності водопостачального підприємства як складної системи // Відновлювана енергетика. Науково-практичний журнал, №1(20) – 2010. – С.65-70
 3. Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І. Визначення структури факторів, що впливають на електроспоживання підприємств вугільної галузі // Вісник національного університету «Львівська політехніка» / Електроенергетичні та електромеханічні системи, № 666 – 2010. – С.61–69
 4. Розен В.П., Іщук П.П., Давиденко Л.В. Використання методу К-середніх кластерного аналізу під час розв’язання задач енергетичної безпеки територій// Електроенергетичні та електромеханічні системи,  № 666 – 2010. – С.69–73
 5. Розен В.П., Ячник Е.А Врахування екологічної складової під час планування впровадження проектів з енергозбереження в організаціях бюджетної сфери//Енергетика та електрифікація, №9 (325) – 2010. – .53-57
 6. Розен В.П., Чернявский А.В., Ячник Є.А., Войналович, А.А. Энергетический мониторинг как механізм управления функционированием системы энергоснабжения в бюджетной сфере // Промелектро.–2010.– №1. – С.54-60
 7. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Розен В.П. та ін. Віртуальний лабораторний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія електропривода» // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського .–2010 (63) Частина 2. –  С.174-179
 8. Розен В.П., Лякин А.А., Курбака Г.В. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием метода анализа иерархий //Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю.А. – 2010.– С.298-307
 9. Калінчик В.П., Розен В.П., Танітовська.О.Д., Яшуніна О.С. Застосування предмету розпізнавання образів в системах управління електричним навантаженням.// Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». –Київ, 2010. –Укр.– 37 с. Деп. В ДНТБ України 18.05.10,  №25 –Ук 2010.
 10. Розен В.П., Закладний О.М. Управление электрической нагрузкой энергосистем с использованием потребителей регуляторов промышленных объектов // Специализированная Конференция «Автоматизація. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010, http://www.pta-expo.ru/ukraine/ukraine_tec/2009/index.htm

Документи інтелектуальної власності
14. Розен В.П., Ячник Є.А. МОН. Типова методика ранжування підрозділів горизонтальних рівнів ієрархічних структур міністерств та відомств. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №3454. Заявл.15.06.10. Бюл. №22.

 1. Навчально-методичні праці 

15. Розен В.П., Мельниченко С.М., Ткаченко В.Ф. Методичні вказівки до виконання конторольних робіт з дисципліни «Правові питання використання електроенергії» для студентів спеціальності 7.090603
« Електротехнічні системи електроспоживання» .-Черкаси: ЧДТУ. -2009. - 11 с.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
проф. Чермалих В.М.

 1. Чермалых В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системі с  распределенніми параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.
 2. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.

3. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Идентификация и оптимизация параметров электромеханической системы методом компьютерного мроделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28. – с. 45-48.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.

доц. Закладного А.Н.

1. Закладной А.Н., Закладной О.А. Методы оценки срока службы асинхронных электродвигателей // Енергетика та електрификація/ - Київ, 2010, №4, С.63-67.

  • Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. Енергетична модель формування і збереження еталонів для систем функціонального моніторингу асинхронного електропривода // ВІСНИК Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2010, - Вип. 20.
  • Закладний О.О., Закладний О.М., Притискач І.В. Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. 2010, № 4/2010 (63), частина 3, С. 119-126.
  • Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Оборонов Т.Ю. Система дистанційного моніторингу та управління бурошнековим комплексом // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К. НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с.
  • Закладний О.М., Стригун В.О., Оборонов Т.Ю., Нікітін Р.С. Діагностування стану електричних двигунів насосних установок гірничих підприємств // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316с.
  • Закладний О.О., Закладний О.М., Кондратенко В.В. Моделі для оцінювання залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с. Винославский
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», №33773 від 18.06.10.
  • Закладний О.О., Закладний О.М. Прогнозування залишкового ресурсу асинхронного електропривода // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-24 квітня 2010 року.-К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 220 с. С.195
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
  • Закладний О.О., Закладний О.М. Моделювання індивідуальних графіків електричного навантаження промислового електропривода з заданими кореляційними властивостями // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. 2010. №2. С. 51-55.
  • Праховник А.В., Закладний О.М., Закладний О.О. Функціональне діагностування енергетичної ефективності асинхронного електропривода промислових установок і механізмів протягом життєвого циклу // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» - Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. № 28. – 700 с. (С. 495-497)
  • Закладний О.М., Гребенюк Т.В., Закладний О.О. Захист як складник системи функціонального діагностування асинхронних електродвигунів // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. 2010. №4. С. 36-41.
  • Праховник А.В., Дешко В.І., Закладний О.М. та ін. Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово - комунального господарства України, - Луганськ, вид. «Місячне сяйво», 2010, 696 с.
  • Праховник А.В., Дешко В.И., Закладний А.Н. та ін. Практическое пособие по энергозбережению для объектов промимышленности, строительства и жилищно - коммунального хозяйства Украины, - Луганск, изд. «Лунный свет», 2010, 696 с.
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної ефективності та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», №35407 від 19.10.2010.
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» заявка № 36647 від 10.10.2010 р.
  • Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка про реєстрацію авторського права «методика та алгоритми діагностування електродвигунів» заявка № 36648 від 10.10.2010 р.
  • Розен В.П., Закладний О.М. Управление электрической нагрузкой энергосистем с использованием потребителей регуляторов промышленных объектов // Специализированная Конференция «Автоматизація. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010, http://www.pta-expo.ru/ukraine/ukraine_tec/2009/index.htm
  • Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г., Притискач І.В. Системи моніторингу і контролю буро шнекового комплексу як елемент промислової безпеки // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010.  С.56-58.
  • Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г. Автоматизовані системи безлюдної виїмки вугілля як один із елементів охорони праці у гірничовидобувній происловості // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010. С.59-60.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц.  Лебедєва Л.М.

  1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №47966 від 25.02.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №4, 2010 р., 6 c.
  2. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №49314 від  26.04.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №8, 2010 р.,5 c.
  3. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №48405 від 10.03.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  4. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Лебедєв Н.Н. Многослойные решетчатые нормализованные информационные поля для мониторинга, диагностики, управления и обеспечения безопасности локальных, региональных и глобальных объектов МОН. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №32140 від 18 лютого 2010, 9 c.
  5. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Многослойные информационные поля для мониторинга, диагностики, регулирования и обеспечения безопасности локальных объектов. "Енергетика: економіка, технології, екологія". Наукові праці НТУУ "КПІ", ІЕЕ. - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ, 2010 р. Науково- технічна конференція молодих дослідників, аспірантів та магістрантів, присвячена вшануванню 90 років від дня народження проф.Винославського В.М. 14-15 січня 2010 року. Стор.161-165.
  6. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту. Патент України на корисну модель №51398 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  7. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, управління, забезпечення безпеки локального об`єкта. Заявка № u 2009 01959 на корисну модель від 22.02.10 р. МПК H02H 7/08, 6 c.
  8. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51435 від  12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  9. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №53055 від 27.09.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №18, 2010 р., 5 c.
  10. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Дослідження енергетичних режимів насосної установки. Основи автоматизації виробничих процесів. Дослідження енергетичних режимів насосної установки: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів спеціальності 7.070801, 8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е9/10-170. Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 18 березня 2010 р., протокол №7, 61 c.
  11. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №52150 від 10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 5 c.
  12. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Устройство защиты асинхронного электродвигателя от аварийных режимов с контролем вибрации. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 8 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 12 c.
  13. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Ячник Є.А., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №52161 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 4 c.
  14. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Абрамчук Р.В. Защита асинхронного электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 9 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 13 c.
  15. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. О защите асинхронного электродвигателя от аварийных режимов Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 11 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  16. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Заявка № u 2010 04146 на корисну модель від 09.04.10 р. МПК В 02 С 25/00, 4 c.
  17. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Устройство защиты асинхронного электродвигателя с функцией экономии электроэнергии. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 14 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  18. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Баранов С.А. Особенности защиты асинхронных электродвигателей с прогнозом изменения нагрузки. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 15 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  19. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Про захист електродвигуна від струмових перевантажень. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191, т1 c.
  20. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53651 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 5 c.
  21. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Перевозник Е.П., Баранов С.А. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 17 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  22. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Алемасов И.О., Федирко Д.Б. Методика работы с электронными устройствами без технической документации. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 18 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 33 c.
  23. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шелест И.В. Устройство защиты локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 19 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 15 c.
  24. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.А. Особенности узлов управления устройства защиты локального объекта. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 20 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 12 c.
  25. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Овсиенко А.Ю. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 18.05.2010 р., № 23 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 17 c.
  26. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Енергоефективний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191.
  27. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна з контролем вібрації. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. 1 с.
  28. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53720 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 6 c.
  29. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Використання полінарних інформаційних ліній струму для захисту єлектродвигунів.  Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.
  30.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Савченко К.С. Защита асинхронного двигателя от аварийных режимов при високих значениях
  коэффициента  несинусоидальности . Деп. в ДНТБ України 16.12.2010 р., № 2 - Ук2011. 
  31. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених. 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 68 - 69.
  32. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 80 - 81.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Алтухова Е.І.

  1. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи  для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058.  Гриф  "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. - 28 c.
  2. Л.Я.Кулаковский, Е.И.Алтухов. Исследование быстродействия електропривода насоса-дозатора автоматического віскозиметра. Проблемы недропользования. Международный форум – конкурс молодых учених. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург. 2010.- 3.
  3. В.Ф.Касьяненко, Ю.Я.Касьяненко, В.І.Алтухов. Про перспективу створення середніх і малих систем автоматизації на основі ПЛК. 11 еауково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Київ 2010. -4 c.
  4. Л.Я.Кулаковський, Е.І.Алтухов. Підвищення ефективності виміру кінематичної в’язкості рідини за рахунок застосування в автоматичному віскозиметрі електроприводу насосу-дозатора за системою перетворювач частоти асинхронний двигун. Электротехнические и электромеханические системы. Севастополь. 2010. – 2 с.
  5. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системы с  распределенными параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.
  6. Кулаковський Л., Алтухов Є.Автоматизація процесу сушіння шпону по каналу управління «притік тепла в сушарку- кінцева вологість шпону.Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 18 - 19.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Пермякова В.Н.

  1. Пермяков В.М., Кузнецов В.В., Мануілов В.Д. Комп`ютерне модулювання конвеєрної установки з електроприводом за системою асинхронно-вентильного каскаду та адаптивним фззі-регулятором струму. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсо-збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210
  2. Пермяков В.М., Мицан Н.М. Моделирование ситемы фаззи-управления электроприводом асинхронно-вентильный каскад. IX міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління». Київ. 21.04.2010.

   СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Чермалиха О.В.
  1. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.
  2. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Идентификация и оптимизация параметров электромеханической системы методом компьютерного мроделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28. – с. 45-48.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Тишевича Б.Л.

   1. Тишевич Б.Л., Мельохіна К.К., Кушнір І.В. Значення та проблеми встановлення вентиляції в житлових будівлях. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -16с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №34 –Ук 2010.
   2. Тишевич Б.Л., Кушнір І.В., Мельохіна К.К. Проблеми  використання ттепловиз насосів та перспективи розвитку в Україні. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -15с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №35 –Ук 2010.

   

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  доц. Данилина А.В.
  1. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системі с  распределенніми параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  к.т.н., ас. Торопова А.В.
  1. Создание учебного робота при использовании современных средств автоматизации, применяемых в промышленности. [Электронный ресурс]/ Торопов А.В., Баранов С.А., Гуменюк М.А. Электрон. данные,2010- Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences/informatics-computer-science-and-automation/987-toropov-av-baranov-ca-humeniuk-ma, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
  2. К вопросу реализации систем управления электроприводами лифтовых установок в режиме позиционирования. [Электронный ресурс]/ Торопов А.В., Павлова М.С. Электрон. данные,2010- Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences/informatics-computer-science-and-automation/985-toropov-av-pavlova-ms, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
  3. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Аналитическое конструирование субоптимальных регуляторов для систем с неоднозначными нелинейностями. / Тези доповідей XVII міжнародної науково - технічної конференції „Автоматика – 2010”, Харків.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ст. викладача  Дубовика В.Г.
  1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №47966 від  25.02.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №4, 2010 р., 6 c.
  2. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №49314 від 26.04.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №8, 2010 р.,5 c.
  3. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкта. Патент України на корисну модель №48405 від  10.03.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  4. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Лебедєв Н.Н. Многослойные решетчатые нормализованные информационные поля для мониторинга, диагностики, управления и обеспечения безопасности локальных, региональных и глобальных объектов МОН. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. №32140 від 18 лютого 2010, 9 c.
  5. Дубовик В.Г., Савченко К.С., Ревуцький М.О. Мікропроцесорний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Доповідь на конференції. НТУУ "КПІ". Факультет електроенергетики та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, асиірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Лютий 2010 р. Стор. 316-321.
  6. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Многослойные информационные поля для мониторинга, диагностики, регулирования и обеспечения безопасности локальных объектов. "Енергетика: економіка, технології, екологія". Наукові праці НТУУ "КПІ",  ІЕЕ. - Київ: НТУУ "КПІ", ІЕЕ, 2010 р. Науково- технічна конференція молодих дослідників, аспірантів та магістрантів,  присвячена вшануванню 90 років від дня народження відомого вченого, заслуженого працівника вищої школи УРСР, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, проф. Винославського Василя Миколайовича, 14-15 січня 2010 року. Стор.161-165.
  7. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб забезпечення безпеки локального об`єкту. Патент України на корисну модель №51398 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюлетень "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  8. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, управління, забезпечення безпеки локального об`єкта. Заявка № u 2009 01959 на корисну модель від 22.02.10 р. МПК H02H 7/08, 6 c.
  9. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №51435 від 12.07.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №13, 2010 р., 5 c.
  10. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування,  забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №53055 від  27.09.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №18, 2010 р., 5 c.
  11. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Дослідження енергетичних режимів насосної установки. Основи автоматизації виробничих процесів. Дослідження енергетичних режимів насосної установки: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів спеціальності 7.070801, 8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е9/10-170. Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ  "КПІ" від 18 березня 2010 р., протокол №7, 61 c.
  12. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкта. Патент України на корисну модель №52150 від 10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 5 c.
  13. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Устройство защиты асинхронного электродвигателя от аварийных режимов с контролем вибрации. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 8 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 12 c.
  14. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Ячник Є.А., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Патент України на корисну модель №52161 від  10.08.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №15, 2010 р., 4 c.
  15. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Абрамчук Р.В. Защита асинхронного электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 9 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 13 c.
  16. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. О защите асинхронного электродвигателя от аварийных режимов . Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 11 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  17. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Мейта О.В. Спосіб управління багатостадійним процесом подрібнення. Заявка № u 2010 04146 на корисну модель від 09.04.10 р. МПК В 02 С 25/00, 4 c.
  18. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Устройство защиты асинхронного  электродвигателя с функцией экономии электроэнергии. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 14 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  19. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Баранов С.А. Особенности защиты асинхронных электродвигателей с прогнозом изменения нагрузки. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 15 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  20. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Про захист електродвигуна від струмових перевантажень. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління.  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191, т1 c.
  21. Дубовик В.Г., Савченко К.С. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна для промислових обєктів. Науково-технічний розвиток:економіка, технології, управління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.192, 1 c.
  22. Дубовик В.Г., Белинский С.Н., Указ Б.С. Устройство защиты асинхронного электродвигателя. Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление. Материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Киев, 21-22 апреля 2010 года. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. с.212, 1 c.
  23. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53651 від 11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р., 5 c.
  24. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Перевозник Е.П., Баранов С.А. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 17 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  25. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Алемасов И.О., Федирко Д.Б. Методика работы с электронными устройствами без технической документации. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 18 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 33 c.
  26. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шелест И.В. Устройство защиты локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 19 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 15 c.
  27. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.А. Особенности узлов управления устройства защиты локального объекта. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 20 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 12 c.
  28. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Овсиенко А.Ю. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 18.05.2010 р., № 23 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 17 c.
  29. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Енергоефективний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191.
  30. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна з контролем вібрації. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. 1 с.
  31. Дубовик В.Г., Кадушкевич О.В., Указ Б.С., Белінський С.М. Особливості забезпечення безпеки локального об’єкта. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.1 c.
  32. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Патент України на корисну модель №53720 від  11.10.2010 р. МПК H02H 7/08. Бюл. "Промислова власнiсть", №19, 2010 р.,6 c.
  33. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Кожома С.А. Защита асинхронных электродвигателей при искажениях в сетях. Деп. в ДНТБ України 1.06.2010 р., № 26 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 23 c.
  34. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Алексеенко М.С. Методика работы с электронными устройствами без технической документации : монография. Деп. в ДНТБ України 1.11.2010 р., № 122 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 58 c.
  35. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058.  Гриф  "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. 28 c.
  36. Лебедев Л.Н., Лебедєв Н.Н., Дубовик В.Г. Спосіб моніторингу, діагностування впливових факторів для забезпечення безпеки глобальних, регіональних та локальноих об’єктів. Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: Управління, кадри, іновації, технології. Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 18 -22 жовтня 2010 р. с.171-178.
  37. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г. Використання полінарних інформаційних ліній струму для захисту єлектродвигунів.  Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.
  38.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Савченко К.С. Защита асинхронного двигателя от аварийных режимов при високих значениях
  коэффициента  несинусоидальности . Деп. в ДНТБ України 16.12.2010 р., № 2 - Ук2011. 
  39. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Спосіб моніторингу, діагностування, забезпечення безпеки локального об’єкту. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених. 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 68 - 69.
  40. Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н., Кадушкевич О.В.,  Указ Б.С.,  Белінський С.М. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Енергетика та системи керування: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених 25-27 листопада 2010 року EPECS - 2010. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2010. с. 80 - 81.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ст. викл. Прядка С.Л.
  1. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г., Притискач І.В. Системи моніторингу і контролю буро шнекового комплексу як елемент промислової безпеки // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010.  С.56-58.
  2. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г. Автоматизовані системи безлюдної виїмки вугілля як один із елементів охорони праці у гірничовидобувній происловості // Збірник матеріалів четвертої науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010. С.59-60.
  3. Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Оборонов Т.Ю. Система дистанційного моніторингу та управління бурошнековим комплексом // Науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика: економіка, технології, екологія» - К. НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010. – 316 с.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ас. Майданського І.Я.

  1. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 4/2010 (63) частина 1. – С.150-154.

  2. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Идентификация и оптимизация параметров электромеханической системы методом компьютерного мроделирования // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28. – с. 45-48.
  3. Майданский И.Я. Аппроксимация переходной характеристики виртуальной модели электромеханической системы // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.105-110.

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ас. Босак А.В.
  1. Чермалих В.М., Алтухов Е.И., Данилин А.В., Босак А.В. Моделирование многосвязной єлектромеханической системі с распределенніми параметрами упругих звеньев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 5/2010 (64) частина 2. – С.148-151.
  2. Босак А.В., Бернацкая Я.В. Позиционное управление клетевой подъемной установкой глибоких шахт // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів -0 Кременчук, КДУ, 2010. - С.80-81.
  3. Босак А.В., Гречаная Т.В. Параметрическая оптимизация управления электротехническими системами с упругими связями. // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. - Кременчук, КДУ, 2010. - С.82-83.

   

  СПИСОК
  наукових та навчально-методичних праць за 2010 р.
  ас. Мануілов В.Д.

  1. Пермяков В.М., Кузнецов В.В., Мануїлов В.Д. Комп`ютерне модулювання конвеєрної установки з електроприводом за системою асинхронно-вентильного каскаду та адаптивним фззі-регулятором струму. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсо-збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210
  2. Алтухов Є.І., Дубовик В.Г., Мануілов В.Д. Дослідження системи регулювання температури. Автоматизація типових установок і комплексів. Елементи та пристрої автоматики. Дослідження системи регулювання температури: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи  для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е10/11-058.  Гриф  "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 28 жовтня 2010 р., прот. №2. - 28 c.

   


  ПЕРЕЛІК
  наукових праць студентів каф. АУЕК у 2010 р.

  Перелік свідоцтв інтелектуальної власності отриманих та заявлених магістрами
  1. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Програмне забезпечення «Методика визначення енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках», №33773 від 18.06.10.
  2. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
  3. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права «Методика визначення енергетичної ефективності та економічної ефективності регульованого електропривода в насосних установках», №35407 від 19.10.2010.
  4. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «діагностика енергетичного стану асинхронного електропривода» заявка № 36647 від 10.10.2010 р.
  5. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю. Заявка на реєстрацію авторського права «методика та алгоритми діагностування електродвигунів» заявка № 36648 від 10.10.2010 р.

   

  Перелік статей магістрів

  1. Розен В.П., Лякин А.А., Курбака Г.В. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием метода анализа иерархий //Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси, видавець Чабаненко Ю.А. – 2010.– С.298-307
  2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Енергоефективний пристрій захисту асинхронного електродвигуна. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191.
  3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Лукащук А.Н. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна з контролем вібрації. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. 1 с.
  4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Перевозник Е.П., Баранов С.А. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 17 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Устройство защиты асинхронного  электродвигателя с функцией экономии электроэнергии. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 14 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  6. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. Про захист електродвигуна від струмових перевантажень. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління.  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. с.191, т1 c.
  7. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Муренко Т.А. О защите асинхронного электродвигателя от аварийных режимов . Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 11 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 14 c.
  8. Закладний О.М., Закладний О.О., Оборонов Т.Ю., Притискач І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Методика розрахунків робочих параметрів асинхронного електропривода за паспортними даними», № 33936 від 30.06.10.
  9. Босак А.В., Бернацкая Я.В. Позиционное управление клетевой подъемной установкой глибоких шахт // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів -0 Кременчук, КДУ, 2010. - С.80-81.
  10. Босак А.В., Гречаная Т.В. Параметрическая оптимизация управления электротехническими системами с упругими связями. // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. - Кременчук, КДУ, 2010. - С.82-83.

  Перелік статей студентів каф. АУЕК у співавторстві з викладачами

  1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Кожома С.А. Защита асинхронных электродвигателей при искажениях в сетях. Деп. в ДНТБ України 1.06.2010 р., № 26 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 23 c.

  2. Дубовик В.Г., Кадушкевич О.В., Указ Б.С., Белінський С.М. Особливості забезпечення безпеки локального об’єкта. Матеріали ІІ науково-технічної конференції. "Енергетика. Екологія. Людина", м. Київ, 20 -21 травня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.1 c.
  3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шелест И.В. Устройство защиты локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 19 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 15 c.
  4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Овсиенко А.Ю. Защита локального объекта от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 18.05.2010 р., № 23 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 17 c.
  5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Алемасов И.О., Федирко Д.Б. Методика работы с электронными устройствами без технической документации. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 18 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 33 c.
  6. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Баранов С.А. Особенности защиты асинхронных электродвигателей с прогнозом изменения нагрузки. Деп. в ДНТБ України 07.04.2010 р., № 15 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 16 c.
  7. Дубовик В.Г., Савченко К.С. Пристрій захисту асинхронного електродвигуна для промислових обєктів. Науково-технічний розвиток:економіка, технології, управління. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. – С. 192.
  9. Дубовик В.Г., Белинский С.Н., Указ Б.С. Устройство защиты асинхронного электродвигателя. Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление. Материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Киев, 21-22 апреля 2010 года. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. с.212, 1 c.
  10. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Абрамчук Р.В. Защита асинхронного электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 15.03.2010 р., № 9 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 13 c.
  11. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Алексеенко М.С. Методика работы с электронными устройствами без технической документации : монография. Деп. в ДНТБ України 1.11.2010 р., № 122 - Ук2010. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ, 58 c.
  14. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Пилипчук А.А. Особенности узлов управления устройства защиты локального объекта. Деп. в ДНТБ України 27.04.2010 р., № 20 - Ук2010. РЖ  "Депоновані наукові роботи", 2010 р, №.ХХ ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2010 г, №ХХ. №б/о ХХ. 12 c.
  15. Савченко К.С., Дубовик В.Г., Реуцький М.О. Мікропроцесорний пристрій захисту асинхронного двигуна.Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». Том 1. –С. 316-320.
  16. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Скоморох В.Ю. Разработка виртуальной модели для исследования электропривода переменного тока с фазовым управленим. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 4/2010 (63) частина 1. – С.150-154.
  17. О.С.Ільчук, І.М. Подобєд. Щодо врахування позитивного впливу різних випромінювань на організм людини при розробленні сучасних засобів захисту.Інформаційний бюлетень з охорони праці №2 (56). Київ 2010. –С. 59-64.
  18. Кузнецов В.В., Гуменюк М.А., Ромвнова В.С., Мицан Н.В. Компьютерное моделирование фаззи-управления асинхронным элект роприводом с тиристорным регулятором тока ротора. Збірник матеріалів конференції «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. М. Кременчук. 2010. – С. 178-179.
  19. Кадушкевич О.В., Савченко К.С., Островський Ю.В., Реуцький Н.О. Энергосберегающее регулирование напряжения в асинхронном двигателе. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010р. Київ, НТУУ «КПІ» -С. 196.
  20. Ячник Е.А., Школьный А.А. Методика мониторинга проектов энергосбережения организаций. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 224-227.

  1. Тишевич Б.Л., Мельохіна К.К., Кушнір І.В. Значення та проблеми встановлення вентиляції в житлових будівлях. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -16с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №34 –Ук 2010.
  2. Тишевич Б.Л., Кушнір І.В., Мельохіна К.К. Проблеми  використання ттепловиз насосів та перспективи розвитку в Україні. НТУУ «КПІ», Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. –Київ 2010. -15с. Деп. в ДНТБ України 01.06.10, №35 –Ук 2010.

  Одноосібні публікації студентів каф.  АУЕК

             1.Масник М. Роль навчального закладу та студентського самоврядування у вихованні студентської молоді. Матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій». Полтава, 23-25 квітня 2010 р. –С. 157-158
  2. Савченко К.С. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием предпочтительности свойств на шкалах показателей. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010р. Київ, НТУУ «КПІ» -С. 206.
  3. Коновалов Р.Ю. Факторный анализ эффективности потребления  электрической энергии угольных шахт. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010р. Київ, НТУУ «КПІ» -С. 74.
  4. Луців Р.П. Популяризація енергозбереження в Україні. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010 р. Київ, НТУУ «КПІ» -С. 171.

  Міжнародні публікації студентів АУЕК

  1. Р.Ю.Коновал, В.И.Волынец. Факторный анализ эффективности потребления электрической энергии угольных шахт. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010 г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 215-217.
  2. К.С.Савченко. Ранжирование потребителей-регуляторов мощности с использованием предпочтительности свойств на шкалах показателей. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 217-219.
  3. Кулаковский Л.Я. Исследование быстродействия разнотипного электропривода насоса-дозатора автоматического вискозиметра. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 179-181.
  4. Луцив Р.П. Популяризация энергосбережения в Украине. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Международный форум-конкурс молодых ученых 21-23 апреля 2010г. Сборник научных трудов. Часть 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2010. –С. 181-183.
  5. V. Romanova. Reliable disstribution (equipment for city electric transport and metro traction substations). Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 182-183.
  6. L.Kulakovskiy. Importance of frequency converters and its application. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 167.
  7. M.Gumeniuk. Motor controller. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 160-161.
  8. A.Pylypchuk, I. Shelest. Energu security of Ukraine: analysis, problems and ways to ensure stability. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 181-182.
  9. E. Yashencko, S. Datko. Traction electric drive. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 190
  10. S. Baranov, R. Abramchuk. Crossflow or tangential fan. Innovations in Science and texnology. Part II. IV Annual Students Conference. Abstracts. March 19, 2010. – p. 157.

  Нагороди студентів каф. АУЕК

  1. Кулаковський Л.Я. Нагороджений дипломом за 2 місце на міжнародном форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання» 21-23 квітня 2010 р. МОН РФ. Санкт-Петербурзький гірничий інститут.
  2. Луців Р.П. Нагороджений дипломом за 3 місце на міжнародном форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надровикористання» 21-23 квітня 2010 р. МОН РФ. Санкт-Петербурзький гірничий інститут.
  3. 7. Переможцям Міжнародного форуму-конкурсу молодих вчених «Проблеми надровикористання» студентам ІЕЕ гр. ОА-61 Кулаковському Л.Я. за 2 місце, ОА- 62 Луців Р.П. за 3 місце надано гранти Вченої ради Санкт-Петербурзького інституту (Технічний університет) в розмірі 1 млн. рублів кожному для навчання в аспірантурі цього університету.

  Перелік міжнародних та всеукраїнських  конференцій за участі викладачів каф. АУЕК

  1. XVII міжнародна науково - технічна конференція „Автоматика – 2010”, Харків.
  2. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсо-збереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. 19.05.210

  1. IX міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління». Київ. 21.04.2010.

  4. Міжнародна конференція «Від прикладних досліджень до підприємництва: сприяння новим інноваційним підприємствам і компаніям, пов`язаним з освоєнням результатів академічних досліджень», м. Київ, 09-11 листопада 2010 року. - К.: НТУУ "КПІ", 2010.
  5. IX международная научно-практическая конференция «Научно-техническое развитие: экономика, технологии, управление». г. Киев, 21-22 апреля 2010 года. - К.: НТУУ "КПИ", 2010. с.212, 1 c.
  6. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, асиірантів і студентів. «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». НТУУ "КПІ". Факультет електроенергетики та автоматики. Лютий 2010
  7. Четверта науково-методична конференція «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - К.: НТУУ «КПІ», 2010
  8. Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». Харків: НТУ «ХПІ», 2010
  9.  ІІ-й науково-практичний семінар з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення». Черкаси, 21-22 жовтня 2010 р.
  10. Конференция «Автоматизация. ТЭК. Украина-2010» - К.: Выставочный центр «АККО Интернешнл», 2010.

  Всеукраїнської науково-технічної конференції

  1. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів - Кременчук, КДУ, 2010.
  2. 11 науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Київ 2010. -4 c.
  3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: Управління, кадри, іновації, технології». м. Київ, 18 -22 жовтня 2010 р.

   

  Публікації у 2008 році

  Навчальні посібники з грифом МОН

  1. Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2008. – 438с.

  Навчальі посібники без грифа МОН
  Монографії


  2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Разработка  устройства  защиты асинхронного электродвигателя на базе микропроцессора МК51 : Монография  деп. в ДНТБ України 12.05.2008 р., № 33 - Ук2008. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2008 р, №. ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008.-115c.

  Патенти

  3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Розен В.П. Заявка на Корисну модель u 2008 12436 від 22.10.2008. Способ для защиты асинхронного электродвигателя.
  4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Розен В.П. Заявка на Корисну модель u 2008 13324 від 18.11.2008. Способ для защиты асинхронного электродвигателя.
  5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Масло В.С. Устройство  защиты  асинхронного электродвигателя. Заявка  u 200808729 на корисну модель від 2.07.08 р. МПК H02h 7/09. (по КПИ №1650)

  Наукові статті

  6. Розен В.П., Ячник Е.А, Лебедєва О.В. Рейтингова оцінка рівня ефективності установ державного контролю з енергозбереження// Промелектро. –2008. – №3. –С.29-34
  7. Розен В.П., Танський О.-М.М. Стан статистичної системи збору інформації про споживання паливно-енергетичних ресурсів у промисловому комплексі України, країн ЄС та Російської федерації// Енергетика та електрифікація.- 2008. -№1(293). –С.38-43.
  8. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Пищенюк И.С. Методологический аспект многокритериального выбора приоритетности внедрения энергосберегающих мероприятий// Промелектро.–2008.– №1. – C.40-47.
  9. Розен В.П., Залунина О.М. Оценка состояния энергетического комплекса региона с использованием дискретной шкалы// Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. Випуск 2/2008(49). Ч.1. –  С.28-30.
  10. Розен В.П. Енергоаудит у запитаннях і відповідях //Будівельний журнал. –2008. – №9(36) . –С.34-38.
  11. Задорога А., Розен В. Хочеш економити-створи карту енерговитрат// Електротема.-2008.№17(145).-С.4-13.
  12. Розен В.П., Закладний О.М., Шамардак Н.О., Ромаш Д.В Розроблення обєктно-орієнтованої програми дистанційного навчання/ Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». –Київ, 2008. –укр.– 17 с. Деп. В ДНТБ України 12.05.08, №31 –Ук 2008.
  13. Розен В.П., Ячник Е.А, Лебедєва О.В. Рейтингова оцінка як функція управління та контролю рівня ефективності Державної інспекції з енергозбереження України/ Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». –Київ, 2008. –укр.– 19 с. Деп. В ДНТБ України 21.05.08, №36 –2008.
  14. Соловей О.І, Розен В.П., Мильніченко С.М., Курбака Г.В. Методичні вказівки до проведення виробничої практики. Для студентів спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання. Черкаси: ЧДТУ, 2008.-20с.
  15. Чермалых В.М., Алтухов Е.І., Данилин А.В., Козаченко А.В. Моделирование сложных электромеханических систем с переменной частотой упругих колебаний // Вісник КДПУ.- Кременчук, 2008,-Вип.-3(2008), частина 1.- „Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації”.- С.168-171.
  16. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И..Я. Исследование динамики и энергетических показателей асинхронного электропривода по схеме асинхронно-вентильного каскада // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета. Проблемы автоматизированного электропривода. 2008.
  17. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И..Я. Исследование динамики и энергетических показателей асинхронного електропривода с векторным управленим. // Вісник НТУ «ХПІ», - Харків, випуск 30,  - С.41-45.
  18.    Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування комутатором на гармонічний склад кривих струму і напруги вентильного двигуна// Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2008. №1. С. 35-40.
  19. Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування комутатором на якість перетворення електроенергії вентильним двигуном // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2008. №3. С. 35-39.
  20. Закладний О. М., Закладний О.О.,  Прядко С. Л., Смоляр В. Г., Ладік К. П. Огляд сучасних систем автоматизації будівель // Деп. в ДНТБ України 03.01.08, №20 – Ук. 2008// РЖ  №1-2, 2008
  21. Закладний О.М., Закладний О.О. Оцінка енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках // Вісник НТУУ “КПІ”, серія “Гірництво”: Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2008. - Вип. №16.   С. 90-97.
  22. Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування випрямлячем вентильного двигуна на встановлену потужність електрообладнання // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро.  2008. №4. С. 31-37.
  23. Закладний О.М., Закладний О.О. Вплив способів керування інвертором вентильного двигуна на встановлену потужність електрообладнання // Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промэлектро.  2008. №4. С. 20-22.
  24. Дубовик В.Г. , Городецкий В. Г. Анализ некоторых аварийных режимов работы асинхронных двигателей. Вестник Национального Технического Университета "ХПИ". Проблемы автоматизированного электропривода. Серия "Электротехника, электроника и электропривод". Выпуск 30.- Харків:НТУ "ХПІ", 2008, №30.-С. 470-471.
  25. Дубовик В.Г. , Городецкий В. Г. Оценка пусковых аномальных режимов при построении защиты асинхронных двигателей Вестник Национального Технического Университета "ХПИ". Проблемы автоматизированного электропривода. Серия "Электротехника, электроника и электропривод". Выпуск 30.- Харків:НТУ "ХПІ", 2008, №30, -С. 468-469.
  26. Дубовик В.Г. , Городецкий В. Г. Разработка  устройства  защиты асинхронного электродвигателя с учетом влияния факторов пусковых и переходных режимов Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2008. - №2. – С.14 - 22.
  27. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Масло В.С. Особенности разработки устройства защиты асинхронного электродвигателя с использованием контроля его вибрации.  Деп. в ДНТБ України 12.05.2008 р., № 32 - Ук2008. РЖ "Депоновані наукові роботи", 2008 р, №. ; ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008.- 18 с.
  28. Дубовик В.Г.,  Гоева Д.А. Анализ режимов асинхронного  электродвигателя для разработки  устройства защиты. ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008  г, №4, №б/о15. 38с.
  29. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Розен П.В. Состав  паспортов энерго-ресурсосбережения   ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008 г, №3, №б/о15.-  8с.
  30. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Розен П.В. Уровни   энерго-ресурсной   паспортизации объектов коммунального хазяйства. ВИНИТИ РАН "Депонированные научные работы", 2008 г, №3, №б/о14.-16с.
  31. Чермалых А.В., Пермяков В.Н., Майданский И.Я. Исследование динамики экскаваторного электропривода с помощью виртуальных моделей// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М.Остроградського.-Кременчук:КДПУ, 2008.-Вип.4/2008 (51) частина 1.-С.48-52.
  32. Чермалых А.В., Майданский И..Я., Козаченко А.В. Система позиционного управления електроприводом с формированием оптимального задающего воздействия по действительному перемещению рабочего органа механизма// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М.Остроградського.-Кременчук:КДПУ, 2008.-Вип.3/2008 (50) частина 2.-С.37-40.
  33. Чермалих О.В., Кузнєцов В.В., Майданський І. Я. Современное состояние и основные тенденции развития систем управления электроприводами с силовыми электронными преобразователями //Журнал  «Промэлектро».-Киев, ТОВ «ДІЯ»-2008. № 2/ 2008. – С.15-27.
  34.Тишевич Б. Л., Городецький В.Г., Грицай В.М. Застосування нейронних мереж для ідентифікації енергетичних процесів.//Промелектро – 2008. –Вип.4. –С33-40.
  35. Застосування нейронних мереж для ідентифікації стохастичних процесів./Тишевич Б.Л., Грицай В.М.; Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ „КПІ”.-Київ 2008.-15с: іл.-Бібліогр.:9 назв.-Укр.-Деп. в ДНТБ України. 12.05.2008.,№58-Ук 2008
  36. Кузнєцов В.В.,. Пермяков В.М,. Грицай В.М. Математичне моделювання конвеєрної установки з електроприводом за системою АВК та фаззі-регулятором швидкості для мережі зі змінними параметрами.//Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.- Кременчук,  2008. – Випуск 4/2008,частина 1.-С.140-144. 

  Доповіді на міжнародних конференціях

  37. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О.,  Смоляр В. Г. Автоматизоване управління рівнем освітленості як один із елементів охорони праці // Міжнародна наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників» - К.: НТУУ «КПІ», 2008.-  С.161-162.
  38. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О.,  Смоляр В. Г. Автоматизовані системи моніторингу та контролю мікроклімату у промислових приміщеннях // Міжнародна наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників» - К.: НТУУ «КПІ», 2008.-  С.161-166.
  39. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О.,  Оборонов Т.Ю. Сучасні засоби управління рівнем освітленості як один із чинників охорони праці // Наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників» - К.: НТУУ «КПІ», 2008.-  С.161-166.
  40. Закладний О. М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В. Г., Нікітін Р.С. Використання сучасних систем управління мікрокліматом промислових приміщень – складова підвищення ефективності та безпеки праці //  Наукова конференція «Охорона праці та соціальний захист працівників» - К.: НТУУ «КПІ», 2008.-  С.161-166.
  41. Курило І.,Сабарно Р.,Брагіна Л., Сидоренко Т., Бірюкова-Сефанюк М. Небезпека експлуатації мереж постійного струму. Міжнародна наукова конференція: «Охорона праці та соціальний захист працівників». 19-21 листопада 2008р. м. Київ.-С.387-389.
  42. Сабарно Р., Курило І., Брагіна Л., Притоцький І. Методика розрахунку величини опору тіла людини електричному струму. Міжнародна наукова конференція: «Охорона праці та соціальний захист працівників». 19-21 листопада 2008р. м. Київ.-С.230-232.
  43. Козаченко А.В., Степанова Е.А. Комбинированная система управления скоростью електропривода с задающей моделью и ПИД-регулятором тока// Збірник матеріалів конференції.- Кременчук, 2008.
  44. Шульга Ю.І. Науково-технічна підтримка удосконалення менеджменту та державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. Міжнародна наукова конференція: «Охорона праці та соціальний захист працівників». 19-21 листопада 2008р. м. Київ.-С. 496-497.
  45. Шульга Ю.И. Единая система научно-технической піддержки государственного надзора. Международная научно-техническая конференція «Промышленная безопасность и охрана труда – 2008. Проблемы. Перспективы» г. Ялта.-С.120-122.

   

  Публікації у 2007 році

  Державні стандарти України

  1. ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту. Розробники: А. Буткевич, Ю. Нуждіна, В. Розен, П. Розен, О. Соловей, А. Чернявський, Л. Шульга, Ю. Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.Завантажити


  2. ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу. Розробники: С. Калугін, Ю. Нуждіна, В. Розен, П. Розен, О. Соловей, А. Чернявський,
  Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 33 с.Завантажити


  3. ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт. Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.Завантажити

  Монографії

  1. Розен В.П., Соловей А.І. та ін.  “Стратегія енергозбереження в Україні.” Аналітично-довідкові матеріали. В 2 томах: Механізм реалізації політики енергозбереження/ За ред. В.А.Жовтянського, М.М.Куліка, Б.С.Стогнія - К.: Академічна періодика, 2006 -Т.2.-600с.


  2. В.П. Розен, О.І. Соловей, С.В. Бржестовський, А.В. Чернявський, П.В. Розен. Енергетичний аудит об’єктів житлово-комунального господарства: Монографія // Під заг. ред. В.П. Розена, О.І. Солов’я. – К.: ПП. ВКФ “ДЕЛЬТА ФОКС”, 2007. – 224 с.


  3. Розен В.П., Чернявский А.В. и др. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы её обеспечения // Под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина.-К.: Знання України, 2007.-392 с.


  4. Трет’яков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М., Трет’якова А.І. Управління екобезпекою міста. Озеленення, рослинні відходи. К.: Автограф, 2007.- 216 с.


  5. Трет’яков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М. Рослинні відходи міста. Програма утилізації.-К.: Автограф,2007.-98 с.

  6.Третяков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М. Рослинні відходи міста. Програма утилізації.-К.: Автограф, 2007. -98с.

  7. Третяков І.М., Лебедєв М.М., Мухіна К.Е., Лебедєв Л.М., Третякова А.І. Управління екобезпекою міста. Озеленення, рослинні відходи. К.: Автограф. -2007. -216с.

  8. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В.,Казьмирук М.А.Экономическая безопасность государства – территориальный аспект // Под ред. М.М.Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобич:2006. –с. 365.

  9. Соловей О.І., Праховник А.В., Несен Л.І., Рябенко І.С., Розен В.П. та ін. Соловей Олександр Іванович. З нагоди 70-річчя. – Київ: НТУУ «КПІ», 2007. -59с.

  Навчальні посібники

  1. Соловей О.І., Лега Ю.Г., Розен В.П., Ситник О.О., Чернявський А.В., Курбака Г.В.Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії: Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. // За заг.ред. О.І.Солов’я. –Черкаси: Редакц.-видавн.центр ЧДТУ, 2007.-485с.

  2. Калинчик В.П., Розен В.П., Соловей А.И., Танский А.-М. М. Энергетический менеджмент. Графические методы обработки информации.: Учебное пособие.- Киев.: Кондор.- 2007-104с.

  3. Закладний О.М., Прокопенко В. В., Закладний О.О., Електропривод: Навчальний посібник.  – К.: "Політехніка", 2007. - 316 с.

  4. Закладний О.М. Навчальний посібник «Електропривод. Дистанційний курс», сайт каф. АУЕК ІЕЕ: www.ntu-kpi.kiev.ua /auek/.

  5. Закладний О.М. Конспект лекцій з курсу «Електропривод», сайт каф. АУЕК ІЕЕ: www.ntu-kpi.kiev.ua /auek/.

  6. Чермалых В.М., Данилин А.В., Розен П.В. Моделирование процессов и систем. Учебное пособие. – К.: "Політехніка", 2007. - 57 с.

  Методичні розробки

  1. Методичні вказівки до вивчення програми  Electronic Workbench. Городецький В.Г., Погребний В.В., Тишевич Б.Л. Обсяг 23с. Наклад 150 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.

  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системи моніторінгу та автоматичного керування. Частина1». Городецький В.Г., Погребний В.В., Тишевич Б.Л. Обсяг 48с. Наклад 100 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.

  3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системи моніторингу та автоматичного керування. Частина2». Городецький В.Г, Тишевич Б.Л. Обсяг 32с. Наклад 100 прим. НТУУ «КПІ» Політехніка 2007.

  Патентна діяльність

  1..Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Устройство  защиты асинхронных электродвигателей от перегрузки и обрыва фазы. Заявка № 200708625 от 27.07.07 г.  Сдано 10-07-07 в патентный отдел КПИ №1399.

  Публікації у фахових виданнях

  1. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Казмирук М.А. Планирование оптимального использования потенциала энергосбережения промышленных предприятий Украины //Технічна електродинаміка. 2006. №5. – С.59-68.

  2. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. Методические вопросы оценки эффективности функционирования системы энергетического менеджмента производственных систем // Промэлектро. –2007. –№2.-С.35-42

  3. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. К вопросу об энергетической сертификации промышленных предприятий Украины // Промелектро. – 2007. – №2 – С.55-62.

  4. Розен В.П., Калінчик В.П., Очередько В.І., Побігайло В.А. Використання теорії прийняття рішеннь при обмеженні струмів КЗ // Промелектро. –2007. – №3. –С.17-20

  5. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. Разработка средств информационно-аналитического обеспечения энергетического аудита промышленных предприятий // Промелектро. – 2007 . –№3.– С.39-48.

  6. Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В. Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента в производственных системах: проблемы и возможные пути их решения // Промелектро. – 2007. –  №5. – С.31-36.

  7. Розен В.П., Залуніна О.М. Формування індикативних блоків для оцінки стану енергетичного комплексу регіону // Вісник технологічного університету Поділля.  № 1, 2007. –  С.147-150.

  8. Розен В.П., Калінчик В.П., Очередько В.І. Побігайло В.А.Ефективність використання системи „Реактор-керований шунт”//Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. Випуск 3/2007(44). Ч.1. –  С.111-112.

  9. Ковалко М.П, Розен В.П.,  Розен П.В Метод визначення глибини проведення енергетичного аудиту //Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. Випуск 4/2007(45). Ч.2.

  10. Закладний О.М., Закладний О.О., Застосування новітніх силових електронних компонентів у регульованому електроприводі, Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2006. №.2- с. 47-53.

  11. Закладний О.М., Закладний О.О., Сучасні методи регулювання якості електроенергії, Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. – 2007. №2, с. 25-30.

  12. Закладний О.М., Закладний О.О., Універсальний діагностувальний комплекс для прискорених випробувань електродвигунів, Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро. - 2007, №4, с. 35-39.

  13. Праховник А.В., Закладний О.М.,  Закладний О.О., Контроль та аналіз в реальному часі режимів енерговикористання промислових електроприводів, Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика»/Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007. – 607 с., с. 151-155.

  14. Закладний О.М., Закладний О.О., Оцінка енергетичної та економічної ефективності застосування регульованого електропривода в насосних установках, Вісник НТУУ “КПІ”, серія “Гірництво”, вип.8, 2007р.

  15. Закладний О.М., Закладний О.О., Методика прискореного діагностування електродвигунів, Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2007. №.2- с. 47-53.

  16. Закладний О.М. Методичні вказівки з практичних занять з дисципліни «Автоматизований електропривод», до лабораторних занять з дисципліни «Синтез електронних та мікропроцесорних пристроїв», до практичних занять з дисципліни «Енергозбереження засобами промислового електропривода», сайт каф. АУЕК ІЕЕ. Системи оптимального по динамічним навантаженням управління електроприводом // Електротехнічні енергозберігаючі системи. – Вип. 1 (1). – Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 55 – 57.

  17. Козаченко А.В., Роменская М.П. Комбинированная по задающему
  воздействию система управления с ПИД-регулятором в компенсирующем канале // Електромеханічні системи, методи моделювання та автоматизації. Збірник матеріалів конференції. – Вип. 5 (5). Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 167 – 168.

  18. Майданский И.Я., Козаченко А.В., Алтухов Е.И. Моделирование системы позиционного управления с использованием пакета Simulation среды Labview // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2007. – Вип. 3 (44) частина 1. – С. 157 – 161.

  19. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Виртуальное моделирование режимов работы электропривода по схеме асинхронно-вентильного каскада // Журнал «Промэлектро». – Киев, ТОВ «ДІЯ» – 2007. – № 1/2007. С. 61 – 66.

  20. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я. Исследование динамики энергетических показателей электропривода по схеме асинхронно-вентильного каскада // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) Тематический выпуск. – 2007. – С. 193 – 198.

  21. Чермалых В.М., Чермалых А.В., Майданский И.Я., Прядко С.Л. Идентификация параметров на основе Z-преобразования и оптимизация управления электромеханическими системами с упругими звеньями // Журнал «Промэлектро». – Киев, ТОВ «ДІЯ» – 2007. – № 5/2007. С. 6 – 11.

  22. Тишевич Б.Л., Городецький В.Г. Метод дослідження складних динамічних систем у просторі станів.. Вісник житомирського державного технічного університету. Технічні науки. 2007 №4(63)

  Депоновані статті, доповіді на конференціях, спільні публікації із студентами

  1.Розен В.П., Соловей А.И., Чернявский А.В., Казмирук М.А. Формирование оптимального плана реализации энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях Украины в условиях неопределенности исходной информации / Нац.техн.ун-т Украины «Киев.политехн.ин-т». – Киев, 2006. – 17 с. – Библиогр.:27 назв. – Деп.в ГНТБ Украины 27.03.06.№26-Ук2006

  2.Розен В.П., Соловей А.И., Штогрин Є.А., Танський О.М.М., Чернявский А.В., Ячник Є.А. Порівнювальна характеристика методів кваліфікації виробничих систем за впливом технологічних параметрів на рівень енергетичної ефективності виробництва / Нац. техн. Ун-т України «Київ. Політехн. Ін-т». –Киї, 2007. -12с. Деп. В ДНТБ України 3.01.07, №9 –Ук 2007.

  3.Розен В.П., Соловей О.І., Литвин В.І., Банік М.О. Аналіз споживання теплової енергії навчальними корпусами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»./Нац. техн. Ун-т України «Київ. Політехн. Ін-т». –Київ, 2007. -11с. Деп. В ДНТБ України 16.04.07, №26 –Ук 2007.

  4. .Закладний О.М., Прядко С. Л., Смоляр В. Г., Ладік К. П., Енергозбереження в системах тепло- та водопостачання будівель, Деп. в ДНТБ України 09.07.07, №50 – Ук2007.

  5. Закладний О.М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Смоляр В.Г. Автоматизоване управління рівнем освітленості, як один із елементів охорони праці. Науково- методична конференція «Проблеми охорони праці промислової та цивільної безпеки», 2007

  6. Закладний О.М., Прядко С. Л., Закладний О.О., Автоматизовані системи моніторингу та контролю мікроклімату у промислових приміщеннях. Науково-методична конференція «Проблеми охорони праці промислової та цивільної безпеки», 2007

  7. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Уровни паспортизации объектов энерго- ресурсосбережения. Деп. в ГНТБ Украины 09.07.2007 г., № 45 - Ук2007. 14 с. 

  8. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Розен П.В. Уровни   энерго-ресурсной   паспортизации объектов коммунального хозяйства. Деп. в ГНТБ Украины 01.10.2007 г., № 105 - Ук2007. 15с.

  9. Лебедев Л.Н., Дубовик В.Г., Розен П.В. Состав паспортов энерго-ресурсозбережения.  Деп. в ГНТБ Украины 01.10.07., № 106-Ук 2007.8с. 

  11 Козаченко А.В., Роменская М.П. Комбинированная по задающему  воздействию система управления с ПИД-регулятором в компенсирующем канале // Електромеханічні системи, методи моделювання та автоматизації. Збірник матеріалів конференції. – Вип. 5 (5). Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 167 – 168.